Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • prawo karne i cywilne,
 • ochronę praw człowieka,
 • praktyczne stosowanie prawa.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Język polski branżowy
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Logika
 • Proseminarium
 • Przygotowanie do rynku pracy
Przedmioty kierunkowe:
 • Doktryny polityczno-prawne
 • Pisma procesowe
 • Prawoznawstwo
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne, część ogólna
 • Prawo cywilne, zobowiązania
 • Prawo cywilne, prawo rzeczowe
 • Ustrojowe prawo administracyjne
 • Materialne prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo karne gospodarcze
 • Postępowanie karne
 • Prawo pracy I ubezpieczeń społecznych
 • Prawo handlowe
 • Prawo publiczne gospodarcze
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo finansowe
 • Prawo spadkowe
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Prawo ochrony środowiska
 • prawo instytucjonalne unii europejskiej
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Postępowanie podatkowe
 • Ochrona własności intelektualnej, danych osobowych i informacji niejawnych
 • Ochrona praw człowieka
 • Teoria i filozofia prawa
 • Tradycje prawa
 • Etyka prawnicza i biznesowa
 • Przygotowanie do aplikacji
 • Praktyczne stosowanie prawa
 • Prawo zamówień publicznych
 • Programy prawnicze
Przedmioty wybieralne:
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa
 • Wykład do wyboru
Przedmioty specjalizacyjne:
 • Warsztaty specjalizacyjne (prawo administracyjne, cywilne, karne). Nauczysz się pisać decyzje, pozwy, apelacje, odwołania i skargi na wybranych przykładach.
 • Przedmiot do wyboru (prawne aspekty handlu elektronicznego/prawo zamówień publicznych/zawody prawnicze i samorząd zawodowy)
 • Przedmiot do wyboru  (informacja publiczna/prawo nowych technologii/organizacja wymiaru sprawiedliwości)
 • Przedmiot do wyboru  (finanse międzynarodowe/prowadzenie inwestycji publicznych/erystyka i wystąpienia publiczne)
 • Przedmiot do wyboru (finanse przedsiębiorstwa/prawo wyznaniowe/prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym)
 • Przedmiot do wyboru (prawo czekowe i wekslowe/negocjacje i mediacje w biznesie/organy ścigania)
 • Przedmiot do wyboru (negocjacje i mediacje w biznesie/postępowanie cywilne w zakresie dochodzenia roszczeń/dowody)
 • Przedmiot do wyboru (prawne instrumenty prowadzenia działalności gospodarczej/prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych/alternatywne rozwiązywanie sporów)