Procedury składania publikacji

Gromadzeniem, upowszechnianiem i  opracowaniem dorobku naukowego pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zajmuje się Biblioteka na podstawie Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Do gromadzonych publikacji zalicza się te, które posiadają afiliację WSB w Gdańsku. Materiał bibliograficzny składa autor niezwłocznie po opublikowaniu, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych. Biblioteka przyjmuje do opracowania wyłącznie kompletny materiał bibliograficzny. Do publikacji naukowych obowiązkowo składanych zalicza się: artykuł w czasopiśmie naukowym, monografię naukową oraz rozdział w monografii naukowej.


Zgłoszenie publikacji:

a) formularz zgłoszeniowy 

Do pobrania:

Procedury składania publikacji 

Formularz zgłoszeniowypublikacji 

 

b) oryginał lub kopia całego opublikowanego materiału w wersji ostatecznej (opublikowanej):
Kopia rozdziału w książce oraz artykułu w czasopiśmie zawiera: okładkę, stronę tytułową całości książki lub czasopisma, stronę tytułową i redakcyjną (zawierającą informacje o autorze, tytule, redaktorze, nazwie, miejscu i dacie, konferencji, wydawcy, roku i miejscu wydania, numerze ISBN/ ISSN), spis treści oraz cały rozdział lub artykuł, w przypadku rodziału w książce również ostatnią stronę publikacji.
Jeśli publikacja jest dostępna w całości na stronie internetowej, wystarczy złożenie wypełnionego formularza z podaniem adresu internetowego publikacji.

 

OD 2017 R. PUBLIKACJE GROMADZONE NA BIEŻĄCO - w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od momentu opublikowania.

 

Publikację z wypełnionym formularzem autor składa w Sekretariacie Instytutu.
Karolina Pohl

Budynek A, III piętro, pokój 305
publikacjenaukowe@wsb.gda.pl
tel. 58 522 75 88

Terminologia

Afiliacja – wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik  stanowi  podstawę  publikacji  lub  monografii  naukowej.  Afiliacji  dokonuje  autor publikacji.  Za  afiliację  uznaje  się  umieszczenie  nazwy  jednostki  naukowej  przy  imieniu i nazwisku  autora  w  publikacji  (np.  na  stronie  tytułowej  monografii,  przy  tytule  artykułu, w notach  biograficznych  na  okładce).  W  przypadku  braku  zapisu  o  afiliacji  autor  składa pisemne oświadczenie o niej.

Arkusz wydawniczy – 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami), tj. ok. 22 stron znormalizowanych tekstu (1 strona znorm. = 1800 znaków ze spacjami) lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji (także zapis nutowy, wzory matematyczne, chemiczne, diagramy).

Bibliografia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku - Biblioteka dokumentuje dorobek naukowy pracowników Uczelni powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni, tworząc na bieżąco ogólnodostępną bazę.

Bibliometria - statystyczno-matematyczna analiza piśmiennictwa naukowego wykorzystywana przy ocenie parametrycznej badaczy i jednostek naukowych.
Autorzy prac mogą samodzielnie za pomocą narzędzi bazy Expertus wykonać analizę bibliometryczną swojego dorobku.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – międzynarodowy system identyfikacji autora publikacji naukowej. Polega na przydzieleniu naukowcowi unikalnego oznaczenia alfanumerycznego składającego się z 16 cyfr podzielonych na 4 części zapisanych w formie URL (np. http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).
Szybka i prosta rejestracja numeru na stronie.
W formularzu rejestracyjnym wypełnia się imię i nazwisko autora, adres email oraz zakres dostępu do publikacji (publiczny, limitowany - dla wskazanych przez autora osób, prywatny).
Więcej na stronie.

Punktacja – przyznaje się za publikowanie monografii naukowej, rozdziałów w monografii naukowej oraz artykułów w czasopismach naukowych, które są punktowane wg obowiązujących list ministerialnych.

 

 

Kontakt

Biblioteka
al. Grunwaldzka 238 A
80-266 Gdańsk
Budynek B, pokój 100
tel. 58 522 77 79