Stypendia i zniżki

Studia to inwestycja, która się zwraca, ale na początku dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej.
Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Zacznij studia już w marcu!

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

 

Zapisując się do 8 stycznia, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej - 1400 zł:

 • 1000 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
   

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Program VIS - studiuj za darmo

W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest ważny, dlatego w WSB uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student


Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem i dzięki temu będą mieli możliwość bezpłatnego studiowania w naszej uczelni już od pierwszego semestru.

 

Osobom, które na egzaminie maturalnym zdobyły z egzaminu pisemnego odpowiednią liczbę punktów z 2 przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów: język obcy i język polski, język obcy i matematyka, język obcy i geografia, język obcy i wiedza o społeczeństwie, język obcy i informatyka) przyznaje się następującą promocję:

 • 185-194 pkt – 50% promocji w czesnym
 • 195- 200 pkt – 100% promocji w czesnym

Punkty przedmiotów zaliczonych poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą liczbą punktów. 

Osobom, które na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w poniższych zawodach zdobyli z etapów pisemnego i praktycznego odpowiednią średnią liczbę punktów przyznaje się następującą promocję:

 • 93-97% punktów – 50% promocji w czesnym
 • 98-100% punktów – 100% promocji w czesnym

Lista zawodów (technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości, technik turystyki wiejskiej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny/osoby  starszej/w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca/środowiskowa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ratownik medyczny, sprzedawca, technik agrobiznesu, technik analityk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik  spedytor, technik teleinformatyk, technik transportu drogowego/kolejowego, technik usług pocztowych  i finansowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik prac biurowych, technik eksploatacji portów i terminali, technik tyfloinformatyk)

Osobom, które  zdawały maturę maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) i zdobyli na dyplomie odpowiednią sumę punktów wg poniższego przelicznika ocen z jednego z zestawów 2 przedmiotów: język obcy i język polski/ matematyka/ geografia/informatyka/ ekonomia/ zarządzanie/ technika informacyjna przyznaje się następującą promocję:

 • 185 -194 pkt – 50 % promocji w czesnym
 • powyżej 195 pkt – 100 % promocji w czesnym.

Stypendia:

REKTORA

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy, kto uzyskał  średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,5 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Medal
DLA AMBITNYCH I PRACOWITYCH

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Hantel
DLA SPORTOWCÓW

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

DLA STUDENTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Uścisk dłoni
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

WSB współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego w WSB, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Puchar
DLA LIDERÓW

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz naszej uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki”znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z:

Rodzaje stypendiów Kontakt
 • socjalne
 • zapomogi
 • dla liderów

Dział Obsługi Finansowej Studenta

bud. A, p. 236 (ul. Fabryczna 29-31), I piętro
email: dofs@wsb.wroclaw.pl
telefon: 71 356 16 26 lub 71 376 23 38

 • VIS
 • dla wychowanków domu dziecka oraz dzieci z rodzin zastępczych
Biuro Rekrutacji
bud. A, p. 101 (ul. Fabryczna 29-31), parter
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl
telefon: 71 356 16 36 oraz infolinia: 71 758 22 30
 • Rektora
 • dla ambitnych i pracowitych
 • dla sportowców

Dziekanat studiów I stopnia
bud. A, p.102, 125 (ul. Fabryczna 29-31), okienka na parterze

e-mail: dziekanat.lic@wsb.wroclaw.pl
telefony: 71 356 16 13 oraz 71 356 16 14

 • dla osób niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
bud. A, p. 028 (ul. Fabryczna 29-31), przyziemie
e-mail: bon@wsb.wroclaw.pl
telefon: 71 376 23 77
 • dla ciekawych świata (Erasmus+)

Centrum Współpracy Międzynarodowej
bud. A, p. 231 (ul. Fabryczna 29-31), I piętro
e-mail: international@wsb.wroclaw.pl

telefon: 71 356 16 16