dr Joanna Filaber

Doktor nauk prawnych, autorka ponad 50 publikacji naukowych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada 12 letnie doświadczenie dydaktyczne w obszarze prawa administracyjnego – ustrojowego, materialnego, procesowego, egzekucji administracyjnej, ubezpieczeń społecznych, a także bezpieczeństwa publicznego. Jest również trenerem w administracji publicznej, prowadzi szkolenia dla pracowników komórek prawnych i rozliczeniowych, między innymi w Centrali ZUS w Warszawie. Zawodowo zajmuje się między innymi projektami dotyczącymi regulacji prawnych w sferze bezpieczeństwa publicznego, wśród nich na przykład analizą i oceną regulacji prawnych ochrony przeciwpożarowej na zlecenie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W WSB jest opiekunką Koła Naukowego PRAWA WSB Wrocław. Prywatnie uwielbia teatr, kino i górskie wędrówki.

prof. dr hab. Marian Noga
prof. dr hab. Marian Noga

Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, wykładowca akademicki, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. Senator IV i V kadencji, w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Członek Team Europe - zespołu ekspertów informujących o funkcjonowaniu i polityce Unii Europejskiej, gdzie zajmuje się makroekonomią ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej, polityką fiskalną w europejskiej przestrzeni gospodarczej, funkcjonowaniem strefy wspólnej waluty ze szczególnym uwzględnieniem strefy euro, funkcjonowaniem sektora usług w UE oraz ekonomią kultury. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną oraz ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

 


Profesor Marian Noga jest również ekspertem WSB w mediach. Wywiady i komentarze medialne przez niego udzielane dostępne są w Centrum Prasowym WSB.

Dariusz Wakasiak
dr Dariusz Wasiak

Wykładowca WSB, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, w tym ochronie danych osobowych oraz dostępie do informacji publicznej i prawie do prywatności. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym wykorzystywania klauzul limitacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Absolwent studiów na kierunkach: prawo, zarządzanie bezpieczeństwem, ekonomia menadżerska, zarządzanie kadrami oraz ochrona danych osobowych, a także cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Audytor zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 9001, OHSAS1800. Pełnomocnik wg ISO 9001. Compliance Officer wg normy ISO 19600 oraz ISO 37001. Audytor wewnętrzny i wiodący dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 oraz zarządzania ciągłością działania według normy ISO 22301.Praktyk z zakresu efektywnego realizowania ochrony danych i innych informacji prawnie chronionych. Doświadczenie oparte na współpracy z administracją samorządową, służbami mundurowymi jako konsultant i IOD, a także w spółkach kapitałowych jako doradca, ABI i IOD oraz audytor dla podmiotów certyfikujących i wdrożeniowych. Uczestnik licznych szkoleń tematycznych oraz realizator kilku projektów wdrożeniowych z zakresu RODO, bezpieczeństwa informacji, w tym obsługi zgłoszeń i zapewnienia poufności sygnalistom. Mediator sądowy w sprawach karnych i cywilnych oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny bezpieczeństwo informacji. Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k.

WSB Wrocław, wykładowca, stojący mężczyzna w garniturze.
mec. dr Tomasz Gaweł

Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB, wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierownik studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami", "Zarządzanie Nieruchomościami” i "Prawo Gospodarcze", radca prawny prowadzący prywatną praktykę (Kancelaria GLG).

prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia

Profesor prawaJego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim międzynarodową i krajową ochronę praw człowieka oraz prawo konstytucyjne. Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny. W przeszłości pracownik Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu AM, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, ekspert Komisji Konstytucyjnej Sejmu I kadencji, ekspert Okrągłego Stołu w zakresie reform prawnych, członek Komisji Weneckiej, Dyrektor Departamentu Operacyjnego oraz Departamentu Badań i Prawa do Rozwoju w Urzędzie Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ w Genewie. Aktualnie m.in. Członek Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, Dyrektor Krajowy Europejskiego Programu „Masters in Human Rights”, Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników, Członek Rady International Centre for Minorities „Convivenza”.

prof.dr hab. Andrzej Śmieja

Jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa cywilnego. Ma w swoim dorobku ponad 70 publikacji, w tym dwie monografie oraz obszerne (ok. 400 stron) opracowanie  w tomie 6 prestiżowego Systemu prawa prywatnego. Przez ponad czterdzieści lat  pracował również w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie  pełnił min. funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego. Uważany za dobrego dydaktyka, lubianego przez studentów nie tylko ze względu na umięjętność  przekazywania wiedzy, lecz również za serdeczny stosunek do słuchaczy.

prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło

Historyk, politolog, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, teorii kultury politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Granty: DAAD, Tempus Individual Mobiliy Grant, Jean Monnet Project for Poland, Ministerstwa Edukacji Narodowej - na staże w: RFN, Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii. Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej: projekt dla wsparciu COR/CEEC-Cyprus Liaison Group: "The Europe of the Regions: Strategies and Perspectives in the view of the forthcoming Enlargement of the European Union". Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie społeczeństwa obywatelskiego przy projektowaniu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska; współautor Report of the International Research Project: The Family as a Resource for Society, Pontifical Council for the Family, Vatican City 2012, Członek Kolegiów Redakcyjnych: Wrocławskich Studiów Politologicznych", „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, “Racji Stanu”, Członek Rady Naukowej „Acta Politica” Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek – korespondent Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft w Tybindze, Vice-Prezes Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Odznaczony Brązowym i Złotym Zasługi oraz Kawalerskiego Orderu Polonia Restituta.

mec. dr Jakub Szynkarek

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył kierunki Prawo oraz Administracja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii. Prawo ukończył z wyróżnieniem zajmując III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Tematy prac magisterskich: „Tymczasowa ochrona praw autorskich w postępowaniu cywilnym" (Prawo), „Ochrona autorskich praw majątkowych w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2007 r." (Administracja).Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu pracując w tym czasie w dwóch wrocławskich spółkach prawniczych. Jest również doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego (Zakład Postępowania Cywilnego) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje do obrony rozprawę doktorską z zakresu procesowych aspektów ochrony praw autorskich. Doświadczenie zawodowe rozwijał w polskich, jak i międzynarodowych kancelariach prowadząc w szczególności sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej.

dr Dagmara Milewicz-Bednarska

Adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i nieuczciwej konkurencji. Prowadzi Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu.