Zobacz inny kierunek

Terapia i wsparcie seniora WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonanowość
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

Terapia i wsparcie seniora - studia w WSB we Wrocławiu

W obliczu przemian demograficznych wiedza i kompetencje związane z opieką oraz terapią seniorów stają się bardzo pożądane na rynku pracy. Program studiów adresowany jest do specjalistów z obszaru psychologii, pedagogiki oraz pracy społecznej, którzy mają ukończone studia wyższe i są związani z organizacjami oferującymi wsparcie terapeutyczne seniorom i ich rodzinom lub planują stworzenie takiego miejsca. 
 
foto233x134_89.jpg„Celem studiów jest uwrażliwienie na specyfikę pracy z seniorem, uwzględniającą jego styl życia oraz wyzwania związane z wejściem w trzeci wiek. W toku zajęć trenerzy przekażą słuchaczom narzędzia do pracy terapeutycznej, aktywizacji społecznej oraz zawodowej podopiecznych. Proponowane treści odnajdą zastosowanie u specjalistów zatrudnionych w placówkach dziennego pobytu seniora, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, klubach seniora lub uniwersytetach trzeciego wieku. Studia mają charakter dokształcający”.
 
dr Milena Wawrzyniak-Kostrowicka
Kierownik merytoryczny kierunku

Cel
Celem studiów jest uwrażliwienie na specyfikę pracy z seniorem, uwzględniającą jego styl życia oraz wyzwania związane z wejściem w trzeci wiek. W toku zajęć trenerzy przekażą Państwu narzędzia do pracy terapeutycznej, aktywizacji społecznej oraz zawodowej podopiecznych. Proponowane treści odnajdą zastosowanie u specjalistów zatrudnionych w placówkach dziennego pobytu seniora, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, klubach seniora lub uniwersytetach trzeciego wieku. Studia mają charakter dokształcający.

Korzyści 

 • Warsztat języka migowego
 • Warsztat pisania projektów pozyskujących fundusze na działalność wspierającą seniorów
 • Udział w warsztatach będzie potwierdzony dodatkowymi certyfikatami

Uczestnicy 
Program studiów adresowany jest do specjalistów z obszaru psychologii, pedagogiki oraz pracy społecznej, którzy mają ukończone studia wyższe i są związani z organizacjami oferującymi wsparcie terapeutyczne seniorom i ich rodzinom lub planują stworzenie takiego miejsca. 

Praktyczny charakter studiów
W obliczu przemian demograficznych wiedza i kompetencje związane z opieką oraz terapią seniorów stają się bardzo pożądanymi na rynku zatrudnienia.

Partner programu

 2.jpglogoteb_aiiiw.png

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Terapia i wsparcie seniora w WSB we Wrocławiu.

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Praca terapeutyczna z seniorem (24 godz.)

 • Techniki treningu pamięci (8godz.)
 • Komunikacja alternatywna (8godz.)
 • Wsparcie emocjonalne seniora (8godz.)

Warsztat pracy pracy andragoga (28 godz.) 

 • Diagnozowanie potrzeb ludzi starych (8godz.)
 • Trening komunikacji alternatywnej (12 godz.)
 • Trening języka migowego (8godz.)

Konstruktywna komunikacja w sytuacji trudnej (28 godz.)

 • Trening mediacji (12 godz.)
 • Komunikacja z podopiecznymi (8 godz.)
 • Budowanie wizerunku organizacji (8godz.)

Prawo opiekuńcze, rodzinne i spadkowe (12 godz.)

 • Wybrane zagadnienia z obszaru prawa rodzinnego (4 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z obszaru prawa opiekuńczego (4 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z obszaru prawa spadkowego (4 godz.)

Zarządzanie placówką opiekuńczą i zdrowotną (20 godz.)

 • Zasady prowadzenia placówki pobytu dziennego (4 godz.)
 • Zasady prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej (4 godz.)
 • Zasady prowadzenia klubów seniora (4 godz.)
 • Finansowanie oraz zasady pozyskiwanie funduszy na prowadzenie wsparcia seniorów (8 godz.)

Budowanie programów terapeutycznych (20 godz.)

 • Programy profilaktyczne nastawione na aktywność fizyczną (4 godz.)
 • Zasady wdrażania nawyków żywieniowych (4 godz.)
 • Aktywność zawodowa i edukacyjna seniora – doradztwo zawodowe dla seniorów (12 godz.)

Biomedyczne podstawy gereonotologii i geriatrii (16 godz.)

 • Anatomia i fizjologia (8 godz.)
 • Podstawy geriatrii (8 godz.)

Kontakt z rodziną seniora (12 godz.)

 • Uwarunkowanie społeczne i kulturowe przemian w rodzinie (4 godz.)
 • Współczesne znaczenie więzi rodzinnych (4 godz.)
 • Zasady budowania relacji z rodziną pacjenta (4 godz.)

FORMA ZALICZENIA

 • Egzamin końcowy – test
 • Projekt pozyskania funduszy na prowadzenie wsparcia seniorów
Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Terapia i wsparcie seniora w WSB we Wrocławiu.

dr Milena Wawrzyniak Kostrowicka
Pedagog, doradca zawodowy, wykładowca akademicki, trener. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pracy pedagogicznej oraz Terapia i wsparcie seniora w WSB Wrocław. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Trener i terapeuta Centrum Integracji i Rozwoju Społecznego oraz Fundacji In Posterum.  Współpracowała z GOPS’ami i PCPR’ami na terenie Dolnego Śląska. Szczególne zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje w obrębie poradnictwa zawodowego. Specjalizuje się w poradnictwie wykluczonych – zawodowym i rodzinnym. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konsultacji indywidualnych dla osób bezrobotnych, bezdomnych  i mniejszości etnicznych. Prowadzi konsultacje terapeutyczne i  doradztwo zawodowe w Poradni Rozwoju Osobistego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

dr Agnieszka Piasecka
Pedagog, tutor Wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autorka i współautorka 4 monografii, ponad 40 artykułów z zakresu poradnictwa i komunikacji społecznej oraz 6 ekspertyz naukowych, m.in. na zlecenie Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Ekspert i konsultant w projektach krajowych i zagranicznych – od wielu lat współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, z którymi przygotowała i zrealizowała kilka projektów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym (FIO, Grundtvig, PO KL, Erasmus +). Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów z zakresu: blue ocean strategy, coachingu, mentoringu oraz tutoringu.

Magdalena Piechaczyk
Psycholog, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, logopeda kliniczny, arteterapeuta. Terapeutka Fundacji Krok po kroku prowadzi indywidualną terapię logopedyczną Absolwentka studiów podyplomowych Logopedia Kliniczna na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz SWPS na kierunku Psychologia. Uczestniczyła w warsztatach neurologopedycznych: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego, w szkoleniach: z zakresu diagnozy AAC, z zakresy Alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I i II stopień, Sensoplastyki, Dyna-Lingua M.S., Studium Nonviolent Communication, Logorytmika - metoda wspomagająca rozwój motoryki, słuchu i mowy u dzieci, Terapia przez sztukę,  Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

dr Beata Kosiarz
Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej . Wicedyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu. Udziela pomocy pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Specjalizuje się w ocenie rozwoju psychoruchowego małych dzieci, ocenie procesów integracji sensorycznej oraz diagnozie przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych. Jest członkiem zespołu diagnostycznego ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Koordynuje przebieg praktyk studenckich w poradni. Współpracuje z Centrum Zdrowia „Mama i Ja” we Wrocławiu, gdzie zajmuje się funkcjonalną diagnozą rozwoju dzieci do lat 6. W Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej. Jest doktorantką w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Szczególnie interesuje się zagadnieniami dotyczącymi społecznych uwarunkowań funkcjonowania współczesnych rodzin.

dr  Agnieszka Jastrzębska – Piotrowicz
Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się   w zagadnieniach szeroko pojętej komunikacji – etykiecie językowej, pragmatyce językowej, emocjonalnych uwarunkowaniach komunikacji. Regularnie współpracuje z osobami starszymi, między innymi w ramach cyklicznych spotkań edukacyjnych Świadków Historii.

Magdalena Janota Bzowska
Wykładowca TEB Edukacja, specjalista ds. prawa rodzinnego. Na potrzeby kierunku opracowała autorski program przygotowujący do kontaktu z osobami starszymi, ich rodzinami i prawnymi opiekunami. Celem zajęć jest wyczulenie na prawa i obowiązki kadry sprawującej funkcje opiekuńcze oraz edukacyjne

Rima Logyan
Absolwentka Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Studia magisterskie  na kierunku fizjoterapia ukończyła z specjalizacją „Świadomość Ciała” oraz „Psychomotoryka”.  Przeprowadziła badania, w ramach pracy dyplomowej, dotyczące wpływu metod psychoruchowych na świadomość ciała osób starszych. Obecnie pełni również funkcje wykładowcy na studiach nadających kwalifikacje pedagogiczne.

Paulina Górska 
Pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika spec. praca socjalna w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz studiów licencjackich spec. resocjalizacja w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Certyfikowany Trener Biznesu oraz Tutor. Od 2014 roku Trener Wewnętrzny w Stowarzyszeniu WIOSNA. Prowadziła szkolenia m.in. z zakresu indywidualnej pracy z seniorami. Autorka warsztatów dla wolontariuszy. Wieloletni wolontariusz w programach społecznych. Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów dotyczących: pracy z rodziną, inteligencji emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej. Z pasją pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i z dorosłymi.

Ewelina Wierzbicka
Doktorantka trzeciego roku na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Fizjoterapeuta,  w zainteresowaniach naukowo-badawczych koncentruje się głównie na stabilności postawy ciała oraz mobilności, szczególnie u osób starszych. W przebiegu studiów doktoranckich badania będą obejmowały pacjentów z chorobą Parkinsona. Ukończyła ścieżkę specjalizacyjną z psychomotoryki według szkoły francuskiej. Jest autorką publikacji na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem niemieckiego testu psychomotorycznego MOT 4-6.

Iwona Nowińska
Od 2016 roku Członek Zarządu Fundacji Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego , pracowała przez 6 lat  w ramach Fundacji Umbrella  w Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor 3 we Wrocławiu jako doradca ds. organizacji senioralnych, animacji środowiska senioralnego, jako doradca w zakresie pozyskiwania środków finansowych, tworzenia  i zarządzania projektami, trener warsztatów kompetencji obywatelskich, doradca w zakresie zakładania organizacji. Brała udział w pracach przy tworzeniu partnerstw lokalnych oraz partnerstwa na rzecz współpracy JST z NGO. Przez kilka lat współpracowała też z Fundacją Aktywny Senior, w ramach której koordynowała projekt „Rozwój kompetencji motorem zmiany” programu Erasmus+ , a  w ramach krajowego programu Ministerstwa na rzecz osób starszych - ASOS 2012-2013 – tj. projektu Akademii Aktywnego Seniora Wolontariusza prowadziła zajęcia animacyjne dla seniorów promujące wolontariat i aktywność społeczną,  koordynowała i organizowała wolontariat senioralny współpracując z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Ceny studiów na kierunku Terapia i wsparcie seniora w WSB we Wrocławiu

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT1 RATA
445 zł4450 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

bud. A, p.101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923