Extranet - podstawowe źródło aktualnych informacji dla studenta

Przypominamy, że podstawowym źródłem informacji dla studentów WSB jest Extranet. Za jego pośrednictwem działy obsługowe uczelni przekazują informacje organizacyjne, wytyczne i rozporządzenia. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości i komunikatów w Extranecie.

 

Zaloguj się do Extranetu

 

Jesteś nowym studentem? Dowiedź się jak działa Extranet i co jeszcze musisz wiedzieć rozpoczynając studia w WSB.

Informacje organizacyjne dla nowych studentów

 

Komunikat Rektora

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,  

zadajecie nam wiele pytań o organizację semestru letniego w roku akademickim 2020/2021. Jeszcze w styczniu pragnąc uporządkować przygotowania do nowego semestru i nie chcąc zaskakiwać Państwa decyzjami z dnia na dzień, w porozumieniu z Dziekanami podjąłem decyzję o kontynuowaniu organizacji studiów w semestrze letnim w formule zdalnej. Stosowne zarządzenia w tej sprawie zostały wydane w dniach 13 i 14 stycznia br. i są dla Państwa dostępne w Extranecie.   

Myślę, że wszyscy mamy nadzieję i bardzo pragniemy tego, aby pandemia COVID-19 skończyła się jak najszybciej a zapowiedzi trzeciej fali zakażeń nie spełniły się. Wierzę w to, że tak będzie i dlatego pod koniec semestru letniego dopuszczam możliwość przeprowadzenia właściwych dla danego kierunku zajęć w formie tradycyjnej. Ponadto na części kierunków dopuszczam możliwość zaplanowania na wrzesień stacjonarnych zajęć laboratoryjnych w formie zajęć fakultatywnych.


Decyzja o przeprowadzeniu zajęć należeć będzie do Dziekana Wydziału. O terminach zajęć będziemy Państwa informować z wyprzedzeniem tak, jak to zostało określone we wspomnianych wyżej zarządzeniach. W tym miejscu pragnę podkreślić, że planowanie i prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej będzie możliwe tylko wówczas, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiczna.   


Obserwujemy uważnie przebieg pandemii stosując się do wytycznych dotyczących organizacji kształcenia na studiach wyższych. Wszelkie informacje organizacyjne są i nadal będą Państwu przekazywane na bieżąco za pośrednictwem Extranetu.   


Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,
prof. Jacek Mercik
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu   

Studia w semestrze letnim 2020/2021

Prosimy studentów o zapoznanie się z dokumentami określającymi organizację kształcenia w semestrze letnim:

 • Zarządzenie Rektora nr 9/2021 wydane 13 stycznia br. w sprawie realizacji zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021. 
 • Zarządzenie Dziekana nr 4/2021 wydane 14 stycznia br. w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021. 

Dokumenty dostępne są w Extranecie (ścieżka: Zarządzenia/ Regulaminy/ Procedury/ Przewodniki – Zarządzenia Rektora oraz Zarządzenia Dziekana).

Wsparcie finansowe dla studentów

W związku z pandemią COVID-19 chcemy wesprzeć studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom informujemy, że każdy student, którego sytuacja ekonomiczna uległa istotnemu pogorszeniu w wyniku pandemii może otrzymać (jednorazową) zapomogę z funduszu stypendialnego. Wzór wniosku znajduje się w Extranecie w zakładce "Stypendia i zniżki" w sekcji "Pomoc dla studentów w związku z pandemią COVID-19". 


Gdzie i kiedy złożyć wniosek
Wnioski o zapomogę wraz dokumentami potwierdzającymi opisaną we wniosku sytuację należy złożyć do 30 listopada br. wysyłając komplet dokumentów w postaci skanów na adres mailowy: stypendia@wsb.wroclaw.pl
 
Harmonogram
•    Termin składania wniosków upływa 30.11.2020 r.
•    Wnioski zostaną rozpatrzone do 15.12.2020 r.
•    Przyznane zapomogi zostaną uruchomione na pod koniec grudnia 2020 r.
 
Dodatkowe wyjaśnienia
1.    Za trudną sytuację życiową Wydziałowa Komisja Stypendialna przyjmuje obecnie także utratę lub istotne zmniejszenie przez studenta źródła dochodu spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.
2.    Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację życiową w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia.
3.    Dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta mogą być przykładowo:  
•    Przedstawienie kopii umowy zlecenia z dołączonym zaświadczeniem od zleceniodawcy stwierdzającym jej rozwiązanie, zawieszenie lub brak możliwości realizacji z uwagi na ogólną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego;
•    Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o utracie pracy;
•    Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o istotnym zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia; 
•    Zaświadczenie z CEIDG o zawieszeniu prowadzonej działalności.
4.    Zapomoga, decyzją studenta, może być przekazana na poczet czesnego lub na wskazane przez studenta konto.
5.    Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim (raz w semestrze), ale nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
6.    Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii wnioski o zapomogi wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej. 


Pytania, wątpliwości?
Pisz na adres: stypendia@wsb.wroclaw.pl lub skontaktuj się z Działem Obsługi Finansowej Studenta dzwoniąc pod nr tel. 71 376 23 38 (aktualne godziny pracy podane są w Extranecie).

Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,
w związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i wejście w obszar czerwony, wprowadzono ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach w siedzibach lub filiach. W obszarze czerwonym kształcenie prowadzone jest wyłącznie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

 

W związku z powyższym, zajęcia na studiach podyplomowych w dniach 24-25.10 odbędą się za pośrednictwem MS Teams.

 

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Dziekana z dnia 09.10.2020 r. odnoszącym się do aktualnej sytuacji epidemicznej.
Przeczytaj

Studia w semestrze zimowym 2020/2021

Na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich), II stopnia (magisterskich) oraz jednolitych studiach magisterskich, a także studiach magisterskich łączonych ze studiami podyplomowymi kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie się obywać w modelu mieszanym ze zdecydowaną przewagą zajęć realizowanych online. 

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie nr 35/2020 oraz 36/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 14.09.2020 r. oraz załączniki z harmonogramami określającymi, które zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym (online) a które w trybie tradycyjnym (w salach na uczelni).

 

Zajęcia online w czasie rzeczywistym

Wszystkie zajęcia w trybie zdalnym będą się odbywać w czasie rzeczywistym (synchronicznie), co oznacza, że studenci będą w bezpośrednim kontakcie ze sobą nawzajem oraz z prowadzącym zajęcia. W tym celu będzie wykorzystywana aplikacja Teams dostępna w ramach pakietu Microsoft 365, który jest bezpłatnie udostępniany studentom przez uczelnię.

Wyjątek stanowią zajęcia "Podstawy prawa" na kierunku turystyka i rekreacja (I rok, I stopień) oraz "Rachunkowość zarządcza" na kierunku zarządzanie (II rok, II stopień), które będą się odbywać asynchronicznie na platformie Moodle.

 

Webinary i szkolenia dla studentów

We wrześniu odbyły się pierwsze zajęcia o charakterze organizacyjnym, przeznaczone dla studentów I roku, spotkania Dziekana ze studentami oraz szkolenia z aplikacji Teams. Linki do zapisu wideo z tych spotkań znajdują się na stronie www zakładce "Strefa studenta" w sekcji "Dla nowych studentów".


Platformy do nauki online

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia na studiach wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu odbywają się w modelu mieszanym z przewagą zajęć realizowanych zdalnie. Ciągłość kształcenia zapewniamy dzięki wykorzystaniu trzech platform służących do przeprowadzania zajęć zdalnych oraz e-learningu:


Wsparcie techniczne dla studentów

Prosimy o zgłaszanie problemów technicznych dotyczących działania platform lub problemów z logowaniem na poniższe adresy:

 
Moodle - możliwość zgłaszania błędów z poziomu platformy

Zgłoszenia problemów technicznych lub wysłania zapytań do administratora można dokonać również z poziomu platformy Moodle, wystarczy być zalogowanym. Aby skorzystać z pomocy technicznej po zalogowaniu kliknij w górnym menu "Wsparcie" i wybierz z listy rozwijanej typ zgłoszenia. 

 

Zgłoszenia dotyczące kształcenia i spraw studenckich

W semestrze zimowym z uwagi na to, że większość zajęć będzie odbywać się online, również kontakt z Menedżerami kierunków oraz Prodziekanami możliwy będzie zdalnie. Menedżerowie kierunków będą prowadzić comiesięczne dyżury, o ich terminach i formie (online lub na uczelni) informować będziemy Extranetem.

Do dyspozycji będą również Prodziekani, do których studenci mogą zwracać się ze sprawami studenckimi oraz zgłaszać wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości związane z tokiem studiów. Każdy kierunek studiów objęty jest opieką Prodziekana, który będzie pełnił dyżur dla studentów minimum dwa razy w tygodniu. Dyżury będą odbywać się online oraz na uczelni zgodnie z przedstawionym poniżej podziałem. Terminy dyżurów będą dostępne w Extranecie.

Prodziekani opiekujący się kierunkami studiów 

 


Zarządzenie nr 63/2020 
Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania  
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 09.10.2020 r. 
zmieniające zarządzenie Dziekana nr 35/2020 w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych 


Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 7 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych  zarządzam, co następuje: 
 
§ 1  
W zarządzeniu Dziekana nr 35/2020 w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym 
roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych w załączniku nr 6 usuwa się punkt II.2. 
 
§ 2 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  i  obowiązuje  w  semestrze  zimowym  w  roku 
akademickim 2020/2021. 


Oryginał Zarządzenia wraz z załącznikiem:

Zarządzenie nr 63/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 09.10.2020 r.  zmieniające zarządzenie Dziekana nr 35/2020 w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych 

- Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 (zaktualizowany zarządzeniem 63/2020)

 


Zarządzenie nr 53/2020
Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 01.10.2020 r.
zmieniające zarządzenie Dziekana nr 35/2020 w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych

 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 7 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych
zarządzam, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Dziekana nr 35/2020 w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych w § 1 pkt. 5 po lit. h) dodaje się:

a) Załącznik nr 9 – III rok studiów I stopnia na kierunkach: Finanse i rachunkowość (specjalność: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw), studia stacjonarne i niestacjonarne; Mikrobiznes studia niestacjonarne; Zarządzanie (specjalność: Grafika komputerowa), studia stacjonarne i niestacjonarne.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.


Oryginały Zarządzenia wraz z załącznikami:

Zarządzenie nr 53/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 01.10.2020 r. zmieniające zarządzenie Dziekana nr 35/2020 w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych
- Załącznik nr 9 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020

 


Zarządzenie nr 35/2020
Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
z dnia 14.09.2020 r. (aktualizacja 17.09.2020 r.)
w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych

 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 7 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych
    
zarządzam, co następuje:

§ 1
1.    W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na studiach wyższych będą odbywać się w modelu mieszanym (tj. w trybie tradycyjnym i zdalnym).
2.    Zajęcia w trybie zdalnym mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie, w czasie rzeczywistym – synchronicznie, przy użyciu narzędzi wykorzystywanych przez uczelnię.
3.    Do kształcenia synchronicznego służy narzędzie Microsoft 365 Teams. Platforma Moodle jest wykorzystywana jako narzędzie wspomagające.
4.    W przypadku kształcenia z języków obcych w ramach prowadzonych lektoratów, mogą być wykorzystywane inne rekomendowane przez Uczelnię narzędzia.
5.    W trybie tradycyjnym (bezpośrednio w salach uczelni) będą prowadzone zajęcia, w przypadku których nie ma możliwości uzyskania efektów uczenia się w trybie zdalnym oraz zajęcia lub całe dni zajęciowe, w których – ze względu na proces kształcenia oraz niezbędne czynności administracyjno-organizacyjne – konieczna jest obecność studenta na uczelni.
6.    Szczegółowy zakres kształcenia w formie tradycyjnej w podziale na dni zajęciowe i/lub przedmioty określają:
a)    Załącznik nr 1 – dla I roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich)
b)    Załącznik nr 2 – dla II roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich)
c)    Załącznik nr 3 – dla III roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich)
d)    Załącznik nr 4 – dla IV roku studiów I stopnia (inżynierskich)
e)    Załącznik nr 5 – dla studiów jednolitych magisterskich
f)    Załącznik nr 6 – dla I roku studiów II stopnia
g)    Załącznik nr 7 – dla II roku studiów II stopnia
h)    Załącznik nr 8 – dla naborów „marcowych”


§ 2
1.    Nauczyciele akademiccy prowadzący poszczególne przedmioty zobowiązani są dostosować do form poszczególnych zajęć właściwe metody kształcenia oraz sposób weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Nadzór nad czynnościami, o których mowa w pkt. 1 sprawują Menedżerowie poszczególnych kierunków, przy wsparciu Kierowników Zespołów Dydaktycznych.
3.    Menedżerowie poszczególnych kierunków oraz właściwi Kierownicy Zespołów Dydaktycznych zobowiązaniu są w terminach realizacji zajęć w trybie tradycyjnym przebywać na terenie uczelni.


§ 3
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany w sposobie i trybie realizacji zajęć, w tym określonych niniejszym zarządzeniem.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.
 

Oryginały Zarządzenia wraz z załącznikami

Zarządzenie nr 35/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 14.09.2020 r. w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 Szczegółowy zakres kształcenia w trybie tradycyjnym dla I roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 Szczegółowy zakres kształcenia w trybie tradycyjnym dla II roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

- Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 Szczegółowy zakres kształcenia w trybie tradycyjnym dla III roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

- Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 Szczegółowy zakres kształcenia w trybie tradycyjnym dla IV roku studiów I stopnia (inżynierskich) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

- Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 Szczegółowy zakres kształcenia w trybie tradycyjnym dla studiów jednolitych magisterskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

- Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 Szczegółowy zakres kształcenia w trybie tradycyjnym dla I roku studiów II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

- Załącznik nr 7 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 Szczegółowy zakres kształcenia w trybie tradycyjnym dla II roku studiów II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
- Załącznik nr 8 do Zarządzenia Dziekana nr 35/2020 Szczegółowy zakres kształcenia w trybie tradycyjnym dla naborów marcowych studiów I i II stopnia (licencjackich i inżynierskich) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 Zarządzenie nr 36/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 7 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych
zarządzam, co następuje:

§1
1.    Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia jest zobowiązany określić w Karcie Przedmiotu (KP) warunki zaliczenia i egzaminu.
2.    O przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w pkt. 1 prowadzący zajęcia powiadamia właściwego Kierownika Zespołu Dydaktycznego.
3.    O zasadach zaliczenia i/lub przeprowadzenia prowadzący zajęcia zobowiązany jest powiadomić studentów podczas pierwszych przewidzianych planem zajęć.


§2
Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z odrębnymi przepisami.


§3
1.    W przypadku przedmiotów realizowanych wyłącznie w trybie zdalnym, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia zobowiązani są prowadzenia bieżącej oceny pracy studentów oraz do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów – jeśli jest możliwa właściwa weryfikacja efektów uczenia się – w trybie zdalnym.
2.    W przypadku braku możliwości przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, nauczyciel akademicki zobowiązany jest poinformować o tym Dziekana nie później niż 30 dni przed przewidzianym programem studiów i Regulaminem studiów terminem.
3.    W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, decyzję o sposobie i terminie przeprowadzenia zaliczenia i/lub egzaminu podejmuje Dziekan.


§4
Pełną dokumentację potwierdzającą weryfikację efektów uczenia się, prowadzący zajęcia zobowiązany jest zarchiwizować:
a)    na platformie Moodle;
b)    z wykorzystaniem narzędzi Mictrosoft 365 Teams;
c)    lub w innej formie, pozwalającej dokonać weryfikacji (dysk OneDrive, nośniki elektroniczne itp.). W takim przypadku zobowiązany jest udostępnić (przekazać) materiały właściwemu Kierownikowi Zespołu Dydaktycznego.


§5
Nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu sprawują: Kierownicy Zespołów Dydaktycznych i Menedżerowie Kierunków. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Prodziekan lub Dziekan.


§6
Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania zaliczeń i/lub egzaminów określa Regulamin Studiów.


§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r.. i obowiązuje w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Oryginał dokumentu:

Zarządzenie nr 36/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

 

Zajęcia w semestrze zimowym: studia wyższe

Informacja dla studentów I stopnia (licencjackich, inżynierskich), II stopnia (magisterskich) oraz jednolitych studiów magisterskich

 

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych.

  

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, art. 51 ust. 1, w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875, 1086) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423), zgodnie z Rekomendacjami MNiSW z 2 dnia 2 września 2020 roku dla władz uczelni: Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim zarządzam co następuje: 

§ 1

 1. Rok akademicki 2020/2021 będzie zorganizowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa związanymi z pandemią COVID-19.
 2. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą odbywać się w modelu mieszanym (tj w trybie tradycyjnym i zdalnym), w którym zajęcia wykładowe, konwersatoryjne i seminaryjne, a także zajęcia ćwiczeniowe i projektowe będą w większości realizowane w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym – synchronicznie, przy użyciu narzędzi wykorzystywanych przez uczelnię.
 3. Podstawowym założeniem w planowaniu i realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 jest dbanie o bezpieczeństwo studentów i pracowników uczelni, zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami sanitarnymi oraz zachowanie standardów jakości kształcenia określonych odrębnymi dokumentami. 
 4. W trybie tradycyjnym (bezpośrednim) będą prowadzone zajęcia, w przypadku których nie ma możliwości uzyskania efektów uczenia się w trybie zdalnym.
 5. Dziekan danego wydziału może określić również - jeśli uzna to za konieczne – przeprowadzenie innych zajęć określonych w programie studiów w trybie tradycyjnym.
 6. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 4-5 odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.
 7. Decyzję o realizacji zajęć, o których mowa w ust. 4-5, w tym ich terminie, podejmuje Dziekan danego Wydziału, informując o tym Rektora i właściwego Wicekanclerza odpowiedzialnego za działalność właściwej jednostki lokalnej, co najmniej 7 dni przed ich terminem.
 8. Praktyki zawodowe studentów studiów I stopnia będą odbywać się w trybie określonym przez podmiot, w którym są one realizowane.
 9. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego określa Dziekan danego Wydziału najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
 10. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19, Dziekan danego Wydziału upoważniony jest do podjęcia decyzji zawieszającej odbywanie się zajęć określonych w ust. 4-5.
 11. Realizacja zajęć na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 października 2020 r. i obowiązuje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

 

Oryginał dokumentu:

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach wyższych
 

Zajęcia w semestrze zimowym: studia podyplomowe i MBA

Informacja dla uczestników studiów podyplomowych i MBA.

 

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, art. 51 ust. 1, w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875, 1086) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423), zgodnie z Rekomendacjami MNiSW z 2 dnia 2 września 2020 roku dla władz uczelni: Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim zarządzam co następuje: 

§ 1

 1. Rok akademicki 2020/2021 będzie zorganizowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa związanymi z pandemią COVID-19.
 2. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą odbywać się w modelu mieszanym (tj w trybie tradycyjnym i zdalnym), w którym zajęcia będą w większości realizowane w trybie tradycyjnym. W przypadku konieczności prowadzenia zajęć trybie zdalnym, będą one realizowane w czasie rzeczywistym – synchronicznie, przy użyciu narzędzi wykorzystywanych przez uczelnię.
 3. Podstawowym założeniem w planowaniu i realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 jest dbanie o bezpieczeństwo studentów i pracowników uczelni, zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami sanitarnymi oraz zachowanie standardów jakości kształcenia określonych odrębnymi dokumentami. 
 4. W trybie tradycyjnym (bezpośrednim) będą prowadzone zajęcia, w przypadku których nie ma możliwości uzyskania efektów uczenia się w trybie zdalnym.
 5. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 4 odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.
 6. Decyzję o realizacji zajęć, o których mowa w ust. 4, w tym ich terminie, podejmuje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA, informując o tym Rektora.
 7. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego określa Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 8. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19, Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA upoważniony jest do podjęcia decyzji zawieszającej odbywanie się zajęć określonych w ust. 4.
 9. Realizacja zajęć na studiach wyższych odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 października 2020 r. i obowiązuje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA
 


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Dział Studiów Podyplomowych

Tel.: 71 356 16 20, 71 356 16 49

E-mail: dsps@wsb.wroclaw.pl
 

Biuro Programu MBA

Tel.: 71 376 23 75, 71 376 23 92

E-mail: mba@wsb.wroclaw.pl
 

Praca działów obsługowych

W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni pracują. Jednak aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Jeśli nie masz pewności, czy swoją sprawę możesz załatwić zdalnie - możesz nas zapytać. Nie przyjeżdżaj na uczelnię jeśli nie musisz, każdą osobistą wizytę umów wcześniej z obsługującym Cię działem.


Jakie informacje podać w mailu?
 

W przypadku załatwiania spraw drogą mailową:
•    maila należy wysłać ze swojego adresu mailowego podanego w uczelni (widoczny w Extranecie w zakładce Mój profil/Moje dane), 
•    podać swój numer albumu oraz imię i nazwisko,
•    w przypadku Dziekanatów podanie/prośbę napisać w treści emaila, a nie jako załącznik.
 

Aktualne dni i godziny otwarcia działów tak, jak do tej pory możesz sprawdzić w zakładce:
 

Kontakt  lub  Extranet

 

Uwaga!

 • Środa jest dniem pracy zdalnej – w ten dzień kontakt jest możliwy drogą mailową i telefoniczną.
 • Spotkanie na uczelni jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym.

 

Najważniejsze jest dla nas Twoje bezpieczeństwo, dlatego prosimy, abyś podczas wizyt, przestrzegał wszystkich wyznaczonych norm sanitarnych, które pomagają chronić nas wszystkich.

 

Decydując się na odwiedzenie naszej uczelni, pamiętaj o dezynfekcji rąk, zachowywaniu dystansu oraz używaniu maseczek. Zwróć uwagę na instrukcje dotyczące odpowiednich zachowań, tak aby każdy mógł zrealizować cel swojej wizyty w bezpieczny sposób.

 

Jeżeli w ciągu ostatnich dni miałeś kontakt z kimś chorym, albo masz objawy przeziębienia takie jak temperatura czy kaszel, zostań w domu i skontaktuj się z nami, za pomocą e-maila bądź telefonu. Pamiętaj, że wszystkie zasady zostały wprowadzone w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.


Do zobaczenia!

Realizacja i zaliczanie praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania z dnia 06.04.2020 r.
w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511) oraz Rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich zarządzam, co następuje:

§ 1
Jeśli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk zawodowych realizowanych w uzgodnionej pierwotnie formie na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą, dopuszcza się ich kontynuowanie z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.

§ 2

 1. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania praktyk zawodowych.
 2. W przypadku sytuacji, o której mowa w pkt. 1 należy określić alternatywny sposób osiągnięcia efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.

§ 3
Jeżeli w ramach zrealizowanej praktyki zawodowej do czasu zawieszenia zajęć, opiekun praktyk zawodowych oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, praktykę zawodową można uznać za zaliczoną.


§ 4
Decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki zawodowej i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki zawodowej podejmuje Dziekan. 

§ 5
W przypadkach określonych w § 1-4 stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511).

§ 6
Rozstrzyganie i załatwianie spraw określonych w § 1-4 może być prowadzone w formie zdalnej, a dokumentacja przekazywana w formie skanów i plików multimedialnych, w sposób przyjęty przez uczelnię.


§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 roku i obowiązuje do odwołania, nie później jednak niż do 30.09.2020 r.

 

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
 

Prace i egzaminy dyplomowe: studia wyższe

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku
  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911),

zarządzam co następuje: 

§ 1

 1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów na studiach wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzone jest w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie uczelni oraz filii mogą odbywać się wyłącznie:
  a.    zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  b.    zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
  c.    egzaminy dyplomowe.
 3. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2 odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.
 4. Decyzję o realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, w tym ich terminie, podejmuje Dziekan danego Wydziału, informując o tym Rektora i Wicekanclerza odpowiedzialnego za działalność właściwej jednostki lokalnej. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po 25 maja 2020 roku, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3.
 5. W odniesieniu do przedmiotów, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, realizacja tych przedmiotów może zostać odroczona. Decyzję o terminie i sposobie ich realizacji podejmuje Dziekan danego Wydziału.
 6. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa Dziekan danego Wydziału.
 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19, Dziekan danego Wydziału upoważniony jest do podjęcia decyzji zawieszającej odbywanie się zajęć określonych w ust. 2.
 8. Realizacja zajęć na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 25 maja 2020 r. i obowiązuje do 30.09.2020 r.

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 18/2020 Rektora z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku

 

Komunikat Dziekana


Szanowni Państwo,

W związku zapytaniami z Państwa strony w sprawie terminów egzaminów dyplomowych, uprzejmie informuję, że wydane zarządzenia (19/2020; 20/2020; 21/2020) przewidują oba warianty ich przeprowadzenie (formę tradycyjną i zdalną). Jako uczelnia zobowiązani jesteśmy funkcjonować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Na chwilę obecną wszystkie uczelnie są obligatoryjnie zamknięte do 24.05.2020 r. Czekamy na kolejne akty prawne właściwych organów administracji publicznej, w tym akty w zakresie bezpieczeństwa. Myślę, że realny termin odpowiedzi na pytanie: w jakiej formie odbędą się egzaminy dyplomowe, to koniec maja br. Mogę jednak Państwa zapewnić, że jako uczelnia podejmiemy wszelkie przewidziane prawem działania, aby egzaminy dyplomowe odbyły się w formie tradycyjnej.

Jednocześnie zapraszam serdecznie na dzisiejsze webinarium, poświęcone w dużej mierze omówieniu procedury dyplomowania.

 

Z poważaniem
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB 

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
 

Zarządzenie nr 21/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643); Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741) oraz Rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 26 marca 2020 r.
    
zarządzam, co następuje:
 

§ 1

 1. Egzamin dyplomowy może odbywać się w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. 
 2. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą przebywać razem i osobno, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz aktów prawa wewnętrznego.


§ 2

 1. Egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej. 
 2. Dedykowanym narzędziem na Wydziale Finansów i Zarządzania jest narzędzie Microsoft Teams.
 3. Do przeprowadzenia egzaminu służy urządzenie elektroniczne pozwalające w czasie rzeczywistym na jego przeprowadzenie.
 4. Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w oparciu o inne narzędzie niż wymienione w pkt. 2 wymaga zgody Dziekana.


§ 3

 1. Rozpoczęcie egzaminu następuje w terminie i w sposób wskazany przez uczelnię nie później niż 7 (siedem) dni przed egzaminem przy wykorzystaniu określonych w Regulaminie Studiów środków komunikacji. Szczegółowy zakres określa Dziekan.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zweryfikować dane osobowe studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego.
 3. Weryfikacja danych osobowych następuje poprzez udostępnienie przez studenta dokumentu pozwalającego ponad wszelką wątpliwość ustalić jego tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka.


§ 4

 1. Dyplomant podczas egzaminu musi pozostawać w trybie on-line, z włączoną kamerą i mikrofonem, w odległości co najmniej jednego metra od kamery, z naturalnie ułożonymi rękami, w kontakcie wzrokowym z członkami komisji.
 2. Dyplomant odpowiada na dwa losowo wybrane pytania (jedno z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego i jedno z zakresu przedmiotów kształcenia kierunkowego). Wyboru pytań dokonuje poprzez wskazanie odpowiedniej karty z treścią pytania, udostępnionej przez Przewodniczącego Komisji.
 3. Podczas obrony pracy dyplomowej student również odpowiada na minimum jedno pytanie dotyczące problematyki pracy dyplomowej zadane przez członków komisji.
 4. Po zakończeniu odpowiedzi Przewodniczący Komisji – zachowując zasadę poufności obrad względem studenta – omawia wraz z członkami Komisji złożony egzamin i sporządza protokół z jego przebiegu. 
 5. Po wypełnieniu czynności, o których mowa w pkt. 4, komisja egzaminacyjna nawiązuje połączenie przy użyciu narzędzia synchronicznego ze studentem i przedstawia ostateczny wynik egzaminu dyplomantowi.
 6. W przypadku uzasadnionego sposobem przeprowadzenia egzaminu braku możliwości podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 4 przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej, Przewodniczący Komisji składa stosowne oświadczenie Dziekanowi, a oryginał protokołu dostarcza do właściwego dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od przeprowadzonego egzaminu. Pozostali członkowie komisji podpisują protokół w terminie 7 dni po otrzymaniu protokołu przez pracownika właściwego dziekanatu, po uprzednim poinformowaniu.


§ 5

 1. W przypadku, gdy po dokonaniu lub wskazaniu pytań, o których mowa w § 4 pkt. 2-3 egzamin zostanie przerwany z przyczyn obiektywnych (np. utrata połączenia audio, video lub obu wymienionych) decyzję o kontynuowaniu egzaminu podejmuje Przewodniczący Komisji. 
 2. W przypadku ustalenia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu z przyczyn, o których mowa w pkt. 1, Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu. 
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Przewodniczący Komisji zobowiązany jest opisać szczegółowo sytuację w protokole.
 4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2, sprawę – w terminie 7 dni – rozstrzyga Dziekan lub upoważniony Prodziekan, który może podjąć decyzję o powtórzeniu egzaminu dyplomowego.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 29.04.2020 r. i obowiązuje w roku akademickim 2019/2020.


Prosimy o zapoznanie się:
PROCEDURA DLA STUDENTA dotycząca składania prac dyplomowych oraz podstawowych wymogów związanych z przystąpieniem do egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

Zarządzenie w PDF:
Zarządzenie nr 21/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 20/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie szczególnych warunków składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz § 45 pkt. 3 Regulaminu Studiów, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741)

    
zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Egzamin dyplomowy w roku akademickim 2019/2020, w terminach określonych odrębnym zarządzeniem, odbywa się w formie tradycyjnej i/lub w formie zdalnej.
 2. W przypadku egzaminu dyplomowego realizowanego w formie tradycyjnej, mogą zostać określone – odrębnym zarządzeniem – dodatkowe wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w dowolnym, ale uzasadniającym ich wprowadzenie okresie poprzedzającym egzamin.
 3. Przez formę zdalną należy rozumieć egzamin realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych odrębnymi przepisami, w oparciu o dysponowaną infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiającymi jego przeprowadzenie w trybie synchronicznym, w czasie rzeczywistym.
 4. Sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej, w trybie synchronicznym, określają odrębne przepisy.
 5. W uzasadnionych przypadkach ustalona forma przeprowadzania egzaminu może zostać zmieniona. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan lub upoważniony Prodziekan.


§ 2

 1. Warunkiem koniecznym dla dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest spełnienie warunków określonych w § 47 Regulaminu Studiów oraz przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
 2. W terminie określonym odrębnymi przepisami student zobowiązany jest przekazać w formie elektronicznej:
  a.    pracę dyplomową, zatwierdzoną przez promotora i po sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy w pliku w formacie PDF,
  b.    raport ogólny z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego przekazany przez promotora, w pliku w formacie PDF.
 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 student zamieszcza w dedykowanym kursie na platformie Moodle.
 4. Kursy, o których mowa w pkt. 3 zostaną uruchomione przez uczelnię nie później niż 11.05.2020 r.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest dostarczyć 4 (cztery) zdjęcia do dyplomu zgodnie z odrębną instrukcją.
 6. Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich zobowiązań, w tym finansowych wobec uczelni, co najmniej 5 (pięć) dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. 

 

§ 3

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się na zasadach określonych w § 48-52 i 55 Regulaminu Studiów, z uwzględnieniem Zarządzeń Dziekana nr 14/2019, 15/2020, 16/2020.
 2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan. 
 3. O terminie egzaminu dyplomowego student powiadamiany jest nie później niż 7 (siedem) dni przed egzaminem przy wykorzystaniu określonych w Regulaminie Studiów środków komunikacji.
 4. Przez termin, o którym mowa w pkt. 3 rozumie się podanie dokładnej daty i godziny egzaminu. 


§ 4
Z uwagi na szczególne warunki funkcjonowania uczelni i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu.


§ 5

Szczegółowy tryb obiegu dokumentów i warunków technicznych w procesie dyplomowania określają odrębne procedury i instrukcje.


§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 29.04.2020 r. i obowiązuje w roku akademickim 2019/2020.
 

Zarządzanie w PDF: 

Zarządzenie nr 20/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie szczególnych warunków składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

 Zmiany terminów składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych


Zarządzenie nr 19/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmiany terminów składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741)
    
zarządzam, co następuje:


§ 1

Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz szczególne warunki realizacji procesu dydaktycznego w formie zdalnej, zmianie ulegają  terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020


§ 2

1.    Wprowadzam następujący terminarz składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia (wszystkie daty w znaczeniu „włącznie”):

A.    Składanie prac w terminie podstawowym

 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) - 24.05.2020 r.
 • Praca magisterska - 31.05.2020 r.

B.    Podstawowy termin egzaminów dyplomowych

 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) - 15.06.2020 r. – 30.06.2020 r.
 • Praca magisterska - 29.06.2020 r. – 10.07.2020 r.

C.    Składanie prac w terminie dodatkowym

 • Inżynierska praca projektowa - 24.05.2020 r.
 • Praca licencjacka (marcówka) - 24.05.2020 r.
 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) -19.09.2020 r.
 • Praca magisterska (marcówka) - 31.05.2020 r.
 • Praca magisterska - 20.09.2020 r.

D.    Dodatkowy termin egzaminów dyplomowych

 • Inżynierska praca projektowa  - 15.06.2020 r. – 30.06.2020 r.
 • Praca licencjacka (marcówka) - 15.06.2020 r. – 30.06.2020 r.
 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) - 12.10.2020 r. – 23.10.2020 r.
 • Praca magisterska (marcówka) - 29.06.2020 r. – 10.07.2020 r.
 • Praca magisterska    26.10.2020 r. – 30.10.2020 r.

2.    O terminie egzaminu dyplomowego studenci poinformowani zostaną w sposób określony Regulaminem studiów.

§ 3
1.    W związku z ograniczeniami wynikającymi z czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się nadzwyczajny, rezerwowy podstawowy termin egzaminu dyplomowego:

 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) - maksymalnie do 17.07.2020 r.
 • Praca magisterska - maksymalnie do 17.07.2020 r.

2.    Termin, o którym mowa w pkt. 1, może być wykorzystany w sytuacji nadzwyczajnej, wyłącznie w sytuacji mającej ścisły związek z COVID-19. Każdorazowo rozstrzyga to Dziekan, lub upoważniony przez Dziekana Prodziekan. Rozstrzygnięcie jest ostateczne.

§ 4
1.    Z uwagi na szczególne warunki funkcjonowania uczelni i ograniczenia wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, istnieje możliwość wprowadzenia zmian w terminach określonych w § 2 i 3.
2.    W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana, terminy o których w § 2 i 3 mogą ulec zmianie.

§ 5
Z dniem wejścia w życie obowiązywania niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie Dziekana nr 07/2019 z dnia 31.05.2019 r.


§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 28.04.2020 r. i obowiązuje w roku akademickim 2019/2020.

 

Dokument PDF: 

Zarządzenie nr 19/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmiany terminów składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
 


 

Terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych 
komunikat Dziekana z dnia 6.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci


Od dnia 17.03.2020 r. wznowiony został proces dydaktyczny na studiach wyższych i uruchomione zostało kształcenie zdalne. 

Przedmioty: seminarium dyplomowe, techniczny projekt nowatorski, seminarium magisterskie realizowane są on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych narzędzi wykorzystywanych w kształceniu zdalnym.

Mając na uwadze powyższe informuję, że nie przewiduje się zmian w terminach składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020, określonych w Zarządzeniu Dziekana nr 7/2019 z dnia 31.05.2019 r. (w załączeniu do niniejszego komunikatu).

Tym samym bardzo proszę o pełne zaangażowanie w tworzenie prac dyplomowych, tak aby mogli Państwo złożyć je w przewidzianym w Zarządzeniu terminie, tj.:

 • do 16.05.2020 r. w przypadku prac licencjackich i inżynierskich,
 • do 24.05.2020 r. w przypadku prac magisterskich. 


Jednocześnie informuję, że o przyjęciu pracy dyplomowej decyduje promotor, a praca podlega kontroli w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), co szczegółowo reguluje Zarządzenie Dziekana nr 16/2019 z dnia 1.10.2019 r. (w załączeniu do niniejszego komunikatu).

W przypadku ukończenia i zaakceptowania pracy dyplomowej przez promotora oraz pozytywnej weryfikacji w JSA przed 30.04.2020 r., bardzo proszę wstrzymanie się z jej przekazywaniem do właściwego dziekanatu. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określone zostaną po 15.04.2020 r.

Określone w Zarządzeniu terminy egzaminów dyplomowych – na chwilę obecną – pozostają bez zmian. Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wymusi dokonanie zmian w przewidzianym harmonogramie, bezzwłocznie Państwa o tym poinformuję.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub zadać dodatkowe pytania, bardzo proszę o kontakt bezpośredni z właściwym Prodziekanem.


Życzę Państwu Dużo Zdrowia, Łączę Wyrazy Szacunku

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB


Oryginał dokumentu:

 

Zajęcia, zaliczenia i egzaminy: studia podyplomowe i MBA

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku
  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911),

zarządzam co następuje: 

§ 1

 1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzone jest w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie uczelni oraz filii mogą odbywać się wyłącznie:
  a.    zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  b.    zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
  c.    egzaminy dyplomowe.
 3. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2 odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.
 4. Decyzję o realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, w tym ich terminie, podejmuje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA, informując o tym Rektora i Wicekanclerza odpowiedzialnego za działalność właściwej jednostki lokalnej. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po 25 maja 2020 roku, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3.
 5. W odniesieniu do przedmiotów, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, realizacja tych przedmiotów może zostać odroczona. Decyzję o terminie i sposobie ich realizacji podejmuje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA.
 6. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA.
 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19, Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA upoważniony jest do podjęcia decyzji zawieszającej odbywanie się zajęć określonych w ust. 2.
 8. Realizacja zajęć na studiach wyższych odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 25 maja 2020 r. i obowiązuje do 30.09.2020 r.

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku

 

Prosimy również o zapoznanie się:

Zarządzenia Rektora nr 17/2020 z dnia 02.05.2020 r. w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej na studiach podyplomowych oraz MBA w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
 


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Dział Studiów Podyplomowych

Tel.: 71 356 16 20, 71 356 16 49

E-mail: dsps@wsb.wroclaw.pl
 

Biuro Programu MBA

Tel.: 71 376 23 75, 71 376 23 92

E-mail: mba@wsb.wroclaw.pl

Przedłużenie legitymacji

Komunikat Dziekana z 13.05.2020 r. o ważności i przedłużania legitymacji studenckich w roku akademickim 2019/2020

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci


Uprzejmie informuję, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), na podstawie art. 63 ust. 4, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.

Tym samym, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.  Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Aktualnie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741) – przedłużenie ograniczenia działalności uczelni obowiązuje do dnia 24 maja 2020 r.

W przypadkach indywidualnych lub w celu zasięgnięcia informacji w tym zakresie, bardzo proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczny w wyznaczonych godzinach pracy dziekanatów.

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB
 

Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana o ważności i przedłużania legitymacji studenckich w roku akademickim 2019/2020 z dnia 13.05.2020 r.
Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego - MNISW
Komunikat Dziekana w sprawie legitymacji studenckich z dnia 12.03.2020r.

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław
www.psse.wroc.pl

 

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

·         Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.

·         Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.

·         Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

 

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

 

Kształcenie w okresie zawieszenia zajęć - komunikaty

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej na studiach wyższych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741)


zarządzam co następuje: 


§ 1

 1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów na studiach wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 prowadzone jest w formie zdalnej.
 2. W odniesieniu do przedmiotów, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, realizacja tych przedmiotów zostaje odroczona. Decyzję o terminie i sposobie ich realizacji podejmuje Dziekan danego Wydziału.
 3. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego w formie zdalnej określa Dziekan danego Wydziału.
 4. Realizacja zajęć na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 do odwołania, nie później jednak niż do 30.09.2020 r.

 

Zarządzenie w PDF:
Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej na studiach wyższych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 


Komunikat Dziekana z dnia 24.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,


Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do dnia 24 maja 2020 r., zaznaczając jednocześnie, że zajęcia w tym czasie muszą odbywać się w formie zdalnej. 
 

Jednocześnie informuję, że na mocy Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11/2020 z dnia 10.03.2020 r., na Wydziale Finansów i Zarządzania kształcenie w formie zdalnej prowadzone jest do odwołania.
 

W przypadku podjęcia innych decyzji, w tym zmiany obowiązujących terminów, zostaniecie Państwo o tym bezzwłocznie poinformowani.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub zadać dodatkowe pytania, prosimy o korespondencję na adres e-mail: koronawirus@wsb.wroclaw.pl.


Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB

 

Prosimy o zapoznanie się: 

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie ograniczenia działalności uczelni - 24.04.2020 r.
Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie prowadzenia zajęć w formie zdalnej - 09.04.2020 r.
Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania o wznowieniu zajęć - 16.03.2020 r.

 


Komunikat Dziekana z dnia 12.03.2020 r.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuścił realizację procesu kształcenia i programu studiów w alternatywnych formach, w tym z

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi realizację procesu dydaktycznego przy założeniu, że zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych efektów uczenia się, określonych programem studiów.

Szczegółowe informacje o sposobie, formach i trybie prowadzenia zajęć oraz czasie ich realizacji zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich podjęciu. Będą one skierowane do każdego kierunku, specjalności i trybu, gdyż przyjęte rozwiązania będą wymagały takiego indywidualnego podejścia.

Co ważne, na chwilę obecną MNiSW nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego ani w rekrutacji na studia, podobnie w przypadku terminów egzaminów dyplomowych.
 

Mając na uwadze powyższe Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu:

 

 1. Przygotowuje szczegółowe wytyczne do kształcenia zdalnego oraz uaktualniony harmonogram zajęć kontaktowych. Uczelnia planuje w procesie kształcenia zdalnego wykorzystanie platformy Moodle, środowiska Microsoft Office 365 oraz innych technologii do kształcenia zdalnego.
 2. Ustaliła, że przedmioty: seminarium dyplomowe, techniczny projekt nowatorski oraz seminarium magisterskie realizowane są w sposób zdalny, wszyscy prowadzący te przedmioty zostali zobligowani do ich kontynuacji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi informatycznych służących do zdalnego kontaktu, aby określony harmonogramem termin złożenia pracy był niezagrożony.
 3. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych kontynuowane są na dotychczasowych zasadach. 
 4. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych zostaną uruchomione na platformie Moodle wraz z konsultacjami on-line.
 5. Informuje, że ważność legitymacji studenckich zostaje przedłużona do 31 maja 2020 r. (zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) bez konieczności ich indywidualnego przedłużania w dziekanacie uczelni. Przedłużanie legitymacji na kolejny okres zostanie wznowione od 4 maja 2020 r.
 6. Harmonogram pracy działów będzie na bieżąco aktualizowany i dostępny w Extranecie. Podstawową formą kontaktu z działami obsługowymi jest telefon oraz e-mail. Czynimy to w trosce o bezpieczeństwo studentów, dlatego też upraszczamy proces załatwiania spraw studenckich. W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej w dziale obsługowym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, aby upewnić się czy wizyta jest niezbędna. 
 7. PŁATNOŚĆ CZESNEGO – W związku z tym, że proces dydaktyczny realizowany w formie bezpośredniego kontaktu został zawieszony, a wytyczne MNiSW wskazują na stosowanie innych form kształcenia, zostaną zastosowane rozwiązania, które umożliwią zdobycie niezbędnych kwalifikacji przewidzianych programem całych studiów. Wysokość czesnego oraz terminy płatności nie ulegają zmianie.
 8.  Prosimy o sprawdzenie informacji o działaniu uczelnianych platform dydaktycznych i informacyjnych:

Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania z dnia 12.03.2020 r.
 

Zawieszenie zajęć na uczelni - 11.03.2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej, mając na uwadze bezpośrednie zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, z dniem 11 marca 2020 r. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zawiesiła prowadzenie zajęć na studiach wyższych na czas nieokreślony. Podjęta w dniu 11 marca br. przez Radę Ministrów decyzja o wprowadzeniu radykalnych działań mających na celu spowolnienie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i zawieszenie na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzenia zajęć we wszystkich uczelniach w Polsce do dnia 25 marca br., potwierdza słuszność działań Władz WSB we Wrocławiu. W związku z tym zajęcia dydaktyczne na naszej uczelni w formie tradycyjnej są zawieszone do odwołania.

 

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonrane) oraz studiów podyplomowych, MBA, kursów i szkoleń a także wydarzeń, które były zaplanowane na terenie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

Przekazywanie informacji organizacyjnych

 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz sposobu realizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem Extranetu, niniejszej podstrony lub innymi kanałami informacyjnymi.


Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

 


Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania do studentów 

Zarządzenie Rektora nr_11_2020 ws zawieszenia zajęć

FAQ - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

 

 1. Czy uczelnia jest zamknięta?
  Nie, działy administracyjne pracują, ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo. Godziny pracy działów oraz dane kontaktowe podane są w Extranecie oraz zakładce Kontakt na stronie www.
 2. Mam pilną sprawę, czy mogę przyjechać na uczelnię?
  Najpierw skontaktuj się z działem obsługowym, w którym chcesz załatwić daną sprawę. Pracownik administracyjny pomoże ustalić, czy faktycznie Twoja osobista wizyta jest potrzebna, czy sprawa może być rozwiązana zdalnie. Dane kontaktowe i godziny pracy podane są w Extranecie oraz zakładce Kontakt na stronie www.
 3. Jak przedłużyć ważność legitymacji studenckiej?
  Nie musisz tego robić, legitymacja jest ważna. Szczegóły znajdziesz wyżej na tej stronie w sekcji "Przedłużenie legitymacji".
 4. Jak odebrać legitymację, którą miałem otrzymać na pierwszych zajęciach w marcu?
  W tej sprawie skontaktuj się z Dziekanatem telefonicznie lub napisz email. Godziny pracy i dane kontaktowe podane są w Extranecie.
 5. Czy jest możliwość organizacji praktyk za pośrednictwem Biura Karier?
  Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa wstrzymaliśmy organizację praktyk za pośrednictwem Biura Karier.
 6. Jak można przekazać dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk?
  Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 dokumentacja dotycząca praktyk może zostać przekazana w formie skanów drogą mailową na adres biuro.karier@wsb.wroclaw.pl.
 7. Gdzie mogę sprawdzić, czy praktyka została zaliczona?
  Informacja o zaliczeniu praktyki jest dostępna w Extranecie w zakładce Praktyki studenckie/Moje praktyki.
 8. Czy będę odbywać się konsultacje z doradcami zawodowymi Biura Karier?
  Tak, doradcy są dostępni on-line (mail, telefon) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura Karier. Kontakty do doradców są dostępne w Extranecie.

 

Dbajmy o siebie nawzajem:

Zasady bezpieczeństwa