Studia w programie Erasmus+

Marzysz o tym, by poczuć klimat uczelni i życia za granicą? Znasz dobrze języki obce i masz wiele międzynarodowych znajomości? Wyższa Szkoła Bankowa posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie, w ramach którego studenci WSB jadą studiować na jeden bądź dwa semestry do zagranicznych uczelni partnerskich. 

"Erasmus w Murcii to zdecydowanie strzał w dziesiątkę! Pełne życia miasto z mnóstwem ciekawych miejsc, zarówno do odwiedzenia za dnia jak i w nocy, otwarci i pełni radości ludzie, bliskość morza i temperatury nie do pomyślenia w Polsce o tej porze roku, to tylko niewielki opis tego jak wita nas Hiszpania. Nie zapominając jednak, że nie tylko fiestą człowiek żyje dni powszednie spędzamy na UCAM, który przez swój wysoki poziom nauczania, bogate zaplecze techniczne i po prosto piękne położenie, czyni ze zwykłego uniwersytetu jedno z najlepszych miejsc do studiowania w Hiszpanii. Bez dwóch zdań pierwsze tygodnie daleko od zimnego Wrocławia uważam za jedne z najlepszych w życiu, a to dopiero początek..."

Wojciech Barancewicz

Student III roku TiR, UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Hiszpania

,,Erasmus+ to nie tylko rozwijanie umiejętności językowych, to też przyjaźnie i ogromna dawka świetnej zabawy’’.

Anhelina Bolharova

Studentka III roku Logistyka, University of Augsburg, Niemcy

W jaki sposób zostać studentem zagranicznej uczelni?

Aby móc przystąpić do programu Erasmus+ powinieneś spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem Wyższej Szkoły Bankowej studiów I, II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) lub jednolitych magisterskich
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich), pamiętaj jednak, że nie możesz wyjechać na ostatni semestr studiów I i II stopnia czy jednolitych magisterskich
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmus+ (w pozostałych przypadkach mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym)
   

W przypadku ubiegania się o stypendium powinieneś:

 • wykazać się odpowiednią znajomością języka obcego (test językowy)
 • osiągnąć wysoką średnią ocen na studiach
 • zostać pozytywnie ocenionym przez Komisję Rekrutacyjną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej
   

Proces rekrutacji

 • Test językowy - obligatoryjny dla wszystkich kandydatów do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+. Studenci mogą wybrać jeden z następujących testów językowych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - prowadzona w języku polskim w celu zapoznania Komisji ze studentem.
 • Weryfikacja średniej z całego toku studiów na WSB przeliczanej na punkty:
  • Warunkiem wyjazdu jest komplet zaliczeń w sesji egzaminacyjnej poprzedzającej wyjazd studenta oraz średnia ocen min. 3,5.

Suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji wyznacza pozycję studenta w rankingu kandydatów do stypendium Erasmusa+. Proces rekrutacji kończy się ostatecznym wyborem uczelni przez studenta. Czynnikiem decydującym o wyborze uczelni powinien być dopasowany do kierunku studiów program nauczania w uczelni przyjmującej.
 

Wymagane formalności

 • Application Form – dokument zgłaszający studenta jako beneficjenta Programu Erasmus+ na studia do uczelni przyjmującej. W odpowiedzi na zgłoszenie, uczelnia przyjmująca wysyła Letter of Acceptance, który jest dowodem przyjęcia kandydata na studia.
 • Learning Agreement – najważniejszy dokument, opracowany w porozumieniu z Dziekanem, dotyczący realizacji wybranego programu nauczania w uczelni przyjmującej.
 • Karta Uzupełniająca do Learning Agreement (formularz wstępny) – dokument zawierający informację o przedmiotach, które student musi zaliczyć po powrocie ze stypendium.
 • Umowa pomiędzy studentem a Wyższa Szkołą Bankową dotycząca wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+.
 • Dodatkowe wymagania w zależności od kraju i uczelni przyjmującej, tj. wiza, CV, transkrypt ocen.
 • Zaświadczenie o Rachunku Bankowym Studenta Erasmusa+. Grant dla studenta przekazywany jest w formie przelewu na konto walutowe w Euro, którego właścicielem jest student. 
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - jest to niezwykle ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne studenta. Aby otrzymać kartę należy zgłosić się w odpowiednim do miejsca zameldowania oddziale NFZ-u z kompletem dokumentów, które są wyszczególnione na stronie internetowej www.nfz.gov.pl 
   

Dodatkowe, najczęściej stosowane ubezpieczenia, to: 

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie. W programie  Erasmus+ biorą udział: kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia oraz Turcja, Szwajcaria.
Wymianę studentów w Erasmusie mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmus+, które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.

Inne przydatne informacje

 • Grant Erasmusa+ przeznaczony jest na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem na stypendium ( wyrównanie zwiększonych kosztów pobytu). Jego wysokość kształtuje się w zależności od kraju wyjazdu i okresu pobytu.
 • Nie pobieramy opłat z tytułu czesnego za pierwszy semestr studiów za granicą. Nie płacisz także za naukę w uczelni przyjmującej i nie tracisz prawa do pobierania dotychczasowego stypendium.
 • Istotną kwestią w wyborze uczelni przyjmującej jest oferta przedmiotów dostępna dla Erasmusów. Powinieneś kierować się możliwością realizowania jak największej ilości przedmiotów, które pokrywają się ze ścieżką nauczania w WSB. Jeśli nie zaliczysz przedmiotów stanowiących minimum programowe w uczelni przyjmującej, będzie je musiał nadrobić po powrocie ze stypendium.
 • Aby zaliczyć semestr studiów na wymianie w ramach Programu Erasmus+, należy zrealizować taką ilość przedmiotów, która daje w sumie 30 punktów zaliczeniowych ECTS.
 • Ewentualne przedłużenie pobytu na studiach za granicą, wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego, jest możliwe za zgodą obu uczelni. Student zainteresowany przedłużeniem pobytu kontaktuje się w tej sprawie z Koordynatorem Erasmusa+ w WSB. Przedłużony pobyt nie jest dofinansowany grantem Erasmusa+. Student przedłużający pobyt nie jest zwolniony z opłat czesnego na WSB na drugim semestrze mobilności.