Rozważasz zmianę uczelni? Zostań studentem WSB Warszawa!

Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie!

 

Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

 

Wnioski o przyjęcie na kolejny semestr można składać do 4.09.2022

 

Zasady rekrutacji

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.
 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr składa podanie o przyjęcie na wyższy semestr osobiście w Dziekanacie lub mailowo na adres wyzszesemestry@wsb.warszawa.pl
 2. Do podania należy dołączyć kartę przebiegu studiów i sylabusy (sylabusy dotyczą tylko osób, które nie studiowały wcześniej w WSB w Warszawie).

 3. W przypadku przesłania dokumentów drogą mailową oryginały należy dostarczyć osobiście do dziekanatu, ul. Łabiszyńska 25 lub przesłać pocztą na adres uczelni z dopiskiem „dziekanat”.
 4. W terminie 14 dni menedżer danego kierunku studiów dokonuje analizy dokumentów, wyznacza ewentualne różnice programowe i wskazuje semestr, na który kandydat może zostać przyjęty.
 5. Uczelnia w ciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia powyższych dokumentów informuje o decyzji Dziekana  
 6. Po otrzymaniu informacji z dziekanatu należy zarejestrować się na studia przez naszą stronę www. Podczas rejestracji prosimy o niezakładanie konta kandydata. Rekrutacja na wyższy semestr odbywa się tylko w sposób tradycyjny – papierowo.

 7. Po zarejestrowaniu należy zgłosić się do Biura Rekrutacji (ul. Łabiszyńska 25, pokój nr 08, parter) i podpisać umowę. Ważne: Koniecznie należy poinformować Biuro Rekrutacji o ubieganiu się o przyjęcie na wyższy semestr studiów. Przy zapisie należy wybrać czesne stopniowane.
  Do Biura Rekrutacji należy zgłosić się z następującymi dokumentami:

  • oryginał świadectwa / dyplomu

  • fotografia

  • wydrukowany email, otrzymany z dziekanatu ze zgodą na przyjęcie na wyższy semestr.

Wykaz dokumentów, które trzeba złozyć

Do podania należy dołączyć następujące dokumenty

 • kartę przebiegu studiów, czyli wykaz zaliczonych przedmiotów, wydawany przez dziekanat (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS, ocen i okresów studiów)
 • sylabusy
 • potwierdzone przez Dziekanat zaświadczenie o posiadanym statusie Studenta (zaświadczenie powinno zawierać informację o terminie rozpoczęcia studiów).

Oryginalne dokumenty należy złożyć osobiście w Dziekanacie lub wysłać pocztą tradycyjną.

 

Podanie do pobrania

W celu rozpatrzenia prośby o przyjęcie na semestr wyższy, należy złożyć do Dziekanatu podanie o przyjęcie na wyższy semestr studiów
Podanie można przesłać mailowo na adres:  wyzszesemestry@wsb.warszawa.pl
Wnioski o przyjęcie na kolejny semestr można składać do 4.09.2022

Decyzję o przyjęciu podejmuje Dziekan:

 • określa semestr/rok studiów na który może być przyjęty student,
 • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Dziekanat skontaktuje się z Tobą w celu doniesienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które uzyskały zgodę na przyjęcie na wyższy semestr, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.

Dodatkowe informacje

 1. Różnice programowe realizowane są w formie indywidualnej. Nie ponosi się za nie dodatkowej opłaty. 
 2. O przyjęciu na wnioskowany w podaniu semestr decyduje Dziekan na podstawie liczby wyliczonych różnic programowych: 
 • do 5 różnic programowych przyjęcie na wnioskowany w podaniu semestr 
 • od 6 do 10 różnic programowych semestr niżej od wnioskowanego w podaniu semestru 
 • powyżej 10 do indywidualnej decyzji Dziekana 

 

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami !

Dziekanat - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia
wyzszesemestry@wsb.warszawa.pl
22 256 23 13