Cel konferencji

Starzejące się społeczeństwo to jeden z najważniejszych problemów, przed jakimi stoi obecnie większość rozwiniętych gospodarczo państw. Rozwój świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska, nowych technologii oraz nauk medycznych skutkuje podniesieniem jakości, a w konsekwencji stopniowym wydłużaniem czasu trwania życia. Jest to zjawisko naturalne i jednocześnie – na co wskazują liczne raporty i opracowania – nieuchronne. Intensywne zmiany struktury demograficznej skutkują wielopłaszczyznowymi przemianami o charakterze zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. Czy polskie społeczeństwo i gospodarka są na to gotowe? 

Program polityki senioralnej na lata 2014-2020 zakłada szereg działań koncentrujących się na następujących obszarach: zdrowie i samodzielność, aktywność zawodowa, edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych, tzw. srebrna gospodarka (silver economy) oraz relacje międzypokoleniowe.

Celem polityki senioralnej w Polsce jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu, prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. 

Zapraszamy Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji dotyczącej szeroko rozumianych kwestii starzejącego się społeczeństwa. Mamy nadzieję, że Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu po raz kolejny stanie się miejscem wymiany poglądów, co zaowocuje ujęciem problematyki starzejącego się społeczeństwa z szerokiej perspektywy badawczej, naukowej i praktycznej. Naukowa debata będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się tą tematyką.

 

Więcej informacji

Organizatorzy

Katedra Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 

Zakres teatyczny

Obszary tematyczne konferencji:

 

Psychologiczne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania osób starszych

 • Senior w rodzinie
 • Biologiczny i psychologiczny wymiar starzenia się 
 • Fenomen pamięci wieku dojrzałego
 • Jakość i style życia osób starszych
 • Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób starszych
 • Zadania, wyzwania i kryzysy okresu starzenia się

 

Prawno-ekonomiczne aspekty starzejącego się społeczeństwa 

 • Osoba starsza a prawo medyczne
 • Osoba starsza w systemie ubezpieczeń 
 • Osoba starsza w Internecie
 • Osoba starsza jako strona umowy cywilnoprawnej 
 • Osoby starsze w systemie praw człowieka 
 • Prawa osób starszych jako pracowników 
 • Osoba starsza jako strona postępowania 
 • Osoba starsza w administracji 
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne osób starszych 
 • Ekonomiczne konsekwencja zmian demograficznych 
 • Jakość życia osób starszych 
 • Warunki życia seniorów

 

Czas wolny seniorów 

 • Aktywność turystyczna i rekreacyjna seniorów 
 • Motywy podejmowania działań turystycznych przez seniorów 
 • Konsumpcja turystyczna osób w wieku senioralnym 
 • Oferta turystyczna dla seniorów 
 • Dostosowanie przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb seniorów  

 

Polityka społeczna wobec starości i osób starszych

 • Pomoc instytucjonalna i środowiskowa 
 • Aktywność podmiotów pozarządowych 
 • System ochrony zdrowia i opieki społecznej 
 • Ubóstwo i wykluczenie osób starszych 
 • Udział osób starszych w życiu społecznym
 • Polityka społeczna wobec osób starszych w krajach Unii Europejskiej


Bezpieczeństwo seniorów 

 • Przemoc psychiczna, ekonomiczna i fizyczna wobec osób starszych 
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Oszustwa i wyłudzenia od osób starszych 
 • Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania 
 • Bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym


Edukacja i aktywizacja osób starszych 

 • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób starszych 
 • Uczenie się osób dojrzałych 
 • Mentoring i coaching zawodowy osób starszych 
 • Nowe technologie w edukacji i aktywizacji seniorów 
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku  

 

 

Więcej

Komitet Naukowy Konferencji

prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski (Rektor Senior WSB Toruń) 
prof. dr hab. Wojciech Popławski (WSB Toruń) - przewodniczący Rady
prof. zw. dr hab. Piotr Błajet (WSB Toruń)
prof. zw. dr hab. Piotr Hübner (WSB Toruń)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (UMK Toruń) 
prof. US dr hab. Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński (UWM Olsztyn)
prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski (WSB Toruń) 
prof. dr hab. Jolanta Ciak (WSB Toruń) 
prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner (UMK Toruń)
prof. dr hab. Bohdan Godziszewski (WSB Toruń)
prof. dr hab. Iwona Jażewicz (AP Słupsk)
prof. dr hab. Bożena Kołosowska (UMK Toruń) 
prof. dr hab. Tomasz Kruszewski (WSB Toruń)
prof. dr hab. Andrzej Mielczarek (WSKSiM Toruń)
prof. dr hab. Jacek Patyk (WSB Toruń)
prof. dr hab. Jan Wiśniewski (WSB Gdańsk)
dr Maria Anna Karwowska (Prezes Zarządu KPOP Lewiatan) 
lek. spec. psychiatra Marzena Maryniak-Wiśniewska (CPiP AKSON) ) 

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Renata Jaroszewska-Brudnicka (WSB Toruń)  - przewodnicząca Komitetu 
dr Wieńczysław Gierańczyk (WSB Toruń) 
dr Ewa Jankowska (WSB Toruń) 
dr Piotr Majewski (WSB Toruń)
dr Alina Matlakiewicz (WSB Toruń) 
mgr Monika Bartczak (WSB Toruń)
mgr Renata Kozioł (WSB Toruń)