Władze WSB w Poznaniu

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.
 

Senat

Senat składa się z 6 członków. Przewodniczącym Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest
Rektor, natomiast Wiceprzewodniczącym jest Kanclerz.
Senat rozpatruje sprawy i podejmuje działania w zakresie:

 • spraw związanych ze strategią Uczelni,
 • spraw związanych z organizacją Uczelni,
 • spraw związanych z regulacjami wewnętrznymi Uczelni,
 • spraw związanych z organizacją działalności dydaktycznej w Uczelni,
 • spraw związanych z organizacją działalności naukowej w Uczelni,
 • spraw personalnych,
 • spraw związanych z gospodarką Uczelni,
 • podmiotów zależnych w stosunku do Uczelni.

Rada Akademicka

Rada Akademicka jest organem kolegialnym Uczelni.

Członkami Rady Akademickiej są powołani przez Senat przedstawiciele nauczycieli akademickich i studentów.  W jej gronie pracują prorektor i koordynatorzy dyscyplin naukowych. 

Do najważniejszych zadań Rady Akademickiej należą:

 • nadawanie stopnia naukowego doktora,
 • opiniowanie ważnych dla rozwoju naukowego uczelni dokumentów, w tym m.in.: strategii rozwoju dyscyplin naukowych, kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich, regulaminów stypendiów doktorskich i habilitacyjnych,
 • opiniowanie powołania osób na kluczowe funkcje i stanowiska: rektora, dziekana, prorektorów, koordynatorów dyscyplin a także kandydatur na stanowisko profesora uczelni. 

Szczegółowe kompetencje Senatu i Rady Akademickiej są określone w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Statut Uczelni dostępny jest w na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.wsb.pl/poznan/statut

 

 

 

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.
 

Rektor

dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB  

Rektor
ul. Powstańców Wielkopolskich 5 (pokój 12)   
tel. +48 61 655 33 78 
rektorat@wsb.poznan.pl

rektor

Kanclerz

Rafał Kaszta
ul. Powstańców Wielkopolskich 5 (pokój 27)
tel. +48 61 655 32 28

Zastępca Kanclerza

Prorektor ds. nauki

Wicekanclerz

dr Małgorzata Kluska-Nowicka
 
ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 201)
tel. (61) 655 32 29
mail: kancelaria@wsb.poznan.pl
 

Wicekanclerz

Dziekani

W rozwiązywaniu studenckich problemów szczególnie pomocni będą Dziekani. Nie bójcie się zadawania pytań, nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!

dr Roman Łosiński
Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 201)
tel. (61) 655 33 79
mail: dziekanat@wsb.poznan.pl
 

Roman Łosiński

dr Iwona Werner 
Prodziekan ds. studentów 
Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu
ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 318)
tel. (61) 655 33 15
mail: dziekanat@wsb.poznan.pl

Iwona Werner

dr Edyta Wojtyla
Prodziekan ds. studentów Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 Prodziekana ds. dydaktyki, (pokój 321)
tel. (61) 655 33 15
mail: dziekanat@wsb.poznan.pl

dr Jacek Połczyński
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 319)
tel. (61) 655 33 15
mail: dziekanat@wsb.poznan.pl
 

dr Agnieszka Narożniak 
Prodziekan ds. studentów Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 321)
tel. (61) 655 33 15
mail: dziekanat@wsb.poznan.pl

dr inż. Dorota Rodewald-Dulat

prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

mail: dziekanat@wsb.poznan.pl

 

dr Dorota Rodewald-Dula