Priorytetem polityki naukowej WSB we Wrocławiu jest osiągnięcie kategorii naukowej A Wydziału Finansów i Zarządzania. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez realizację działań ukierunkowanych na podniesienie jakości dorobku naukowego etatowych pracowników Wydziału Finansów i Zarządzania. Należą do nich:

 • inwestowanie w rozwój młodej, perspektywicznej, zatrudnionej na Wydziale jako podstawowym miejscu pracy kadry naukowej,
 • podniesienie poziomu naukowego własnego czasopisma naukowego The Wroclaw School of Banking Research Journal (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) oraz CEEJME (Central and Eastern European Journal of Management and Economics),
 • umiędzynarodowienie aktywności naukowo-badawczej pracowników Wydziału poprzez ułatwianie nawiązywania współpracy międzynarodowej,
 • podnoszenie poziomu merytorycznego składanych wniosków grantowych przez system recenzji wewnętrznych,
 • stworzenie systemu wewnętrznych grantów badawczych, w którym podstawowym kryterium oceny wniosków są szanse na opublikowanie wyników w pismach naukowych z tzw. listy A MNiSW.

Z budżetu Uczelni przeznaczonego na działalność naukowo-badawczą finansujemy:

 • działania związane z realizacją awansów naukowych na każdym szczeblu kariery
 • organizowanie konferencji własnych Wydziału Finansów i Zarządzania oraz Wydziału Ekonomicznego w Opolu
 • realizację planów wydawniczych pracowników obydwu wydziałów (monografie)
 • wyjazdy pracowników na konferencje naukowe, szczególnie te cenione w środowisku i pozwalające na popularyzację wyników prowadzonych badań
 • rozwój własnych wydawnictw naukowych.

Politykę naukową realizujemy w ramach systemu IFFOW (informacja, facylitacja, finansowanie, organizacja, weryfikacja). Zostały opracowane generalne cele każdego z podsystemów:

 • Informacja – gromadzenie i przetwarzanie kompleksowej informacji o dorobku naukowym pracowników obydwu wydziałów Uczelni
 • Facylitacja – wspomaganie i inspirowanie aktywności naukowej pracowników obydwu wydziałów poprzez cykliczne i jednorazowe wydarzenia naukowe, m.in. spotkania z wyróżniającymi się przedstawicielami świata nauki
 • Finansowanie – optymalizacja wydatkowania środków z budżetu na działalność naukowo-badawczą z perspektywy wyników w formie publikacji i uzyskanej przez wydział łącznej liczby punktów oraz cytowani a także dążenie do samofinansowania nauki
 • Organizacja – utrzymanie klarownej struktury organizacyjnego wsparcia działalności naukowo-badawczej w postaci zespołów badawczych oraz innych form o charakterze temporalnym i macierzowym, ułatwiającym interakcję pracowników 
 • Weryfikacja – zapewnienie systematycznej kontroli uzyskiwanych wyników w obszarze naukowo-badawczej i wprowadzanie działań doskonalących

Badania i nauka

Całokształt działań w obszarze naukowo-badawczym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest koordynowany przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju  oraz Dział Nauki. Sprawy związane z uczelnianymi wydawnictwami koordynują Sekretarz Naukowy Redakcji oraz Redaktor Naczelny.