dr Jan Głuchowski
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski

Kierownik Instytutu Finansów. Ukończył studia na Wydziale Morskim w Sopocie. Bezpośrednio po studiach podjął pracę jako asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych i zrobił habilitację z ekonomii. Następnie został belwederskim profesorem nadzwyczajnym nauk prawnych, a dalej – zwyczajnym. Na Wydziale Prawa pełnił funkcję: dyrektora Instytutu Administracji, dziekana, a także funkcję prorektora na Uniwersytecie.  Od 1998 r. jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa w Warszawie. Od momentu powstania był rektorem WSB w Toruniu (do 2013 r.), a wcześniej prorektorem WSB w Poznaniu. Przez 11 lat wykładał w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez rok był visiting profesorem w The University of Michigan, USA; w latach 1968-1975 w Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa. Wykładał w 16 uniwersytetach zagranicznych w tym Santiago Compostella, Reggio Emilia, Antwerpii, Ghadze i Istambule. Uczestniczył w około 40 konferencjach międzynarodowych. Jest członkiem 5 kolegiów redakcyjnych czasopism międzynarodowych i najbardziej prestiżowej organizacji prawa podatkowego European Association of Tax Law Professors. Recenzent w przewodach doktoratów honoris causa. Jest promotorem w 28 zakończonych przewodach doktorskich i recenzentem w około 90, w tym zagranicznych  w Amsterdamie, Nottingham i Wilnie. Autor około 300 publikacji naukowych, w tym 50 w językach obcych.

dr Jacek Patyk
dr hab. Jacek Patyk, prof. WSB w Toruniu

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w Instytucie Finansów, wykładowca Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie prawa podatkowego. Prof. Jacek Patyk to ceniony  ekspert w zakresie podatków, posiada wieloletnie doświadczenie, również poprzez długoletnią pracę w organach podatkowych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Były Członek Krajowej Rady Naukowej w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem wielu publikacji, w tym książki pt. "Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i osób duchownych", oraz pod wspólną redakcją z prof. Janem Głuchowskim „Zarys polskiego prawa podatkowego” a także „Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych”. Jest jednym z autorów komentarza Becka - „Ustawa o finansach publicznych”.  Lubiany i wysoko oceniany przez studentów wykładowca.

dr Ewa Jankowska

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik naukowo - dydaktyczny, adiunkt w Instytucie Finansów i Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zainteresowania naukowe: ekonomia dobrobytu, badania jakości i poziomu życia, bezpieczeństwo ekonomiczne.
 

dr hab. Jolanta Ciak, prof. nadzw. WSB w Toruniu

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Wieloletni wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych na Wydziałach Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu i Bydgoszczy.

Autorka ponad 100 artykułów poświęconych problematyce deficytu budżetowego, długu publicznego, podatków i systemu podatkowego, wydatków budżetowych i polityki budżetowej, integracji europejskiej, wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce, jak również audytu wewnętrznego. Uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Członek licznych towarzystw naukowych. Recenzent w prestiżowych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2000 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse uzyskała w 2014 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

dr Monika Wyrzykowska - Antkiewicz

Adiunkt w Instytucie Finansów WSB w Toruniu. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w lutym 2009 roku obroniła rozprawę doktorską. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu problematyki makroekonomicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów.

dr Jacek Wójcik

Doktor nauk ekonomicznych, od 1999 r. pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Finansów WSB w Toruniu, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na którym w 2005 roku obronił pracę doktorską. W latach 1999-2001 pracownik Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. w Poznaniu; w latach 2001-2005 pracownik Banku Spółdzielczego w Toruniu, w którym zajmował m.in. następujące stanowiska: Kierownika Zespołu w Centrali Banku oraz Dyrektora Oddziału; od roku 2007 - Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; od roku 2011  - przewodniczący Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Toruniu.

dr Maciej Tokarski

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 2003 roku obronił pracę doktorską: Ocena i perspektywy wykorzystania faktoringu do finansowania bieżącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko – pomorskiego za którą otrzymał wyróżnienie w kategorii prac doktorskich, nadane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od roku 2003 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Rachunkowości (a od 2014 r. Katedry Finansów i Rachunkowości) Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych.  Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów, współautor książek, ekspert ds. oceny finansowo-ekonomicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Toruń.

dr Andrzej Tokarski

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z oceną kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności oraz upadłością przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Autor lub współautor około 100 publikacji z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw. Wykładowca przedmiotów: rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, rachunkowość finansowa, strategia finansowania działalności, biznes plan. W latach 2008-2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej PKS Lipno Sp z o.o, od 2003 roku nauczyciel dyplomowany, od 2005 egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w zawodzie technik ekonomista, sprzedawca.  Od 2003 roku członek Panelu Ekspertów przy Urzędzie Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie funduszy unijnych, szkoleniowca w Fundacji Ekspert Kujawy w Inowrocławiu w zakresie zasad sporządzania biznes planu.

dr Piotr Majewski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 r. wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w Instytucie Finansów. Od 2002 roku związany z branżą ubezpieczeniową i motoryzacyjną. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny ubezpieczeń, przestępczości ubezpieczeniowej i gospodarczej, propagowania edukacji finansowej, między innymi: Poziom świadomości ubezpieczeniowej, a przyzwolenie społeczne na przestępstwa ubezpieczeniowe (Szczecin 2010), Zagrożenie bankowości korporacyjnej z organizowaną przestępczością gospodarczą (Warszawa 2011), Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w latach 2001-2011 w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń - członków Polskiej Izby Ubezpieczeń (Warszawa, 2012), „Kompensacja szkód z tytułu ubytku wartości handlowej pojazdów poddanych naprawie – aspekt makroekonomiczny”,  (Toruń 2012). Poza działalnością naukową dr Piotr Majewski od 2004 roku związany jest z Polską Izbą Ubezpieczeń. Jako ekspert z dziedziny ubezpieczeń, współpracuje także z zakładami ubezpieczeń oraz organami ścigania.

dr Piotr Prewysz-Kwinto

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pt. "Rachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce" zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor lub współautor około 60 publikacji naukowych z zakresu finansów i rachunkowości, a także podręczników dla studentów ("Analiza finansowa", "Finanse przedsiębiorstw", "Matematyka finansowa").  Uczestnik około 50 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, kilku stypendiów i staży zagranicznych na uniwersytetach we Francji (Paryż, Montpellier, Amiens, Rennes) oraz współrealizator dwóch naukowych grantów badawczych. Aktywnie współpracuje również ze środowiskiem gospodarczym – autor ponad 100 opracowań i analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka, w tym dla projektów finansowanych ze środków europejskich. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association. Praktyk zajmujący się od ponad 10 lat przygotowywaniem analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka. Twórca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku analityk finansowy.

dr Rafał Płókarz

Doktor nauk ekonomicznych, jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1994), gdzie w 1999 r. obronił pracę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych pt. „Inżynieria finansowa – perspektywy rozwoju i możliwości zastosowania w Polsce”. Stypendysta i uczestnik studiów dyplomowych i podyplomowych na uczelniach zagranicznych. W latach 1992-1993 – na Uniwersytecie w Angers we Francji (Dyplom z Ekonomii). W latach 1994-1995 – studia podyplomowe w College of Europe, gdzie uzyskał tytuł Master of Arts in European Studies. Pracę dyplomową nt. „Credit Absorption Issues of the World Bank’s Activity in Poland” wypromował pod kierunkiem prof. L. Balcerowicza (1995). W latach 1995-1996 stypendysta rządu Francji – uczestnik studiów podyplomowych z finansów europejskich na Uniwersytecie w Nancy (Dyplom DESE). Zrealizował projekt badawczy (fellowship Komisji Europejskiej) nt. europejskiej integracji walutowej na Uniwersytecie w Grenoble we Francji (1996). Uczestnik licznych szkoleń i staży w bankach i uczelniach zagranicznych: UniCredito Suisse (Lugano, 2006), Pictet Bank (Genewa, 1999), University de Paul (Chicago, 1997), Dexia Bank (Luksemburg, 1996), Société Générale (1994). Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Pomocy Zagranicznej Urzędu Rady Ministrów w 1995 r. (program finansowania MSP Phare-Struder). W latach 1996-1998 w Polskim Banku Rozwoju ekspert w Biurze Badań Strategicznych, a następnie asystent zarządu banku. W latach 1998-2003 związany z BRE Bankiem S.A. na stanowisku głównego specjalisty, następnie wicedyrektora, a w 2003 - Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych. W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Biura Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej. W latach 2007-2009 związany z Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Luxembourg), gdzie zajmował stanowisko Senior Vice-President w luksemburskiej centrali oraz Chief Regional Operating Officer - Eastern Europe, a następnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Przedstawicielstwa Banku w Polsce, które współtworzył (2008-2009). Jednocześnie z karierą bankową prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, wykładając przedmioty z dziedziny bankowości i finansów m.in.: na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od 2000), w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (od 2009) i w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (od 2009). Wypromował blisko 200 magistrów i licencjatów. Współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (od 2006). Uczestnik wielu konferencji naukowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny finansów, bankowości i podatków, m.in. monografii "Globalne rynki finansowe" (PWN, 2013). Związany z giełdową grupą kapitałową Caspar, jako członek rad nadzorczych: Caspar Asset Management S.A. (od 2009 r.), Caspar TFI S.A. (od 2011 r.) i F-Frust S.A. (od 2013 r.). W dwóch pierwszych spółkach jest również członkiem Komitetu Audytu.

dr Katarzyna Kachel

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu, adiunkt w Instytucie Finansów WSB w Toruniu. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Stopień doktorski uzyskała w dziedzinie ekonomii, broniąc pracę pt. "Poziom i struktura składników bilansu gospodarstw domowych w Polsce". W WSB w Toruniu prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, biznesplanu.

Kinga Szulc
mgr Kinga Szulc

Jej motto: „Myślę dużymi liczbami”

 

Magister nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Zarządzanie i marketing. Ukończyła dwie specjalizacje - zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym. W 1997 r. odbyła stypendium zagraniczne w Haagse Hogeschool University of Professional Education w Hadze w Holandii. W celu doskonalenia procesu kształcenia oraz form dydaktycznych na prowadzonych zajęciach, w 2002 ukończyła Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku pedagogika. 

 

Jest weteranem w nauczaniu studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu!
Od 1999 roku jest asystentem w Katedrze Finansów i Bankowości, wykładowcą przedmiotów z dziedziny finansów i bankowości takich jak: finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, bankowość. Na zajęciach ze studentami korzysta nie tylko z nabytej w toku nauki wiedzy, ale także ze swojego bogatego doświadczenia zawodowego. 


Jej wartość dodana dla studenta – jest nie tylko teoretykiem, ale też praktykiem!
W latach 1999-2001 była zatrudniona w dziale dyspozycji klienta, a później księgowości BIG Bank Gdański S.A.  I O/Toruń. W okresie 2006-2008 była związana z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy z siedzibą w Działdowie. Jako konsultant ekonomiczny wspierała prawników podczas audytów podatkowych i spraw sądowych, przeprowadzała analizę finansową spółek, sporządzała dokumentację cen transferowych i prowadziła szkolenia w tym zakresie. W 2012 r. została zatrudniona w KMW Engineering sp. z o.o. w Solcu Kujawskim na stanowisku specjalisty ds. controllingu, a w 2014 r. awansowała na stanowisko dyrektora finansowego. Firma ta wykonuje działalność produkcyjno–usługową na terenie Unii Europejskiej, a Kinga Szulc zarządza i koordynuje pracą działu finansów i księgowości oraz działu płac. Od 2014 roku pracuje na stanowisku dyrektora finansowego w spółce-matce, tj. KMW Engineering Group. Bierze czynny udział w ustalaniu polityki finansowej firmy oraz całej grupy, a także wspiera zarząd w jej realizacji. W 2016 r. została powołana na stanowisko prezesa zarządu w spółce Nucair Technologies, która jest producentem kanałów wentylacyjny m.in. dla przemysłu nuklearnego i okrętowego, klapy pożarowej m.in. dla przemysłu nuklearnego oraz tłumików akustycznych m.in. dla przemysłu nuklearnego.