dr Marzena Adamczyk

Pracuje od 2003 roku jako adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości WSB we Wrocławiu. W roku 1997 ukończyła studia na kierunku Handel Zagraniczny Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobyła w roku 2006. W latach 1997-2011 pracowała w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku swojej pracy zawodowej interesuje się tematyką związaną z negocjacjami, dyplomacją i savoir-vivre, zwłaszcza w handlu międzynarodowym. Prowadziła i prowadzi nadal zajęcia z Negocjacji i protokołu dyplomatycznego, Negocjacji w biznesie, Negocjacji w logistyce, Etykiety menadżera w biznesie międzynarodowym oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

dr Karolina Królikowska

Doktor, adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (przedmioty: ekologia i ochrona środowiska, geografia turystyczna, seminaria dyplomowe); członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS); problematyka badawcza dotyczy społecznych aspektów ochrony przyrody, w szczególności konfliktów ekologicznych, a także różnych aspektów turystyki; udział w kilku międzynarodowych projektach naukowych w ramach programów ramowych UE [CAVES (Uniwersytet Wrocławski), SCENES (CRS), Changehabitats (Atmoterm)]; praca w projektach z zakresu zarządzania obszarami chronionymi i partycypacji społecznej realizowanych przez CRS; konsultant z zakresu zarządzania środowiskowego (wojewódzkie i miejskie programy ochrony środowiska, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko); z zamiłowania i w wolnych chwilach barmanka.

dr Edyta Pijet-Migoń

Adiunkt w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Specjalistka w zakresie geografii ekonomicznej i turystyki, w szczególności problematyki transportu lotniczego i wpływu rozwoju transportu na turystykę. Przygotowała rozprawę doktorską pt. „Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej”. Praktyk branży turystycznej, przez kilkanaście lat związana z kluczowymi biurami podróży specjalizującymi się w obsłudze turystyki biznesowej. Pracowała także jako przedstawiciel linii lotniczych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in.: zmian zachodzących w transporcie lotniczym, powiązań pomiędzy transportem lotniczym a turystyką, nowych trendów w turystyce oraz geoturystyki i turystyki kulinarnej.

WSB Wrocław, wykładowca, stojący mężczyzna w garniturze.
dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB we Wrocławiu

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (mgr wychowania fizycznego), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (mgr ekonomii i mgr zarządzania), AWF w Poznaniu (specjalista odnowy biologicznej), AWF we Wrocławiu (doktor i doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej) oraz SGH w Warszawie (doktor ekonomii). Doktorant na Wydziale Zarzadzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w WSB we Wrocławiu, gdzie jest menedżerem kierunku Turystyka i rekreacja. Autor 180 publikacji naukowych w tym 9 książek i 17 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) , promotor około 700 ukończonych prac magisterskich i licencjackich. Członek komitetów naukowych czasopism: „Journal of Physical Education& Health”, „Annals of Sports Medicine and Physiotherapy”, „European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation”, „Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, „Proceedings of Business and Economic Studies”, „Mathews Journal of Sports Medicine” i „Sports Medicine and Rehabilitation”, biegły sądowy w obszarach ustanowienia: kultura fizyczna i zarządzanie w turystyce i sporcie, ekspert programów operacyjnych POIR, POWER, POPW, RPO WD, RPO WO, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w programach rządowych FIO i ASOS.

W młodości był koszykarzem w młodzieżowych zespołach Górnika Wałbrzych oraz czterokrotnie ukończył górskie marszobiegi na 100 km.

Zainteresowania badawcze: rozwój biologiczny, aktywność fizyczna, zarządzanie strategiczne, makroekonomia, ekonomia behawioralna i instytucjonalna, ekonomika turystyki, hotelarstwo.

dr Teresa Skrzypczyk

Dysertacja przeprowadzona w zakresie funkcji turystycznych i rekreacyjnych terenów w obrębie przestrzeni miejskich, odpowiedniego zagospodarowania szczególnie terenów nadrzecznych, rozwoju oferty sportowo - rekreacyjnej dla turystów i mieszkańców w Polsce i na świecie. Zainteresowania naukowe, podobnie jak praca doktorska, łączą w sobie aspekty zarówno w zakresie turystyki krajowej, jak i rekreacji (animacji, programowania i organizacji zajęć),a także coachingu, który pozwala na rozwój i osiąganie pożądanych efektów w pracy.

dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek

Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi (w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej) na Uniwersytecie Wrocławskim w 2013 roku, na podstawie rozprawy "Łużyce - przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych". Zajmuje się geografią religii, mniejszościami etnicznymi, wyznaniowymi i kulturowymi w Polsce i środkowej Europie, geografią historyczną i polityczną (wpływ sytuacji politycznej na turystykę na świecie, konflikty międzynarodowe i wewnętrzne), gender studies w geografii, geografią medyczną, demografią społeczną, turystyką kulturową i religijną oraz turystyką grup specjalistycznych (m. in. osób niepełnosprawnych). Współpracuje z organizacjami walczącymi z dyskryminacją grup mniejszościowych. Jest od wielu lat czynnym, licencjonowanym przewodnikiem po Wrocławiu, Dolnym Śląsku i Sudetach, pilotem wycieczek oraz  instruktorem przewodnictwa. Wykłada na kursach przewodnickich i pilockich.

dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Doktor nauk technicznych (doktor z wyróżnieniem). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska (studia ukończone z Nagrodą Dziekana). Magister Zarządzania Systemami  Przemysłowymi - dyplom z ekonomii wydany przez: Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon i Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint – Etienne we Francji.  Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Pracowała na uczelniach w Polsce (Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa) i zagranicą: (Uniwersytet Sabałdzki, Wydział Chemii i Ochrony Środowiska w Chambery we Francji (1998 – 2000)  i Uniwersytet Zachodniej Szkocji, Wydział Chemii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Inżynierii i Nauki w Wielkiej Brytanii  (2002-2004)). Praktyk zarządzania firmami sektora MSP. Od ponad 10 lat zajmuje sie wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE (autor i koordynator kilkudziesięciu projektów europejskich). W latach 2004 - 2015 pełniła funkcję Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w latach 2015 - 2016 -  Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej. W latach 2005-2008 związana z Krajową Izbie Gospodarczą w Warszawie. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007/13, członek grup roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska na lata 2014-2020, Członek Komisji Oceniającej Projekty przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ocena biznes planów i wniosków projektowych, 2005-2007),  oraz przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego (2005- 2009), członek komisji egzaminacyjnej nauczycieli zawodu dot. wzrostu jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Promotor około 200 prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.  Współorganizator i uczestnik ponad 200 konferencji, seminariów i szkoleń w Polsce i zagranicą, w których brali udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedmiu artykułów z tzw. Listy Filadelfijskie (ponad 100 cytowań w literaturze światowej), dotyczących zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami turystyki, turystyką i aktywnością fizyczną, zwłaszcza osób w wieku senioralnym, zarządzaniem i ochroną środowiska w tym energią odnawialną. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień związanych z programami Unii Europejskiej,  wydarzeniami polityczno-gospodarczymi i zarządzaniem. 
Prywatnie: podróżnik, pilot i organizator wypraw egzotycznych dla rodziny i przyjaciół.

dr hab. Romuald M. Łuczyński, prof. WSB we Wrocławiu

Dr hab. Romuald M. Łuczyński jest wrocławianinem, profesorem nadzwyczajnym WSB we Wrocławiu, gdzie wykłada na kierunku turystyka i rekreacja. Studiował prawo i historię, zajmuje się dziejami Dolnego Śląska, jest członkiem Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fundacji Księżnej Daisy w Wałbrzychu. Od marca 2001 r. jest redaktorem naczelnym ogólnopolskiego czasopisma „Sudety. Przyroda. Kultura. Historia”. Autor książek o tematyce dolnośląskiej, publikuje artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Organizator wystaw dawnej książki, grafiki i ekslibrisów z własnych zbiorów oraz wystaw fotograficznych przedstawiających dolnośląskie rezydencje i sudeckie krajobrazy.