dr Krystyna Barczyk
dr Krystyna Barczyk

Doktor nauk ekonomicznych, menedżer kierunku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupie Turon Polska Energia S.A. 

Naukowo interesuje się praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi transakcji zabezpieczających oraz stosowanych modeli wyceny instrumentów finansowych. 

Autorka licznych publikacji naukowych w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych oraz zasad ich wyceny w sprawozdawczości wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. 

dr Barbara Koclęga-Kulpa

W pracy zawodowej – doświadczony analityk biznesowy w obszarze kredytowym; pracuje przy wdrożeniach nowych produktów kredytowych dla klientów indywidualnych. W pracy dydaktycznej – wykładowca, prowadzący zajęcia z matematyki, matematyki dyskretnej i matematyki finansowej. 

Dr Tomasz Kulpa

Prowadzi wykłady z matematyki, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z teorią ryzyka oraz niedeterministycznymi metodami optymalizacji.

dr Alicja Bartuś

Specjalista z zakresu praw człowieka, reżimów totalitarnych, zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu we współczesnym świecie. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Zespołu Opiniodawczego ds. Nauczania o Holokauście przy MEN oraz Pełnomocnik Prezydenta Oświęcimia ds. Organizacji Międzynarodowego Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka.
 

Maciej Banasik
dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze pozyskiwania środków dla firm z sektora MŚP, inwestowania oraz restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych.
W pracy naukowej główna problematyka dotyczy rynków finansowych, kryzysów, inwestycji oraz polityki pieniężnej.

Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali ING Banku Śląskiego oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. 

Ponadto, jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych.

dr Marcin Jałowiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Andrzej Cichy
dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia, głównie w zakresie: prawa, administracji, zarządzania, pedagogiki resocjalizacyjnej i bezpieczeństwa oraz w wielu ich kontekstach.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących: zagrożeń współczesnego świata, taktyk i technik kryminalistycznych, prawa karnego w zakresie przestępczości, a także stosowania kar i środków karnych orzeczonych przez sąd.

 

Autor wielu publikacji między innymi: "Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej", "Wyzwania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce w realiach rzeczywistości unijnej. Prawne zagadnienia teoretyczne i praktyczne", "Wytwarzanie i kolportaż fałszywych banknotów w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 1995-1999"

Janusz Cichy
dr Janusz Cichy

Doktor nauk ekonomicznych. Od 28 lat pracuje w zawodzie nauczyciela akademickiego. Prowadzi wykłady, ćwiczenia, seminaria i szkolenia. Do zainteresowań naukowych należy: bankowość korporacyjna i inwestycyjna, rynek finansowy, agencje ratingowe, zarządzanie finansowe bankiem.
Autor około 60 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, autor i współautor kilku podręczników dydaktycznych i monografii naukowych.
 

dr Jolanta Gałuszka

Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.

Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and Technology, Business Administration, Antwerpia, Belgia.

Autorka publikacji w Polsce i za granicą, członek rad programowych oraz recenzent zagranicznych czasopism, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Azji. 

dr Teresa Gądek-Hawlena

Autorka monografii pt. Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych w Polsce, współautorka monografii pt. Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu pod red. M. Michałowskiej, współautorka podręcznika akademickiego pt. Transport w turystyce, oraz licznych publikacji polsko- i angielskojęzycznych z zakresu logistyki pocztowej, transportu w turystyce oraz ekonomiczno-społecznych uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doświadczenie praktyczne zdobyła w firmie Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. oraz na stażu w Poczcie Polskiej S.A. Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach w tym m.in. w szkoleniu trenerów e-learningu (2005), szkoleniu z zakresu promocji nauki (2007), szkoleniu z zakresu własności intelektualnej (2009) i warsztatach dotyczących podniesienia jakości i efektywności nauczania (2010).

dr inż. Bartłomiej Jabłoński

Posiadacz międzynarodowego tytułu MASTERE – Ingenierie Financiere et Bancaire. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu polityki wypłat oraz inwestycji finansowych.  

Naukowo zajmuje się badaniami polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Praktyk gospodarczy, doradca biznesowy, inwestor.

dr inż. Michalina Kulesza
dr inż. Michalina Kulesza

W swojej pracy zawodowej interesuje się różnymi możliwościami zastosowania metod ilościowych w naukach o zarządzaniu. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi między innymi zajęcia ze statystyki i ekonometrii, zachowania organizacyjnego czy statystycznym stresowaniu procesami produkcji.


Wśród publikacji naukowych można wymienić: "Metody ilościowe w ocenie efektywności pracowników" czy "Analizę wydatków gospodarstw domowych w Polsce na tle sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej".
 

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności gospodarczej prowadziła usługi doradztwa ekonomicznego na rzecz praktyki gospodarczej. Autorka i współautorka ponad 160 publikacji naukowych, poświęconych zarządzaniu finansami i rachunkowości przedsiębiorstw.

Włodzimierz Żak

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ze specjalizacją „Analiza rynkowa”. Od 1997 roku pracownik Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach, na stanowisku zarządzającego działem odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami. W latach 2004 – 2009 odbył liczne kursy, szkolenia w zakresie negocjacji z inwestorami, analizy projektów inwestycyjnych, kontroli przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych, organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Równocześnie, od 1996 roku jest wykładowcą w chorzowskiej Wyższej Szkole Bankowej. Praca dydaktyczna polega na prowadzeniu konwersatoriów i zajęć ze studentami z zakresu ekonomii na studiach licencjackich oraz studiach podyplomowych. Prowadzi wykłady z mikroekonomii, makroekonomii, zasad udzielania pomocy publicznej, opracowanie programu dla kierunku „Europrojekty”. Był także opiekunem kierunku "pozyskiwanie środków pomocowych". W 2003 roku ukończył studia podyplomowe  w Europäische Akademie für Führungskräfte, Stuttgart FRG w zakresie zarządzania projektami UE.

 

Od 2010 roku Burmistrz Miasta Myszkowa. I chociaż sprawowanie tak ważnego urzędu zabiera dużo czasu, to praca dydaktyczna jest równie ważna.

mg Krzysztof Tomas
mgr Krzysztof Tomas

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo związany z uczelnią w Chorzowie od ponad 10 lat. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, bankowości oraz finansów i rachunkowości w świecie codziennym. 

Praktyk w świecie finansów. Doświadczenie zawodowe poszerza w audycie i kontroli wewnętrznej.   

Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

Mariola Mastalerz

Mariola Mastalerz, wykładowca WSB, dyplomowany nauczyciel. Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie Informatyki i ekonometrii oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie matematyki.

Nauczyciel - pasjonat: nauczanie matematyki sprawia jej ogromną przyjemność.

Andrzej Federowicz

Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV AUSTRIA w Polsce. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem (ISO 9001, SCC, SCP) jednostki notyfikowanej TÜV. Specjalizuje się w zarządzaniu bezpieczeństwem na projektach dużego ryzyka w branży energetycznej i rafineryjnej.
 

Henryk Herman
mgr Henryk Herman

Posiada 40-letnie doświadczenia w pracy zawodowej w branży finansowo-księgowej, a od 30 lat pracuje w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jako wykładowca rachunkowości. Swoje doświadczenie zawodowe w finansach i rachunkowości przekazuje studentom podczas zajęć, które prowadzone z wykorzystaniem informatycznych narzędzi stosowanych w ewidencji księgowej. Pasjonuje się sposobami przekazu wiadomości z dziedziny rachunkowości wszystkim, którzy chcą zapoznać się z rachunkowością finansową czy podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

mgr. Agnieszka Dudek-Niestrój

Swoje doświadczenie zdobywała w trakcie licznych praktykach w działach prawnych jednostek samorządu terytorialnego oraz w prokuraturze. W ramach pracy w kancelarii radców prawnych przez kilka lat wspierała obsługę prawną dużej spółki z branży górniczej.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów, zwłaszcza w sporach z bankami w zakresie kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, oraz innymi instytucjami finansowymi np. w sprawach dot. obligacji GetBack, czy ubezpieczycielami, w szczególności w zakresie roszczeń z umów ubezpieczenia z UFK.  


Zawodowo interesuje się takimi zagadnieniami jak: prawo cywilne, prawo finansowe oraz prawo UE, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw konsumentów.   

dr Robert Orpych

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: statystyka i ekonometria. Pracownik samorządowy, członek rad nadzorczych spółek z branży nieruchomości i gospodarki odpadami, autor i kierownik projektów współfinansowanych ze środków UE, autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii. Zawodowo pasjonuje się analizą społeczno-ekonomiczne, rozwojem regionalny czy zarządzaniem projektami UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach w Wydziale Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej czy Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.


W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia ze statystyki i ekonometrii, normalizacji i zarządzania jakością czy z narzędzi matematycznych i statystycznych użytecznych dla finansistów.


Wśród publikacji można wymienić takie tytuły jak: „Nierównomierność rozkładu płac w Polsce w latach 1956-2002”, „Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów Unii Europejskiej, Zeszyt Naukowy „Ryzyko i prognozy” czy „Uwarunkowania współpracy nauki i biznesu w sektorze motoryzacyjnym w województwie śląskim, Województwo Śląskie, Katowice 2013”.
 

Małgorzata Lipowicz
dr Małgorzata Lipowicz

.