Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego.

Liczba miesięcy nauki: 10
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Podstawy prawne zarządzania oświatą w samorządach
(24 godz.)
 • Podstawy prawa oświatowego.
 • Podstawy prawa administracyjnego.
 • Akty prawa miejscowego dotyczące oświaty.
 • Kontrola spełniania obowiązku nauki.
 • Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.
 • Dostęp do informacji publicznej. 

Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu prawa oraz umiejętność biegłego posługiwania się przepisami i stosowania przepisów w praktyce.

Kształtowanie polityki oświatowej w gminie (powiecie)
(32 godz.)
 • Rola samorządów w realizacji zadań oświatowych.
 • Tworzenie lokalnej sieci przedszkoli i szkół
 • Zakładanie, przekształcanie i likwidacja samorządowych jednostek oświatowych.
 • Działania JST dotyczące rekrutacji do gminnych/miejskich przedszkoli i szkół wszystkich typów.
 • Strategie, plany rozwoju oświaty w regionie
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 • Budowanie struktury obsługi finansowo - księgowej szkół i placówek.

Poznasz obowiązki JST w zakresie kształtowania polityki oświatowej.  Zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące budowania lokalnej strategii oświatowej.

Organizacja pracy jednostek sytemu oświaty
(32 godz.)
 • Zasady budowania arkuszy organizacyjnych.
 • Nadzór JST na optymalną organizacją jednostek sytemu oświaty.
 • Parametry optymalizacji funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
 • System Informacji Oświatowej.

Poznasz warunki zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, skutki niezatwierdzenia oraz tryb zmian dokonywanych w arkuszu organizacyjnym.
Dowiesz się jakie są narzędzia i sposoby kontroli danych zawartych w arkuszach organizacyjnych i w bazie danych SIO.

Finansowanie zadań oświatowych
(40 godz.)
 • Zarządzanie budżetem placówki oświatowej.
 • Subwencja oświatowa.
 • Dotacje.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu księgowości w placówkach budżetowych.
 • Odpowiedzialność finansowo-księgowa dyrektora i organu prowadzącego.
 • Sprawozdawczość finansowa i budżetowa szkoły.

Poznasz różne rozwiązania organizacyjne ułatwiające optymalizację wydatków na oświatę oraz szacowania kosztów realizacji poszczególnych zadań oświatowych. Nabędziesz praktyczne umiejętności z zakresu przepływu środków finansowych pomiędzy JST a jednostkami oświatowymi.

Status prawny dyrektora przedszkola (szkoły, placówki oświatowej)
(24 godz.)
 • Zakres kompetencji, zadań i uprawnień dyrektora.
 • Zwierzchnictwo służbowe organu prowadzącego.
 • Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora.
 • Dyrektor jako pracownik.
 • Odpowiedzialność administracyjna, cywilnoprawna i karna dyrektora.
 • Procedura przygotowania i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.
 • Ocena pracy dyrektora – zakres zadań dyrektora podlegający ocenie przez organ prowadzący.

Dowiesz się jakie są prawne reflacje dyrektora szkoły z organem prowadzącym oraz dyrektora ze szkołą jako pracodawcą.
Nabędziesz praktyczne umiejętności w zakresie sprawowania nadzoru nad praca dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Zarządzanie jakością (moduł dodatkowy dla zainteresowanych)
(16 godz.)
 • Wymagania jakościowe w oświacie                   
 • Systemy oceny jakości w kształcenia 
 • w Polsce i UE                                                        
 • Wymagania systemu zarządzania jakością 
 • w oświacie                                                              
 • ISO 9001:2008
 • ISO 29990:2010

Uzyskasz Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w usługach edukacyjnych ISO 29990:2010, wydanego przez renomowaną międzynarodową jednostkę certyfikującą.

Forma zaliczenia

Test z wybranych zagadnień programowych.