Zobacz inny kierunek

Transport i spedycja WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

Transport i spedycja - studia w WSB we Wrocławiu 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, WSB we Wrocławiu przygotowała studia podyplomowe, które umożliwią nabycie szerokiej i współczesnej wiedzy z obszaru transportu i spedycji oraz zwalniają absolwentów z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. Zatem każdy, kto wiąże swoją pracę z transportem, uzyskując taki certyfikat, zwiększa swoje możliwości na dynamicznym rynku transportowym.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.
 

foto233x134_43_1.jpg„Do rozwiązywania problemów we współczesnym transporcie potrzebne są specjalistyczna wiedza i kompetencje w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. Zdobycie najnowszej wiedzy i szeregu cennych umiejętności gwarantują studia podyplomowe w WSB, których zakres – dzięki współpracy z firmami logistycznymi – jest dostosowany do dzisiejszych wyzwań rynkowych”.

 
mgr inż. Adam Lepak
Wykładowca kierunku

Cel
Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej.

Korzyści
Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia
ekonomiczno-finansowe i wybrane elementy logistyki w transporcie. Zajęcia są prowadzone przez praktyków,
często w sposób interaktywny.

 • Egzamin wewnętrzny zwalnia absolwentów z konieczności zdawania państwowego egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu Transportu Drogowego.
  • Co należy spełnić aby uzyskać certyfikat? - sprawdź
    

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia prowadzone są metodą wspólnego, opartego na współdziałaniu grupy, poszukiwaniu rozwiązania określonego problemu z wykorzystaniem możliwości samodzielnego tworzenia oraz weryfikacji pomysłów na podstawie wyszukanych informacji opartych na metodologii PBL (Metoda Problem Based Learning). 

Uczestnicy
Studia skierowane są do osób zajmujących się zawodowo transportem drogowym lub osób, które chcą rozpocząć pracę związaną z transportem. Dynamiczny rozwój ekonomiczny UE wymaga zwiększonego zapotrzebowania na transport. Wszystko, co zostanie wyprodukowane, musi być przetransportowane, dlatego jest to zawód, na który  zapotrzebowanie stale rośnie.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Transport i spedycja w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

I. PRAWNE UWARUNKOWANIA TRANSPORTU (32 godz.)
Prawo cywilne (12 godz.)

 • umowy w transporcie drogowym
 • odszkodowania w transporcie drogowym
 • regulacje konwencji CMR

Prawo socjalne (8 godz.)

 • rola i funkcje instytucji społecznych związanych z transportem drogowym
 • obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników
 • przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego

Prawo podatkowe (8 godz.)

 • podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych
 • podatku od pojazdów silnikowych
 • podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury
 • podatku dochodowego

Ubezpieczenie w transporcie (4 godz.)

 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność wypadkowa
 • ubezpieczenia inne niż na życie
 • ubezpieczenia bagażu
 • odszkodowania

II. ASPEKTY GOSPODARCZE TRANSPORTU (40 godz.)
Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa   (8 godz.)

 • opracowanie budżetu
 • bilans i rachunek zysków i strat
 • szacowanie rentowności przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo drogowe  (12 godz.)

 • kwalifikacje kierowców
 • przepisy ruchu drogowego dotyczące zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich
 • instrukcje dla kierowców
 • procedury w razie wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych
 • bezpieczne mocowanie towarów - sieć drogowa w państwach członkowskich

Dostęp do rynku (12 godz.)

 • przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy,
 • dokumentacja dotycząca zakładania przedsiębiorstwa transportowego i jego funkcjonowania
 • organizacja rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki
 • formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR
 • przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób
 • sporządzanie planu transportowego

Czas pracy kierowców (8 godz.)

 • przepisy dotyczące czasu pracy kierowców
 • podróże służbowe - taryfikatory mandatów
 • przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców

III.  ZARZĄDZANIE RELACJAMI BIZNESOWYMI W LOGISTYCE (24 godz.) 
Logistyka międzynarodowa (8 godz.)

 • cel i zakres logistyki międzynarodowej
 • obrót międzynarodowy
 • internacjonalizacja
 • współczesna logistyka

Zarządzanie łańcuchem dostaw (8 godz.)

 • łańcuch dostaw a łańcuch logistyczny
 • łańcuch zewnętrzny i wewnętrzny
 • konfiguracje łańcuchów dostaw
 • zarządzanie łańcuchem dostaw

Negocjacje w logistyce (8 godz.)

 • typy negocjacji
 • techniki negocjacyjne
 • komunikacja w negocjacjach
 • bariery komunikacyjne

IV TRANSPORT DROGOWY (40 godz.)
Normy techniczne i techniczne aspekty działalności (12 godz.)

 • wymiary i masa pojazdów w Unii Europejskiej
 • wybór pojazdu
 • homologacja, rejestracja oraz przeglądem technicznym pojazdów
 • okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia
 • urządzenia transportowe i przeładunkowe, techniki załadunku i przeładunku
 • procedury przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów
 • przewozy towarów szybko psujących się
 • przewóz zwierząt

Rola i znaczenie Inspekcji Transportu Drogowego (12 godz.)

 • podstawowe zadania ITD.
 • zakres kontroli
 • wydawanie uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym
 • opłaty elektroniczne - urządzenia rejestrujące naruszenia drogowe

Prawo handlowe (8 godz.)

 • działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółki osobowe
 • spółki kapitałowe

Prawo celne (8 godz.)

 • przepisy celne
 • tranzyt TIR, ATA
 • zgłoszenie celne SAD
 • systemy informatyczne – SISC
 • pochodzenie towaru
 • Intrastat

V ZARZĄDZANIE W LOGISTYCE (24 godz.)
Efektywna obsługa klienta ECR (8 godz.)

 • zapewnienie wymaganego poziomu obsługi
 • eliminacja kosztów, które nie dodają wartości
 • maksymalizacja efektów i eliminacja barier w całym łańcuchu dostaw.

Infrastruktura transportowo-magazynowa (8 godz.)

 • infrastruktura magazynowa
 • infrastruktura transportu wewnętrznego
 • infrastruktura transportu zewnętrznego

Zarządzanie transportem (8 godz.)

 • umiejętności planowania i organizowania transportu
 • standaryzacja w procesach transportowych

GRA LOGISTYCZNA (8 godz.)

 • Symulacja rynku usług logistycznych

EGZAMIN NA CKZ (8 godz.)

 • Warsztaty – realizacja zadań do egzaminu wewnętrznego
 • Test na certyfikat kompetencji zawodowych na przewóz rzeczy
 •  Test na certyfikat kompetencji zawodowych na przewóz osób.

FORMA ZALICZENIA
Egzamin testowy + projekt

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Transport i spedycja w WSB we Wrocławiu

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach, jak transport, spedycja i logistyka, finanse, zarządzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.

mgr Marek Dąbrowski 
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony menedżer w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, doradca, trener. Przez 8 lat Dyrektor Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych „Dolny Śląsk”. Uczestnik wielu Komisji Międzynarodowych jako reprezentant polskiego ministerstwa ds. transportu, dotyczących bilateralnych kontaktów w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy i osób. Obecnie trener i doradca transportowy.

mgr inż. Mariusz Bukowski
Specjalista w zakresie szkoleń managerów, spedytorów, pracowników kadr i kierowców zawodowych. Szkolenia najczęściej poprzedza wywiadem i analizą posiadanej dokumentacji, tak by dopasować program szkolenia do indywidualnych potrzeb klienta. Przygotowuje i prowadzi szkolenia dotyczące całego obszaru zainteresowania a treningi dostosowuje do specyfiki pracy szkolonej grupy oraz potrzeb klienta - opracowuje także standardy obiegu dokumentacji oraz procedury nadzoru i kontroli wewnętrznej. Ma doświadczenie praktyczne w kierowaniu zespołem oraz w kontroli. Przez sześć lat tworzył a później kierował terenowymi strukturami Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi zdobywał również podczas przeszło dziesięcioletniej pracy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu na stanowisku Egzaminatora Nadzorującego i Kierownika Działu Egzaminowania i Obsługi Klienta. Rzetelne przygotowanie merytoryczne połączone z dużym praktycznym doświadczeniem i otwartą postawą gwarantuje wysoki poziom prowadzonych przez niego szkoleń oraz bardzo wysoką ich skuteczność.

233x134_46_cz.jpg

mgr inż. Adam Lepak
Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Wykładowca i instruktor zagadnień związanych z transportem drogowym. Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). Certyfikat uczestniczenia w specjalistycznym 6-miesięcznym kursie dla kandydatów na stanowisko inspektora Inspekcji Transportu Drogowego zorganizowanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz projekt PHARE PL9908.01 pn. ”Przygotowanie bazy prawnej i utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce”. Współautor broszury : Praktyczne uwagi na temat: Prawidłowego Mocowania ładunków wydanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu.

 

Ceny studiów na kierunku Transport i spedycja w WSB we Wrocławiu

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

 

10 RAT1 RATA
455 zł4550 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

bud. A, p.101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923