Zobacz inny kierunek

Logistyka WSB Gdańsk - Studia I stopnia

akredytacja IACBE
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

Dlaczego warto studiować Logistykę w WSB w Gdańsku?

 • Kierunek objęty międzynarodową akredytacją IACBE 
 • Zostaniesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych oraz jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, a także innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagane są: wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
 • Nasz program kształcenia jest nowoczesny i praktyczny, odpowiada na potrzeby rynku pracy.
 • Wyposażamy Was w wiedzę i umiejętności praktyczne (70% naszych wykładowców posiada praktyczne
  doświadczenie zawodowe).
 • Żeby uzyskać jak największą praktyczność nauczania, współpracujemy z wieloma firmami z branży
  logistycznej, naszymi partnerami biznesowymi są m.in.: Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT w Gdańsku, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, ELSE, PPT PKS Gdańsk-Oliwa SA, LPP.
 • Mamy nowoczesne laboratoria komputerowe z bogatym oprogramowaniem, którego praktycznej obsługi uczymy podczas zajęć.
 • Nawet 60% zajęć odbywać się bedzie w laboratoriach komputerowych.
 • Organizujemy wizyty studyjne w zaprzyjaźnionych
  firmach logistycznych.
 • Pozytywna ocena kierunku wydana przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym ocena wyróżniająca dla koncepcji rozwoju kierunku.

foto_233x134_50.jpg„Rejon Pomorza ma znakomite warunki do dynamizacji w sektorze TSL (transport – spedycja – logistyka) i dlatego właśnie ten obszar jest w czołówce, jeżeli chodzi o wielkość zatrudnienia. Co więcej wskaźnik ten stale rośnie. Firmy logistyczne potrzebują specjalistów z wielu dziedzin, a większość znaczących przedsiębiorstw prowadzi rekrutację w stałym trybie. Mając na uwadze popyt branży, przy wsparciu i doradztwie pracodawców działających w obszarze logistyki stworzyliśmy program kształcenia dla kierunku logistyka. Nasze założenia programowe zdobyły poparcie i uznanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych przedsiębiorców. Potwierdza to, że potrafimy kształcić znakomitych specjalistów, którzy wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne z powodzeniem znajdą zatrudnienie na rynku pracy”.
 

Marcin Kisielewski
menedżer kierunku logistyka

Czego nauczysz się w trakcie studiów na WSB w Gdańsku?

 • wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych
  w organizacji i jej otoczeniu rynkowym
 • właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
  w szczególności w branży TSL
 • wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe do projektowania procesów logistycznych
 • przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji
  na poziomie operacyjnym i taktycznym
 • identyfikować zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów logistycznych organizacji
 • komunikować się w specjalistycznym języku obcym
 • wykorzystywać odpowiednie dla logistyków oprogramowanie komputerowe
 • właściwie argumentować swój punkt widzenia i negocjować w sytuacjach trudnych
 • stosować techniki sprzedaży.

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku logistyka WSB w Gdańsku współpracuje z wieloma znanymi firmami , dzięki czemu może profesjonalnie przygotować studentów do pracy w danej branży.

 • LPP S.A.
 • Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk
 • Else Informatyczne Systemy Zarządzania
 • DCT Gdańsk S.A.
 • Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o.
 • Robod S.A.
 • Klaster logistyczno-transportowy północ-południe

logo.jpg

else-bez-tla.jpg
dct_logo_rgb.jpg

Jako absolwent logistyki WSB w Gdańsku możesz kontynuować studia m.in. na:

Na uczelni dodatkowo działają liczne koła naukowe. Jednym z nich jest koło logistyczne Streamline Logistics.

 

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku logistyka w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Ekonomia
 • Podstawy logistyki
 • Podstawy metod ilościowych
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Socjologia
 • Warszaty komunikacji i prezentacji
 • Fizyka
 • Geografia transportu
 • Infrastruktura logistyczna
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Podstawy technologii produkcji
 • Techniki sprzedaży
 • Zastosowanie metod ilościowych w logistyce
 • Ekonomika transportu
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Projektowanie inżynierskie w logistyce
 • Zarządzanie produkcją i usługami w łańcuchu dostaw

Przedmioty kierunkowe

 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Logistyka produkcji i usług
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Logistyka dystrybucji
 • Magazynowanie
 • Towaroznawstwo i materiałoznastwo
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych
 • Logistyczna gra decyzyjna
 • Negocjacje

Przedmioty specjalnościowe

 • Planowanie i sterowanie produkcją 
 • Wsparcie informatyczne dla logistyki produkcji
 • Zarządzanie odpadami w logistyce produkcji
 • Projektowanie inteligentnych systemów transportowych
 • Automatyka i robotyka w inteligentnych systemach transportowych
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu transportem

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

Menedżerem kierunku logistyka w WSB w Gdańsku jest  mgr Marcin Kisielewski log@wsb.gda.pl - wykładowca w WSB w Gdańsku. Absolwent studiów doktoranckich na UG na Wydziale Zarządzania. Obszary jego badań i zainteresowań to podnoszenie efektywności zarządzania w TSL przez zastosowanie systemów informatycznych i telematycznych. Specjalista w dziedzinie transportu i spedycji; logistyki i transportu w turystyce oraz transportu ładunków niebezpiecznych ADR. Jako Project Manager zrealizował szereg projektów z obszaru TSL. W latach 2004-2009 założyciel i właściciel szkoły języków obcych. Współpracował z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi jako konsultant zewnętrzny w obszarze standardów obsługi klienta i Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, audytor procesów obsługi klienta, audytor wiodący SZJ ISO 9001:2008, audytor procesów wewnętrznych związanych z produkcją. Propagator rozwoju współpracy nauki i biznesu oraz dualnego systemu kształcenia. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Transport i spedycja oraz Logistyka w Biznesie na WSB w Gdańsku.

dr inż. Bohdan Pac - Pracownik naukowo–dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze szeroko rozumianej logistyki morskiej w wymiarze cywilnym i
militarnym, eksploatacji systemów napędowych morskich jednostek pływających oraz ich zabezpieczenia logistycznego, organizacji i planowania transportu lotniczego. Autor publikacji normalizacyjnych dla Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie zabezpieczenia logistycznego oraz uzupełniania zapasów na morzu. Były wykładowca akademicki Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, współpracownik Sopockiej Szkoły Wyższej. Autor kilkudziesięciu artykułów, referatów i opracowań, współredaktor zeszytów naukowych. Główne obszary zainteresowań i tematyka pozycji
z dorobku naukowego: interoperacyjność logistyczna morskich terminali przeładunkowych, zintegrowane systemy zarządzania terminalem, ocena parametryczna konkurencyjności morskich portów handlowych, modelowanie potencjału logistycznego wybranych elementów logistyki morskiej.

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kuriata - Samodzielny pracownik naukowy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej profesor Akademii Morskiej w Gdyni, Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i
Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, pracownik Akademii Marynarki Wojennej. Autor wielu opracowań, referatów, artykułów, książek z tematyki z kształcenia oficerów Marynarki Wojennej, infrastruktury multimodalnych lądowo-morskich systemów transportowych, struktury elementowej pojęcia kompleksowej usługi logistycznej. Recenzent artykułów samodzielnych pracowników nauki oraz adiunktów i asystentów na konferencje naukowe, recenzent rozpraw doktorskich w zakresie nauk społecznych oraz jednej w zakresie nauk ekonomicznych, recenzent monografii, promotor licznych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich).
Kierunki działalności badawczej i dydaktycznej: problematyka logistyczna w ujęciu systemowym oraz modelowanie procesów logistycznych.

dr hab. inż. Jerzy Kubicki - Profesor w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wcześniej profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa;
Katedra Logistyki i Systemów Transportowych. Profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni; Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa; Katedra Logistyki Morskiej. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego; Wydział Ekonomiczny; Instytut Transportu i Handlu Morskiego, profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Społeczno-Ekonomiczny; Katedra Transportu, Spedycji i Logistyki, profesor nadzwyczajny Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku. Pełnił funkcje Prorektora Akademii Morskiej w Gdyni, Dziekana Wydziału Akademii Morskiej w Gdyni; Kierownika Katedry Logistyki Morskiej, Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Autor wielu publikacji, artykułów, opracowań, książek. Promotor i recenzent wielu rozpraw doktorskich, prac magisterskich i licencjackich. Specjalności i problematyka publikacji naukowych to: transport morski, transport i handel międzynarodowy,transport multimodalny, logistyka morska.

dr Jakub Marszałkiewicz - Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Specjalizuje się w transporcie lotniczym, którym pasjonuje się od najmłodszych lat. Absolwent Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, Wydziału Lotnictwa Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (Zarządzanie Ruchem Lotniczym) oraz tej samej specjalności na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Pilot samolotowy i modelarz. Ukończył także kurs na dyspozytora lotniczego. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu lotnictwa, transportu/logistyki.
Tematyka dorobku naukowego i badawczego: transport lotniczy, bezpieczeństwo transportu lotniczego, współzależność teorii i praktyki użycia lotnictwa w procesach logistycznych, konstrukcje lotnicze, arządzanie ruchem lotniczym.

dr Marek Gogołkiewicz  - Od 2011 roku adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika łączności i strategie rynkowe. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez 24 lata związany zawodowo z ogólnopolskim usługowym przedsiębiorstwem sieciowym. Pracował m.in. na stanowiskach: przedstawiciela handlowego, kierownika oddziału, głównego specjalisty w komórce audytu i kontroli w centrali firmy. W 2003 roku uzyskał certyfikat trenera firmy Voss+Partner. Prowadził szkolenia z zakresu jakości obsługi klienta, gospodarki magazynowej, zamówień publicznych oraz bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w przedsiębiorstwach sieciowych. Od 2009 posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych podmiotów z
udziałem Skarbu Państwa. Brał udział m.in. w następujących projektach: zarządzanie kluczowymi klientami, windykacja należności, zarządzanie absencją pracowników, zarządzanie środkami transportu, rozpatrywanie reklamacji, obsługa klienta indywidualnego, jakość i obieg informacji zarządczej, zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. W wielu projektach pełnił rolę kierownika projektu.
Kierunki zainteresowań naukowych: strategie rozwoju przedsiębiorstw, nowoczesne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach, zarządzanie przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne, wdrażanie nowoczesnych technologii w logistyce, organizacja i funkcjonowanie rynku usług logistycznych, integracja rynku usług logistycznych w ramach UE. Autor artykułów w prasie branżowej oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.
Tematyka dorobku naukowego i badawczego:

 • systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego
 • technologia bezprzewodowej identyfikacji radiowej w pocztowych systemach logistycznych
 • funkcjonowanie i prognozy rozwoju rynku TSL
 • usługi logistyczne jako element przewagi konkurencyjnej w funkcjonowaniu europejskich operatorów pocztowych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce
 • logistyka miejska
 • nowe spojrzenie na koszty publicznego transportu miejskiego

dr Małgorzata Wach-Kloskowska - Od 2012 roku adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność Transport i Logistyka . Była asystentem w Katedrze Polityki Transportowej UG. Stopień naukowy doktora uzyskała w roku 2004 (rozprawa doktorska: Transport jako czynnik rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego). W latach 2004-2012 pracownik Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. Główne obszary zainteresowania to przede wszystkim: transport a polityka regionalna, zrównoważony
rozwój transportu, innowacje w zakresie infrastruktury transportowej, finansowanie rozwoju transportu, funkcjonowanie rynku TSL; specjalizacja – transport, spedycja, logistyka.
Tematyka dorobku naukowego i badawczego:

 • inwestycje w infrastrukturę transportową regionu jako niezbędny element tworzenia sprawnego i spójnego systemu transportowego województwa pomorskiego
 • innowacje w zakresie infrastruktury transportowej w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w Porcie Lotniczym Gdańsk
 • poprawa dostępności transportowej województwa pomorskiego jako warunek zwiększenia efektywności obsługi logistycznej w regionie
 • realizacja Programu Inwestycyjnego w Porcie Lotniczym Gdańsk, jako wyraz rozwoju transportu lotniczego w regionie pomorskim
 • ocena oddziaływania na środowisko a globalizacja
 • finansowanie rozwoju transportu w świetle integracji z Unią Europejską na przykładzie województwa pomorskiego –Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie.

Ceny studiów na kierunku Logistyka w WSB w Gdańsku.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

Ceny dla kierunku Logistyka

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
360 zł420 zł2100 zł4200 złI rok
430 zł500 zł2500 zł5000 złII rok
590 zł2950 zł5900 złIII rok
590* zł2950* złIV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł490 zł2450 zł4900 złI rok
420 zł490 zł2450 zł4900 złII rok
490 zł2450 zł4900 złIII rok
490* zł2450* złIV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
360 zł420 zł2100 zł4200 złI Rok nauki
430 zł500 zł2500 zł5000 złII Rok nauki
430* zł590 zł2950 zł5900 złIII Rok nauki
590* zł2950* złIV Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
420 zł490 zł2450 zł4900 złI rok
420 zł490 zł2450 zł4900 złII rok
420* zł490 zł2450 zł4900 złIII rok
490* zł2450* złIV rok

Ceny dla specjalności Logistyka i spedycja na kierunku Logistyka

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Ceny dla specjalności Logistyka portów morskich na kierunku Logistyka

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
UWAGA: w dniu 13.09 Biuro czynne do godz. 14.00, 14.09 od godz. 11.00

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 58 765 92 33
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361