Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych.

Liczba miesięcy nauki: 10
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Budowanie wizerunku podmiotu leczniczego
(16 godz.)
 • Wizerunek placówki medycznej i gabinetu lekarskiego.
 • Public relations a marketing usług w działalności leczniczej.
 • Budowanie całościowej identyfikacji podmiotu leczniczego.

Uczestnik będzie posiadał umiejętność zidentyfikowania, a następnie dobrania odpowiednich narzędzi marketingowych i public relations do specyfiki swojej placówki. Będzie potrafił określić elementy tożsamości swojej organizacji. 

Podstawy zdrowia publicznego:
(8 godz.)
 • Przekazanie wiedzy z zakresu zdrowia publicznego.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz roli podmiotów wykonujących świadczenia medyczne. 

Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat potrzeb zdrowotnych społeczności zarówno w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej oraz będzie potrafił zdefiniować podstawowe czynniki warunkujące stan zdrowia populacji. Wykorzystując wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia będzie potrafił zaproponować własne rozwiązania usprawniające efektywność jego funkcjonowania. 

Coaching w zarządzaniu podmiotami leczniczymi:
(8 godz.)
 • Znaczenie skutecznego motywowania pracowników.
 • Coaching w zarządzaniu.
 • Przywództwo a delegowanie zadań. Empowerment.

Uczestnik dowie się jak potrzebne jest skuteczne motywowanie pracowników w kontekście efektywności pracy jednostki i pracy zespołu. Będzie potrafił zidentyfikować narzędzia i metody wykorzystywane w delegowaniu zadań i wzmacnianiu samodzielności podwładnych. Zdobędzie kompetencje w zakresie przywództwa. 

Podstawy prawa medycznego i działania antykorupcyjne:
(16 godz.)
 • Wprowadzenie do zagadnień prawa medycznego.
 • Zasady organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
 • Ramy prawne wykonywania zawodów leczniczych w Polsce oraz podstawy prawne wykonywania działalności leczniczej.
 • Branża medyczna a reklama.
 • Tworzenie dokumentacji medycznej.
 • Ochrona danych osobowych w medycynie.
 • Odpowiedzialność cywilna i karna w medycynie.

Uczestnik będzie potrafił stworzyć dokumentację medyczną, charakterystyczną dla swojej placówki zdrowia. Dowie się, jakie są możliwości zabezpieczania danych oraz jakie są regulacje w zakresie promowania swojej placówki medycznej. 

Zasady zarządzania placówką medyczną w oparciu o model VBHC - Value-Based Healthcare. Lean Management Healthcare:
(8 godz.)
 • Opieka zdrowotna oparta na wartościach (VBHC).
 • Lean w systemie ochrony zdrowia.

Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat alternatywnych technik i systemów zarządzania placówką zdrowotną, których celem jest optymalizacja procedur, zapasów, powierzchni, przy jednoczesnym generowaniu zwiększonego przepływu pacjentów. Dowie się jak skutecznie koordynować cały proces obsługi pacjenta, zamówień i pracy personelu. 

Ubezpieczenia w podmiotach leczniczych:
(8 godz.)
 • Pojęcie błędu medycznego i jego rodzaje.
 • Odpowiedzialność cywilna na zasadzie winy.
 • Związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem.
 • Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody – charakter odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Uczestnik będzie potrafił błędy medyczne i określić odpowiedzialność cywilną za zdarzenie. Będzie potrafił umiejętnie określić potrzeby ubezpieczeniowe swojej jednostki oraz zidentyfikować rodzaje roszczeń.

Negocjacje biznesowe w podmiotach leczniczych:
(8 godz.)
 • Zidentyfikowanie grup interesariuszy.
 • Rodzaje negocjacji biznesowych.
 • Techniki manipulacji i perswazji.

Uczestnik zdobędzie umiejętność dostosowania różnych technik negocjacji pod konkretne grupy interesariuszy. 

Sprzedaż usług medycznych i skuteczne negocjacje z NFZ oraz z podmiotami współpracującymi:
(8 godz.)
 • Obsługa klienta a sprzedaż usług medycznych.
 • Pakietowanie usług.
 • Konstrukcja oferty – błędy tworzenia ofert.
 • Negocjacje z NFZ oraz podmiotami współpracującymi.

Uczestnik będzie potrafił zaprojektować efektywny pakiet usług. Nauczy się konstruować ofertę, unikając przy tym błędów. Pozna techniki skutecznej sprzedaży usług medycznych oraz zdobędzie umiejętność w zakresie negocjacji z NFZ oraz podmiotami współpracującymi.

Projektowanie doświadczeń klientów (CxD). Kanwa modelu biznesowego dla podmiotów leczniczych BMC:
(8 godz.)
 • Customer Experience Design - tworzenie wartości dla klienta/pacjenta.
 • Business Model Canvas – tworzenie modelu biznesowego.

Uczestnik będzie potrafił określić potrzeby i oczekiwania klientów i na tej podstawie właściwie zarządzać tworzeniem oferty. Uczestnik będzie potrafił opracować model biznesowy w oparciu o szablon BMC.

Komunikacja z pacjentem i trudnym klientem:
(16 godz.)
 • Prowadzenie skutecznej rozmowy z pacjentem. Unikanie błędów.
 • Ukierunkowanie rozmowy i wyznaczanie granic w relacjach z pacjentem.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Techniki wywierania wpływu i asertywnej odmowy.

Uczestnik będzie potrafił zdiagnozować swoje słabe i mocne strony rozmowy z pacjentem. Nauczy się budować relacje. Pozna rolę komunikacji werbalnej i niewerbalnej w obsłudze klienta oraz techniki asertywnego zachowania. 

Skuteczny menedżer w podmiotach leczniczych. Komunikacja menedżerska:
(16 godz.)
 • Automotywacja jako podstawa do zaangażowania w warsztaty oraz wykorzystania umiejętności na gruncie zawodowym.
 • Rola osoby kierującej zespołem.
 • Budowa zaangażowania, odpowiedzialności i proaktywności pracowników.
 • Trening skutecznych wystąpień w codziennych sytuacjach biznesowych.
 • Metody motywowania pracowników.
 • Rozliczanie i ocena rezultatów pracy.

Uczestnik uświadomi sobie wagę roli menedżera/ lidera w zarządzaniu pracownikami w tym w szczególności: modelowaniu zachowań pracowników, wywieraniu konstruktywnego wpływu, inspirowaniu do rozwoju oraz uczenia nowych umiejętności. Rozwinie psychologiczne umiejętności menedżera/ lidera w kontekście zarządzania sobą i pracownikami.

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. Kontrola i audyt w podmiotach leczniczych:
(16 godz.)
 • Systemy Zarządzania Jakością (SZJ) W Ochronie Zdrowia.
 • Certyfikacja i korzyści z wdrożenia ISO.
 • Audyt wewnętrzny.
 • Bezpieczeństwo informacji.

Uczestnik będzie potrafił wykorzystać w praktyce instrumenty szeroko rozumianego zarządzania jakością, które mają służyć poprawie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawie działania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowo będzie mógł rozwinąć swoje zdolności analityczne oraz pozna elementy wewnętrznego audytu jakości.

Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych:
(8 godz.)
 • Cele przedsiębiorstwa a równowaga finansowa.

 • Decyzje finansowe a pozycja finansowa placówki zdrowotnej.

 • Budżetowanie kosztów.

 • Źródła finansowania.

 • Dywersyfikacja usług.

   

Uczestnik będzie potrafił skutecznie dokonać analizy finansowej swojej placówki poprzez zapoznanie się z zasadami rozliczania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Będzie potrafił stworzyć rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, skutecznie zarządzać płynnością finansową i podejmować, oparte na twardej kalkulacji, decyzje inwestycyjne.

E-learning
(10 godz.)
 • Social media i nowoczesne trendy w zarządzaniu placówkami medycznymi.
Forma zaliczenia:
 • Test końcowy.