dr Marzena Adamczyk

Pracuje od 2003 roku jako adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości WSB we Wrocławiu. W roku 1997 ukończyła studia na kierunku Handel Zagraniczny Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobyła w roku 2006. W latach 1997-2011 pracowała w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku swojej pracy zawodowej interesuje się tematyką związaną z negocjacjami, dyplomacją i savoir-vivre, zwłaszcza w handlu międzynarodowym. Prowadziła i prowadzi nadal zajęcia z Negocjacji i protokołu dyplomatycznego, Negocjacji w biznesie, Negocjacji w logistyce, Etykiety menadżera w biznesie międzynarodowym oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

dr Karolina Królikowska

Doktor, adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (przedmioty: ekologia i ochrona środowiska, geografia turystyczna, seminaria dyplomowe); członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS); problematyka badawcza dotyczy społecznych aspektów ochrony przyrody, w szczególności konfliktów ekologicznych, a także różnych aspektów turystyki; udział w kilku międzynarodowych projektach naukowych w ramach programów ramowych UE [CAVES (Uniwersytet Wrocławski), SCENES (CRS), Changehabitats (Atmoterm)]; praca w projektach z zakresu zarządzania obszarami chronionymi i partycypacji społecznej realizowanych przez CRS; konsultant z zakresu zarządzania środowiskowego (wojewódzkie i miejskie programy ochrony środowiska, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko); z zamiłowania i w wolnych chwilach barmanka.

dr Edyta Pijet-Migoń

Adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Specjalistka w zakresie geografii ekonomicznej i turystyki, w szczególności problematyki transportu lotniczego i wpływu rozwoju transportu na turystykę. Przygotowała rozprawę doktorską pt. „Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej”. Praktyk branży turystycznej, przez kilkanaście lat związana z kluczowymi biurami podróży specjalizującymi się w obsłudze turystyki biznesowej. Pracowała także jako przedstawiciel linii lotniczych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in.: zmian zachodzących w transporcie lotniczym, powiązań pomiędzy transportem lotniczym a turystyką, nowych trendów w turystyce oraz geoturystyki i turystyki kulinarnej.

dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (mgr wychowania fizycznego), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (mgr ekonomii), AWF w Poznaniu (specjalista odnowy biologicznej), AWF we Wrocławiu (doktor i doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej) oraz SGH w Warszawie (doktor ekonomii). Pracownik nau¬kowo-dydaktyczny, autor 157 publikacji naukowych w tym 8 książek i 13 artykułów z tzw. listy filadelfijskiej, promotor około 450 ukończonych prac magisterskich i licencjackich. Wykonawca w grancie naukowym finansowanym ze środków NCN, członek komitetów naukowych czasopism: „Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, „Proceedings of Business and Economic Studies”, „Mathews Journal of Sports Medicine” i  „Sports Medicine and Rehabilitation”, biegły sądowy w obszarach ustanowienia: kultura fizyczna i zarządzanie w turystyce i sporcie, członek Rady Nadzorczej Fundacji Convention Bureau –Wrocław, ekspert programów operacyjnych POIR, POWER, POPW, RPO WD, RPO  WO, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w programach  rządowych FIO i ASOS. W młodości był koszykarzem w młodzieżowych zespołach Górnika Wałbrzych oraz czterokrotnie ukończył górskie marszobiegi na 100 km. Zainteresowania badawcze: rozwój biologiczny, aktywność fizyczna, zarządzanie strategiczne, makroekonomia, ekonomia behawioralna i instytucjonalna, ekonomika turystyki, hotelarstwo.

dr Teresa Skrzypczyk

Dysertacja przeprowadzona w zakresie funkcji turystycznych i rekreacyjnych terenów w obrębie przestrzeni miejskich, odpowiedniego zagospodarowania szczególnie terenów nadrzecznych, rozwoju oferty sportowo - rekreacyjnej dla turystów i mieszkańców w Polsce i na świecie. Zainteresowania naukowe, podobnie jak praca doktorska, łączą w sobie aspekty zarówno w zakresie turystyki krajowej, jak i rekreacji (animacji, programowania i organizacji zajęć),a także coachingu, który pozwala na rozwój i osiąganie pożądanych efektów w pracy.

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek

Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej) na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku, na podstawie rozprawy "Łużyce - przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych". Zajmuje się geografią religii, mniejszościami etnicznymi, wyznaniowymi i kulturowymi w Polsce i środkowej Europie, geografią historyczną i polityczną (wpływ sytuacji politycznej na turystykę na świecie, konflikty międzynarodowe i wewnętrzne), gender studies w geografii, geografią medyczną, demografią społeczną, turystyką kulturową i religijną oraz turystyką grup specjalistycznych (m. in. osób niepełnosprawnych). Współpracuje z organizacjami walczącymi z dyskryminacją grup mniejszościowych. Jest od wielu lat czynnym, licencjonowanym przewodnikiem po Wrocławiu, Dolnym Śląsku i Sudetach, pilotem wycieczek oraz  instruktorem przewodnictwa. Wykłada na kursach przewodnickich i pilockich.

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Doktor nauk technicznych (doktor z wyróżnieniem). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska (studia ukończone z Nagrodą Dziekana). Magister Zarządzania Systemami  Przemysłowymi - dyplom z ekonomii wydany przez: Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon i Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint – Etienne we Francji.  Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Pracowała na uczelniach w Polsce (Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa) i zagranicą: (Uniwersytet Sabałdzki, Wydział Chemii i Ochrony Środowiska w Chambery we Francji (1998 – 2000)  i Uniwersytet Zachodniej Szkocji, Wydział Chemii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Inżynierii i Nauki w Wielkiej Brytanii  (2002-2004)). Praktyk zarządzania firmami sektora MSP. Od ponad 10 lat zajmuje sie wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE (autor i koordynator kilkudziesięciu projektów europejskich). W latach 2004 - 2015 pełniła funkcję Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w latach 2015 - 2016 -  Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej. W latach 2005-2008 związana z Krajową Izbie Gospodarczą w Warszawie. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007/13, członek grup roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska na lata 2014-2020, Członek Komisji Oceniającej Projekty przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ocena biznes planów i wniosków projektowych, 2005-2007),  oraz przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego (2005- 2009), członek komisji egzaminacyjnej nauczycieli zawodu dot. wzrostu jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Promotor około 200 prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.  Współorganizator i uczestnik ponad 200 konferencji, seminariów i szkoleń w Polsce i zagranicą, w których brali udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedmiu artykułów z tzw. Listy Filadelfijskie (ponad 100 cytowań w literaturze światowej), dotyczących zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami turystyki, turystyką i aktywnością fizyczną, zwłaszcza osób w wieku senioralnym, zarządzaniem i ochroną środowiska w tym energią odnawialną. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień związanych z programami Unii Europejskiej,  wydarzeniami polityczno-gospodarczymi i zarządzaniem. 
Prywatnie: podróżnik, pilot i organizator wypraw egzotycznych dla rodziny i przyjaciół.

dr hab. Romuald M. Łuczyński, prof. WSB we Wrocławiu

Dr hab. Romuald M. Łuczyński jest wrocławianinem, profesorem nadzwyczajnym WSB we Wrocławiu, gdzie wykłada na kierunku turystyka i rekreacja. Studiował prawo i historię, zajmuje się dziejami Dolnego Śląska, jest członkiem Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fundacji Księżnej Daisy w Wałbrzychu. Od marca 2001 r. jest redaktorem naczelnym ogólnopolskiego czasopisma „Sudety. Przyroda. Kultura. Historia”. Autor książek o tematyce dolnośląskiej, publikuje artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Organizator wystaw dawnej książki, grafiki i ekslibrisów z własnych zbiorów oraz wystaw fotograficznych przedstawiających dolnośląskie rezydencje i sudeckie krajobrazy.