Aleksandra Makarucha
dr Aleksandra Makarucha

Menedżer kierunku prawo w biznesie oraz kierunku administracja publiczna. Ponadto, kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej.

Orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami).

Autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników; były wieloletni członek Senatu WSB w Poznaniu i Rady WZ w Chorzowie, Rady Naukowej WSB w Poznaniu oraz Rady Naukowej „Chorzowskich Studiów Politycznych”. 

Autor szeregu publikacji naukowych, referatów i prac eksperckich obejmujących:

·      obszar politologiczny i securitologiczny (teoria polityki i bezpieczeństwa, metodologia badań społecznych, nauka o państwie, prawie i polityce, samorząd terytorialny w Irlandii);

·      obszar feministyczny (politologia, securitologia, ekonomia i zarządzanie w ujęciu feministycznym, polityka równościowa, gender studies);

·      obszar związany z organizacją procesu badawczego (polityka naukowa i zarządzanie badaniami, ewaluacja działalności naukowej).

Były Menedżer Kierunków oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego.

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.
 

dr Krzysztof Koj
dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie i Katowicach

Trener i konsultant, od 1994 r. prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży, komunikacji oraz obsługi klienta (szkolenia w języku polskim i angielskim), moderator i facylitator.
Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Administracji Publicznej - PTTBiAP (od 2009 r.). Członek Sądu Koleżeńskiego - Komisji Etyki Zawodowej PTTBiAP (od 2010 r.). Trener współpracujący z firmami szkoleniowymi: PRC Communications (trener: od 1999 r., specjalista ds. szkoleń: 2002-2003, członek zarządu Grupy PRC - dyrektor ds. szkoleń: 2003 - 2004), SMG/KRC HR Polska, BePublic, Grupą Doradczo-Szkoleniową PROLOG, Modern Business, Śląską Fundacją na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Pro Futuro".
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2001 r.) w dziedzinie mikroekonomii, makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Wykładowca w programach Executive MBA i MBA (zajęcia w języku angielskim i polskim).
Trener negocjacji i komunikacji w ramach programów studiów podyplomowych i szkoleń WSB w Poznaniu, Chorzowie, Toruniu i Opolu, facylitator modułu negocjacyjnego w programie certyfikowanym przez Franklin University (USA).
Wykładowca: Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2000-2012), Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (1998-2007), Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1993-2001), Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (2000-2007). Wykładowca w systemie kształcenia przez internet Moodle Course Management System (od 2005 r.).Konsultant Urzędu Miasta w Świętochłowicach, członek Komitetu Sterującego tworzeniem strategii miasta na lata 2014-2030. Ekspert City Consulting Institute (od 2009 r.). Wykładowca Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa TNOiK (2005 r.). Współpracownik Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju ECID (1996-2006.). Współpracownik Fundacji Edukacja dla Demokracji w dziedzinie edukacji europejskiej (2000 - 2004).
 

dr Łukasz Makowski

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki. Członek Rady Programowej specjalistycznych wydawnictw. W 2008 oraz 2010 roku odbył staż naukowy w Uniwersytecie Łotwy w Rydze. Zdobywca grantu naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Menedżer i redaktor pisma przemysłowo–gospodarczego (2004–2007), dyrektor generalny, dyrektor produktu oraz sieci sprzedaży w latach 2004, 2007–2010.

prof. Jan Kantyka
prof. dr hab. Jan Kantyka

Specjalista z zakresu historii najnowszej Polski i Śląska. Były dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, członek Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Małgorzata Myśliwiec
dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Polska politolog, doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej, badaczka współczesnych systemów politycznych, problemów partii regionalnych i etnoregionalnych we współczesnej Europie, a także procesów politycznych na Górnym Śląsku.
Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim, w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w 1998, doktoryzowała się następnie na swojej macierzystej uczelni na podstawie pracy Decentralizacja i regionalizm w koncepcji politycznej Convergència i Unió w 2002. W 2015 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii obronionej na tej samej uczelni. 
Do jej zainteresowań badawczych należą: systemy polityczne państw Unii Europejskiej i Maghrebu (ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Hiszpanii i Maroka), procesy decentralizacji i regionalizacji w Europie, teoria narodu i nacjonalizmu, partie regionalne i etnoregionalne w Europie oraz administracja publiczna w państwach europejskich.

dr Siostrzonek-Sergiel
dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie administracyjnym i postępowaniu karnym), kryminologią i wiktymologią (w tym prawnymi aspektami samobójstw), a także prawem sportowym. 

 

Praktykę prawniczą zdobywała w kancelariach adwokackich i radcowskich, a także jako sędzia ławnik orzekając w wydziale karnym. Pełni również funkcje przewodniczącego komisji rewizyjnej stowarzyszeń sportowych. Członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa KRUS pełni od października 2018 r. 


Dr Aleksandra Hadzik jest autorką publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych rolników, bezpieczeństwa społecznego, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Posiada uprawnienia mediatora. Swoje doświadczenie i wiedzę merytoryczną wykorzystuje także prowadząc zajęcia ze studentami. 

dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

r. pr. dr Tomasz Turek

Od 2000 r. czynny radca prawny, prowadzący kancelarię radcy prawnego. Łączy pracę naukową z praktyką kancelaryjną. Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo administracyjne, prowadzenie sporów sądowych.

Autor ponad 20 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. 

r. pr. Marcin Barczyk

LLM: w swojej pracy łączy przygotowanie prawnicze z doświadczeniem biznesowym, które  budował w międzynarodowym środowisku (Wielka Brytania, Szwajcaria, Włochy, USA). Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie międzynarodowe w zakresie wprowadzania nowych marek, produktów i usług na rynek (m.in. Snowcookie i Cinnabon). Specjalizuje się w rozwoju i realizacji wszystkich aspektów związanych z wejściem nowego biznesu na rynek, tworzeniem modelu biznesowego, tworzeniem programu rozwoju produktu, wdrożeniem innowacji, budowaniem firmy z uwzględnieniem charakterystyki startupu. Senior Counsel w Kancelarii KBZ Żuradzka & Wspólnicy, Wiceprezes Zarządu BPE Sp. Z o.o, Członek Zarządu. Cinnabon Polska w latach 2010 -2015.

ppłk rez. mgr inż. Robert Jańczuk

Menedżer kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Były Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach. Specjalizuje się w zakresie: bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego, obrony i ochrony ludności – obrona cywilna.
Prowadzi szkolenia dla samorządów i kierowniczych kadr zakładów i przedsiębiorstw realizujących zadań obronne z dziedziny bezpieczeństwa i obronności RP oraz powinności obywateli w sprawie obronności, zarządzania kryzysowego, obrony, ochrony ludności.
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

mgr Michał Raszka

Dyrektor Działu Komunikacji i Strategii Medialnych w Grupie PRC. Rzecznik prasowy, twórca kampanii public relations, media relations, marketingowych. Praktyk i teoretyk zarządzania kryzysowego. Komentator w mediach branżowych i ogólnopolskich. Zainteresowania naukowe związane z szeroko pojętą komunikacją perswazyjną, marketingiem politycznym, nowymi mediami.
 

mgr Kinga Religa

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Jest odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu komunikacji marketingowej. Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Absolwentka kursu Professional Diploma in Marketing. Posiada międzynarodowy dyplom kompetencji marketingowych The Chartered Institute of Marketing in London. Naukowo realizuje się w obszarze komunikacji marketingowej. Współautorka książki „Szukając klienta. Jak rozpoznać potencjalnego nabywcę i nie wpadać w pułapkę sprzedawania wszystkim” będącej praktycznym, sprzedażowo-marketingowym spojrzeniem na rynek i klienta.

dr hab. Artur Walasik

Jego zainteresowania wiążą się z finansami publicznymi, w szczególności ekonomicznymi aspektami opodatkowania oraz finansami przedsiębiorstw, w tym kosztem kapitału oraz analizą ryzyka operacyjnego i finansowego. 
Od 2003 r. orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, do 2017 r. jako członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, obecnie jako członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 
W latach 2013-2016 członek niezależny Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe (przy Ministrze Finansów).

Bogumiła Urban
mgr Bogumiła Urban

Menedżer Kierunku i Kierownik Zakładu Dydaktycznego Marketing i Sprzedaż.


Posiada wieloletnie doświadczenie w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w tym w branży lotniczej oraz reklamowej.


Była odpowiedzialna za rozwój marketingu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice na stanowisku dyrektora ds. promocji, analiz i rozwoju. Pełniła funkcję dyrektora handlowego w agencjach reklamowych. Od lat związana ze środowiskiem akademickim. Wykładowczyni. Organizatorka licznych wyjazdów studyjnych do uniwersytetów zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Wiceprezes Stowarzyszenia ALUMNUS, które zrzesza absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. 
 

dr Adam Tworuszka

Doktor nauk humanistycznych, specjalista HR. Od 2002 roku związany z bankowością jako HR Biznes Partner, gdzie odpowiedzialny jest za współpracę z menadżerami w zakresie polityki personalnej. Zawodowo obecne zajmuje się także psychoterapią. Kwalifikacje psychoterapeuty zdobył w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, z którą jest związany od 2009 roku, prowadzi zajęcia między innymi z zarządzania zasobami ludzkimi, systemu motywacyjnego czy z zachowania organizacyjnego.

dr Jan Purzyński
dr Jan Purzyński

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w WSB w Chorzowie i Katowicach, wieloletni pracownik organów podatkowych. 
Posiada  bogate doświadczenie dydaktyczne, zdobyte prowadząc od 1995 roku wykłady dotyczące zagadnień prawno-podatkowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach i inne). 
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowania podatkowego i egzekucyjnego, oraz w podatkach bezpośrednich. 


Autor publikacji  dot. zagadnień prawno-podatkowych zamieszczonych w takich czasopismach, jak „Przegląd Podatkowy”, ,Doradca Podatnika”, „Gazeta Prawna”.