Działalność naukowo-badawcza związana jest z misją Uczelni (kształtowanie specjalistów dla potrzeb biznesu). Merytorycznie wiąże się ona z dwoma dziedzinami nauki – zarządzaniem oraz naukami ekonomiczno-społecznymi.

Nauka o zarządzaniu

Tematycznie w naukach o zarządzaniu uwaga skoncentrowana jest na:

 • zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • badaniach marketingowych
 • zarządzaniu wiedzą
 • zagadnieniu potencjału komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
 • koncentracji sieci biznesowych w Polsce
 • badaniu preferencji konsumenckich
 • marketingu organizacji pozarządowych
 • zarządzaniu ryzykiem
 • zarządzaniu strategicznym.

Grupa ekonomiczno-społeczna

Natomiast w grupie ekonomiczno-społecznej podjęto następujące tematy:

 • działalność gospodarcza podmiotów i jej skutki rynkowe
 • ekonomiczne problemy integracji Polski z Unią Europejską
 • bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
 • bezpieczeństwo w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
 • ekonomika informacji
 • finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji
 • finanse samorządu terytorialnego
 • funkcjonowanie rynków finansowych
 • makroekonomiczne problemy transformacji ustrojowej
 • system podatkowy w Polsce i UE
 • zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
 • reforma finansów publicznych
 • problem źródeł finansowania deficytu budżetowego w Polsce
 • problemy polskiego rynku ubezpieczeń
 • zagadnienie barier w tworzeniu rynku usług w UE
 • problematyka prawa w obliczu kryzysu finansowego.