Polityka naukowa Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest kreowana organizacyjnie przez organ kolegialny (Senat) oraz władze dziekańsko-rektorskie. Imiennie znajduje się ona w gestii Rektora, prof. zw. dr hab. Marka Jacka Stankiewicza. W ramach struktury senackiej funkcjonuje wyodrębniona Komisja Senacka ds. Badań Naukowych.

Instytut Rozwoju Badań Naukowych

W celu bieżącej koordynacji działalności naukowo-badawczej uczelni powołano Instytut Rozwoju Badań Naukowych. IRBN stanowi ogólnouczelnianą komórkę organizacyjną, do zadań której należy:

 • inicjowanie działań służących rozwojowi działalności naukowej i naukowo-badawczej uczelni i jej pracowników,
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych, aktywizacja, koordynowanie, inicjowanie i wspieranie studenckiej działalności naukowej
 • koordynacja uczestnictwa pracowników naukowo,-dydaktycznych w konferencjach zewnętrznych
 • gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie informacji nt. konferencji naukowych,
Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych,
 • koordynacja działalności publikacyjnej uczelni,
 • wydawanie opinii i ekspertyz naukowych oraz prowadzenie badań rynkowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Aktualnie głównym celem działalności uczelni dotyczącym obszaru badań naukowych jest zwiększenie liczby indywidualnych i zespołowych aplikacji pracowników naukowych WSB w Toruniu w konkursach na projekty badawcze oraz w konkursach na stypendia.

Współpraca międzynarodowa

Współpracę międzynarodową wspiera Dział Współpracy z Zagranicą, który zajmuje się kontaktami i wymianą międzynarodową pracowników i studentów. Do jego podstawowych zadań należy:

 • planowanie i organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów,
 • obsługa ofert nadesłanych do uczelni związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów,
 • organizacja działań związanych z pobytem pracowników zagranicznych placówek naukowych na terenie uczelni,
 • inspirowanie współpracy z innymi jednostkami w kraju i za granicą.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zadania z zakresu działalności naukowo-badawczej  są również w kompetencjach szeregu innych jednostek organizacyjnych, funkcjonujących  na Wydziale m.in.: Działu Współpracy Zagranicznej, Biura Projektów, Biblioteki.