Naszą misją jest rozwijanie badań w obszarach związanych z kierunkami kształcenia. W tym celu podejmujemy współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Śledząc trendy zauważyliśmy, iż istotną rolę odgrywają potrzeby środowiska i regionu, w tym lokalnych przedsiębiorstw i samorządu. 

Priorytetem polityki naukowej jest osiągnięcie statusu rozpoznawalnego w kraju ośrodka naukowego, posiadającego znaczący dorobek naukowy w postaci oryginalnych osiągnięć w dziedzinie nauk ekonomicznych. Istotną rolę odgrywa również utrzymanie pozycji jednej z czołowych instytucji w obszarze szkolnictwa wyższego (uczelni niepublicznych) w Polsce o profilu ekonomicznym (biznesowym).

Prace badawcze prowadzone na Wydziale obejmują takie obszary jak:

  • finanse i bankowość
  • zarządzanie i marketing
  • makro i mikroekonomia
  • informatyczne wsparcie procesów biznesowych.
     

Potwierdzenie jakości naukowej

Minister Edukacji i Nauki przyznał naszemu Wydziałowi kategorię naukową, co świadczy o dorobku naukowym i wysokiej jakości kształcenia. Dzięki temu możemy ubiegać się o dotację na dofinansowanie prowadzonych badań. O poziomie prowadzonych badań dowodzi włączenie Zeszytów Naukowych WSB do listy czasopism punktowanych i przypisanie publikowanym w nim artykułom 8 punktów. Jednym z naszych priorytetowych celów jest dalszy rozwój badań na Wydziale Finansów i Bankowości. Realizacji tego celu służy budowanie własnej kadry badawczej, a także wspieranie jej w osiąganiu kolejnych szczebli kariery akademickiej. Tworzymy także warunki instytucjonalne do prowadzenia badań, pamiętając o naszych najzdolniejszych studentach, których włączamy do prac badawczych. Dbamy zarówno o rozwój naszej kadry dydaktycznej, jak i ruch naukowy studentów. Przejawia się to m.in. w angażowaniu studentów w realizację cząstkowych zadań badawczych w ramach projektów podejmowanych przez instytuty naukowe. Wspieramy również inicjatywy związane z organizowaniem konferencji i seminariów oraz przygotowaniem publikacji naukowych. W ramach specjalistycznych zakładów dydaktycznych funkcjonuje zarówno magazyn studencki, uczelniany klub sportowy, jak i wiele kół naukowych. W ten sposób dajemy szansę na poszerzanie wiedzy, jak i rozwój zainteresowań.

Kadra naukowo-dydaktyczna

O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Dlatego pracujemy tylko z najlepszymi. Grono naszych pracowników naukowo-dydaktycznych tworzy około 400 nauczycieli akademickich. Współpracują z nami wykładowcy szkół wyższych z całej Polski. Jedną z zasad, którymi kierujemy się, jest powierzanie zajęć dydaktycznych doświadczonym praktykom, m.in. pracownikom banków, przedsiębiorstw, biur maklerskich, agencji reklamowych i PR, firm ubezpieczeniowych, urzędów kontroli skarbowej, izb i urzędów skarbowych, urzędów celnych, sędziom czy też ekspertom firm konsultingowych. Wielu z nich to potencjalni pracodawcy dla absolwentów. Korzystamy również z wiedzy i doświadczenia wykładowców zagranicznych, z takich krajów jak USA, Holandia, Niemcy, Finlandia, Dania, Francja i Wielka Brytania.
 

Instytuty naukowe

Działalność naukowa, obejmująca rozwój naukowy kadry, działalność naukowo-badawczą, działalność badawczo-rozwojową, upowszechnianie dorobku naukowego (organizacja konferencji i seminariów naukowych, publikacje w formie artykułów i monografii), współpracę naukową (krajową i międzynarodową) oraz ruch naukowy studentów, a także działalność wydawniczą, bezpośrednio jest realizowana w czterech instytutach naukowych - Ekonomii i Finansów (EiF), Nauk o Zarządzaniu i Jakości (NoZiJ), Prawa i Administracji (PiA), Nauk Stosowanych (NS).