Dofinansowanie

Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń i kursów ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn.: “Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II EDYCJA”, w ramach którego uczestnikom projektu oferowane jest m.in. wsparcie w formie dofinansowania studiów podyplomowych do wysokości 7000 zł.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn  dotyczących zakładu pracy (tj. ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych i innych leżących po stronie pracodawcy).

 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7000 zł.
 • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
 • wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.

Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z. o. o.

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Bezpłatna baza ofert usług rozwojowych utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Za pośrednictwem platformy możesz jako przedsiębiorca MMŚP wybrać dostępne szkolenie, kurs lub studia podyplomowe, zgłosić na nie siebie oraz swoich pracowników i otrzymać dofinansowanie. 

 

Status firmy można sprawdzić za pomocą kwalifikatora dostępnego pod adresem kwalifikator.een.org.pl

 

Operatorem odpowiedzialnym za wdrożenie i obsługę Bazy Usług Rozwojowych w województwie dolnośląskim jest firma ARR „ARLEG” S.A. z Legnicy wraz z partnerami. Projekt trwa do 31.07.2019r.

Dofinansowanie obejmuje (max 50.000 zł dla firmy i max 5.000 zł dla jednego pracownika):

 • 50% (dla średnich firm)
 • 60% (sektor biały lub zielony)
 • 70% (dla mikro i małych firm prowadzących działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji)
 • 80% (dla firm kierujących na szkolenie pracowników, wśród których min. 50% to osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach)

Co musisz zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

Palec
1.

Zarejestruj firmę w BUR na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Wybierz usługę z listy ofert usług otwartych lub ofertę na zamówienie dodaną przez jej realizatora. 

Projekt
2.

Złóż u operatora dokumenty zgłoszeniowe (dostępne na arleg.eu) i po ich pozytywnej weryfikacji podpisz umowę, aby otrzymać promesę.

Folder
3.

Po zakończonym szkoleniu opłać fakturę za szkolenie (płatności za studia podyplomowe wnoszone zgodnie z Regulaminem Opłat) i oceń usługę.

Promocja
4.

Złóż u operatora wymagane dokumenty rozliczające usługę, aby otrzymać ustalony procent dofinansowania.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Mogą z niego skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w zwiększanie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie. Do zdobycia jest od 80 do 100% dofinansowania do szkoleń i kursów. 


Możemy pomóc Ci w uzyskaniu dofinansowania, a co za tym idzie:

 • zbadamy potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 • dobierzemy odpowiednie szkolenia podnoszącego wskazane kompetencje
 • po akceptacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania zorganizujemy szkolenie
 • przygotujemy dokumenty poświadczające realizację szkolenia potrzebne do rozliczenia przyznanych środków.
W ramach KFS możesz rozliczyć:
 • kursy i szkolenia
 • studia podyplomowe 
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych
 • studia podyplomowe
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne
 • każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Szkolenie nie musi być tematycznie związane z głównym obszarem działalności firmy. 

Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności.