Władze Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

wsb-budynek

Rektor

Wicekanclerz

Wicekanclerz –  mgr Andrzej Janiak

andrzej-janiak

Dziekani

Dziekan – dr Krzysztof Koj

Prodziekan – dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

krzysztof-krysieniel

Prodziekan – dr Łukasz Makowski

Prodziekan – dr Beata Gdak - Hanak

dr Beata Gdak-Hanak

Prodziekan – dr Łukasz Wawrowski

Senat

Jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Sprawuje nadzór oraz podejmuje decyzje w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni. Tworzą go, wybrani spośród pracowników, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, władze Uczelni oraz reprezentanci studentów.

Rada Akademicka

Rada Akademicka jest organem kolegialnym Uczelni.

Członkami Rady Akademickiej są powołani przez Senat przedstawiciele nauczycieli akademickich i studentów.  W jej gronie pracują prorektor i koordynatorzy dyscyplin naukowych. 

Do najważniejszych zadań Rady Akademickiej należą:

nadawanie stopnia naukowego doktora,
opiniowanie ważnych dla rozwoju naukowego uczelni dokumentów, w tym m.in.: strategii rozwoju dyscyplin naukowych, kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich, regulaminów stypendiów doktorskich i habilitacyjnych,
opiniowanie powołania osób na kluczowe funkcje i stanowiska: rektora, dziekana, prorektorów, koordynatorów dyscyplin a także kandydatur na stanowisko profesora uczelni. 
Szczegółowe kompetencje Senatu i Rady Akademickiej są określone w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Statut Uczelni dostępny jest w na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.wsb.pl/poznan/statut

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.