W związku z pandemią COVID – 19 Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu chce wesprzeć studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom informujemy, że każdy student, którego sytuacja ekonomiczna uległa istotnemu pogorszeniu w wyniku pandemii może otrzymać (jednorazową) zapomogę z funduszu stypendialnego.


Pobierz wniosek o przyznanie zapomogi 

 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Skan wniosku wraz z dokumentami należy przesyłać do 15.04.2020r. na adres mailowy dofs.opole@wsb.wroclaw.pl (więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 77 4019405)

 

Dodatkowe wyjaśnienia
 1. Za trudną sytuację życiową Wydziałowa Komisja Stypendialna przyjmuje obecnie także utratę lub istotne zmniejszenie przez studenta źródła dochodu spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.
 2. Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację życiową w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia.
 3. Dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta mogą być przykładowo:  
  • Przedstawienie kopii umowy zlecenia z dołączonym zaświadczeniem od zleceniodawcy stwierdzającym jej rozwiązanie, zawieszenie lub brak możliwości realizacji z uwagi na ogólną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego;

  • Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o utracie pracy;

  • Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o istotnym zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia; 

  • Zaświadczenie z CEIDG o zawieszeniu prowadzonej działalności.

 4. Zapomoga, decyzją studenta, może być przekazana na poczet czesnego lub na wskazane przez studenta konto.
 5. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim (raz w semestrze), ale nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
 6. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii wnioski o zapomogi wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej. 
 7. Wnioski o zapomogę wraz dokumentami potwierdzającymi opisaną we wniosku sytuację należy złożyć do 15 kwietnia wysyłając komplet dokumentów na następujący adres mailowy: dofs.opole@wsb.wroclaw.pl
 8. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do końca kwietnia 2020 r., a przyznane zapomogi uruchomione na początku maja 2020 r. 
Czytaj więcej