Warunki przyjęcia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

W związku z powyższym WSB od roku akademickiego 2016/2017 oferuje możliwość uczestnictwa w seminariach doktorskich prowadzonych przez samodzielnych pracowników nauki i przeprowadzenia przed Radą Wydziału Finansów i Zarządzania procedury związanej z nadaniem stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Warunki przyjęcia na seminarium:

Warunkiem przyjęcia na seminarium doktorskie jest posiadanie dyplomu magistra oraz podpisanie umowy o świadczenie usługi z WSB.