Informacja o pracach i egzaminach dyplomowych

Terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych 
komunikat Dziekana z dnia 6.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci


Od dnia 17.03.2020 r. wznowiony został proces dydaktyczny na studiach wyższych i uruchomione zostało kształcenie zdalne. 

Przedmioty: seminarium dyplomowe, techniczny projekt nowatorski, seminarium magisterskie realizowane są on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych narzędzi wykorzystywanych w kształceniu zdalnym.

Mając na uwadze powyższe informuję, że nie przewiduje się zmian w terminach składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020, określonych w Zarządzeniu Dziekana nr 7/2019 z dnia 31.05.2019 r. (w załączeniu do niniejszego komunikatu).

Tym samym bardzo proszę o pełne zaangażowanie w tworzenie prac dyplomowych, tak aby mogli Państwo złożyć je w przewidzianym w Zarządzeniu terminie, tj.:

 • do 16.05.2020 r. w przypadku prac licencjackich i inżynierskich,
 • do 24.05.2020 r. w przypadku prac magisterskich. 


Jednocześnie informuję, że o przyjęciu pracy dyplomowej decyduje promotor, a praca podlega kontroli w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), co szczegółowo reguluje Zarządzenie Dziekana nr 16/2019 z dnia 1.10.2019 r. (w załączeniu do niniejszego komunikatu).

W przypadku ukończenia i zaakceptowania pracy dyplomowej przez promotora oraz pozytywnej weryfikacji w JSA przed 30.04.2020 r., bardzo proszę wstrzymanie się z jej przekazywaniem do właściwego dziekanatu. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określone zostaną po 15.04.2020 r.

Określone w Zarządzeniu terminy egzaminów dyplomowych – na chwilę obecną – pozostają bez zmian. Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wymusi dokonanie zmian w przewidzianym harmonogramie, bezzwłocznie Państwa o tym poinformuję.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub zadać dodatkowe pytania, bardzo proszę o kontakt bezpośredni z właściwym Prodziekanem.


Życzę Państwu Dużo Zdrowia, Łączę Wyrazy Szacunku

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB


Oryginał dokumentu:

Wsparcie finansowe

Każdy student, którego sytuacja ekonomiczna uległa istotnemu pogorszeniu w wyniku pandemii może otrzymać (jednorazową) zapomogę z funduszu stypendialnego. Wzór wniosku znajduje się poniżej.

 

Pobierz wniosek o jednorazową zapomogę


Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Wnioski o zapomogę wraz dokumentami potwierdzającymi opisaną we wniosku sytuację należy złożyć do 15 kwietnia br. wysyłając komplet dokumentów w postaci skanów na adres mailowy: stypendia@wsb.wroclaw.pl

 

Terminy
 • Termin składania wniosków upływa 15.04.2020 r.
 • Wnioski zostaną rozpatrzone do 30.04.2020 r.
 • Przyznane zapomogi zostaną uruchomione na początku maja 2020 r.
   
Dodatkowe wyjaśnienia
 1. Za trudną sytuację życiową Wydziałowa Komisja Stypendialna przyjmuje obecnie także utratę lub istotne zmniejszenie przez studenta źródła dochodu spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.
 2. Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację życiową w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia.
 3. Dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta mogą być przykładowo:  
  • Przedstawienie kopii umowy zlecenia z dołączonym zaświadczeniem od zleceniodawcy stwierdzającym jej rozwiązanie, zawieszenie lub brak możliwości realizacji z uwagi na ogólną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego;

  • Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o utracie pracy;

  • Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o istotnym zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia; 

  • Zaświadczenie z CEIDG o zawieszeniu prowadzonej działalności.

 4. Zapomoga, decyzją studenta, może być przekazana na poczet czesnego lub na wskazane przez studenta konto.
 5. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim (raz w semestrze), ale nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
 6. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii wnioski o zapomogi wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej. 

Kontakt w sprawie zapomogi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: stypendia@wsb.wroclaw.pl lub telefonicznie do Działu Obsługi Finansowej Studenta  nr tel. 71 376 23 38 (aktualne godziny pracy podane są w Extranecie).

 

Dla studentów mających zajęcia w dniach 28-31.03.2020 r.

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci
 

Uprzejmie informuję, że w dniach 28-31.03.2020 r. część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams. Powinni Państwo zostać poinformowani o tym fakcie przez nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne zajęcia, którzy przypisali Państwa do swoich grup. 

W przypadku, gdy przypisanie to nie nastąpiło, bardzo proszę o kontakt bezpośredni z wykładowcą poprzez adres e’mail w domenie WSB przed rozpoczęciem zajęć, który poda Państwu kod dostępu do zajęć (wszyscy wykładowcy posiadają adres wg schematu: imię.nazwisko@wsb.wroclaw.pl)

Aktualnie pracujemy nad systemowym rozwiązaniem umożliwiającym automatyzowanie tego procesu.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub zadać dodatkowe pytania, prosimy o korespondencję na adres e-mail: koronawirus@wsb.wroclaw.pl


Życzę Państwu dużo Zdrowia, 
Łączę Wyrazy Szacunku

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB

 

Studia podyplomowe

W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia na studiach podyplomowych zaplanowane w formie bezpośrednich spotkań na uczelni, pozostają zawieszone do końca kwietnia br. Z uwagi na charakter studiów podyplomowych oraz różnorodność i specyfikę kierunków, wszelkie informacje organizacyjne przekazywane są słuchaczom bezpośrednio przez Dział Studiów Podyplomowych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem oraz Kierownikami Merytorycznymi kierunków.

Dział Studiów Podyplomowych

Tel.: 71 356 16 20, 71 356 16 49

E-mail: dsps@wsb.wroclaw.pl
Dział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 


 

Egzaminy i zaliczenia w semestrze letnim

 

Zarządzenie Dziekana w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w semestrze letnim z dnia 25.03.2020 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511) zarządzam, co następuje:


§1

W przypadku przedmiotów realizowanych w oparciu o dysponowaną infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik, zobowiązani są do prowadzenia bieżącej oceny pracy studentów oraz do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.


§2

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.

 

§3

 1. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia jest zobowiązany zweryfikować, czy przewidziane w Karcie Przedmiotu (KP) warunki zaliczenia i egzaminu mogą być zastosowane w formie zdalnej.
 2. Weryfikacja, o której mowa w pkt. 1 musi zostać przeprowadzona:

  a) w przypadków przedmiotów, w których ostatnie zajęcia wynikające z planu wyznaczone zostały do 29.03.2020 r. – w terminie do 27.03.2020 r.
  b) w przypadków przedmiotów, w których ostatnie zajęcia wynikające z planu wyznaczone zostały w okresie od 30.03.2020 r. do 05.04.2020 r. – w terminie do 29.03.2020 r.
  c) w przypadków przedmiotów, w których ostatnie zajęcia wynikające z planu wyznaczone zostały w okresie od 06.04.2020 r. do 26.04.2020 r. – w terminie do 11.04.2020 r.
  d) w przypadków przedmiotów, które nie zostały określone w pkt. 2 a-c – w terminie do 10.05.2020 r.
 3. O przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w pkt. 1-2, prowadzący zajęcia powiadamia właściwego Kierownika Zespołu Dydaktycznego.
 4. W przypadku, gdy przewidziane w Karcie Przedmiotu warunki zaliczenia i egzaminu mogą być zastosowane w formie zdalnej, prowadzący zajęcia może przeprowadzić zaliczenie i/lub egzamin według określonych wcześniej zasad w terminie zaplanowanym pierwotnie lub nie później niż 21 dni od tego terminu. Ustalony termin jest w tym przypadku terminem podstawowym z zastrzeżeniem, że zaliczenie i egzamin mogą się odbyć tylko wówczas, gdy zrealizowane zostały wszelkie treści programowe. W innym przypadku muszą zostać przeprowadzone w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 21 dni od ostatnich przewidzianych planem zajęć i ten termin staje się terminem podstawowym.
 5. W przypadku, gdy przewidziane w Karcie Przedmiotu (KP) warunki zaliczenia i egzaminu nie mogą być zastosowane w formie zdalnej, wykładowca może określić inne warunki zaliczenia i/lub egzaminu z tego przedmiotu. Nowe warunki zaliczenia muszą zapewniać weryfikację założonych efektów uczenia się.
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, prowadzący zajęcia – po powiadomieniu Kierownika Zespołu Dydaktycznego – przekazuje informację o sposobie przeprowadzeniu zaliczenia i/lub egzaminu studentom, wyznaczając jednocześnie termin. Termin ten nie może być określony wcześniej, niż na 7 dni po przekazaniu informacji o zmienionych warunkach zaliczenia i/lub egzaminu i nie później niż 21 dni od ostatnich przewidzianych planem zajęć. Termin ten staje się terminem podstawowym.
 7. O zasadach zaliczenia – w przypadkach określonych w pkt. 4-5 – prowadzący zajęcia zobowiązany jest powiadomić studentów za pośrednictwem wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych. W przypadku, gdy nie jest to plaftorma Moodle, informacja ta musi zostać przekazana właściwemu Kierownikowi Zespołu Dydaktycznego.

§4

Zaliczenie i/lub egzamin w trybie poprawkowym odbywa się w terminie do 4 tygodni po pierwszym terminie. Termin poprawkowy wyznacza prowadzący zajęcia, powiadamiając studentów w sposób określony w §3 pkt. 7.

 

§5

Pełną dokumentację potwierdzającą weryfikację efektów uczenia się, prowadzący zajęcia zobowiązany jest zarchiwizować:
a) na platformie Moodle;
b) ub w innej formie, pozwalającej dokonać weryfikacji (dysk OneDrive, nośniki elektroniczne itp.). W takim przypadku zobowiązany jest udostępnić (przekazać) materiały właściwemu Kierownikowi Zespołu Dydaktycznego.


§6

Nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu sprawują: Kierownicy Zespołów Dydaktycznych i Menedżerowie Kierunków. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Prodziekan lub Dziekan.

 

§7

Zaliczenia i/lub egzaminy przeprowadzone do 25.03.2020 r., w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w §3 pkt. 7, uznaje się za skuteczne. W tym przypadku zastosowanie ma również przepis §5.

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania, nie później jednak niż do 30.09.2020 r.

 


Oryginał dokumentu:

Zarządzenie nr 11/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020 w związku z koronawirusem COVID-19

Prosimy o zapoznanie się również:
Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie dalszego zawieszenia zajęć oraz zaliczeń i egzaminów z dnia 24.03.2020 r.
Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2019/2020 z dnia 20.03.2020 r.
 

Wznowienie zajęć - studia magisterskie z podyplomowymi

Od dnia 21.03.2020 r. wznowiony zostaje proces dydaktyczny na studiach II stopnia łączonych ze studiami podyplomowymi (II rok, IV semestr).

 

Prosimy o sprawdzenie planu zajęć zamieszczonego w Extranecie. Ze względów technicznych w planie tym przy poszczególnych zajęciach nadal widoczne są informacje o salach. Prosimy zignorować informację o przypisanej sali, ponieważ kluczowa jest informacja zawarta w polu "Uwagi", określająca sposób prowadzenia zajęć. Informacje dotyczące zajęć zaplanowanych na 21-22.03.2020 r. uzupełnione zostaną do 20.03.2020 r., do godziny 18.00.

 

Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie wznowienia zajęć z dnia 19.03.2020 r.
 

Wznowienie zajęć - studia online

Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy kształcenie w formie zdalnej dla studentów studiów: I stopnia, jednolitych magisterskich, II stopnia (z wyłączeniem drugiego roku studiów ze ścieżką podyplomową). Planujemy prowadzić kształcenie w formie zdalnej od 17.03.2020 do 17.04.2020 r. W przypadku skrócenia tego terminu zostaną Państwo o tym bezzwłocznie poinformowani.

 

Harmonogram wznawiania zajęć

 

Proces kształcenia zdalnego będzie odbywał się według poniższego harmonogramu:

 • od 17 marca 2020 r. – wznowienie (kontynuacja) zajęć z przedmiotów: seminarium dyplomowe, techniczny projekt nowatorski oraz seminarium magisterskie; wykorzystywane narzędzie w procesie kształcenia: poczta elektroniczna.
 • zajęcia, które zaplanowane były w okresie zawieszenia, tj. w dniach 11-20.03.2020 r., powinny być zrealizowane w formie zdalnej lub – jeśli nie jest to możliwe ze względu na charakter przedmiotu – zostaną odpracowane.  Szczegóły określi prowadzący zajęcia.
 • od 17 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. – wznowienie zajęć z lektoratów z nauki języków obcych:
  • studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej wykorzystywane narzędzie w procesie kształcenia: aplikacja Microsoft Teams/platforma Moodle,
  • studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w formie niestacjonarnej wykorzystywane narzędzie w procesie kształcenia: platforma Moodle,
 • od 21 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. – wznowienie bieżących zajęć; wykorzystywane narzędzie w procesie kształcenia: platforma Moodle (zajęcia w czasie rzeczywistym i nierzeczywistym), Microsoft Office 365, VDI. Może się okazać, że wybrane zajęcia rozpoczną się wcześniej; w takim przypadku informację przekaże prowadzący przedmiot drogą mailową. 
   
Włączenie planów zajęć w Extranecie

 

Dnia 16.03.2020 r. zostaje ponownie włączony plan zajęć w Extranecie. Poszczególnym zajęciom (w polu: uwagi) zostaną w najbliższych dniach przypisane następujące kategorie (prosimy na bieżąco sprawdzać aktualne plany):

 • Moodle-R (zajęcia odbywają się na platformie Moodle, w czasie rzeczywistym, tj. w terminie określonym w planie zajęć)
 • Moodle-N (zajęcia odbywają się na platformie Moodle, ale o szczegółach i terminie ich przeprowadzenia decyduje prowadzący zajęcia)
 • Microsoft Office 365 (zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Office 365) 
 • Microsoft Teams (zajęcia odbywają się przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Office 365: Teams, w czasie rzeczywistym, tj. w terminie określonym w planie zajęć) – dotyczy tylko lektoratów
 • VDI (szczegóły i termin ich przeprowadzenia określa prowadzący zajęcia)
 • Do odpracowania (ze względu na ich charakter, zajęcia zostaną przeprowadzone w formie tradycyjnej).
   
Platformy dydaktyczne

 

Prosimy o sprawdzenie informacji o działaniu uczelnianych platform dydaktycznych i informacyjnych:
•    Informacje o platformie Moodle znajdą Państwo po wcześniejszym zalogowaniu się do Extranetu pod linkiem: https://moodle2.e-wsb.pl/course/view.php?id=50275
•    Informacje o pakiecie Microsoft Office 365, dające możliwość każdemu studentowi do korzystania z tego pakietu znajdują się na stronie: https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/office-365-dla-studentow-wsb. Dostęp do rozwiązań Office 365, włącznie z dostępem do poczty elektronicznej, posiada każdy student WSB we Wrocławiu.

 

Procedura postępowania

 

W przypadku zmian harmonogramu kształcenia w formie zdalnej zostaniecie Państwo z tym bezzwłocznie poinformowani.

Procedura postępowania - Student:

 1. Sprawdzenie planu zajęć w Extranecie i sprawdzenie formy najbliższych zajęć (zapisanej w polu uwagi do przedmiotu).
 2. Uczestnictwo w zajęciach zdalnych zgodnie ze wskazaną formą (brak treści w polu Uwagi oznacza, że przedmiot jeszcze jest dostosowywany do kształcenia zdalnego; rekomenduje się codzienne sprawdzanie).
 3. Udział w zajęciach oraz realizacja wyznaczonych zadań według wytycznych prowadzącego.
 4. W przypadku wątpliwości odnośnie formy zajęć, prośba o kontakt e-mailowy z prowadzącym.

Ważne 

 1. Znajomość materiału przekazanego na zajęciach zdalnych obowiązuje studentów na zasadach identycznych jak materiału przekazanego na zajęciach realizowanych w formule tradycyjnej.
 2. Zajęcia zdalne z zasady będą odbywać się zgodnie z harmonogramem zajęć obowiązującym dla zajęć tradycyjnych (możliwe odstępstwa po informacji od prowadzącego zajęcia).
 3. Kontakt z administracją Uczelni odbywa się w formie telefonicznej lub mailowej - godziny pracy działów dostępne są w Extranecie.
   

Prosimy o zapoznanie się: 

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania o wznowieniu zajęć - 16.03.2020 r.
 

Kształcenie w okresie zawieszenia zajęć - komunikat 12.03.2020 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuścił realizację procesu kształcenia i programu studiów w alternatywnych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi realizację procesu dydaktycznego przy założeniu, że zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych efektów uczenia się, określonych programem studiów.

Szczegółowe informacje o sposobie, formach i trybie prowadzenia zajęć oraz czasie ich realizacji zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich podjęciu. Będą one skierowane do każdego kierunku, specjalności i trybu, gdyż przyjęte rozwiązania będą wymagały takiego indywidualnego podejścia.

Co ważne, na chwilę obecną MNiSW nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego ani w rekrutacji na studia, podobnie w przypadku terminów egzaminów dyplomowych.
 

Mając na uwadze powyższe Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu:

 

 1. Przygotowuje szczegółowe wytyczne do kształcenia zdalnego oraz uaktualniony harmonogram zajęć kontaktowych. Uczelnia planuje w procesie kształcenia zdalnego wykorzystanie platformy Moodle, środowiska Microsoft Office 365 oraz innych technologii do kształcenia zdalnego.
 2. Ustaliła, że przedmioty: seminarium dyplomowe, techniczny projekt nowatorski oraz seminarium magisterskie realizowane są w sposób zdalny, wszyscy prowadzący te przedmioty zostali zobligowani do ich kontynuacji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi informatycznych służących do zdalnego kontaktu, aby określony harmonogramem termin złożenia pracy był niezagrożony.
 3. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych kontynuowane są na dotychczasowych zasadach. 
 4. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych zostaną uruchomione na platformie Moodle wraz z konsultacjami on-line.
 5. Informuje, że ważność legitymacji studenckich zostaje przedłużona do 31 maja 2020 r. (zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) bez konieczności ich indywidualnego przedłużania w dziekanacie uczelni. Przedłużanie legitymacji na kolejny okres zostanie wznowione od 4 maja 2020 r.
 6. Harmonogram pracy działów będzie na bieżąco aktualizowany i dostępny w Extranecie. Podstawową formą kontaktu z działami obsługowymi jest telefon oraz e-mail. Czynimy to w trosce o bezpieczeństwo studentów, dlatego też upraszczamy proces załatwiania spraw studenckich. W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej w dziale obsługowym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, aby upewnić się czy wizyta jest niezbędna. 
 7. PŁATNOŚĆ CZESNEGO – W związku z tym, że proces dydaktyczny realizowany w formie bezpośredniego kontaktu został zawieszony, a wytyczne MNiSW wskazują na stosowanie innych form kształcenia, zostaną zastosowane rozwiązania, które umożliwią zdobycie niezbędnych kwalifikacji przewidzianych programem całych studiów. Wysokość czesnego oraz terminy płatności nie ulegają zmianie.
 8.  Prosimy o sprawdzenie informacji o działaniu uczelnianych platform dydaktycznych i informacyjnych:

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wszelkie informacje w tym zakresie zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie 18 marca 2020 r., z wykorzystaniem dostępnych i używanych kanałów informacyjnych. Ze względu na dynamiczną sytuację możliwe jest przedłużenie okresu zawieszenia zajęć oraz zmiany w pracy działów obsługowych o czym będziemy informować na bieżąco. 


Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania z dnia 12.03.2020 r.
 

Praca działów WSB

Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Jeśli nie masz pewności, czy swoją sprawę możesz załatwić zdalnie - zapytaj! Nie przyjeżdżaj na uczelnię jeśli nie musisz, każdą osobistą wizytę umów wcześniej z obsługującym Cię działem.

 

W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni pracują. Dokładne godziny pracy działów są obsługujących studentów są podane w Extranecie oraz na stronie uczelni w zakładce Kontakt. Uwaga, godziny są na bieżąco aktualizowane. 


Jakie informacje podać w mailu?
 

W przypadku załatwiania spraw drogą mailową:
•    maila należy wysłać ze swojego adresu mailowego podanego w uczelni (widoczny w Extranecie w zakładce Mój profil/Moje dane), 
•    podać swój numer albumu oraz imię i nazwisko,
•    w przypadku Dziekanatów podanie/prośbę napisać w treści emaila, a nie jako załącznik.
 

Przedłużenie legitymacji

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.

 

Co to oznacza? 

Jeśli jesteś uprawniony do posiadania ważnej legitymacji studenckiej nie musisz przyjeżdżać na uczelnię, aby przedłużyć jej ważność. Odgórnie została ona przedłużona do końca maja. 


Prosimy o zapoznanie się:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie legitymacji studenckich z dnia 12.03.2020 r.

 

Kiedy wznowimy przedłużanie legitymacji?

Planujemy wznowienie przedłużania ważności legitymacji od 4 maja 2020 r. O tym, czy będzie to możliwe zadecyduje aktualna sytuacja epidemiologiczna.


Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana w sprawie legitymacji studenckich z dnia 12.03.2020r.
 

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław
www.psse.wroc.pl

 

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

·         Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.

·         Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.

·         Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

 

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

 

Apel Prezydenta Wrocławia do studentów

Udostępniamy i przychylamy się do apelu Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka - prosimy Was o zachowanie rozsądku i unikanie spotkań towarzyskich, co jest kluczowe dla opanowania epidemii.
 

Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci Wrocławia!

Bardzo Was proszę byście okres zawieszenia zajęć na uczelniach potraktowali z całą powagą sytuacji, jako czas naszej wspólnej mobilizacji w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia, w tym Was i Waszych rodzin.

Apeluję do Was: zostańcie w swoich domach, akademikach, na stancjach – w ten sposób pomożecie zmniejszyć ryzyko przenoszenia koronawirusa.

We Wrocławiu jest Was ponad 110 tysięcy! Jesteście ogromnie ważną i niezwykle liczną grupą wrocławian. Liczymy na Was! Zastosujmy się zatem wszyscy do apelu władz rządowych o ograniczenie do minimum naszej obecności w przestrzeni publicznej.

To nie jest czas zabawy.

Im mniej spotkań i zgromadzeń, tym mniejsze ryzyko roznoszenia choroby. Pomyślmy o tych najbardziej narażonych: osobach starszych i mniej odpornych od nas.

Wiedząc, że zawsze mogę na Was liczyć,


Jacek Sutryk,
Prezydent Wrocławia

 

Dodatkowe informacje dla uczniów i studentów - zapoznaj się.

Zawieszenie zajęć na uczelni - 11.03.2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej, mając na uwadze bezpośrednie zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, z dniem 11 marca 2020 r. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zawiesiła prowadzenie zajęć na studiach wyższych na czas nieokreślony. Podjęta w dniu 11 marca br. przez Radę Ministrów decyzja o wprowadzeniu radykalnych działań mających na celu spowolnienie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i zawieszenie na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzenia zajęć we wszystkich uczelniach w Polsce do dnia 25 marca br., potwierdza słuszność działań Władz WSB we Wrocławiu. W związku z tym zajęcia dydaktyczne na naszej uczelni w formie tradycyjnej są zawieszone do odwołania.

 

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonrane) oraz studiów podyplomowych, MBA, kursów i szkoleń a także wydarzeń, które były zaplanowane na terenie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

Przekazywanie informacji organizacyjnych

 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz sposobu realizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem Extranetu, niniejszej podstrony lub innymi kanałami informacyjnymi.


Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

 


Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania do studentów 

Zarządzenie Rektora nr_11_2020 ws zawieszenia zajęć

FAQ - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

 

 1. Czy uczelnia jest zamknięta?
  Nie, działy administracyjne pracują, ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo. Godziny pracy działów oraz dane kontaktowe podane są w Extranecie oraz zakładce Kontakt na stronie www.
 2. Mam pilną sprawę, czy mogę przyjechać na uczelnię?
  Najpierw skontaktuj się z działem obsługowym, w którym chcesz załatwić daną sprawę. Pracownik administracyjny pomoże ustalić, czy faktycznie Twoja osobista wizyta jest potrzebna, czy sprawa może być rozwiązana zdalnie. Dane kontaktowe i godziny pracy podane są w Extranecie oraz zakładce Kontakt na stronie www.
 3. Jak przedłużyć ważność legitymacji studenckiej?
  Nie musisz tego robić, legitymacja jest ważna. Wszystkie legitymacje, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zostały przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 r. W WSB we Wrocławiu planujemy wznowić przedłużanie legitymacji studenckich 4 maja 2020 r. jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.
 4. Jak odebrać legitymację, którą miałem otrzymać na pierwszych zajęciach w marcu?
  W tej sprawie skontaktuj się z Dziekanatem telefonicznie lub napisz email. Godziny pracy i dane kontaktowe podane są w Extranecie.
 5. Czy studia będą się obywać w formie online?
  Tak, pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi kształcenie zdalne. Będziemy w tym celu wykorzystywać platformę Moodle, środowisko Microsoft Office 365 oraz inne technologie do kształcenia zdalnego.
 6. Kiedy rozpoczną się zajęcia w formie zdalnej?
  Szczegółowe informacje o sposobie, formach i trybie prowadzenia zajęć oraz czasie ich realizacji zostaną przekazane niezwłocznie po ich podjęciu. Będą one skierowane odrębnie do każdego kierunku, specjalności i trybu, gdyż przyjęte rozwiązania będą wymagały takiego indywidualnego podejścia. Wszystkie informacje zostaną podane do 18 marca 2020 r.
 7. Co to jest Moodle i jak z niego korzystać?
  Moodle to platforma nauczania zdalnego. Informacje o niej znajdziesz po wcześniejszym zalogowaniu się do Extranetu pod linkiem: https://moodle2.e-wsb.pl/course/view.php?id=50275.
 8. Gdzie uzyskam dostęp do Microsoft Office 365?
  Informacje o pakiecie Microsoft Office 365 wraz z linkami do logowania dostępne są na stronie: https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/office-365-dla-studentow-wsb.
 9. Czy semestr będzie odrabiany w lipcu i sierpniu?
  Na chwilę obecną Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego.
 10. Czy jest możliwość organizacji praktyk za pośrednictwem Biura Karier?
  Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa wstrzymaliśmy organizację praktyk za pośrednictwem Biura Karier.
 11. Jak można przekazać dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk?
  Dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego oraz dotyczące organizacji praktyki prosimy wysyłać pocztą tradycyjną.
 12. Gdzie mogę sprawdzić, czy praktyka została zaliczona?
  Informacja o zaliczeniu praktyki jest dostępna w Extranecie w zakładce Praktyki studenckie/Moje praktyki.
 13. Czy będę odbywać się konsultacje z doradcami zawodowymi Biura Karier?
  Tak, doradcy są dostępni on-line (mail, telefon) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura Karier. Kontakty do doradców są dostępne w Extranecie.