Efekty uczenia

Potwierdzenie efektów uczenia się, to proces polegający na weryfikacji posiadanych efektów uczenia się nabytych w drodze uczenia się poza systemem studiów. Postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się przeprowadza się wyłącznie na wniosek kandydata na studia z uwzględnieniem potwierdzenia efektów uczenia się.


Proces ten pozwala na skrócenie czasu odbywania studiów poprzez uznanie umiejętności zawodowych i społecznych.
Dzięki temu np. osoba pracująca jako doradca hipoteczny klienta w banku zaoszczędzi czas niezbędny do studiowania przedmiotu Bankowość hipoteczna, podobnie jak osoby posiadające zagraniczną maturę nie będą musiały uczestniczyć w zajęciach z danego języka obcego.

 

Kto może się ubiegać o potwierdzenie efektów uczenia się?

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 • Osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie).
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie).
 • Osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub inny  równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 
   

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o uznanie efektów uczenia się
 • Dokumentacja wiedzy, kompetencji oraz umiejętności nabytych w drodze uczenia się
 • Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się. Koszt 500 zł.
   

Wnioski o potwierdzenie efektów uczenia się wraz wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Rekrutacji u Pani Wioletty Mitura.
 

Sposób dokumentowania

 • certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia – warunkiem jest zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem ujętym w opisie zajęć oraz zbliżony nakład pracy studenta
 • dla języków obcych – certyfikaty językowe  (lista certyfikatów) lub  posiada świadectwo lub świadectwa dokumentujące ukończenie zagranicznych szkół szczebla podstawowego, średniego    i wyższego.
 • dokumenty wskazujące na zdobycie odpowiednich dla danego przedmiotu efektów kształcenia w trakcie pracy zawodowej (także wolontariacie) lub w wyniku innych doświadczeń życiowych
 • opinia nauczyciela akademickiego w przypadku uczestnictwa studenta w pracach badawczych lub projektowych o charakterze zbieżnym z opisem danego przedmiotu
 • dla zajęć z wychowania fizycznego – opinia z klubu sportowego, w którym student czynnie uprawia sport

Przebieg procedury:

 • kandydat składa dokumenty do Biura Rekrutacji.
 • weryfikację efektów uczenia się przeprowadza wydziałowa komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się
 • ostateczną decyzję o uznaniu lub nieuznaniu efektów uczenia się podejmuje Dziekan na wniosek komisji.


Czesne płatne zgodnie z regulaminem opłat.
 

Koperta
Kontakt

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

ul. Fabryczna 29-31

Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30

Tel.: 71 356 16 36

E-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Godziny pracy


poniedziałek: 08:00-16:00
wtorek: 08:00-16:00
środa: 08:00-16:00
czwartek: 08:00-16:00
piątek: 08:00-16:00
sobota: 09:00-14:00