Ewa Kosowska Korniak
dr Ewa Kosowska-Korniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, prawnik i politolog, mediator, współautorka opolskiego „Salonu Mediatora”, koordynatorka projektu (www.salonmediatora.com.pl), specjalista ds. public relations Sądu Okręgowego w Opolu, trener specjalizujący się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej i kształtowania wizerunku oraz wystąpień publicznych. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej z prawa karnego. Publikacje: Miesięcznik „Prokuratura i Prawo” Prawnoprocesowe aspekty tajemnicy dziennikarskiej, Kwartalnik KKSSiP „Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa, „Sąd bliżej ludzi”, Antropologia mediacji, praca zbiorowa, Magdalena Tabernacka (red.)Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, Kwartalnik Modelowe Nauczanie MODN, Mediacja rodzinna w regulacjach prawnych oraz praktycznym zastosowaniu, „Niezbędnik Mediatora 2014 r.

dr Krzysztof Krukowski

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą ukończył złożonym egzaminem adwokackim. Specjalizuje się w prawie karnym. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również sprawami z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego.

dr Anna Orzeł

Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Administracja oraz na kierunku Prawo. Po ukończeniu studiów pracowała jako doradca w departamencie prawnym. Od 2006 mediator i arbiter w sprawach gospodarczych. W 2013 uzyskała prestiżowy certyfikat European Senior Logistician ESLog. Od 2011 pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i obecnie menedżer kierunku Logistyka. Doświadczona trenerka w zakresie prawa transportowego i cywilnego.

dr Tomasz Rólczyński

Wykładowca kierunku Finanse i Rachunkowość. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu specjalności Finanse i Bankowość na wydziale Gospodarki Narodowej. Uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie prognozowania i analizy ekonomicznej w 2006. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Pracownik Katedry Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wykładowca studiów podyplomowych, z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii.

Magdalena Szul-Fryda

Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od kilku lat pracuje w organizacjach pozarządowych jako certyfikowany trener pracy osób niepełnosprawnych. Jest twórczynią i realizatorką projektów unijnych w zakresie wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej, w obszarze jej zainteresowań znajduje się także profilaktyka zdrowia  psychicznego u dzieci i dorosłych, opieka, wychowanie i arteterapia. Od 2015 roku Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy z Ramienia Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wykorzystując przy tym niestandardowe metody i środki.


Kierownik kierunku studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

Anna-Pawlak-dr
dr Anna Pawlak

Radca prawny, dr nauk prawnych, szkoleniowiec z zakresu ochrony danych osobowych. Pełni funkcję Menedżera Kierunku Prawo w Biznesie na WSB w Opolu. Ponadto łączy prowadzenie Kancelarii Radcy Prawnego z pracą adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W pracy naukowej specjalizuje się w prawach człowieka oraz socjologii prawa, szczególną uwagę poświęcając zagadnieniom komunikacji w dyskursie sądowego stosowania prawa.  W działalności prawniczej  - specjalista z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego. Autorka wielu artykułów i publikacji o tematyce prawniczej, a także redaktor czterech monografii prawniczych. Aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych, w tym międzynarodowych. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia i warsztaty ze studentami i uczniami, a także szkolenia dla różnych grup zawodowych.

dr Dagmara Kawoń-Noga
dr Dagmara Kawoń-Noga

Pedagog, wykładowca akademicki, nauczyciel bibliotekarz. Pracuje w obszarach informacji, komunikacji i edukacji. Badacz kultury pedagogicznej i czytelniczej. W latach 2012-2016 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Pracownik Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Członek – Krajowej Rady Bibliotecznej w Warszawie, Rady Naukowej przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz zespołu redakcyjnego „Bibliotekarza Opolskiego”. Pisze do lokalnego biuletynu edukacyjnego „Metodyk”. Certyfikowany biblioterapeuta.

Pomysłodawca, organizator lub współorganizator wielu akcji oświatowych, m.in. „Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych”, „Opolska Konferencja Biblioterapeutyczna”, „Kultura z różnych stron widziana”, „Festiwal Arteterapii – Homo Creator”, „Unung Heroes”, „Przyłapani na czytaniu”, „Kino na Temat”. Autor artykułów, referatów i wystąpień. Stały uczestnik „Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych”. Wyróżniona nagrodą Opolskiego Kuratora Oświaty (2018 r.) oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej (2021).

dr Jarosław Odachowski

Specjalista w zakresie publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządu terytorialnego) oraz funduszy unijnych. Jest autorem wielu publikacji z wyżej wskazanego zakresu. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik samorządowy i osoba odpowiedzialna za kontrolę projektów współfinansowanych ze środków UE oraz nadzór nad zamówieniami publicznymi. Prowadził liczne szkolenia dla beneficjentów środków UE i pracowników urzędów oraz koordynował „Poradnik dla Beneficjenta” i tłumaczył pisma z Komisji Europejskiej.

dr Tomasz Strzałkowski

Adiunkt w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu. Zastępca redaktora naczelnego wprawie.com.
Zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego oraz prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kwestii ustrojowych samorządu terytorialnego. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych poświęconych głównie szeroko rozumianej problematyce wyborów i systemu wyborczego, w tym Komentarza do Działu I Kodeksu Wyborczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym, jako sekretarz gminy a także zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. Przez trzy kolejne kadencje sprawował mandat radnego rady powiatu. Nabył również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych.
 

mgr Robert Czekaj

Doktorant  IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni pracownik merytoryczny wymiaru sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Prawnej Noxa, ekspert z zakresu prawa turystycznego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karnego w fundacji Polski Instytut Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, wykładowca WSB w Opolu. W pracy naukowej zajmuje się prawem turystycznym, roszczeniami z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne, odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnością deliktową pracodawcy, odpowiedzialnością kontraktową w Polsce i innych systemach prawnych.

adw. dr Dagmara Milewicz-Bednarska

Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii  oraz  Aplikację Adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2013 r. obroniła pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Mozgawy, recenzentami której byli Prof. dr hab. Jacek Giezek oraz Prof. dr hab. Lech Gardocki. Autorka pierwszej na polskim rynku prawniczym monografii poświęconej kopiowaniu produktu na gruncie prawa karnego, opublikowanej w 2016 r. przez wydawnictwo C. H. Beck pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwo kopiowania zewnętrznej postaci produktu”. Autorka badań aktowych przeprowadzonych dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w którym dokonała analizy 173 spraw prowadzonych we wszystkich jednostkach prokuratury i sądach w Polsce na przestrzeni 6 lat, wydając opinię na temat praktyki ścigania, struktury i rozmiaru przestępstw oraz poprawności prowadzonych postępowań przygotowawczych i sądowych w sprawach o czyn z art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Autorka publikacji naukowych oraz uczestniczka licznych konferencji z zakresu prawa karnego i nieuczciwej konkurencji. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych. Reprezentuje klientów przed sądami w postępowaniu karnym, cywilnym oraz w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym,  karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego oraz prawie nieuczciwej konkurencji.

Beata Rimpler

Absolwentka Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu translatoryki. Od wielu lat lektor języka niemieckiego w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu oraz w opolskich szkołach językowych. Obecnie pełni również funkcję kierownika Studium Języków Obcych w WSB. Zajmuje się nauczaniem języka niemieckiego w zakresie ogólnym, biznesowym oraz specjalistycznym na wszystkich poziomach zaawansowania. Posiada uprawnienia jako egzaminator TELC, TOEIC oraz WIDaF Basic.

Wiesław Duda

Manager, z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w tym z sektora ochrony zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital, poradnie specjalistyczne, zakład opiekuńczo leczniczy). Skutecznie przeprowadził proces przekształcenia SP ZOZ w NZOZ. Posiada wiedzę z zakresu kontroli oraz nadzoru spółek skarbu państwa, w tym samorządowych – Członek Rad Nadzorczych, w tym Spółki NZOZ, Członek Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala w Opolu - dwie kadencje.

 

Redaktor naczelny regionalnych czasopism medycznych (od 2005 roku). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony zdrowia.  Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu - mgr techniki, Warszawskiej Wyższej Szkoły Zarządzania – studia podyplomowe na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, Akademii Ekonomicznej w Katowicach – studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa, ukończone studium trenerskie – postawy innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, uprawnienia mediatora sądowego.