Stypendia i zniżki

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Wyższej Szkoły Bankowej.
Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Program VIS - studiuj za darmo

W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest ważny, dlatego w WSB uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student


Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem dojrzałości z wyróżnieniem i dzięki temu będą mieli możliwość bezpłatnego studiowania w naszej uczelni już od pierwszego semestru.

 

Osobom, które na egzaminie maturalnym zdobyły z egzaminu pisemnego odpowiednią liczbę punktów z 2 przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów: język obcy i język polski, język obcy i matematyka, język obcy i geografia, język obcy i wiedza o społeczeństwie, język obcy i informatyka) przyznaje się następującą promocję:

 • 185-194 pkt – 50% promocji w czesnym
 • 195- 200 pkt – 100% promocji w czesnym

Punkty przedmiotów zaliczonych poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą liczbą punktów.

Osobom, które na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w poniższych zawodach zdobyli z etapów pisemnego i praktycznego odpowiednią średnią liczbę punktów przyznaje się następującą promocję:

 • 93-97% punktów – 50% promocji w czesnym
 • 98-100% punktów – 100% promocji w czesnym

Lista zawodów (technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości, technik  turystyki wiejskiej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny/osoby starszej/w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca/ środowiskowa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ratownik medyczny, sprzedawca, technik agrobiznesu, technik analityk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik  spedytor, technik teleinformatyk, technik transportu drogowego/kolejowego, technik usług pocztowych i finansowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik prac biurowych, technik eksploatacji portów i terminali, technik tyfloinformatyk)

Osobom, które  zdawały maturę maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) i zdobyli na dyplomie odpowiednią sumę punktów wg poniższego przelicznika ocen z jednego z zestawów 2 przedmiotów: język obcy i język polski/ matematyka/ geografia/informatyka/ ekonomia/ zarządzanie/ technologia informacyjna przyznaje się następującą promocję:

 • 185 -194 pkt – 50 % promocji w czesnym
 • powyżej 195 pkt – 100 % promocji w czesnym.
 • Studentom, którzy na świadectwie dojrzałości są zwolnieni z co najmniej jednego z przedmiotów pisemnej części egzaminu maturalnego, przyznaje się 100 % promocję w czesnym w pierwszym semestrze nauki na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 • Laureatom konkursów sponsorowanych przez WSB na poziomie szkoły średniej przyznaje się promocję zgodnie z przyznaną nagrodą udokumentowaną certyfikatem lub promesą zawierającą zapis o szczegółach przyznanej promocji.
 • Ponadto zniżka w czesnym przyznawana jest :
  Studentom, którzy są aktualnymi wychowankami domu dziecka/rodziny zastępczej lub przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów w Uczelni przyznaje się 100 % promocję w czesnym na I roku nauki. 

Stypendia:

REKTORA

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy, kto uzyskał  średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,5 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym.

Medal
DLA AMBITNYCH I PRACOWITYCH

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Hantel
DLA SPORTOWCÓW

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

DLA STUDENTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Uścisk dłoni
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

WSB współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego w WSB, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Puchar
DLA LIDERÓW

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz naszej uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki” znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z:

Rodzaje stypendiów / zniżek Kontakt
 • socjalne
 • zapomogi
 • dla liderów

Dział Obsługi Finansowej Studenta

bud. A, p. 236 (ul. Fabryczna 29-31), I piętro
email: dofs@wsb.wroclaw.pl
telefon: 71 356 16 26 lub 71 376 23 38

 • VIS
 • dla wychowanków domu dziecka oraz dzieci z rodzin zastępczych
Biuro Rekrutacji
bud. A, p. 101 (ul. Fabryczna 29-31), parter
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl
telefon: 71 356 16 36 oraz infolinia: 71 758 22 30
 • Rektora
 • dla ambitnych i pracowitych
 • dla sportowców

Dziekanat studiów I stopnia
bud. A, p.102, 125 (ul. Fabryczna 29-31), okienka na parterze

e-mail: dziekanat.lic@wsb.wroclaw.pl
telefony: 71 356 16 13 oraz 71 356 16 14

 • dla osób niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
bud. A, p. 028 (ul. Fabryczna 29-31), przyziemie
e-mail: bon@wsb.wroclaw.pl
telefon: 71 376 23 77
 • dla ciekawych świata (Erasmus+)

Centrum Współpracy Międzynarodowej
bud. A, p. 231 (ul. Fabryczna 29-31), I piętro
e-mail: international@wsb.wroclaw.pl

telefon: 71 356 16 16

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.

do 30 września
czesne już od
400 zł
375 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 września, zyskujesz:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB studiujesz 885 zł taniej , zyskujesz:

 • 800 zł zniżki w czesnym, rozliczanej na pierwszym roku studiów
 • 85 zł zniżki w opłacie wpisowej.