Władze WSB w Poznaniu

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.
 

Senat

W skład senatu wchodzą: Rektor (przewodniczący), Rektor Senior, Kanclerz, Dziekani, pracownik Biblioteki, przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentant pozostałych pracowników uczelni oraz przedstawiciele studentów. 


Senat decyduje o przyszłości uczelni oraz:

 • przyjmuje plan działalności naukowo-badawczej
 • zatwierdza zgodność regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą i statutem uczelni.
 • tworzy nowe kierunki studiów oraz wydaje opinie, gdy jakiś kierunek ma zostać zlikwidowany
 • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent
 • uchwala regulaminy studiów
 • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji.
   

Zarząd uczelni

W zarządzie zasiada Kanclerz oraz osoby powołane przez Założyciela na wniosek Kanclerza. Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie uczelni w zakresie jej działań operacyjnych, finansowych i marketingowych.


Oznacza to, że Zarząd:

 • określa i uchwala strategię uczelni
 • wskazuje dokładne wytyczne do planów studiów, programów kształcenia oraz systemu zapewnienia wysokiej jakości studiów
 • tworzy lub likwiduje kierunki i specjalności studiów
 • ustala wzory umów zawieranych ze studentami i słuchaczami
 • uchwala regulaminy pobierania opłat za naukę.
   

Rada Wydziału

W składzie Rady Wydziały znajdują się: Dziekan (przewodniczący), Prodziekani, Wicekanclerz, osoby powołane przez Senat spośród menedżerów kierunków, przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentant pozostałych pracowników uczelni oraz przedstawiciele studentów. 

 

Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie tworzenia nowych  specjalności w ramach kierunku studiów
 • uchwalanie programów studiów oraz planów studiów wszystkich stopni po konsultacjach z Samorządem Studenckim
 • opiniowanie zasad rekrutacji na studia.
   

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.
 

Rektor

prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

rektor
ul. Powstańców Wielkopolskich 5 (pokój 12)   
tel. +48 61 655 33 72
rektorat@wsb.poznan.pl
 

Kanclerz

Rafał Kaszta
ul. Powstańców Wielkopolskich 5 (pokój 27)
tel. +48 61 655 32 58

Wicekanclerz ds. organizacji i rozwoju

Wicekanclerz

dr Małgorzata Kluska-Nowicka
 
ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 201)
tel. (61) 655 32 29
mail: kancelaria@wsb.poznan.pl
 

Dziekani

W rozwiązywaniu studenckich problemów szczególnie pomocni będą Dziekani. Nie bójcie się zadawania pytań, nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!

dr Roman Łosiński
Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 201)
tel. (61) 655 33 79
mail: dziekanat@wsb.poznan.pl
 

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 316)
tel. (61) 655 33 74
mail: prodziekan.nauka@wsb.poznan.pl
 

dr Katarzyna Walkowiak
Prodziekan ds. Studentów Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 318)
tel. (61) 655 33 15
mail: dziekanat@wsb.poznan.pl
 

dr Edyta Wojtyla
Prodziekan ds. Oferty Dydaktycznej Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 317)
tel. (61) 655 33 15
mail: dziekanat@wsb.poznan.pl
 

dr Jacek Połczyński
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu

ul. Ratajczaka 5/7 (pokój 319)
tel. (61) 655 33 15
mail: dziekanat@wsb.poznan.pl