Zobacz inny kierunek

WSB Gdańsk - Studia I stopnia

Logistyka

akredytacja IACBE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

Dlaczego warto studiować Logistykę w WSB w Gdańsku?

 • Kierunek objęty międzynarodową akredytacją IACBE 
 • Zostaniesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych oraz jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, a także innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagane są: wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
 • Nasz program kształcenia jest nowoczesny i praktyczny, odpowiada na potrzeby rynku pracy.
 • Wyposażamy Was w wiedzę i umiejętności praktyczne (70% naszych wykładowców posiada praktyczne
  doświadczenie zawodowe).
 • Żeby uzyskać jak największą praktyczność nauczania, współpracujemy z wieloma firmami z branży
  logistycznej, naszymi partnerami biznesowymi są m.in.: Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT w Gdańsku, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, ELSE, PPT PKS Gdańsk-Oliwa SA, LPP.
 • Mamy nowoczesne laboratoria komputerowe z bogatym oprogramowaniem, którego praktycznej obsługi uczymy podczas zajęć.
 • Nawet 60% zajęć odbywać się bedzie w laboratoriach komputerowych.
 • Organizujemy wizyty studyjne w zaprzyjaźnionych
  firmach logistycznych.
 • Pozytywna ocena kierunku wydana przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym ocena wyróżniająca dla koncepcji rozwoju kierunku.

foto_233x134_50.jpg„Rejon Pomorza ma znakomite warunki do dynamizacji w sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka) i dlatego właśnie ten obszar jest w czołówce, jeżeli chodzi o wielkość zatrudnienia. Co więcej wskaźnik ten stale rośnie. Firmy logistyczne potrzebują specjalistów z wielu dziedzin, a większość znaczących przedsiębiorstw prowadzi rekrutację w stałym trybie. Mając na uwadze popyt branży, przy wsparciu i doradztwie pracodawców działających w obszarze logistyki stworzyliśmy program kształcenia dla kierunku logistyka. Nasze założenia programowe zdobyły poparcie i uznanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych przedsiębiorców. Potwierdza to, że potrafimy kształcić znakomitych specjalistów, którzy wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne z powodzeniem znajdą zatrudnienie na rynku pracy”.
 

Marcin Kisielewski
menedżer kierunku logistyka

Czego nauczysz się w trakcie studiów na WSB w Gdańsku?

 • wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych
  w organizacji i jej otoczeniu rynkowym
 • właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
  w szczególności w branży TSL
 • wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe do projektowania procesów logistycznych
 • przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
  na poziomie operacyjnym i taktycznym
 • identyfikować zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów logistycznych organizacji
 • komunikować się w specjalistycznym języku obcym
 • wykorzystywać odpowiednie dla logistyków oprogramowanie komputerowe
 • właściwie argumentować swój punkt widzenia i negocjować w sytuacjach trudnych
 • stosować techniki sprzedaży.

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku logistyka WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami , dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

 • LPP S.A.
 • Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk
 • Else Informatyczne Systemy Zarządzania
 • DCT Gdańsk S.A.
 • Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o.
 • Robod S.A.
 • Klaster logistyczno-transportowy północ-południe

logo.jpg

else-bez-tla.jpg
dct_logo_rgb.jpg

Jako absolwent logistyki WSB w Gdańsku możesz kontynuować studia m.in. na:

Na uczelni dodatkowo działają liczne koła naukowe. Jednym z nich jest koło logistyczne Streamline Logistics.

 

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku logistyka w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Ekonomia
 • Podstawy logistyki
 • Podstawy metod ilościowych
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Socjologia
 • Warszaty komunikacji i prezentacji
 • Fizyka
 • Geografia transportu
 • Infrastruktura logistyczna
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Podstawy technologii produkcji
 • Techniki sprzedaży
 • Zastosowanie metod ilościowych w logistyce
 • Ekonomika transportu
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Projektowanie inżynierskie w logistyce
 • Zarządzanie produkcją i usługami w łańcuchu dostaw

Przedmioty kierunkowe

 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Logistyka produkcji i usług
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Logistyka dystrybucji
 • Magazynowanie
 • Towaroznawstwo i materiałoznastwo
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych
 • Logistyczna gra decyzyjna
 • Negocjacje

Przedmioty specjalnościowe

 • Planowanie i sterowanie produkcją 
 • Wsparcie informatyczne dla logistyki produkcji
 • Zarządzanie odpadami w logistyce produkcji
 • Projektowanie inteligentnych systemów transportowych
 • Automatyka i robotyka w inteligentnych systemach transportowych
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu transportem

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Menedżerem kierunku logistyka w WSB w Gdańsku jest  mgr Marcin Kisielewski log@wsb.gda.pl - wykładowca w WSB w Gdańsku. Absolwent studiów doktoranckich na UG na Wydziale Zarządzania. Obszary jego badań i zainteresowań to podnoszenie efektywności zarządzania w TSL przez zastosowanie systemów informatycznych i telematycznych. Specjalista w dziedzinie transportu i spedycji; logistyki i transportu w turystyce oraz transportu ładunków niebezpiecznych ADR. Jako Project Manager zrealizował szereg projektów z obszaru TSL. W latach 2004-2009 założyciel i właściciel szkoły języków obcych. Współpracował z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi jako konsultant zewnętrzny w obszarze standardów obsługi klienta i Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, audytor procesów obsługi klienta, audytor wiodący SZJ ISO 9001:2008, audytor procesów wewnętrznych związanych z produkcją. Propagator rozwoju współpracy nauki i biznesu oraz dualnego systemu kształcenia. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Transport i spedycja oraz Logistyka w Biznesie na WSB w Gdańsku.

dr inż. Bohdan Pac - Pracownik naukowo–dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianej logistyki morskiej w wymiarze cywilnym i
militarnym, eksploatacji systemów napędowych morskich jednostek pływających oraz ich zabezpieczenia logistycznego, organizacji i planowania transportu lotniczego. Autor publikacji normalizacyjnych dla Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zabezpieczenia logistycznego oraz uzupełniania zapasów na morzu. Były wykładowca akademicki Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, współpracownik Sopockiej Szkoły Wyższej. Autor kilkudziesięciu artykułów, referatów i opracowań, współredaktor zeszytów naukowych. Główne obszary zainteresowań i tematyka pozycji
z dorobku naukowego: interoperacyjność logistyczna morskich terminali przeładunkowych, zintegrowane systemy zarządzania terminalem, ocena parametryczna konkurencyjności morskich portów handlowych, modelowanie potencjału logistycznego wybranych elementów logistyki morskiej.

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kuriata - Samodzielny pracownik naukowy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej profesor Akademii Morskiej w Gdyni, Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i
Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, pracownik Akademii Marynarki Wojennej. Autor wielu opracowań, referatów, artykułów, książek z tematyki z kształcenia oficerów Marynarki Wojennej, infrastruktury multimodalnych lądowo-morskich systemów transportowych, struktury elementowej pojęcia kompleksowej usługi logistycznej. Recenzent artykułów samodzielnych pracowników nauki oraz adiunktów i asystentów na konferencje naukowe, recenzent rozpraw doktorskich w zakresie nauk społecznych oraz jednej w zakresie nauk ekonomicznych, recenzent monografii, promotor licznych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich).
Kierunki działalności badawczej i dydaktycznej: problematyka logistyczna w ujęciu systemowym oraz modelowanie procesów logistycznych.

dr hab. inż. Jerzy Kubicki - Profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa;
Katedra Logistyki i Systemów Transportowych. Profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa; Katedra Logistyki Morskiej. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego; Wydział Ekonomiczny; Instytut Transportu i Handlu Morskiego, profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Społeczno-Ekonomiczny; Katedra Transportu, Spedycji i Logistyki, profesor nadzwyczajny Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku. Pełnił funkcje Prorektora Akademii Morskiej w Gdyni, Dziekana Wydziału Akademii Morskiej w Gdyni; Kierownika Katedry Logistyki Morskiej, Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Autor wielu publikacji, artykułów, opracowań, książek. Promotor i recenzent wielu rozpraw doktorskich, prac magisterskich i licencjackich. Specjalności i problematyka publikacji naukowych to: transport morski, transport i handel międzynarodowy,transport multimodalny, logistyka morska.

dr Jakub Marszałkiewicz - Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Specjalizuje się w transporcie lotniczym, którym pasjonuje się od najmłodszych lat. Absolwent Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, Wydziału Lotnictwa Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Zarządzanie Ruchem Lotniczym) oraz tej samej specjalności na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Pilot samolotowy i modelarz. Ukończył także kurs na dyspozytora lotniczego. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu lotnictwa, transportu/logistyki.
Tematyka dorobku naukowego i badawczego: transport lotniczy, bezpieczeństwo transportu lotniczego, współzależność teorii i praktyki użycia lotnictwa w procesach logistycznych, konstrukcje lotnicze, arządzanie ruchem lotniczym.

dr Marek Gogołkiewicz  - Od 2011 roku adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika łączności i strategie rynkowe. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez 24 lata związany zawodowo z ogólnopolskim usługowym przedsiębiorstwem sieciowym. Pracował m.in. na stanowiskach: przedstawiciela handlowego, kierownika oddziału, głównego specjalisty w komórce audytu i kontroli w centrali firmy. W 2003 roku uzyskał certyfikat trenera firmy Voss+Partner. Prowadził szkolenia z zakresu jakości obsługi klienta, gospodarki magazynowej, zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w przedsiębiorstwach sieciowych. Od 2009 posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych podmiotów z
udziałem Skarbu Państwa. Brał udział m.in. w następujących projektach: zarządzanie kluczowymi klientami, windykacja należności, zarządzanie absencją pracowników, zarządzanie środkami transportu, rozpatrywanie reklamacji, obsługa klienta indywidualnego, jakość i obieg informacji zarządczej, zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. W wielu projektach pełnił rolę kierownika projektu.
Kierunki zainteresowań naukowych: strategie rozwoju przedsiębiorstw, nowoczesne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach, zarządzanie przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne, wdrażanie nowoczesnych technologii w logistyce, organizacja i funkcjonowanie rynku usług logistycznych, integracja rynku usług logistycznych w ramach UE. Autor artykułów w prasie branżowej oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.
Tematyka dorobku naukowego i badawczego:

 • systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego
 • technologia bezprzewodowej identyfikacji radiowej w pocztowych systemach logistycznych
 • funkcjonowanie i prognozy rozwoju rynku TSL
 • usługi logistyczne jako element przewagi konkurencyjnej w funkcjonowaniu europejskich operatorów pocztowych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce
 • logistyka miejska
 • nowe spojrzenie na koszty publicznego transportu miejskiego

dr Małgorzata Wach-Kloskowska - Od 2012 roku adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność Transport i Logistyka . Była asystentem w Katedrze Polityki Transportowej UG. Stopień naukowy doktora uzyskała w roku 2004 (rozprawa doktorska: Transport jako czynnik rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego). W latach 2004-2012 pracownik Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. Główne obszary zainteresowania to przede wszystkim: transport a polityka regionalna, zrównoważony
rozwój transportu, innowacje w zakresie infrastruktury transportowej, finansowanie rozwoju transportu, funkcjonowanie rynku TSL; specjalizacja – transport, spedycja, logistyka.
Tematyka dorobku naukowego i badawczego:

 • inwestycje w infrastrukturę transportową regionu jako niezbędny element tworzenia sprawnego i spójnego systemu transportowego województwa pomorskiego
 • innowacje w zakresie infrastruktury transportowej w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w Porcie Lotniczym Gdańsk
 • poprawa dostępności transportowej województwa pomorskiego jako warunek zwiększenia efektywności obsługi logistycznej w regionie
 • realizacja Programu Inwestycyjnego w Porcie Lotniczym Gdańsk, jako wyraz rozwoju transportu lotniczego w regionie pomorskim
 • ocena oddziaływania na środowisko a globalizacja
 • finansowanie rozwoju transportu w świetle integracji z Unią Europejską na przykładzie województwa pomorskiego –Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie.

Ceny studiów na kierunku Logistyka w WSB w Gdańsku.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-online-button.png
Zapisując się do 16 lipca zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
Czesne już od 310 zł (360 zł ) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

Ceny dla kierunku Logistyka

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
360 zł310 zł420 zł360 zł2100 zł1800 zł4200 zł3600 złI Rok nauki
430 zł500 zł2500 zł5000 złII Rok nauki
430* zł590 zł2950 zł5900 złIII Rok nauki
590* zł2950* złIV Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł370 zł490 zł430 zł2450 zł2150 zł4900 zł4300 złI rok
420 zł490 zł2450 zł4900 złII rok
420* zł490 zł2450 zł4900 złIII rok
490* zł2450* złIV rok

Ceny dla specjalności Logistyka i spedycja na kierunku Logistyka

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Ceny dla specjalności Logistyka portów morskich na kierunku Logistyka

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
budynek A, pok 004

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 765 92 33
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361