Program studiów

Program studiów na kierunku BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi w WSB w Warszawie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 158
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Podstawy BIM, podstawowe pojęcia i procesy
 • Wprowadzenie do BIM. Definicje BIM. Modelowanie informacji, cyfrowe budownictwo, BIM jako PLM. Poziomy dojrzałości BIM. Wymiarowość modeli BIM. Modele parametryczne. Wykorzystanie modeli.
 • Workflow BIM. Organizacja pracy w BIM: cele BIM (BIM uses), poziomy szczegółowości modeli LOD wg buildingSMART, rodzaje modeli BIM, BIM a systemy klasyfikacji budowlanej. Typy informacji BIM. Rozwój modelu, a etapy rozwoju projektu. PIM vs. AIM. Modelowanie. Koordynacja. Detekcja kolizji. Analizy. Planowanie robót. Kosztorysowanie i kontrola budżetu. Wymiana informacji wprost przez model i on-line.
 • BIM jako przedmiot normalizacji: normy buildingSMART i ISO, wybrane normy krajowe (USA, Norwegia, Finlandia, Singapur, Wielka Brytania). Inicjatywa OpenBIM i otwarte formaty danych, a własne formaty różnych producentów. IFC. IDM. MVD. BCF. COBie
 • Czynniki ludzkie w BIM. BIM jako środowisko pracy. Umiejętności interpersonalne, zarządzanie zespołami ludzkimi. Socjologiczna „rewolucja” BIM, trzy filary implementacji BIM i zasada 90/10. Nowa kultura/socjologia pracy - projekty IPD.
Organizacja procesu inwestycyjnego w ujęciu brytyjskiego systemu norm serii BS/PAS
 • BIM jako zarządzany proces biznesowy w ujęciu brytyjskich norm serii BS/PAS 1192. Government Construction Strategy i Government Soft Landings. KPI. Przegląd norm UK BIM Level2: BS 1192:2007, PAS 1192-2:2013, PAS 1192-3:2014, BS 1192-4:2014, PAS 1192-5:2015, PAS 1192-6:2018, BS 8536. System klasyfikacji UNICLASS-2015 i NBS BIM Toolkit.
 • Organizacja fazy CAPEX projektu w metodologii BIM  wg PAS 1192-2:2013. AIR i Soft Landings. EIR/SIWZ, PLQ. Pre-contract/Post-contract BEP, AEC UK BIM Protocol.
 • Trzy filary BIM Level2 wg UK BIM Standards. Role i odpowiedzialności. Standardowa metoda i procedura. Środowisko CDE. BIM Information Management wg CIC
BIM a nowoczesne metody zarządzania projektami: Lean, Agile, IPD – wykład 9
 • Lean Management i Lean Construction jako próba podniesienia efektywności budownictwa. Podstawowe założenia oraz terminy. Procesy oraz narzędzia powiązane z filozofią Lean Construction.
 • BIM a procesy "zwinne" - Manifest Agile Management. Zarządzanie projektem w systemie Agile vs. zarządzanie w systemie kaskadowym. Podstawowe pojęcia oraz narzędzia.
 • BIM a IPD. Cele wdrożenia oraz role poszczególnych interesariuszy procesu inwestycyjnego.
 • BIM Protocol. Menedżer Informacji - rola i odpowiedzialność.
Cyfrowe budownictwo: BIM, GIS, Blockchain – wykład
 • BIM od koncepcji do zarządzania obiektami istniejącymi. Narzędzia oraz proces implementacji.Ekosystem oprogramowania BIM: modelery, viewery, analizy (wytrzymałościowe, termiczne, CFD, akustyczne, aerodynamiczne), wizualizacja, harmonogramowanie, przedmiar, kosztorys, koordynacja, weryfikatory informacji w modelu, projekt management, studium wykonalności, organizacja placu budowy.
 • BIM i GIS. BIM vs GIS, czy BIM i GIS. Podstawowe standardy oraz formaty wymiany danych (CityGML, LandXML). Projektowanie przy użyciu danych GIS. Analizy w skali urbanistycznej – Smart Cities/GeoDesign/GeoBIM. Integracja danych BIM w systemach GIS – obecny stan wiedzy.
 • Kierunki rozwoju cyfrowego budownictwa. Technologie, procesy i narzędzia. Robotyzacja,  Parametryzacja w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji, wykorzystanie idei Smart Contracts.
Organizacja pracy zespołowej, dokumenty BIM i zagadnienia prawne: prawa autorskie, kontrakty budowlane, BEP, MIDP/T
 • Prawa autorskie, prawa majątkowe, ich ochrona w kontekście modeli BIM.  „Wielowarstwowa” struktura praw własności w modelach BIM. Licencjonowanie vs. zbycie praw autorskich
 • BIM a kontrakty na roboty budowlane. Rodzaje projektów (DBB, DB, CM/CMAR, IPD) i ich efektywność z punktu wdrażania procesów BIM. BIM Addendum/BIM Protocol.
 • BIM Execution Plan, Pre-contract/Post-contract, przykładowe BEP-y. Construction Project Information Xchange Protocol  (CPIx). Master i Task Information Delivery Plan. Dokumenty BIM wg standardów zagranicznych, a polskie realia (PFU, OPZ,...). Etapy rozwoju projektów wg polskich norm/zwyczajów, a etapy RIBA czy AIA - konsekwencja dla EIR, MIDP, Protokołu BIM.
 • BIM Manual - zasady tworzenia, zakres standaryzacji
Organizacja pracy zespołowej, dokumenty BIM i zagadnienia prawne: prawa autorskie, kontrakty budowlane, BEP, MIDP/T
 • BIM Standards. Szablony, protokoły wymiany informacji, praktyczna realizacja pracy zespołowej. Interakcja inwestora z zespołem projektowym.
 • Wdrażanie BIM w organizacji - zarys procesu
 • BIM a UZP - kryteria pozacenowe, ocena zdolności wykonawców,  formy realizacji przetargu.
Organizacja i zarządzanie pracą zespołu projektowego BIM – zajęcia komputerowe
 • Standaryzacja procesów - procesy BIM w zapisie BPMN
 • Biblioteki rodzin. Tworzenie rodzin architektonicznych, konstrukcyjnych, MEP. Parametryzacja rodzin. Kwalifikowane biblioteki komponentów, tworzenie wg celów BIM, standardy jakości obiektów, poziomy LOD/LOI
 • Organizacja i zarządzanie pracą zespołu projektowego BIM
 • Standardy CAD/BIM. Konfiguracja środowiska CAD do współpracy ze środowiskiem BIM. Standardy CAD. Nazewnictwo warstw, plików, kontenerów informacji
 • Konfiguracja środowiska BIM: szablony, symbole, filtry widoków i zarządzanie widokami, własne parametry współdzielone projektu, tworzenie nazw zgodnych z BS1192 z wykorzystaniem parametrów współdzielonych.
Organizacja i zarządzanie pracą zespołu projektowego BIM – zajęcia komputerowe
 • Organizacja pracy zespołowej, model i środowisko pracy w trybie worksharing na przykładzie środowiska Revit. Konfiguracja środowiska Collaboration for Revit. Praca zespołowa w Collaboration for Revit, zarządzanie zadaniami (Worksets), strategia komunikacji (Revit Worksharing Communicator)
 • Wymiana informacji projektowej, weryfikacja modeli, komentowanie przy użyciu narzędzi BIM i CAD. Zastosowanie otwartego formatu DWF  i darmowego oprogramowania Design Review do wewnętrznego obiegu informacji w zespole projektowym.  Zarządzanie wersjami/komentowanie w środowisku BIM na przykładzie oprogramowania Revit.
Otwarte standardy BIM. Koordynacja międzybranżowa – zajęcia komputerowe
 • Otwarte formaty i narzędzia wymiany danych BIM: IFC i BCF - ćwiczenia praktyczne. Eksport/import modeli do IFC, widoki modeli, mapowanie parametrów IFC. BIM Collaboration Format (BCF), wymiana informacji projektowych (komentarze, pytania, żądania zmian) między różnymi stronami projektu i różnym oprogramowaniem BIM.
 • Procesy w CDE - od WIP do SHARED: weryfikacji i zatwierdzanie modeli (Audyt Modeli, Plan Zgodności). Wprowadzenie do koordynacji międzybranżowej. Podstawowy workflow koordynacji międzybranżowej: koordynacja przestrzenna plików, wykrywanie kolizji, rodzaje kolizji. Raport kolizji, przydział i status zadań eliminacji kolizji na przykładzie platformy Navisworks.
Środowisko CDE – zajęcia komputerowe
 • Konfiguracja środowiska chmurowego do współdzielenia plików. Procesy w CDE, administracja środowiskiem CDE, tworzenie grup/zespołów roboczych. Funkcje CDE (repozytorium , komunikacja, koordynacja, zarządzanie)
 • BIM360 Docs/Field/Glue -> Zgłaszanie uwag i koordynacja poprzez chmurę.
 • Zaawansowane środowisko CDE - wstęp. Komunikacja w środowisku CDE. Tworzenie wiadomości z załącznikami w oparciu o szablony. Nadawanie parametrów do wiadomości w ramach istniejących szablonów. Załączanie plików do wiadomości.
 • Zaawansowane środowisko CDE. Koordynacja. Eksport rysunków oraz modeli dla swojej branży w formacie IFC (model testowy Autodesk). Import dokumentów – opcje importu: signle, batch, multi -upload. Udostępnienie materiałów pozostałym członkom podgrupy. Zatwierdzanie dokumentów przez środowisko CDE z udziałem wielu stron (projektant, koordynator, menadżer kontraktu GW, Menadżer Klienta, etc.). Tworzenie rewizji dokumentów i śledzenie zmian.
BIM 4D i 5D, klasyfikacja budowlana – zajęcia komputerowe
 • Zestawienia materiałów i komponentów budynku w środowisku Revit. Bilans energii wbudowanej, bilans CO2. Projektowanie proekologiczne.
 • Przedmiarowanie i kosztorysowanie w BIM. BIM 4D/5D w środowisku BIM Estimate. Systemy klasyfikacji budowlanej OMNICLASS i UNICLASS-2015
 • Standard COBie. Rozszerzenie COBie for Revit. Rodziny komponentów przygotowane do pracy z COBie. Eksport danych COBie, zarządzanie danymi COBie. COBie w MS Excel. Weryfikacja danych COBie
 • NBS BIM Toolkit, zarządzanie projektem, system klasyfikacji UNICLASS-2015, National BIM Object Standard
BIM Execution Plan i Podręcznik BIM – zajęcia komputerowe
 • Cele BIM i Strategia BIM. OIR i AIR, a projekt EIR i SIWZ. Aspekty prawne. Praktyczne przygotowanie dokumentów Zamawiającego
 • Dokumenty wykonawcy: BIM Execution Plan. Pre-contract i Post-contract BEP. BEP a cele BIM. Master i Task Information Dellivery Plan. Responsibility matrix. BIM Assessment form. Model Production and Delivery Table. Praktyczne przygotowanie dokumentów Wykonawcy
Społeczne aspekty pracy w BIM – zajęcia komputerowe
 • BIM or not BIM - aspekty społeczne – jak przekonać inwestora / szefa / kolegów do BIM – warsztaty praktyczne – brain storming, gry negocjacyjne.
BIM Case study – zajęcia komputerowe
 • Praktyczna analiza dokumentów Zamawiającego - case study SIWZ. Omówienie podstawowych cech dobrego SIWZ BIM-owego.
Projekt końcowy
 • Zespół i BEP dla projektu
 • Projekt budynku biurowego wykonanego w technologii BIM
 • Branże: architektura, konstrukcje i instalacje – koordynacja i wykrywanie kolizji
 • Generowanie dokumentacji, zestawień i data drops.
Forma zaliczenia
Projekt
projekt
Książka
test
Puchar
obrona