Nasz Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zgodnie z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 kwietnia 2015 roku. Dzięki temu jesteśmy pierwszą uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku z takimi uprawnieniami. 

 

Regulacje prawne


Zainteresowanych podjęciem tego wyzwania zapraszamy do kontaktu:

Rektorat
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
bud. A, p. 103 w godz.: pon.- pt. 10:00-14:00
marzena.frankow@wsb.wroclaw.pl

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego

Warunkami wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Finansów i Zarządzania są:

 • Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu do Rady Wydziału Finansów i Zarządzania.
 • Przedłożenie dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra bądź innego wymaganego do ubiegania się o stopień naukowy doktora.
 • Przedstawienie propozycji osoby promotora wraz z opinią opiekuna naukowego o stanie zaawansowania prac służących realizacji celów naukowych rozprawy doktorskiej.
 • Posiadanie w swoim dorobku naukowym co najmniej dwóch wydanych lub przyjętych do druku publikacji naukowych w formie publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (zawartym w wykazie czasopism ministra właściwego do spraw nauki) lub recenzowanej publikacji z międzynarodowej konferencji naukowej.
 • Przedłożenie koncepcji rozprawy doktorskiej, zawierającej:
  • charakterystykę obszaru badawczego oraz obiektu badań ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji na rzecz lokowania się w ekonomii jako dyscyplinie naukowej,
  • uzasadnienie wyboru obszaru badawczego z uwzględnieniem jego znaczenia dla nauki i praktyki. Wskazane jest odniesienie się do dotychczasowego dorobku innych autorów w tym obszarze oraz zarysowanie tzw. luki poznawczej,
  • enumerację celów pracy doktorskiej, zasadniczych pytań bądź hipotez badawczych,
  • charakterystykę przewidywanych do zastosowania metod badawczych,
  • prezentację wstępnego spisu planowanych do uwzględnienia źródeł literaturowych,
  • prezentację wstępnego planu rozprawy doktorskiej.
 • Złożenie innych wymaganych dokumentów.

Etapy realizacji przewodu doktorskiego

Przewód doktorski na Wydziale Finansów i Zarządzania realizowany jest w następujących etapach:

 • Zainicjowanie przewodu doktorskiego przez kandydata do stopnia naukowego doktora.
 • Zaopiniowanie przez Komisję ds. przygotowania przewodu doktorskiego wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 • Otwarcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie Promotora bądź Promotorów (Promotor, Promotor pomocniczy, Kopromotor).
 • Wyznaczenie i zatwierdzenie Recenzentów rozprawy doktorskiej, Komisji doktorskiej i Komisji egzaminacyjnych.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenie do publicznej obrony, które następuje po zdaniu przez kandydata egzaminów doktorskich z zakresu: nowożytnego języka obcego, dyscypliny dodatkowej, dyscypliny podstawowej.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora.
Przewód doktorski

Przewody doktorskie prowadzone przez Radę Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne
Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
Dyscyplina naukowa: ekonomia

Przewody doktorskie zakończone:

Imię i nazwisko Promotor Streszczenie rozprawy Recenzje Zawiadomienie o obronie
dr Sławomir Pizoń dr hab. Tadeusz Gospodarek streszczenie rozprawy recenzja 1, recenzja 2 pobierz
dr Maik Döring dr hab. Krzysztof Safin streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz
dr Katarzyna Kachel dr hab. Agnieszka Dejnaka streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz
dr Andrzej Pietrasz prof. dr hab. Marian Noga streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz 

Przewody doktorskie wszczęte:

Imię i nazwisko Promotor Streszczenie rozprawy Recenzje Zawiadomienie o obronie
Joanna Węgrzyn dr hab. Konrad Raczkowski streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

 
Magdalena Krawiec prof. dr hab. Marian Noga streszczenie rozprawy recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3