Dofinansowanie

Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń i kursów ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Bezpłatna baza ofert usług rozwojowych utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Za pośrednictwem platformy możesz jako przedsiębiorca MMŚP wybrać odpowiednie szkolenie, kurs lub studia podyplomowe, zgłosić na nie siebie oraz swoich pracowników i otrzymać dofinansowanie. 

 

Status firmy można sprawdzić za pomocą kwalifikatora dostępnego pod adresem kwalifikator.een.org.pl

 

Operatorem odpowiedzialnym za wdrożenie i obsługę Bazy Usług Rozwojowych w województwie dolnośląskim jest firma ARR „ARLEG” S.A. z Legnicy wraz z partnerami. Projekt trwa do 31.07.2019r.

Dofinansowanie obejmuje (max 50.000 zł dla firmy i max 5.000 zł dla jednego pracownika):

 • 50% (dla średnich firm)
 • 60% (sektor biały lub zielony)
 • 70% (dla mikro i małych firm prowadzących działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji)
 • 80% (dla firm kierujących na szkolenie pracowników, wśród których min. 50% to osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach)

Co musisz zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

Palec
1.

Zarejestruj firmę w BUR na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Wybierz usługę z listy ofert usług otwartych lub ofertę na zamówienie dodaną przez jej realizatora. 

Projekt
2.

Złóż u operatora dokumenty zgłoszeniowe (dostępne na arleg.eu) i po ich pozytywnej weryfikacji podpisz umowę, aby otrzymać promesę.

Folder
3.

Po zakończonym szkoleniu opłać fakturę za szkolenie i oceń usługę.   

Promocja
4.

Złóż u operatora wymagane dokumenty rozliczające usługę, aby otrzymać ustalony procent dofinansowania.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Mogą z niego skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w zwiększanie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie. Do zdobycia jest od 80 do 100% dofinansowania do szkoleń i kursów. 


Możemy pomóc Ci w uzyskaniu dofinansowania, a co za tym idzie:

 • zbadamy potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 • dobierzemy odpowiednie szkolenia podnoszącego wskazane kompetencje
 • pomożemy Ci wypełnić i złożyć wniosek we właściwym Urzędzie Pracy
 • po akceptacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania zorganizujemy szkolenie
 • przygotujemy potrzebne kserokopie zaświadczeń o zrealizowanym szkoleniu potrzebne do rozliczenia przyznanych środków.
W ramach KFS możesz rozliczyć:
 • kursy i szkolenia
 • studia podyplomowe 
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych
 • studia podyplomowe
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne
 • każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Szkolenie nie musi być tematycznie związane z głównym obszarem działalności firmy. 

Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności.