Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku windykacja i zarządzanie wierzytelnościami.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU WIERZYTELNOŚCIAMI
(8 godz.)
 • Cele organizacji w kontekście zarządzania wierzytelnościami
 • Definiowanie, organizacja i dokumentowanie procesów
 • Uczestnicy procesów
 • Outsourcing procesów
KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI
(12 godz.)
 • Tryby komunikacji w organizacjach
 • Bariery i zakłócenia w przepływie informacji
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Organizacja i prowadzenie spotkań
PRACA ZESPOŁOWA I KIEROWANIE ZESPOŁAMI
(12 godz.)
 • Budowanie zespołu
 • Zarządzanie przez cele, delegowanie zadań
 • Motywowanie
 • Kontrola i ocena pracy zespołu
FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW
(8 godz.)
 • Dokumenty rejestrowe i identyfikacyjne przedsiębiorcy
 • Reprezentacja i pełnomocnictwo,   odpowiedzialność za zobowiązania w zależności od formy działalności
 • Organy rejestrowe, rejestry, ewidencje – jak sprawdzić kontrahenta?
 • Wywiadownie gospodarcze – rodzaje oferowanych raportów
 • Okresowa aktualizacja informacji i dokumentów
UMOWA HANDLOWA
(12 godz.)
 • Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy i / lub istnienie zobowiązania
 • Tryb i formy zawierania umów
 • Istotne postanowienia umowy
 • Klauzule w umowach gospodarczych – tworzenie i przykłady zastosowania (np. kary umowne, postępowanie reklamacyjne, inne)
 • Międzynarodowe umowy handlowe – zarys problematyki: wybór języka, prawa oraz sądu właściwego do prowadzenia ewentualnego sporu
ZABEZPIECZANIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
(12 godz.)
 • Rodzaje i dobór zabezpieczeń
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.) – przesłanki
 • Zakres dopuszczalnej umownej modyfikacji kodeksowych zasad odpowiedzialności a zasada swobody umów
 • Opóźnienie i zwłoka, odsetki umowne i ustawowe, kara umowna i odstępne
NEGOCJACJE HANDLOWE, A NEGOCJACJE WINDYKACYJNE
(16 godz.)
 • Typologia klientów
 • Etapy rozmowy handlowej (kiedy rozmawiać o zabezpieczeniach)
 • Zasady i reguły negocjacyjne
 • Przygotowanie merytoryczne do negocjacji
 • Rozmowa telefoniczna a spotkanie bezpośrednie
 • Windykacja wierzytelności krajowych, windykacja transgraniczna
POJĘCIE WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA. PODZIAŁ WIERZYTELNOŚCI
(8 godz.)
 • Wierzytelności pieniężne i niepieniężne
 • Przyszłe, okresowe, wymagalne i nie wymagalne
 • Odsetki  – pojęcie i sposoby obliczania
 • Przedawnienie roszczeń
MONITORING NALEŻNOŚCI
(8 godz.)
 • Formuła kontaktu z dłużnikiem, pozytywne relacje z kontrahentem
 • Działania przed i po upływie terminu płatności  
 • Uznanie długu, nowacja, rozłożenie należności na raty
 • Strategia dalszego postępowania
MEDIACJE. UMOWY W TOKU WINDYKACJI. ZABEZPIECZANIE SPŁAT
(24 godz.)
 • Wezwanie do zapłaty i jego wymogi formalne
 • Porozumienia, umowy, ugody w toku mediacji
 • Rodzaje i dobór zabezpieczeń, zabezpieczenia umowne i przymusowe
 • Windykacja własna, windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie i firmy windykacyjne – korzyści i zagrożenia, dobór form współpracy
POSTĘPOWANIE SĄDOWE
(12 godz.)
 • Przygotowania formalnoprawne – dokumenty i informacje dla potrzeb postępowania
 • Celowość wszczęcia i wybór odpowiednich procedur sądowych – zawezwanie do próby ugodowej, sądowe postępowanie zabezpieczające
 • Postępowanie w sprawach gospodarczych; postępowanie nakazowe i upominawcze; postępowanie uproszczone
 • Koszty i opłaty związane z postępowaniem sądowym
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
(12 godz.)
 • Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności
 • Organy egzekucyjne i ich właściwość
 • Przebieg postępowania egzekucyjnego
 • Prawa i obowiązki wierzyciela, koszty postępowania
POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
(8 godz.)
 • Upadłość likwidacyjna i upadłość z możliwością zawarcia układu
 • Zgłoszenie wierzytelności
 • Monitorowanie postępowania
 • Rady wierzycieli
SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI
(4 godz.)
 • Umowa cesji
 • Zabezpieczenie interesów cedenta
 • Aspekty podatkowe sprzedaży wierzytelności
 • Cesja wierzytelności w zapisach księgowych
TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU
(12 godz.)
 • Dostosowanie stylu negocjowania do typu dłużnika
 • Operowanie sankcjami
 • Zawieranie kontraktu psychologicznego i egzekwowanie zobowiązań
 • Rozpoznawanie i reagowanie na gry psychologiczne i manipulację ze strony dłużnika
OUTSOURCING USŁUG ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI I USŁUG WINDYKACYJNYCH
(4 godz.)
 • Outsourcing ocena ryzyka
 • Outsourcing usług windykacyjnych
 • Outsourcing monitoringu
FORMA ZALICZENIA

                                  Projekt                                                   

                          egzamin końcowy                            projekt zaliczeniowy