Studiujesz, ale nie jest to do końca to, czego się spodziewałeś? Rozważasz zmianę uczelni? A może kierunek studiów, który pierwotnie wybrałeś, nie był strzałem w dziesiątkę? Spróbuj jeszcze raz i zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!
Niezależnie od tego, jaki kierunek i na jakiej uczelni studiowałeś, to oferta dla Ciebie. Pamiętaj, że możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść, jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.
Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla siebie na:

 • studiach I stopnia
 • studiach II stopnia. 

Zasady rekrutacji

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o wznowienie nauki.

Uwaga: w przypadku przeniesienia z innej uczelni opłata wpisowa i wysokość czesnego nie podlegają promocjom.

 

Podania o przyjęcie na wyższy semestr przyjmowane są w rekrutacji letniej od 1 lipca do 15 września, a w  rekrutacji zimowej od 2 stycznia do 15 lutego bieżącego roku akademickiego.

Podania do pobrania

Rozpatrzenie prośby o:

 • przeniesienie, należy złożyć do odpowiedniego Dziekanatu podanie 
 • rozpatrzenia prośby o wznowienie, należy złożyć do odpowiedniego Dziekanatu podanie 

Załącznikiem do podania jest potwierdzone przez uczelnię zaświadczenie zawierające informacje o:

 • zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów
 • efektach kształcenia
 • rozliczeniu się z poprzednią uczelnią (dostarczyć po uzyskaniu zgody na przeniesienie)
 • czasie w którym osoba studiowała
 • zgoda dziekana uczelni, którą student opuszcza na przeniesienie (nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów, którzy ubiegają się o wznowienie nauki).

Zaświadczenie w układzie semestralnym powinno zawierać informację ile semestrów/ lat studiów zostało zaliczonych.

 

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan:

 • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
 • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Biuro Rekrutacji skontaktuje się z Tobą w celu doniesienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które uzyskały zgodę na przeniesienie, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.