Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie projektem w WSB we Wrocławiu (XVIII edycja).

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 144
Liczba zjazdów: 9
Liczba semestrów: 2
Podstawy zarządzania projektami
(6 godz.)
 • Wstęp do zarządzania projektami
 • Podstawy teorii ograniczeń Goldratta
   

Będziesz potrafił wskazywać rzeczywiste przyczyny problemów z terminowością, budżetem i zakresem projektu. Dowiesz się, jak identyfikować kroki procesu zarządzania i realizacji projektu oraz definiować rolę ograniczenia w zarządzaniu.
 

Zarządzanie w środowisku wieloprojektowym i wielozadaniowym
(32 godz.)
 • Zła wielozadaniowość (zławiel) jako główne źródło problemów w projektach
 • Kanban w zarządzaniu portfelem projektów
 • Kanban w zarządzaniu zadaniami
 • Efektywność osobista w środowisku wieloprojektowym i wielozadaniowym


Nauczysz się rozpoznawać i redukować złą wielozadaniowość (zławiel) w swoim zespole oraz w pracy własnej przy pomocy kanbanu.
 

Analiza biznesowa projektu
(12 godz.)
 • Ocena rentowności projektu
 • Definiowanie projektu
   

Nauczysz się tworzenia karty projektu (OPP), ustalania celów biznesowych i operacyjnych projektu oraz produktów projektu i kryteriów odbioru, powiązania celów projektu z celami firmy, ustalania ról w projekcie (sponsor, kierownik projektu, kierownicy zadań), identyfikacji projektów nierentownych (chupchików).
 

Planowanie projektu i zarządzanie realizacją
(32 godz.)
 • Planowanie projektu: sieć projektu i drzewo przeszkód
 • Podstawy harmonogramowania
 • Metoda łańcucha krytycznego Goldratta
 • Gałąź negatywna i zarządzanie ryzykiem


Zdobędziesz umiejętności, takie jak tworzenie sieci projektu, harmonogramowanie, przypisywanie zasobów, przyspieszanie projektu metodą łańcucha krytycznego, właściwe użycie narzędzi informatycznych, tworzenie planów awaryjnych, zarządzanie realizacją projektu.
 

Rozwiązywanie problemów biznesowych
(14 godz.)
 • Drzewo celów i drzewo stanu obecnego
 • Diagram analizy konfliktu (chmura)
   

Nauczysz się identyfikacji kluczowych problemów i generowania przełomowych rozwiązań z wykorzystaniem techniki chmury. Będziesz umieć budować zaangażowanie w zmiany przez zastosowanie koncepcji poziomów oporu przed zmianą.
 

Ludzie w projekcie
(14 godz.)
 • Komunikacja w projecie
 • Praca z zespołem projektowym
   

Zdobędziesz takie kompetencje, jak identyfikacja i usuwanie najczęstszych problemów w komunikacji ustnej i pisemnej, delegowanie i odbieranie zadań, udzielanie informacji zwrotnej, wykorzystanie naturalnych preferencji ludzi do budowy efektywnego zespołu, unikanie zbędnej pracy zespołowej, praca z zespołem na różnych etapach rozwoju.
 

Zagadnienia zaawansowane
(10 godz.)
 • Pomiar efektywności procesu zarządzania projektami
 • Zarządzanie projektem rozwoju nowego biznesu
   

Dowiesz się, jak oceniać efektywność zarządzania projektami w danym środowisku biznesowym, doprowadzać do zgody interesariuszy na fundamentalną zmianę sposobu zarządzania projektami w firmie, tworzyć i testować innowacyjne modele biznesowe w startupie, przygotowywać skalowanie startupu.
 

Konsolidacja wiedzy
(24 godz.)
 • Cztery seminaria dyplomowe
 • Egzamin końcowy i obrona prac
   

Zdobędziesz takie umiejętności, jak prezentowanie przed decydentami, zadawanie pytań i krytyczna ocena prezentowanych analiz i raportów, zastosowanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania zagadnień biznesowych w czasie rzeczywistym w warunkach naturalnych.
 

Forma zaliczenia
Książki
pisemne streszczenie wskazanych lektur
Projekt
egzamin końcowy
Organizacja
napisanie i prezentacja raportu z realizacji projektu poznanymi metodami