Zgłaszana firma:
Osoba do kontaktu:
Opis działalności:
Załączniki
Zachęcamy do załączenia materiałów prezentujących sposób, w jaki podkreślacie Państwo rodzinny charakter swojej firmy. Materiały mogą mieć postać zdjęć, plików PDF, prezentacji PowerPoint lub innych.
Do tego pola można wysłać nieograniczoną liczbę plików.
Limit 8 MB.
Dozwolone rozszerzenia: png, jpg, jpg, pdf, doc, docx, ppt, pptx, zip.
Ważne! Wielkość plików łącznie nie może przekroczyć 8 MB.
W przypadku konieczności przesyłania większych materiałów, prosimy o skorzystanie z rozwiązań chmurowych np. udostępnienia nam folderów na GoogleDrive, OneDrive lub skorzystania z WeTransfer.
W razie potrzeby prosimy o kontakt mailowy: konkurs@kfr.com.pl

 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31,
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Konkursu można się skontaktować poprzez email: iod@wsb.wroclaw.pl.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31,
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Konkursu można się skontaktować poprzez email: iod@wsb.wroclaw.pl.

Dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, stanowisko, nazwa firmy, adres firmy, właściciel/właściciele firmy) będą przetwarzane:
  1. w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, weryfikacji spełnienia wymogów opisanych w niniejszym regulaminie, wyłonienia laureatów, zapewnienia kontaktu z uczestnikami i laureatami, poinformowania o przyznaniu nagrody, celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz
  2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  3. w celach marketingowych, na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art.6. ust. 1 lit a) RODO.

 

Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będzie podmiot audytujący przebieg Konkursu oraz mogą to być podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu – w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora Konkursu usług (np. podwykonawcy, kurierzy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora działania. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane/przetwarzane przez okres:

  1. zgłaszających się do konkursu, do czasu zakończenia Konkursu, w przypadku kiedy osoba nie spełniła warunków zgodnie z niniejszym regulaminem,
  2. W przypadku Laureatów Konkursu – przez 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie ogłoszenia decyzji kapituły,
  3. Dane przetwarzane w celach marketingowych - przez 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody,

Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.