Polityka naukowa Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest kreowana organizacyjnie przez organ kolegialny (Senat) oraz władze dziekańsko-rektorskie. Imiennie znajduje się ona w gestii Rektora, prof. zw. dr hab. Marka Jacka Stankiewicza. W ramach struktury senackiej funkcjonuje wyodrębniona Komisja Senacka ds. Badań Naukowych.

Instytut Rozwoju Badań Naukowych.

W celu bieżącej koordynacji działalności naukowo-badawczej Uczelni powołano Instytut Rozwoju Badań Naukowych. IRBN stanowi ogólnouczelnianą komórkę organizacyjną, do zadań której należy:

 • inicjowanie działań służących rozwojowi działalności naukowej i naukowo-badawczej Uczelni i jej pracowników
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych; aktywizacja, koordynowanie, inicjowanie i wspieranie studenckiej działalności naukowej
 • koordynacja uczestnictwa pracowników naukowo-dydaktycznych w konferencjach zewnętrznych
 • gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie informacji nt. konferencji naukowych
 • inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych
 • koordynacja działalności publikacyjnej Uczelni
 • wydawanie opinii i ekspertyz naukowych oraz prowadzenie badań rynkowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Aktualnie głównym celem działalności Uczelni dotyczącym obszaru badań naukowych jest zwiększenie liczby indywidualnych i zespołowych aplikacji pracowników naukowych WSB w Toruniu w konkursach na projekty badawcze oraz w konkursach na stypendia.

 

Współpraca międzynarodowa

Współpracę międzynarodową wspiera Dział Współpracy z Zagranicą, który zajmuje się kontaktami i wymianą międzynarodową pracowników i studentów. Do jego podstawowych zadań należy:

 • planowanie i organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów
 • obsługa ofert nadesłanych do Uczelni związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów
 • organizacja działań związanych z pobytem pracowników zagranicznych placówek naukowych na terenie Uczelni
 • inspirowanie współpracy z innymi jednostkami w kraju i za granicą.

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zadania z zakresu działalności naukowo-badawczej  są również w kompetencjach szeregu innych jednostek organizacyjnych, funkcjonujących  na Wydziale m.in.: Działu Współpracy Zagranicznej, Biura Projektów, Biblioteki.