Edukacja dofinansowana z UE

W ramach projektu D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB nr umowy o dofinansowanie projektu  POWR.03.05.00-00-Z231/17  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku prowadzi rekrutację na studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gdańsk  - Wydział Fiansów i Zarządzania

ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne200x3_ue.jpg
ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – magisterskie studia uzupełniające niestacjonarne
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne
INFORMATYKA – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
INFORMATYKA – studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne
PEDAGOGIKA:
TURYSTYKA I REKREACJA – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
ZARZĄDZANIE – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
ZARZĄDZANIE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
ZARZĄDZANIE – magisterskie studia uzupełniające niestacjonarne
 
UWAGA: Wybór specjalności dokonywany jest przez kandydata przy zapisie na studia.
 
 
CENY STUDIÓW
W tabeli podana jest wartość opłaty za rok nauki. Czesne można także rozłożyć na 2, 10 lub 12 rat.
kierunek studiów cena studiów katalogowych 
(opłata roczna)
zniżka dla uczestnika projektu czesne po uwzględnieniu zniżki
(opłata roczna)
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE
Administracja 4100 zł 1485 zł 2615 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne 4500 zł 805 zł 3695 zł
Finanse i rachunkowość 4950 zł 735 zl 4215 zł
Informatyka  
studia inżynierskie, anglojęzyczne
5600 zł 1875 zł 3725 zł
Turystyka i rekreacja 
studia anglojęzyczne
4500 zł 1305 zł 3195 zł
Zarządzanie 4600 zł 845 zł 3755 zł
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
Administracja 4100 zł 1500 zł 2600 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne 4500 zł 830 zł 3670 zł
Finanse i rachunkowość  4950 zł 755 zł 4195 zł
Finanse i rachunkowość
studia anglojęzyczne
4950 zł 880 zł 4070 zł
Informatyka  5600 zł 490 zł 5110 zł
Zarządzanie 4600 zł 870 zł 3730 zł

Zarządzanie 
studia anglojęzyczne

4600 zł 940 zł 3660 zł
STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo wewnętrzne 4400 zł 790 zł 3610 zł
Finanse i rachunkowość 4700 zł 840 zł 3860 zł

Finanse i rachunkowość 
studia anglojęzyczne

4700 zł 1325 zł 3375 zł
Zarządzanie 4500 zł 965 zł 3535 zł

Zarządzanie
studia anglojęzyczne

4500 zł 1080 zł 3420 zł
Powyższe zniżki nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami. Uczestnicy projektu zwolnieni są z opłaty wpisowej.
Podane ceny i zniżki dotyczą opłat za rok studiów.
 

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą następujące dokumenty:
 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości,
 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia,
 • dwie aktualne fotografie kandydata,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, potwierdzoną przez pracownika Biura Rekrutacji,
 • kopię aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji,
Cudzoziemcy i osoby, które dyplom ukończenia studiów uzyskały za granicą, oprócz wymaganych dokumentów, powinny przedstawić również inne dokumenty zgodnie z Zasadami rekrutacji cudzoziemców i osób posiadających świadectwa dojrzałości oraz dyplomy zagraniczne uprawniające do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNEzapisz-sie-online-button.png
1. Kandydaci  na  studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w etapach:
 • I etap od 01.04.2018 do 18.07.2018
 • II etap od 01.08.2018 do 31.08.2018
 • III etap od 15.09.2018 do 30.09.2018
3. Po każdym etapie będzie opublikowana lista rankingowa, w przypadku wyczerpania miejsc w I etapie rekrutacji pozostałe etapy będą odwołane.

4. Pod uwagę brane są: w przypadku studiów I stopnia oceny ze świadectwa dojrzałości oraz w przypadku studiów II stopnia: ocena z dyplomu studiów I stopnia.
 
Poświadczenie znajomości języka angielskiego.
1) O przyjęcie na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim mogą się ubiegać osoby, które spełnią jedno z poniższych wymagań:
 • uzyskały na świadectwie dojrzałości (tzw. stara matura) ocenę co najmniej dobrą z języka angielskiego uzyskaną w ramach egzaminu maturalnego zdawanego w Polsce,
 • uzyskały co najmniej 60 % punktów z matury rozszerzonej z języka angielskiego na egzaminie maturalnym przeprowadzonym w Polsce,
 • posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego: TELC- B2 UCLES-PET, IELTS-40, TOEFL-50, LCCI English for Business Level 2, Level 3, Level 4, Cambridge First Certificate in English, Cambridge Certificate in Advanced English, Cambridge Certificate of Proficiency in English, LCCI English for Tourism Level 2
 • uzyskały świadectwo dojrzałości w szkole, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • przedłożą dokument z zakładu pracy stwierdzający, iż językiem wykorzystywanym w pracy jest j. angielski,
 • przedłożą dokument stwierdzający, iż w trakcie studiów uczestniczyły w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus lub innych prowadzonych w j. angielskim,
2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim mogą się ubiegać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:
 • posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka TELC- B2 UCLES-PET, IELTS-40, TOEFL-50, LCCI English for Business Level 2, Level 3, Level 4, Cambridge First Certificate in English, Cambridge Certificate in Advanced English, Cambridge Certificate of Proficiency in English, LCCI English for Tourism Level 2
 • są absolwentami na kierunku Filologia (angielska),
 • uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych, na których językiem wykładowym był j. angielski,
 • przedłożą dokument z zakładu pracy stwierdzający, iż językiem wykorzystywanym w pracy jest j. angielski,
 • przedłożą dokument stwierdzający, iż w trakcie studiów uczestniczyły w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus lub innych prowadzonych w j. angielskim,
 
Warunkiem wpisania na listę studentów jest:
 • przyjęcie na studia na podstawie decyzji,
 • złożenie ślubowania,
 • podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, umowy projektowej oraz pozostałej dokumentacji projektowej.
 
Biuro Rekrutacji
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk (parter - pokój A004)
tel.: 58/ 522 75 19 /21
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców: admission@wsb.gda.pl