Rekrutacja i dokumenty

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu! 

Słuchaczem studiów podyplomowych  w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra. Już po studiach I stopnia możesz studiować na studiach podyplomowych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak zapisać się na studia podyplomowe w kilku krokach?

 • Wybierz interesujący Cię kierunek.
 • Wypełnij formularz zapisów online, który poprowadzi Cię przez etapy rekrutacji i przygotuje wypełnione  dokumenty.
  • Wygenerowane przez system druki wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarcz pocztą lub osobiście w ciągu 7 dni od daty zapisu online.
 • Możesz też przyjść do Biura Rekrutacji, gdzie pomożemy Ci wypełnić formularze rekrutacyjne. 
 • O terminie rozpoczęcia zajęć zostaniesz powiadomiony 2 tygodnie przed planowanym zjazdem. 
Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz - zostanie wygenerowany z formularza zapisów online
 • podanie - zostanie wygenerowane z formularza zapisów online
 • 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych   - pobierz (Uwaga: umowa musi być na każdej stronie parafowana)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał lub odpis do wglądu (dyplom koniecznie musi być podpisany pod fotografią)
 • kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji) 

 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej - nie obowiązuje w okresie promocji 0 zł wpisowego
Dokumenty do pobrania
 • Regulamin studiów podyplomowych - pobierz
 • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 - pobierz 
 • Zarządzenie Rektora w sprawie warunków i trybu rekrutacji - pobierz
 • Regulamin opłat - pobierz
 • Regulamin promocji studiów podyplomowych do 10.08.2018-pobierz
 • Regulamin promocji studiów podyplomowych do 30.06.2018r. - pobierz
 • Regulamin promocji studiów podyplomowych do 19.09.2018r. - pobierz
 • Regulamin promocji studiów podyplomowych do 29.09.2018 - pobierz
 • Regulamin promocji studiów podyplomowych do 16.10.2018 - pobierz
 • Zamówienie na fakturę dla pracodawcy z dofinansowaniem z BUR - pobierz
Dodatkowe zasady:
 • Kserokopię dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów z zakresu Logopedii wymagane przy wyborze kierunku: Neurologopedia- oryginał dokumentu do wglądu. Kandydaci na ten kierunek studiów powinni posiadać wykształcenie wyższe:
  • tytuł magistra logopedii (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • tytuł magistra i podyplomowe studia logopedyczne (600 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • tytuł magistra i stacjonarne studia licencjackie na kierunku logopedia (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub
  • specjalność logopedyczną na stacjonarnych studiach magisterskich (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii).
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia kandydata pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach o wzmożonym wysiłku fizycznym dotyczy zapisu na kierunek:  Trener Personalny
 • Oświadczenia wymagane na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych:
 • o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ dotyczy zapisu na kierunki: Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego oraz Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym pobierz
 • o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ dotyczy zapisu na kierunek: Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego - pobierz
 • o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ dotyczy zapisu na kierunek: Język niemiecki w przedsiębiorstwie - pobierz
 • o znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ  dotyczy zapisu na kierunek: Język hiszpański  w biznesie i turystyce - pobierz
 • o rocznym doświadczeniu w pracy w działach kadrowych dotyczy zapisu na kierunek: Human Resources - pobierz
 • potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego wymagane na następujących studiach podyplomowych: Bibliotekoznawstwo, Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera, Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Rewalidacja i terapia pedagogiczna, Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie - pobierz 
 • Studia podyplomowe Inżynieria Oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP przeznaczone są dla osób, które posiadają znajomość podstaw programowania w dowolnym języku lub podstawową znajomość obsługi sytemu SAP.
 • Studia podyplomowe SAP S/4 HANA – nowoczesny system ERP kierowane są do osób, które ukończyły studia podyplomowe na kierunku „ Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP”’ lub  posiadają dobrą znajomość systemu SAP R3 na poziomie modułowym.
 • Studia podyplomowe Android – programowanie nowoczesnych aplikacji na platformę Google dla urządzeń mobilnych kierowane są do osób, które posiadają już znajomość podstaw programowania obiektowego w dowolnym języku.
 • Studia podyplomowe Logopedia przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych humanistycznych (głównie pedagogiki, psychologii, polonistyki, resocjalizacji) lub studiów aktorskich, dyplomu lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki dyplomowanej. Kandydat powinien charakteryzować się dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową artykulacją. W razie braku pewności prosimy o wcześniejsze badanie u audiologa oraz zasięgnięcie opinii logopedy.
   

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe w WSB we Wrocławiu:

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Zapisy online gwarantują Ci miejsce, jednak nie czynią Cię słuchaczem, dopóki nie złożysz kompletu dokumentów i nie podpiszesz umowy o naukę.
 • Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego).

Opłatę wpisową prosimy regulować na konto:
PKO Bank Polski
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia podyplomowe, imię i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres.

Na życzenie słuchaczy Uczelnia wystawia faktury VAT
Pobierz zamówienie na fakturę - dla pracodawcy dla słuchacza (zamówienie na fakturę można przesłać pisemnie na adres Wyższej Szkoły Bankowej: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław z dopiskiem: kwestura, faxem 71 356 16 32 lub na adres e-mailowy: kwestura@wsb.wroclaw.pl). Faktura pro-forma (dla Pracodawcy) wzywająca do zapłaty  pierwszej raty czesnego może być wystawiona najwcześniej 14 dni przed terminem płatności. 

Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji WSB we Wrocławiu lub przesłać na adres:

 • Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowe we Wrocławiu
  ul. Fabryczna 29-31 - bud. A, p.101
  53-609 Wrocław
  tel. 71 376 23 70
  e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl
  Godziny dyżurów
 • 2 listopad Dzień Kanclerski Biuro Rekrutacji nieczynne
 • W listopadzie Biuro Rekrutacji czynne będzie pon. -pt.:  8.00-16.00 bez sobót