dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Doktor nauk technicznych (doktor z wyróżnieniem). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska (studia ukończone z Nagrodą Dziekana). Magister Zarządzania Systemami  Przemysłowymi - dyplom z ekonomii wydany przez: Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon i Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint – Etienne we Francji.  Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Pracowała na uczelniach w Polsce (Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa) i zagranicą: (Uniwersytet Sabałdzki, Wydział Chemii i Ochrony Środowiska w Chambery we Francji (1998 – 2000)  i Uniwersytet Zachodniej Szkocji, Wydział Chemii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Inżynierii i Nauki w Wielkiej Brytanii  (2002-2004)). Praktyk zarządzania firmami sektora MSP. Od ponad 10 lat zajmuje sie wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE (autor i koordynator kilkudziesięciu projektów europejskich). W latach 2004 - 2015 pełniła funkcję Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w latach 2015 - 2016 -  Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej. W latach 2005-2008 związana z Krajową Izbie Gospodarczą w Warszawie. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007/13, członek grup roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska na lata 2014-2020, Członek Komisji Oceniającej Projekty przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ocena biznes planów i wniosków projektowych, 2005-2007),  oraz przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego (2005- 2009), członek komisji egzaminacyjnej nauczycieli zawodu dot. wzrostu jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Promotor około 200 prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.  Współorganizator i uczestnik ponad 200 konferencji, seminariów i szkoleń w Polsce i zagranicą, w których brali udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedmiu artykułów z tzw. Listy Filadelfijskie (ponad 100 cytowań w literaturze światowej), dotyczących zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami turystyki, turystyką i aktywnością fizyczną, zwłaszcza osób w wieku senioralnym, zarządzaniem i ochroną środowiska w tym energią odnawialną. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień związanych z programami Unii Europejskiej,  wydarzeniami polityczno-gospodarczymi i zarządzaniem. 
Prywatnie: podróżnik, pilot i organizator wypraw egzotycznych dla rodziny i przyjaciół.

Sylwia Lasota

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr administracji. Reprezentantka w Polsce niemieckiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Drezdeńskiej (GWT-TUD GmbH Drezno), Przedstawicielka w Polsce Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie e.V  (Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e. V.). W latach 2006-2013 pełniła funkcję szefa projektów unijnych w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, w kolejnym okresie objęła funkcję Dyrektora Współpracy Międzynarodowej w Zachodniej Izbie Gospodarczej. Twórca koncepcji dolnośląskich badań potrzeb edukacyjnych w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska, prowadzonych w ramach POKL 2007-2013. Organizator przedsięwzięć gospodarczych oraz konferencji międzynarodowych związanych z rozwojem współpracy gospodarczej, transferem wiedzy i technologii pomiędzy regionami Dolnego Śląska i  Saksonii, w tym Dolnośląsko Saksońskiego Forum Turystycznego. Koordynator i twórca wieloletnich projektów europejskich realizowanych w ramach SPO RZL i EFS skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, m.in.: „Akademii Eksportu” - programu wspierającego przedsiębiorstwa eksportowe oraz cyklu dydaktycznego pt.: „Eurofirma – program wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim” – skierowanego dla kadry menadżerskiej i zarządów dolnośląskich firm. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi procesów innowacji i transferu technologii, polityki innowacyjnej i strategii innowacji w Polsce i na Świecie.

Nogieć
dr Joanna Nogieć

Wicekanclerz Wydziału Finansów i Zarządzania w WSB we Wrocławiu, wcześniej Dyrektor Departamentu Dydaktyki w WSB i długoletni wykładowca marketingu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad ścieżką anglojęzyczną oraz rozwojem obszaru dydaktycznego Uczelni. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania mediów i tworzenia strategii marketingowych dla klientów. Na zajęciach łączy teorię marketingu z praktyką zawodową. Interesuje się wykorzystaniem dwuwymiarowych kodów matrycowych w komunikacji marketingowej a także aplikacjami mobilnymi. Współpracuje z włoskimi uniwersytetami w zakresie studiów podyplomowych oraz uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA, a także w stażach naukowych we Francji i Słowenii.

WSB Wrocław, wykładowca, stojacy mężczyzna w okularach
dr Tomasz Kopyściański

Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.  

WSB Wrocław, wykładowca. Stojąca kobieta w ciemnej marynarce i niebieskiej koszuli.
dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Menedżer kierunku inżynieria zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych (Specjalizacja: Zarządzanie). Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Stypendystka School of Applied Sciences, University of  Glamorgan, Environmental Pollution Science, Wales – Great Britain. W latach 2008-2009 pełniła funkcję pełnomocnika Kanclerza ds. dydaktyki oraz Prodziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2009-2012 Dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2012-2013 pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. W latach 2012-2017 wykładowca w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie (obecnie UJW). Od ponad 18 lat związana z WSB we Wrocławiu. Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z zarządzania procesami i zarządzania jakością oraz zmianą. Prowadzi konsulting/szkolenia/warsztaty w zakresie problematyki Lean management m.in.: przywództwa i pracy zespołowej w kulturze lean, zarządzania zmianami w kulturze lean, narzędzi lean w pracy menedżera, lean w biurze i usługach, ponadto zarządzania wizualnego w Lean, zastosowania lean w różnych komórkach funkcyjnych, narzędzi Lean Office i organizacji wydajnego i ergonomicznego miejsca pracy, zarządzanie projektem w kulturze Lean, rozwiązywania problemów - podejście PDCA, mentoring, A3, gemba walk; efektywnej  implementacja narzędzi lean (5S, VF, SOP, 7W, TPM, SMED), mapowania strumienia wartości (VSM) oraz efektywnego wykorzystanie map strumienia wartości. Organizator eventów, konferencji, spotkań o charakterze biznesowym. Prywatnie pasjonatka sportów ekstremalnych (kitesurfing, rafting, nurkuje od czasów studenckich). Uwielbia dalekie podróże, wyprawy badawcze oraz wyprawy motocyklowe. 

mgr inż. Wojciech Patkowski

Absolwent Wydziału Mechaniczno - Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn. Termoenergetyka. Ukończył także Studia podyplomowe – „Procesy spajania.  Projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej i Studia podyplomowe – „Zarządzanie produkcją i usługami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada także tytuł Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE, uzyskany w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Technik budowlany. Od roku 1999 pełni funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach  usługowo - produkcyjnych, miedzy innymi n na stanowiskach: Dyrektora Zakładu, Dyrektora Produkcji, Kierownika Robót i  Dyrektora Technicznego. Podczas swojej pracy zawodowej zarządzał w wielu przedsiębiorstwach Działami: Produkcji, Przygotowania Produkcji, Technologicznym, Logistyki i Zakupów, Ofertowania i Marketingu, Elektrycznym i Automatyki, Konstrukcyjnym, Utrzymania Ruchu itp. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu prac w budownictwie przemysłowym, produkcji i montażu konstrukcji stalowych, produkcji i montażu instalacji przemysłowych, zarządzaniu procesami produkcji i montażu zewnętrznego. Zarządzał dużymi zespołami ludzkimi (ponad 150 osób).

Monika Tyszkiewicz

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami unijnymi. Obecnie słuchacz programu Executive MBA - Project Management w WSB we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach finansowych - bankowość, leasing, ubezpieczenia. W obszarze bankowości szczególnie bliskie są jej stanowiska związane z szeroko pojętymi kwestiami z zakresu compliance, prawa ochrony danych osobowych oraz ustanawianiem zabezpieczeń prawnych. W branży ubezpieczeniowej zajmowała się oceną ryzyka klienta korporacyjnego (underwriting), ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej dużych podmiotów.
 

dr inż. Magdalena Spychała

Absolwentka Studiów Doktoranckich w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej praca doktorska brała udział w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.02/II/2.6/06/04/U/05/05, 2005-2006. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu Maszynoznawstwa, Teorii Maszyn i Mechanizmów oraz Inżynierii Materiałowej. W czasie studiów doktoranckich odbyła również Stypendium Naukowe na Uniwersytecie Galileusza (Universita di Pisa, Facolta di Agraria, Dipartimento Chimica e Biotecnologie Agrarie) w Pizie we Włoszech. Laureatka Konkursu PRIMUS INTER PARES - na najlepszego studenta we Wrocławiu, rocznika 2003. W czasie studiów inżynierskich za wyróżniające wyniki w nauce otrzymała Nagrodę Dziekana i Rady Wydziału Przyrodniczo - Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecnie zajmuje się Marketingiem i Promocją w prywatnym przedsiębiorstwie.

dr inż. Katarzyna Topolska

Doktor nauk technicznych nadany w 2007 r. Zatrudniona w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na stanowisku Adiunkt w Instytucie Logistyki. Sprawuje funkcję Kierownika Zakładu Dydaktycznego Inżynierskich Studiów Logistycznych. Prowadzone badania naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i transportowymi. Doświadczenie z tworzenia, zarządzania i utrzymania informatycznych systemów logistycznych. Długoletni konsultant z zakresu zarządzania logistycznego, procesów logistycznych, badań i optymalizacji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

WSB Wrocław. Mężczyzna w niebieskiej koszuli siedzący przy laptopie.
mgr inż. Sebastian Sobczyk

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Menedżer kierunku Informatyka w WSB we Wrocławiu. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

dr Damian Ostrowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wieloletni wykładowca i trener z zakresu zarządzania i logistyki. Specjalizujący się w następujących dziedzinach: optymalizacja procesów logistycznych, zarządzanie jakością w logistyce, strategie logistyczne, innowacyjne rozwiązania w logistyce. Autor artykułów z zakresu zarządzania i logistyki. Rzeczoznawca zawodowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej w zakresie zawodów technik logistyki oraz technik eksploatacji portów i terminali. Posiada certyfikat European Junior Logistican, opiekun Studenckiego Koła Logistycznego działającego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

mgr Małgorzata Krajewska-Nieckarz

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Filologia Angielska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Metodyki Badań w Naukach o Zarządzaniu oraz Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy ARG. Doświadczenie w biznesie zdobywała w dużych i średnich przedsiębiorstwach na stanowiskach: specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. personalnych oraz jako dydaktyk i  trener (m.in. Global Training Center, IPT). Autorka ponad dwudziestu publikacji w czasopismach recenzowanych oraz monografiach: z zakresu zarządzania, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania projektami. Współpracowała przy wielu projektach międzynarodowych m.in. SOG-TIM Social Growth on Trafficking and Immigration i Career Comeback Support Program for Women CCSP-W (2017-2018). Aktywnie uczestniczy w konferencjach z zarządzania, zarządzania kapitałem społecznym, zarządzania procesami i projektami oraz marketingu. Była członkiem komitetów organizacyjnych konferencji o tematyce różnorodności oraz zarządzania kapitałem ludzkim nowoczesnych organizacji (2016-2018). Zainteresowania badawcze skupia wokół zarządzania potencjałem społecznym organizacji, zarządzania zmianą, zarządzania projektami i procesami. Interesuje się muzyką i sportem. Uwielbia czytać książki.
 

Adam Karpiński

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który ukończył w 1996 roku broniąc pracę magisterską zatytułowaną – „Karty płatnicze i czeki jako bezgotówkowe formy płatności” na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Następnie w 2006 roku ukończył studia doktoranckie na tym samym wydziale Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada wielokierunkowe doświadczenie zawodowe z obszaru finansów, zarządzania oraz sprzedaży, przy tym posiada łatwość komunikowania się z różnymi osobami bez względu na ich wiek i doświadczenie zawodowe.  Prowadzi zajęcia z obszaru marketingu, zarządzania, ergonomii pracy oraz komunikacji interpersonalnej.Interesuje się historią Polski i Europy, nowymi formami komunikacji międzyludzkiej, zarządzaniem, turystyką.
 

dr Rafał Tyszkiewicz

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, koncentruje się na nowoczesnych metodach i technikach zarządzania, z uwzględnieniem zarządzania relacjami z dostawcami oraz klientami. Promotor ponad 130 prac magisterskich i licencjackich.
Członek kolegium redakcyjnego magazynu Audyt i Zarządzanie, a także członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Posiada ponad 20 lat doświadczeń menedżerskich w działalności biznesowej oraz doradczej.