Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.
 
Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej (do 30 maja br.) ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

 • moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statutu szeregowego rezerwy
 • moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statutu podoficera rezerwy 

Dla kogo?
Możesz zgłosić się do uczestnictwa w programie Legia Akademicka, jeśli:

 • posiadasz obywatelstwo polskie,
 • jesteś studentem,
 • przeszedłeś pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).

Jak aplikować?

 1. Wniosek
 2. Skany dokumentów prześlij poprzez formularz. 

Masz pytania?
Kontakt do koordynatora: dr Przemysław Kwiatkowski: przemyslaw.kwiatkowski@wsb.torun.pl 

 

Moduł oficerski 

W roku akademickim 2020/21 pojawił się dodatkowo moduł oficerski, mający charakter pilotażowy. Szkolenie w ramach modułu oficerskiego dedykowane jest dla studentów, kończących uczelnie z tytułem magistra, którzy: w trzech poprzednich edycjach ukończyli moduł podoficerski lub nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Moduł oficerski podobnie jak dotychczasowe moduły (podstawowy i podoficerski) obejmować będzie część teoretyczną oraz praktyczną:

 • szkolenie teoretyczne i egzamin na oficera – realizowane wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych;
 • szkolenie praktyczne – realizowane w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia.

W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie 3 dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.
 
Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi, każdy będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około  2-3 miesiące.   Do modułu  mogą przystąpić wyłącznie ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. 
 
Zwieńczeniem szkolenia będzie egzamin oficerski i promocja na stopień podporucznika rezerwy.

 

Jak aplikować?

Oprócz powyższych trzech dokumentów należy przesłać:

 • kopię dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni,
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera,
 • kopie innych dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów, które pozwolą  komisji kwalifikacyjnej dokonać oceny i przeprowadzić kwalifikację studentów do przedmiotowego szkolenia.

Uzupełnione dokumenty należy przesłać pocztą na adres Biura ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na naszej Uczelni dr Przemysławem Kwiatkowskim  przemyslaw.kwiatkowski@wsb.torun.pl 
 

Dokumenty do wglądu: 

Czytaj więcej