Rozwój naukowy pracowników naukowo–dydaktycznych Uczelni:

  • finansowanie stypendiów doktoranckich dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, w tym pokrywanie kosztów przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
  • finansowanie studiów doktoranckich,
  • finansowanie uczestnictwa w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
    (każdego roku na zewnętrzne konferencje pracownicy naukowo dydaktyczni zgłaszają 40 – 50 referatów),
  • finansowanie wydawnictw,  konferencji oraz cyklicznych Prac Naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku

Kluczowe zadania w strategii:

Jednym z kluczowych zadań w strategii rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jest stałe rozwijanie działalności naukowo-badawczej i podejmowanie działań na rzecz innowacji edukacyjnych.
 

Aktywność naukowo-badawcza WSB koncentruje się na realizacji prac badawczych oraz projektów wdrożeniowych, finansowanych ze środków własnych Uczelni oraz krajowych i zagranicznych instytucji.
 

Ważnym elementem prowadzonych badań naukowych jest upowszechniane ich finalnych rezultatów poprzez publikacje Prac Naukowych, wydawanych regularnie oraz za pośrednictwem organizowanych przez Uczelnię cyklicznych i okazjonalnych konferencji naukowych.