Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zapraszają uczniów szkół średnich z województwa kujawsko - pomorskiego, do udziału w Konkursie Wiedzy o Ekonomii Społecznej.  Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej wśród uczniów szkół średnich, poznawanie mechanizmów przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie postaw proprzedsiębiorczych.

 

Co należy zrobić?

 Konkurs jest jednoetapowy i podzielony na dwie kategorie: 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne spowodowane pandemią COVID-19, konkurs będzie przeprowadzony w formie zdalnej. Aby wysłać zgłoszenie należy wypełnić formularz: 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Czym jest ekonomia społeczna i dlaczego jest tak ważna?

Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. To działalność o celach głównie społecznych, w ramach której zyski nie podlegają podziałowi, a są przeznaczane na te cele lub na rzecz wspólnoty – w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizacja zysku i  zwiększenie dochodu właścicieli. Oznacza to, że ekonomia społeczna i solidarna pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych niedziałających w celu maksymalizacji zysku. (źródło: Czym jest ekonomia społeczna i solidarna?)


Baza wiedzy:

Więcej informacji: www.es.rops.torun.pl

 

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbiety Piniewskiej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

Konkursu wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich, jest realizowany w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                              

Czytaj więcej