Rozważasz zmianę uczelni? Zostań studentem WSB Warszawa!

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie!

 

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

 

Zasady rekrutacji

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr zobowiązany jest do podpisania umowy z uczelnią na pierwszy semestr studiów. Ważne: Koniecznie należy poinformować Biuro Rekrutacji o ubieganiu się o przyjęcie na wyższy semestr studiów
 2. Kandydat składa podanie o przyjęcie na wyższy semestr osobiście w Dziekanacie lub mailowo na adres wyzszesemestry@wsb.warszawa.pl 
 3. Do podania należy dołączyć kartę przebiegu studiów i sylabusy 
 4. Uczelnia w ciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia powyższych dokumentów informuje o decyzji Dziekana  
 

 

Wykaz dokumentów, które trzeba złozyć

Do podania należy dołączyć następujące dokumenty

 • kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów)
 • sylabusy
 • potwierdzone przez Dziekanat zaświadczenie o posiadanym statusie Studenta (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów).

Oryginalne dokumenty należy złożyć osobiście w Dziekanacie lub wysłać pocztą tradycyjną.

 

Podanie do pobrania

W celu rozpatrzenia prośby o przyjęcie na semestr wyższy, należy złożyć do Dziekanatu podanie o przyjęcie na wyższy semestr studiów
Podanie można przesłać mailowo na adres:  wyzszesemestry@wsb.warszawa.pl 

Decyzję o przyjęciu podejmuje Dziekan:

 • określa semestr/rok studiów na który może być przyjęty student,
 • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Dziekanat skontaktuje się z Tobą w celu doniesienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które uzyskały zgodę na przyjęcie na wyższy semestr, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.

Dodatkowe informacje

 1. Różnice programowe realizowane są w formie indywidualnej. Nie ponosi się za nie dodatkowej opłaty. 
 2. O przyjęciu na wnioskowany w podaniu semestr decyduje Dziekan na podstawie liczby wyliczonych różnic programowych: 
 • do 5 różnic programowych przyjęcie na wnioskowany w podaniu semestr 
 • od 6 do 10 różnic programowych semestr niżej od wnioskowanego w podaniu semestru 
 • powyżej 10 do indywidualnej decyzji Dziekana 

Masz więcej pytań?  Skontaktuj się z nami!