Program studiów

Pedagogika łączy wiedzę z zakresu psychologii, komunikacji społecznej, metodyki pracy z osobami różnych grup wiekowych i społecznych, diagnostyki i terapii pedagogicznej, pracy warsztatowej terapeutycznej, animacyjnej, coachingowej i mediacyjnej.

Przedmioty kształcenia ogólnego*

Pierwsza pomoc  
BHP  
Język obcy
Technologie informacyjne
Filozofia ogólna i człowieka
Psychologia ogólna
Podstawy komunikacji społecznej
Metody efektywnej nauki
WF
Standardy pracy projektowej
Self-presentation and public speaking/Selbstpräsentation und öffentlicher Auftritt
Psychologia społeczna

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty podstawowe i kierunkowe *

Pojęcia i systemy pedagogiczne
Biomedyczne podstawy wychowania
Teoria wychowania
media w edukacji
profilaktyka uzależnień behawioralnych
Psychologia rozwoju człowieka
pedagogika zabawy 
Socjologia ogólna i wychowania
Teoretyczne podstawy kształcenia 
Patologie społeczne z elementami profilaktyki
Psychologia wychowania
Diagnostyka i terapia pedagogiczna
Pedagogika społeczna
podstawy pedagogiki specjalnej
praca z uczniem o SPE
Metodyka opiekuńczo-wychowawcza
Metody badań pedagogicznych
Pedagogika rodziny 
Andragogika
Innowacje pedagogiczne  
Gerontologia społeczna
interwencja kryzysowa
arte i biblioterapia
Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
 

 

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Przedmioty do wyboru

Praktyka zawodowa
Przedmiot do wyboru: kreativität, consumer behaviour
Przedmiot do wyboru: ochrona własność intelektualnej/ rozwiazywanie konfliktów interpersonalnych
Przedmiot do wyboru: savoir vivre/ turystyka i rekreacja wybranych grup społecznych
Projekt kierunkowy
 

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności