Irena Motow.jpg
prof. Irena Motow

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Wyższej Szkoły Bankowej, nauczyciel dyplomowany. Pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki z 25-letnim stażem. Kurator zawodowy, nauczyciel „klas życia”, wychowawca i wieloletni dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego dla chłopców, doradca metodyczny z pedagogiki specjalnej. Autorka 6 książek i ponad 80 artykułów. Zainteresowania badawcze: resocjalizacja instytucjonalna nieletnich-metodyka pracy w instytucjach resocjalizacyjnych, praca socjalna, readaptacja nieletnich i dorosłych; zaburzenia zachowania i zachowania ryzykowne; problematyka wykluczenia społecznego oraz prawa osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie; historia resocjalizacji, opieki i pracy socjalnej. Hobby: czytelnictwo (literatura faktu), historia, biografie, malarstwo (impresjonizm) oraz muzyka (jazz). 
 

prof. Sikorski
prof. Wiesław Sikorski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, pedagog społeczny, praktykujący terapeuta rodzinny, specjalista HR Business Partner. Twórca nowatorskiego programu „Edukacja na planecie Mózg”, opartego na najnowszej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu w procesie nauczania i uczenia się. Badacz i znawca wykorzystania komunikacji interpersonalnej (zwłaszcza niewerbalnej) w edukacji, doradztwie zawodowym, psychoterapii i biznesie. Autor szeregu prac z zakresu komunikacji społecznej i psychoterapii. 

dr Joanna Wawrzyniak
dr Joanna K. Wawrzyniak

Menedżer kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Andragog i gerontolog społeczny, specjalizująca się w pracy edukacyjnej i aktywizacji osób starszych, autorka podręczników z gerontologii oraz ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki dorosłych oraz badań biograficznych, uczestniczka projektów aktywizacji seniorów, autorka podręcznika metodycznego z zakresu warsztatów biograficznych dla osób dorosłych.

dr Joanna Swędrak-Zawada
dr Joanna Swędrak-Zawada

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, nauczyciel montessoriański, w trakcie uzyskiwania certyfikatu American Montessori Society. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki Marii Montessori, edukacji alternatywnej oraz potencjału twórczego człowieka. Autorka licznych artykułów, monografii oraz skryptów z dziedziny pedagogiki.

dr Anna Wawrzczak-Gazda
dr Anna Wawrzczak-Gazda

Menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Organizator, współorganizator oraz uczestnik wielu konferencji i projektów, również międzynarodowych, kampanii społecznych na terenie Opolszczyzny, dotyczących problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, patologii i demoralizacji. Pracownik naukowy WSB w Opolu, współpracowała jako dydaktyk z Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (filia w Opolu), autorka kilku publikacji, członek  Fundacji Pro Lege, wolontariusz opolskiego Caritasu.

dr Justyna Kuświk
dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich WSB we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz psychologia zarządzania przede wszystkim w zakresie zarządzania stresem oraz kształtowania umiejętności miękkich pracowników. Autorka i realizatorka licznych szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego oraz kompetencji wychowawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta i diagnosta. Prywatnie miłośniczka gry w brydża.

dr Anna Zięty
dr Anna Zięty

Dr nauk społecznych, pedagog medialny i medioznawca, menadżer kierunku media i komunikacja w biznesie, kierownik studiów podyplomowych. Certyfikowany tutor, metodyk nauczania on-line, trener szkoleń komunikacyjnych i technologicznych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SGGW w Warszawie. Wykładowca akademicki WSB w Opolu i we Wrocławiu. Autorka wielu tekstów naukowych z obszaru nowych mediów, e-learningu i ICT. Współzałożycielka Instytutu Analiz Społecznych Quantum. 

dr Dagmara Kawoń-Noga
dr Dagmara Kawoń-Noga

Nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta w  Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, badaczka kultury pedagogicznej i czytelniczej nauczycieli, organizatorka i uczestniczka licznych konferencji naukowych i metodycznych  o tematyce oświatowej, kulturowej i bibliotekoznawczej, autorka publikacji i programów edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, biblioterapii, metod efektywnej nauki. Członkini Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2019-2024.

W latach 2012-2016 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, członkini zespołu redakcyjnego "Bibliotekarza Opolskiego", organizatorka i współinicjatorka lokalnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych, jak: „Przyłapani na czytaniu", „Festiwal Arteterapii - Homo Creator", „Dzień Gier Logicznych", „Kino na Temat", „Kultura z różnych stron widziana".

Magdalena Szul-Fryda

Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od kilku lat pracuje w organizacjach pozarządowych jako certyfikowany trener pracy osób niepełnosprawnych. Jest twórczynią i realizatorką projektów unijnych w zakresie wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej, w obszarze jej zainteresowań znajduje się także profilaktyka zdrowia  psychicznego u dzieci i dorosłych, opieka, wychowanie i arteterapia. Od 2015 roku Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy z Ramienia Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wykorzystując przy tym niestandardowe metody i środki.


Kierownik kierunku studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

Mirosława Olszewska

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, długoletni pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. przeciwdziałania narkomanii, trener interpersonalny I i II stopnia, certyfikowany interwent kryzysowy PTP, certyfikowany terapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, twórca i realizator programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, certyfikowany trener CANDIS. Współtwórca Pracowni Rozwoju Osobistego w Opolu, psycholog w projektach skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. długotrwale bezrobotnych, uzależnionych itp.) Specjalista w zakresie : dialogu motywującego, interwencji kryzysowej, terapii poznawczo-behawioralna w profilaktyce i terapii uzależnień.