Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.


Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

o Autoprezentacja

o Organizacja czasu pracy

o Cele, reguły, konsekwencje

o Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

o Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

7. Wsparcie opiekunów stażowych.


W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

4. materiałów szkoleniowych;

5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

 

KONTAKT


W sprawie uczestnictwa w projekcie zapraszamy do kontaktu z Międzynarodową Fundacją „Reaxum”, która realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tel.: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu. Więcej informacji znajduje się na stronie www projektu.

 

Informacji o projektach oraz wsparciu uczelni dla osób z niepełnosprawnością udziela również Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością - czynne po przerwie wakacyjnej od września. 
Tel.: 71 376 23 77; e-mail: bon@wsb.wroclaw.pl.

 

Czytaj więcej