dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska

Menedżer kierunku Inżynieria Zarządzania, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Doktor nauk technicznych (doktor z wyróżnieniem). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska (studia ukończone z Nagrodą Dziekana). Magister Zarządzania Systemami  Przemysłowymi - dyplom z ekonomii wydany przez: Ecole Centrale Paris, Ecole Centrale de Lyon i Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint – Etienne we Francji.  Dwukrotna stypendystka Ministra Francuskiej Edukacji Narodowej (stypendium doktoranckie) i laureatka prestiżowej europejskiej nagrody naukowej imienia Marii Curie Skłodowskiej, którą otrzymała jako najmłodsza i jedna z pierwszych osób w Polsce. Pracowała na uczelniach w Polsce (Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa) i zagranicą: (Uniwersytet Sabałdzki, Wydział Chemii i Ochrony Środowiska w Chambery we Francji (1998 – 2000)  i Uniwersytet Zachodniej Szkocji, Wydział Chemii i Inżynierii Chemicznej, Katedra Inżynierii i Nauki w Wielkiej Brytanii  (2002-2004)). Praktyk zarządzania firmami sektora MSP. Od ponad 10 lat zajmuje sie wspieraniem przedsiębiorczości, tworzeniem i zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków UE (autor i koordynator kilkudziesięciu projektów europejskich). W latach 2004 - 2015 pełniła funkcję Wicedyrektora Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w latach 2015 - 2016 -  Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych w Zachodniej Izbie Gospodarczej. W latach 2005-2008 związana z Krajową Izbie Gospodarczą w Warszawie. Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007/13, członek grup roboczych Regionalnej Strategii Innowacji Dolnego Śląska na lata 2014-2020, Członek Komisji Oceniającej Projekty przy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ocena biznes planów i wniosków projektowych, 2005-2007),  oraz przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego (2005- 2009), członek komisji egzaminacyjnej nauczycieli zawodu dot. wzrostu jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Promotor około 200 prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.  Współorganizator i uczestnik ponad 200 konferencji, seminariów i szkoleń w Polsce i zagranicą, w których brali udział przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym siedmiu artykułów z tzw. Listy Filadelfijskie (ponad 100 cytowań w literaturze światowej), dotyczących zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami turystyki, turystyką i aktywnością fizyczną, zwłaszcza osób w wieku senioralnym, zarządzaniem i ochroną środowiska w tym energią odnawialną. W ostatnich latach autorka opracowań dotyczących zagadnień związanych z programami Unii Europejskiej,  wydarzeniami polityczno-gospodarczymi i zarządzaniem. 
Prywatnie: podróżnik, pilot i organizator wypraw egzotycznych dla rodziny i przyjaciół.

Sylwia Lasota

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr administracji. Reprezentantka w Polsce niemieckiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Drezdeńskiej (GWT-TUD GmbH Drezno), Przedstawicielka w Polsce Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie e.V  (Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e. V.). W latach 2006-2013 pełniła funkcję szefa projektów unijnych w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, w kolejnym okresie objęła funkcję Dyrektora Współpracy Międzynarodowej w Zachodniej Izbie Gospodarczej. Twórca koncepcji dolnośląskich badań potrzeb edukacyjnych w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska, prowadzonych w ramach POKL 2007-2013. Organizator przedsięwzięć gospodarczych oraz konferencji międzynarodowych związanych z rozwojem współpracy gospodarczej, transferem wiedzy i technologii pomiędzy regionami Dolnego Śląska i  Saksonii, w tym Dolnośląsko Saksońskiego Forum Turystycznego. Koordynator i twórca wieloletnich projektów europejskich realizowanych w ramach SPO RZL i EFS skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, m.in.: „Akademii Eksportu” - programu wspierającego przedsiębiorstwa eksportowe oraz cyklu dydaktycznego pt.: „Eurofirma – program wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim” – skierowanego dla kadry menadżerskiej i zarządów dolnośląskich firm. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi procesów innowacji i transferu technologii, polityki innowacyjnej i strategii innowacji w Polsce i na Świecie.

dr Joanna Nogieć

Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki w WSB we Wrocławiu, długoletni wykładowca marketingu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad ścieżką anglojęzyczną oraz rozwojem obszaru dydaktycznego Uczelni. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania mediów i tworzenia strategii marketingowych dla klientów. Na zajęciach łączy teorię marketingu z praktyką zawodową. Interesuje się wykorzystaniem dwuwymiarowych kodów matrycowych w komunikacji marketingowej a także aplikacjami mobilnymi. Współpracuje z włoskimi uniwersytetami w zakresie studiów podyplomowych oraz uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA, a także w stażach naukowych we Francji i Słowenii.

dr Tomasz Kopyściański

Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.  

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

Doktor nauk ekonomicznych (Specjalizacja: Zarządzanie). Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Stypendystka School of Applied Sciences, University of  Glamorgan, Environmental Pollution Science, Wales – Great Britain. W latach 2008-2009 pełniła funkcję pełnomocnika Kanclerza ds. dydaktyki oraz Prodziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2009-2012 Dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2012-2013 pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od ponad 10 lat związana z WSB. Od 2012 wykładowca w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie (obecnie UJW).  Prowadzi konsulting/szkolenia/warsztaty w zakresie problematyki Lean management m.in.: przywództwa i pracy zespołowej w kulturze lean, zarządzania zmianami w kulturze lean, narzędzi lean w pracy menedżera, lean w biurze i usługach, zarządzania wizualnego w Lean, zastosowania lean w różnych komórkach funkcyjnych, narzędzi Lean Office i organizacji wydajnego i ergonomicznego miejsca pracy, zarządzanie projektem w kulturze Lean, rozwiązywania problemów - podejście PDCA, mentoring, A3, gemba walk; efektywnej  implementacja narzędzi lean (5S, VF, SOP, 7W, TPM, SMED), mapowania strumienia wartości (VSM) oraz efektywnego wykorzystanie map strumienia wartości. Prywatnie pasjonatka sportów ekstremalnych (kitesurfing,  rafting, nurkuje od czasów studenckich). Uwielbia dalekie podróże, wyprawy badawcze oraz wyprawy motocyklowe. 

mgr inż. Wojciech Patkowski

Absolwent Wydziału Mechaniczno - Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn. Termoenergetyka. Ukończył także Studia podyplomowe – „Procesy spajania.  Projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej i Studia podyplomowe – „Zarządzanie produkcją i usługami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada także tytuł Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE, uzyskany w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Technik budowlany. Od roku 1999 pełni funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach  usługowo - produkcyjnych, miedzy innymi n na stanowiskach: Dyrektora Zakładu, Dyrektora Produkcji, Kierownika Robót i  Dyrektora Technicznego. Podczas swojej pracy zawodowej zarządzał w wielu przedsiębiorstwach Działami: Produkcji, Przygotowania Produkcji, Technologicznym, Logistyki i Zakupów, Ofertowania i Marketingu, Elektrycznym i Automatyki, Konstrukcyjnym, Utrzymania Ruchu itp. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu prac w budownictwie przemysłowym, produkcji i montażu konstrukcji stalowych, produkcji i montażu instalacji przemysłowych, zarządzaniu procesami produkcji i montażu zewnętrznego. Zarządzał dużymi zespołami ludzkimi (ponad 150 osób).

Monika Tyszkiewicz

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami unijnymi. Obecnie słuchacz programu Executive MBA - Project Management w WSB we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach finansowych - bankowość, leasing, ubezpieczenia. W obszarze bankowości szczególnie bliskie są jej stanowiska związane z szeroko pojętymi kwestiami z zakresu compliance, prawa ochrony danych osobowych oraz ustanawianiem zabezpieczeń prawnych. W branży ubezpieczeniowej zajmowała się oceną ryzyka klienta korporacyjnego (underwriting), ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej dużych podmiotów.
 

dr inż. Magdalena Spychała

Absolwentka Studiów Doktoranckich w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej praca doktorska brała udział w Projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr Z/2.02/II/2.6/06/04/U/05/05, 2005-2006. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu Maszynoznawstwa, Teorii Maszyn i Mechanizmów oraz Inżynierii Materiałowej. W czasie studiów doktoranckich odbyła również Stypendium Naukowe na Uniwersytecie Galileusza (Universita di Pisa, Facolta di Agraria, Dipartimento Chimica e Biotecnologie Agrarie) w Pizie we Włoszech. Laureatka Konkursu PRIMUS INTER PARES - na najlepszego studenta we Wrocławiu, rocznika 2003. W czasie studiów inżynierskich za wyróżniające wyniki w nauce otrzymała Nagrodę Dziekana i Rady Wydziału Przyrodniczo - Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego. Obecnie zajmuje się Marketingiem i Promocją w prywatnym przedsiębiorstwie.

dr inż. Katarzyna Topolska

Doktor nauk technicznych nadany w 2007 r. Zatrudniona w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na stanowisku Adiunkt w Instytucie Logistyki. Sprawuje funkcję Kierownika Zakładu Dydaktycznego Inżynierskich Studiów Logistycznych. Prowadzone badania naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i transportowymi. Doświadczenie z tworzenia, zarządzania i utrzymania informatycznych systemów logistycznych. Długoletni konsultant z zakresu zarządzania logistycznego, procesów logistycznych, badań i optymalizacji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

mgr inż. Sebastian Sobczyk

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Menedżer kierunku Informatyka w WSB we Wrocławiu. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

dr Damian Ostrowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wieloletni wykładowca i trener z zakresu zarządzania i logistyki. Specjalizujący się w następujących dziedzinach: optymalizacja procesów logistycznych, zarządzanie jakością w logistyce, strategie logistyczne, innowacyjne rozwiązania w logistyce. Autor artykułów z zakresu zarządzania i logistyki. Rzeczoznawca zawodowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej w zakresie zawodów technik logistyki oraz technik eksploatacji portów i terminali. Posiada certyfikat European Junior Logistican, opiekun Studenckiego Koła Logistycznego działającego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

mgr Małgorzata Krajewska-Nieckarz

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Filologia Angielska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Metodyki Badań w Naukach o Zarządzaniu oraz Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy ARG. Doświadczenie w biznesie zdobywała w dużych i średnich przedsiębiorstwach na stanowiskach: specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. personalnych oraz jako dydaktyk i  trener (m.in. Global Training Center, IPT). Autorka ponad dwudziestu publikacji w czasopismach recenzowanych oraz monografiach: z zakresu zarządzania, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania projektami. Współpracowała przy wielu projektach międzynarodowych m.in. SOG-TIM Social Growth on Trafficking and Immigration i Career Comeback Support Program for Women CCSP-W (2017-2018). Aktywnie uczestniczy w konferencjach z zarządzania, zarządzania kapitałem społecznym, zarządzania procesami i projektami oraz marketingu. Była członkiem komitetów organizacyjnych konferencji o tematyce różnorodności oraz zarządzania kapitałem ludzkim nowoczesnych organizacji (2016-2018). Zainteresowania badawcze skupia wokół zarządzania potencjałem społecznym organizacji, zarządzania zmianą, zarządzania projektami i procesami. Interesuje się muzyką i sportem. Uwielbia czytać książki.
 

Adam Karpiński

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który ukończył w 1996 roku broniąc pracę magisterską zatytułowaną – „Karty płatnicze i czeki jako bezgotówkowe formy płatności” na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Następnie w 2006 roku ukończył studia doktoranckie na tym samym wydziale Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada wielokierunkowe doświadczenie zawodowe z obszaru finansów, zarządzania oraz sprzedaży, przy tym posiada łatwość komunikowania się z różnymi osobami bez względu na ich wiek i doświadczenie zawodowe.  Prowadzi zajęcia z obszaru marketingu, zarządzania, ergonomii pracy oraz komunikacji interpersonalnej.Interesuje się historią Polski i Europy, nowymi formami komunikacji międzyludzkiej, zarządzaniem, turystyką.
 

dr Rafał Tyszkiewicz

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, koncentruje się na nowoczesnych metodach i technikach zarządzania, z uwzględnieniem zarządzania relacjami z dostawcami oraz klientami. Promotor ponad 130 prac magisterskich i licencjackich.
Członek kolegium redakcyjnego magazynu Audyt i Zarządzanie, a także członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Posiada ponad 20 lat doświadczeń menedżerskich w działalności biznesowej oraz doradczej.