Zarządzania Dziekana z 26.05.2020 r.

Zarządzenie nr 25/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26.05.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020


Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911); Zarządzeniem nr 18/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 23/2020 Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
    
zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Egzamin dyplomowy może odbywać się w formie zdalnej, w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach.
 2. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej odbywa się po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 Zarządzenia Dziekana nr 23/2020 z dnia 26.05.2020 r.
 3. Podczas egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w formie zdalnej, członkowie komisji egzaminacyjnej prowadzą egzamin w specjalnie przygotowanych do tego salach, uwzględniających reżim sanitarny i/lub bezpieczeństwa. Obowiązujący reżim sanitarny i warunki bezpieczeństwa określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 4. W uzasadnionych przypadkach członek komisji egzaminacyjnej – na podstawie złożonego do Dziekana wniosku – może uczestniczyć w egzaminie z innego miejsca, z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w § 2. 
 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 decyzję podejmuje Dziekan. Dziekan może dokonać zmiany członka komisji egzaminacyjnej. 

§ 2

 1. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej, w ramach synchronicznego kontaktu online, może zostać przeprowadzony wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi MS Teams, w domenie @wsb.wroclaw.pl.
 2. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej, w ramach synchronicznego kontaktu online musi być rejestrowany (zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; Dz.U. 2020 poz. 695), z wykorzystaniem narzędzi MS Teams, poprzez funkcję: nagrywanie. Rejestracja przechowywana jest przez uczelnię przez co najmniej 12 miesięcy lub przez okres wskazany przez właściwy organ. 


3.    Student składając deklarację, o której mowa w § 2 ust. 1 i 3 Zarządzenia Dziekana nr 23/2020:

a.    wyraża zgodę na rejestrację egzaminu dyplomowego, o której mowa w ust. 2,

b.    potwierdza posiadanie dostępu do urządzenia elektronicznego wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości umożliwiających udział w wideokonferencjach (przepustowość  min. pobieranie 3 Mb/s i wysyłanie 1,5 Mb/s, optymalnie odpowiednio 7 Mb/s i 3,5 Mb/s) oraz dostęp do programu MS Teams w usłudze MS Office 365 dla Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,

c.    potwierdza znajomość obsługi MS Teams.
 

§ 3

 1. Egzamin dyplomowy w formie zdalnej może zostać przeprowadzony w dni powszednie oraz w sobotę i niedzielę, w godzinach 8.00-19.00.
 2. Egzamin odbywa się w cyklu 20 minutowym. 
 3. Szczegółowy harmonogram egzaminu dyplomowego ustala Dziekan.
 4. Rozpoczęcie egzaminu następuje w terminie i w sposób wskazany przez uczelnię nie później niż 7 (siedem) dni przed egzaminem przy wykorzystaniu określonych w Regulaminie Studiów środków komunikacji. Szczegółowy zakres określa Dziekan.
 5. Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zweryfikować dane osobowe studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego.
 6. Weryfikacja danych osobowych następuje poprzez udostępnienie przez studenta dokumentu pozwalającego ponad wszelką wątpliwość ustalić jego tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka.

§ 4

 1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej jest odpowiedzialny za:
  a.    prawidłowe przeprowadzenie egzaminu z uwzględnieniem przepisów Regulaminu Studiów,
  b.    dopełnienie formalności dokumentacyjnych przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego (jeśli wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej są obecni), w tym:
  - uzyskanie podpisu Promotora na druku oceny pracy dyplomowej,
  - uzyskanie podpisu Promotora na druku raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
  - uzyskanie podpisu Recenzenta na druku recenzji,
 2. Rozpoczęcie egzaminu następuje poprzez połączenie Komisji Egzaminacyjnej ze studentem z wykorzystaniem programu MS Teams, na zasadach określonych w § 3 ust. 4.
 3. Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zobowiązany jest przedstawić/wyjaśnić studentowi kwestie techniczne i merytoryczne związane z przebiegiem egzaminu (student/studentka nie może korzystać podczas trwania egzaminu z pomocy żadnych aplikacji, materiałów ułatwiających odpowiedź na zadawane pytania czy korzystać z pomocy osób trzecich), a także konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty połączenia) przed jej zakończeniem, o których mowa w § 5 ust. 1.
 4. Dyplomant podczas egzaminu musi pozostawać w trybie on-line, z włączoną kamerą i mikrofonem, w odległości co najmniej jednego metra od kamery, z naturalnie ułożonymi rękami, w kontakcie wzrokowym z członkami komisji.
 5. Przystępując do egzaminu dyplomowego, student dokonuje wyboru pytań, zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej,
 6. Po udzieleniu przez studenta odpowiedzi na wszystkie pytania, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zobowiązany jest:
  a.    poprosić studenta o pozostanie online,
  b.    wyłączyć kamerę i mikrofon,
  c.    przeprowadzić czynności oceniające odpowiedzi na pytania egzaminacyjne,
  d.    wypełnić protokół egzaminu dyplomowego i uzyskać podpisy członków komisji,
  e.    włączyć kamerę i mikrofon,
  f.    podać studentowi ocenę egzaminu dyplomowego oraz ocenę końcową ze studiów
 7. W przypadku uzasadnionego sposobem przeprowadzenia egzaminu braku możliwości podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 6 pkt. d przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej, Przewodniczący Komisji składa stosowne oświadczenie Dziekanowi. Wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej zobowiązani są do podpisania protokołu w terminie do 7 dni po przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego we właściwym dziekanacie.

§ 5

 1. W przypadku, gdy po dokonaniu lub wskazaniu pytań, o których mowa w § 4 ust. 5 egzamin zostanie przerwany z przyczyn obiektywnych (np. utrata połączenia audio, video lub obu wymienionych) decyzję o kontynuowaniu egzaminu podejmuje Przewodniczący Komisji uwzględniając, czy przebieg egzaminu do momentu przerwania połączenia pozwala ocenić jednoznacznie egzamin i ustala:
  a.    zakończenie egzaminu i wystawienie oceny, lub
  b.    kontynuowanie egzaminu po przywróceniu łączności i zadanie nowych pytań egzaminacyjnych.
 2.  W przypadku ustalenia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu. 
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-2 Przewodniczący Komisji zobowiązany jest opisać szczegółowo sytuację w protokole.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, sprawę – w terminie 7 dni – rozstrzyga Dziekan lub upoważniony Prodziekan, który może podjąć decyzję o powtórzeniu egzaminu dyplomowego.

§ 6

Traci moc zarządzenie Dziekana nr 21/2020 z dnia 29.04.2020 r.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 26.05.2020 r. i obowiązuje do dnia 30.09.2020 r.

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 25/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26.05.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020
 


Zarządzenie nr 24/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
z dnia 26.05.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej w roku akademickim 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911); Zarządzeniem nr 18/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 23/2020 Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

zarządzam, co następuje:


§ 1

 1. Egzamin dyplomowy w formie tradycyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywa się z zachowaniem szczególnych warunków sanitarnych i bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i określonych przez właściwe organy uczelni.
 2. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w specjalnie przygotowanych to tego salach, uwzględniających reżim sanitarny i/lub bezpieczeństwa.
 3. Obowiązujący reżim sanitarny i warunki bezpieczeństwa określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 4. Załącznik, o którym mowa może być aktualizowany na dzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego i podlega publikacji w Intranecie i Extranecie.
 5. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, student może nie zostać dopuszczony do egzaminu. Decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.
 6. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 5, decyzję o przywróceniu terminu podejmuje Dziekan, na podstawie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

§ 2

 1. Egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony w dni powszednie oraz w sobotę i niedzielę, w godzinach 8.00-19.00.
 2. Egzamin rozpoczyna się o pełnej godzinie i odbywa się w cyklu 20 minutowym.
 3. Student może przybyć na egzamin maksymalnie 10 minut przed wyznaczonym terminem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 1 ust. 3.
 4. Szczegółowy harmonogram egzaminu dyplomowego ustala Dziekan.
 5. O terminie egzaminu student jest powiadamiany co najmniej z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

§ 3

 1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej jest odpowiedzialny za:
  a.    prawidłowe przeprowadzenie egzaminu z uwzględnieniem przepisów Regulaminu Studiów,
  b.    nadzór nad reżimem i/lub zasadami bezpieczeństwa, o których mowa w § 1 ust. 3.
  c.    dopełnienie formalności dokumentacyjnych przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego, w tym:
  - uzyskanie podpisu Promotora na druku oceny pracy dyplomowej,
  - uzyskanie podpisu Promotora na druku raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
  - uzyskanie podpisu Recenzenta na druku recenzji,
  - odebranie od studenta zdjęć do dyplomu, jeśli student dostarczy te zdjęcia na egzamin,
  - uzyskanie podpisu studenta na oświadczeniu, jeśli student oświadczenia nie dołączył podczas składania pracy dyplomowej, a właściwy dziekanat wskazał to oświadczenie w dokumentacji egzaminacyjnej do uzupełnienia.
 2. Przystępując do egzaminu dyplomowego, student dokonuje wyboru pytań na zasadach określonych w Regulaminie Studiów z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej,
 3. Po udzieleniu przez studenta odpowiedzi na wszystkie pytania, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zobowiązany jest:
  a.    poprosić studenta o opuszczenie sali,
  b.    przeprowadzić czynności oceniające odpowiedzi na pytania egzaminacyjne,
  c.    wypełnić protokół egzaminu dyplomowego i uzyskać podpisy członków komisji,
  d.    poprosić studenta o wejście na salę egzaminacyjną,
  e.    podać studentowi ocenę egzaminu dyplomowego oraz ocenę końcową ze studiów
  f.    poprosić studenta o opuszczenie sali egzaminacyjnej z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 1 ust. 3.

§ 4

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu i innych aktach prawa wewnętrznego, a mających bezpośredni związek z COVID-19, decyzję podejmuje Dziekan.
 

§ 5

W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19 lub innych przyczyn mających związek z zachowaniem reżimu sanitarnego i/lub zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 1 ust. 3, Dziekan może podjęć decyzję o zawieszeniu i/lub przerwaniu egzaminu dyplomowego i przeprowadzeniu go w innym czasie i/lub w innej formie.
 

§ 6

Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 3 może być opublikowany po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.


§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 26.05.2020 r. i obowiązuje do dnia 30.09.2020 r. 

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 24/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
z dnia 26.05.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie tradycyjnej w roku akademickim 2019/2020

 


Zarządzenie nr 23/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
z dnia 26.05.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911) oraz Zarządzeniem nr 18/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku
    
zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Egzamin dyplomowy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywa się w terminach określonych zarządzeniem Dziekana nr 19/2020, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów.
 2. Egzamin dyplomowy może odbywać się w formie tradycyjnej lub w formie zdalnej, w ramach synchronicznego kontaktu online.
 3. Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu w formie tradycyjnej określa zarządzenie Dziekana nr 24/2020.
 4. Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu w formie zdalnej określa zarządzenie Dziekana nr 25/2020.

§ 2

 1. Student – po przyjęciu przez Promotora pracy dyplomowej i uzyskaniu wszystkich zaliczeń i egzaminów, może złożyć do właściwego dziekanatu deklarację o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej.
 2. Wybór formy zdalnej egzaminu dyplomowego nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
 3. Deklaracja, o której mowa w ust. pierwszym musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie:
  a.    01.06.2020 r. dla studentów studiów I stopnia,
  b.    12.06.2020 r. dla studentów studiów II stopnia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 26.05.2020 r. i obowiązuje do dnia 30.09.2020 r.


Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 23/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 26.05.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
 


Wcześniejsze zarządzania oraz informacje organizacyjne dostępne są na stronie www poniżej w sekcji "Informacje o pracach i egzaminach dyplomowych".

Biuro Rekrutacji

Po tygodniach pracy zdalnej nasze Biuro Rekrutacji od środy 20 maja znów będzie dla Was otwarte. Pracownicy biura czekają na Wasze wizyty i cieszą się, że ponownie będą mogli Was zobaczyć. 
 

Najważniejsze jest dla nas Wasze bezpieczeństwo, dlatego prosimy Was, abyście podczas wizyty w Biurze Rekrutacji, przestrzegali określonych zasad, które dotyczą m.in.:

 • dezynfekcji rąk,
 • noszenia maseczek
 • zachowania bezpiecznego dystansu. 

Na miejscu znajdziecie instrukcje, które dokładnie określają, jak zachować się, by wizyta w Biurze Rekrutacji przebiegała bezpiecznie dla Waszego zdrowia. Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym, albo macie objawy przeziębienia takie jak temperatura czy kaszel, wtedy, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zostańcie w domu. 


Od 20 maja będziemy na Was czekać w godzinach:

 • pn-wt: 08:00-16:00
 • śr-pt: 09:00-16:00
 • sobota: 10:00-13:00

Jeśli macie pytania, pracownicy biura są też dostępni telefonicznie pod numerem tel.: 71 356 16 36.

Przyjmujemy również dokumenty wysyłane pocztą lub kurierem na adres:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji
bud. A, p. 101
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

Realizacja i zaliczanie praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania z dnia 06.04.2020 r.
w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511) oraz Rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich zarządzam, co następuje:

§ 1
Jeśli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk zawodowych realizowanych w uzgodnionej pierwotnie formie na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą, dopuszcza się ich kontynuowanie z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.

§ 2

 1. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania praktyk zawodowych.
 2. W przypadku sytuacji, o której mowa w pkt. 1 należy określić alternatywny sposób osiągnięcia efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.

§ 3
Jeżeli w ramach zrealizowanej praktyki zawodowej do czasu zawieszenia zajęć, opiekun praktyk zawodowych oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, praktykę zawodową można uznać za zaliczoną.


§ 4
Decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki zawodowej i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki zawodowej podejmuje Dziekan. 

§ 5
W przypadkach określonych w § 1-4 stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511).

§ 6
Rozstrzyganie i załatwianie spraw określonych w § 1-4 może być prowadzone w formie zdalnej, a dokumentacja przekazywana w formie skanów i plików multimedialnych, w sposób przyjęty przez uczelnię.


§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 roku i obowiązuje do odwołania, nie później jednak niż do 30.09.2020 r.

 

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
 

Informacje o pracach i egzaminach dyplomowych

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku
  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911),

zarządzam co następuje: 

§ 1

 1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów na studiach wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzone jest w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie uczelni oraz filii mogą odbywać się wyłącznie:
  a.    zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  b.    zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
  c.    egzaminy dyplomowe.
 3. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2 odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.
 4. Decyzję o realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, w tym ich terminie, podejmuje Dziekan danego Wydziału, informując o tym Rektora i Wicekanclerza odpowiedzialnego za działalność właściwej jednostki lokalnej. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po 25 maja 2020 roku, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3.
 5. W odniesieniu do przedmiotów, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, realizacja tych przedmiotów może zostać odroczona. Decyzję o terminie i sposobie ich realizacji podejmuje Dziekan danego Wydziału.
 6. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa Dziekan danego Wydziału.
 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19, Dziekan danego Wydziału upoważniony jest do podjęcia decyzji zawieszającej odbywanie się zajęć określonych w ust. 2.
 8. Realizacja zajęć na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 25 maja 2020 r. i obowiązuje do 30.09.2020 r.

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 18/2020 Rektora z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku

 

Komunikat Dziekana


Szanowni Państwo,

W związku zapytaniami z Państwa strony w sprawie terminów egzaminów dyplomowych, uprzejmie informuję, że wydane zarządzenia (19/2020; 20/2020; 21/2020) przewidują oba warianty ich przeprowadzenie (formę tradycyjną i zdalną). Jako uczelnia zobowiązani jesteśmy funkcjonować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Na chwilę obecną wszystkie uczelnie są obligatoryjnie zamknięte do 24.05.2020 r. Czekamy na kolejne akty prawne właściwych organów administracji publicznej, w tym akty w zakresie bezpieczeństwa. Myślę, że realny termin odpowiedzi na pytanie: w jakiej formie odbędą się egzaminy dyplomowe, to koniec maja br. Mogę jednak Państwa zapewnić, że jako uczelnia podejmiemy wszelkie przewidziane prawem działania, aby egzaminy dyplomowe odbyły się w formie tradycyjnej.

Jednocześnie zapraszam serdecznie na dzisiejsze webinarium, poświęcone w dużej mierze omówieniu procedury dyplomowania.

 

Z poważaniem
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB 

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
 

Zarządzenie nr 21/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643); Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741) oraz Rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 26 marca 2020 r.
    
zarządzam, co następuje:
 

§ 1

 1. Egzamin dyplomowy może odbywać się w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. 
 2. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą przebywać razem i osobno, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz aktów prawa wewnętrznego.


§ 2

 1. Egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej. 
 2. Dedykowanym narzędziem na Wydziale Finansów i Zarządzania jest narzędzie Microsoft Teams.
 3. Do przeprowadzenia egzaminu służy urządzenie elektroniczne pozwalające w czasie rzeczywistym na jego przeprowadzenie.
 4. Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w oparciu o inne narzędzie niż wymienione w pkt. 2 wymaga zgody Dziekana.


§ 3

 1. Rozpoczęcie egzaminu następuje w terminie i w sposób wskazany przez uczelnię nie później niż 7 (siedem) dni przed egzaminem przy wykorzystaniu określonych w Regulaminie Studiów środków komunikacji. Szczegółowy zakres określa Dziekan.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zweryfikować dane osobowe studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego.
 3. Weryfikacja danych osobowych następuje poprzez udostępnienie przez studenta dokumentu pozwalającego ponad wszelką wątpliwość ustalić jego tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka.


§ 4

 1. Dyplomant podczas egzaminu musi pozostawać w trybie on-line, z włączoną kamerą i mikrofonem, w odległości co najmniej jednego metra od kamery, z naturalnie ułożonymi rękami, w kontakcie wzrokowym z członkami komisji.
 2. Dyplomant odpowiada na dwa losowo wybrane pytania (jedno z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego i jedno z zakresu przedmiotów kształcenia kierunkowego). Wyboru pytań dokonuje poprzez wskazanie odpowiedniej karty z treścią pytania, udostępnionej przez Przewodniczącego Komisji.
 3. Podczas obrony pracy dyplomowej student również odpowiada na minimum jedno pytanie dotyczące problematyki pracy dyplomowej zadane przez członków komisji.
 4. Po zakończeniu odpowiedzi Przewodniczący Komisji – zachowując zasadę poufności obrad względem studenta – omawia wraz z członkami Komisji złożony egzamin i sporządza protokół z jego przebiegu. 
 5. Po wypełnieniu czynności, o których mowa w pkt. 4, komisja egzaminacyjna nawiązuje połączenie przy użyciu narzędzia synchronicznego ze studentem i przedstawia ostateczny wynik egzaminu dyplomantowi.
 6. W przypadku uzasadnionego sposobem przeprowadzenia egzaminu braku możliwości podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 4 przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej, Przewodniczący Komisji składa stosowne oświadczenie Dziekanowi, a oryginał protokołu dostarcza do właściwego dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od przeprowadzonego egzaminu. Pozostali członkowie komisji podpisują protokół w terminie 7 dni po otrzymaniu protokołu przez pracownika właściwego dziekanatu, po uprzednim poinformowaniu.


§ 5

 1. W przypadku, gdy po dokonaniu lub wskazaniu pytań, o których mowa w § 4 pkt. 2-3 egzamin zostanie przerwany z przyczyn obiektywnych (np. utrata połączenia audio, video lub obu wymienionych) decyzję o kontynuowaniu egzaminu podejmuje Przewodniczący Komisji. 
 2. W przypadku ustalenia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu z przyczyn, o których mowa w pkt. 1, Przewodniczący Komisji podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu. 
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Przewodniczący Komisji zobowiązany jest opisać szczegółowo sytuację w protokole.
 4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2, sprawę – w terminie 7 dni – rozstrzyga Dziekan lub upoważniony Prodziekan, który może podjąć decyzję o powtórzeniu egzaminu dyplomowego.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 29.04.2020 r. i obowiązuje w roku akademickim 2019/2020.


Prosimy o zapoznanie się:
PROCEDURA DLA STUDENTA dotycząca składania prac dyplomowych oraz podstawowych wymogów związanych z przystąpieniem do egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

Zarządzenie w PDF:
Zarządzenie nr 21/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 20/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie szczególnych warunków składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz § 45 pkt. 3 Regulaminu Studiów, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741)

    
zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Egzamin dyplomowy w roku akademickim 2019/2020, w terminach określonych odrębnym zarządzeniem, odbywa się w formie tradycyjnej i/lub w formie zdalnej.
 2. W przypadku egzaminu dyplomowego realizowanego w formie tradycyjnej, mogą zostać określone – odrębnym zarządzeniem – dodatkowe wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i/lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w dowolnym, ale uzasadniającym ich wprowadzenie okresie poprzedzającym egzamin.
 3. Przez formę zdalną należy rozumieć egzamin realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określonych odrębnymi przepisami, w oparciu o dysponowaną infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiającymi jego przeprowadzenie w trybie synchronicznym, w czasie rzeczywistym.
 4. Sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej, w trybie synchronicznym, określają odrębne przepisy.
 5. W uzasadnionych przypadkach ustalona forma przeprowadzania egzaminu może zostać zmieniona. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan lub upoważniony Prodziekan.


§ 2

 1. Warunkiem koniecznym dla dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest spełnienie warunków określonych w § 47 Regulaminu Studiów oraz przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt. 2.
 2. W terminie określonym odrębnymi przepisami student zobowiązany jest przekazać w formie elektronicznej:
  a.    pracę dyplomową, zatwierdzoną przez promotora i po sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy w pliku w formacie PDF,
  b.    raport ogólny z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego przekazany przez promotora, w pliku w formacie PDF.
 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 student zamieszcza w dedykowanym kursie na platformie Moodle.
 4. Kursy, o których mowa w pkt. 3 zostaną uruchomione przez uczelnię nie później niż 11.05.2020 r.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest dostarczyć 4 (cztery) zdjęcia do dyplomu zgodnie z odrębną instrukcją.
 6. Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich zobowiązań, w tym finansowych wobec uczelni, co najmniej 5 (pięć) dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. 

 

§ 3

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się na zasadach określonych w § 48-52 i 55 Regulaminu Studiów, z uwzględnieniem Zarządzeń Dziekana nr 14/2019, 15/2020, 16/2020.
 2. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan. 
 3. O terminie egzaminu dyplomowego student powiadamiany jest nie później niż 7 (siedem) dni przed egzaminem przy wykorzystaniu określonych w Regulaminie Studiów środków komunikacji.
 4. Przez termin, o którym mowa w pkt. 3 rozumie się podanie dokładnej daty i godziny egzaminu. 


§ 4
Z uwagi na szczególne warunki funkcjonowania uczelni i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w zarządzeniu.


§ 5

Szczegółowy tryb obiegu dokumentów i warunków technicznych w procesie dyplomowania określają odrębne procedury i instrukcje.


§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 29.04.2020 r. i obowiązuje w roku akademickim 2019/2020.
 

Zarządzanie w PDF: 

Zarządzenie nr 20/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 29.04.2020 r. w sprawie szczególnych warunków składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020

 Zmiany terminów składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych


Zarządzenie nr 19/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmiany terminów składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
 

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741)
    
zarządzam, co następuje:


§ 1

Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz szczególne warunki realizacji procesu dydaktycznego w formie zdalnej, zmianie ulegają  terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020


§ 2

1.    Wprowadzam następujący terminarz składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia (wszystkie daty w znaczeniu „włącznie”):

A.    Składanie prac w terminie podstawowym

 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) - 24.05.2020 r.
 • Praca magisterska - 31.05.2020 r.

B.    Podstawowy termin egzaminów dyplomowych

 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) - 15.06.2020 r. – 30.06.2020 r.
 • Praca magisterska - 29.06.2020 r. – 10.07.2020 r.

C.    Składanie prac w terminie dodatkowym

 • Inżynierska praca projektowa - 24.05.2020 r.
 • Praca licencjacka (marcówka) - 24.05.2020 r.
 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) -19.09.2020 r.
 • Praca magisterska (marcówka) - 31.05.2020 r.
 • Praca magisterska - 20.09.2020 r.

D.    Dodatkowy termin egzaminów dyplomowych

 • Inżynierska praca projektowa  - 15.06.2020 r. – 30.06.2020 r.
 • Praca licencjacka (marcówka) - 15.06.2020 r. – 30.06.2020 r.
 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) - 12.10.2020 r. – 23.10.2020 r.
 • Praca magisterska (marcówka) - 29.06.2020 r. – 10.07.2020 r.
 • Praca magisterska    26.10.2020 r. – 30.10.2020 r.

2.    O terminie egzaminu dyplomowego studenci poinformowani zostaną w sposób określony Regulaminem studiów.

§ 3
1.    W związku z ograniczeniami wynikającymi z czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się nadzwyczajny, rezerwowy podstawowy termin egzaminu dyplomowego:

 • Praca licencjacka oraz Inżynierska praca projektowa (marcówka) - maksymalnie do 17.07.2020 r.
 • Praca magisterska - maksymalnie do 17.07.2020 r.

2.    Termin, o którym mowa w pkt. 1, może być wykorzystany w sytuacji nadzwyczajnej, wyłącznie w sytuacji mającej ścisły związek z COVID-19. Każdorazowo rozstrzyga to Dziekan, lub upoważniony przez Dziekana Prodziekan. Rozstrzygnięcie jest ostateczne.

§ 4
1.    Z uwagi na szczególne warunki funkcjonowania uczelni i ograniczenia wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, istnieje możliwość wprowadzenia zmian w terminach określonych w § 2 i 3.
2.    W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana, terminy o których w § 2 i 3 mogą ulec zmianie.

§ 5
Z dniem wejścia w życie obowiązywania niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie Dziekana nr 07/2019 z dnia 31.05.2019 r.


§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 28.04.2020 r. i obowiązuje w roku akademickim 2019/2020.

 

Dokument PDF: 

Zarządzenie nr 19/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmiany terminów składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020
 


 

Terminy składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych 
komunikat Dziekana z dnia 6.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci


Od dnia 17.03.2020 r. wznowiony został proces dydaktyczny na studiach wyższych i uruchomione zostało kształcenie zdalne. 

Przedmioty: seminarium dyplomowe, techniczny projekt nowatorski, seminarium magisterskie realizowane są on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych narzędzi wykorzystywanych w kształceniu zdalnym.

Mając na uwadze powyższe informuję, że nie przewiduje się zmian w terminach składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020, określonych w Zarządzeniu Dziekana nr 7/2019 z dnia 31.05.2019 r. (w załączeniu do niniejszego komunikatu).

Tym samym bardzo proszę o pełne zaangażowanie w tworzenie prac dyplomowych, tak aby mogli Państwo złożyć je w przewidzianym w Zarządzeniu terminie, tj.:

 • do 16.05.2020 r. w przypadku prac licencjackich i inżynierskich,
 • do 24.05.2020 r. w przypadku prac magisterskich. 


Jednocześnie informuję, że o przyjęciu pracy dyplomowej decyduje promotor, a praca podlega kontroli w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), co szczegółowo reguluje Zarządzenie Dziekana nr 16/2019 z dnia 1.10.2019 r. (w załączeniu do niniejszego komunikatu).

W przypadku ukończenia i zaakceptowania pracy dyplomowej przez promotora oraz pozytywnej weryfikacji w JSA przed 30.04.2020 r., bardzo proszę wstrzymanie się z jej przekazywaniem do właściwego dziekanatu. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określone zostaną po 15.04.2020 r.

Określone w Zarządzeniu terminy egzaminów dyplomowych – na chwilę obecną – pozostają bez zmian. Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wymusi dokonanie zmian w przewidzianym harmonogramie, bezzwłocznie Państwa o tym poinformuję.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub zadać dodatkowe pytania, bardzo proszę o kontakt bezpośredni z właściwym Prodziekanem.


Życzę Państwu Dużo Zdrowia, Łączę Wyrazy Szacunku

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB


Oryginał dokumentu:

 

Studia podyplomowe i MBA

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku
  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911),

zarządzam co następuje: 

§ 1

 1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzone jest w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie uczelni oraz filii mogą odbywać się wyłącznie:
  a.    zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  b.    zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
  c.    egzaminy dyplomowe.
 3. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2 odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.
 4. Decyzję o realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, w tym ich terminie, podejmuje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA, informując o tym Rektora i Wicekanclerza odpowiedzialnego za działalność właściwej jednostki lokalnej. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po 25 maja 2020 roku, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3.
 5. W odniesieniu do przedmiotów, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, realizacja tych przedmiotów może zostać odroczona. Decyzję o terminie i sposobie ich realizacji podejmuje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA.
 6. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA.
 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19, Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA upoważniony jest do podjęcia decyzji zawieszającej odbywanie się zajęć określonych w ust. 2.
 8. Realizacja zajęć na studiach wyższych odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 25 maja 2020 r. i obowiązuje do 30.09.2020 r.

Oryginał dokumentu:
Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku

 

Prosimy również o zapoznanie się:

Zarządzenia Rektora nr 17/2020 z dnia 02.05.2020 r. w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej na studiach podyplomowych oraz MBA w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
 


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Dział Studiów Podyplomowych

Tel.: 71 356 16 20, 71 356 16 49

E-mail: dsps@wsb.wroclaw.pl
 

Biuro Programu MBA

Tel.: 71 376 23 75, 71 376 23 92

E-mail: mba@wsb.wroclaw.pl

Egzaminy i zaliczenia w semestrze letnim

 

Zarządzenie Dziekana w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w semestrze letnim z dnia 25.03.2020 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 2 oraz 6 pkt. 4 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 511) zarządzam, co następuje:


§1

W przypadku przedmiotów realizowanych w oparciu o dysponowaną infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik, zobowiązani są do prowadzenia bieżącej oceny pracy studentów oraz do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.


§2

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia może odbywać się poza siedzibą uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.

 

§3

 1. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia jest zobowiązany zweryfikować, czy przewidziane w Karcie Przedmiotu (KP) warunki zaliczenia i egzaminu mogą być zastosowane w formie zdalnej.
 2. Weryfikacja, o której mowa w pkt. 1 musi zostać przeprowadzona:

  a) w przypadków przedmiotów, w których ostatnie zajęcia wynikające z planu wyznaczone zostały do 29.03.2020 r. – w terminie do 27.03.2020 r.
  b) w przypadków przedmiotów, w których ostatnie zajęcia wynikające z planu wyznaczone zostały w okresie od 30.03.2020 r. do 05.04.2020 r. – w terminie do 29.03.2020 r.
  c) w przypadków przedmiotów, w których ostatnie zajęcia wynikające z planu wyznaczone zostały w okresie od 06.04.2020 r. do 26.04.2020 r. – w terminie do 11.04.2020 r.
  d) w przypadków przedmiotów, które nie zostały określone w pkt. 2 a-c – w terminie do 10.05.2020 r.
 3. O przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w pkt. 1-2, prowadzący zajęcia powiadamia właściwego Kierownika Zespołu Dydaktycznego.
 4. W przypadku, gdy przewidziane w Karcie Przedmiotu warunki zaliczenia i egzaminu mogą być zastosowane w formie zdalnej, prowadzący zajęcia może przeprowadzić zaliczenie i/lub egzamin według określonych wcześniej zasad w terminie zaplanowanym pierwotnie lub nie później niż 21 dni od tego terminu. Ustalony termin jest w tym przypadku terminem podstawowym z zastrzeżeniem, że zaliczenie i egzamin mogą się odbyć tylko wówczas, gdy zrealizowane zostały wszelkie treści programowe. W innym przypadku muszą zostać przeprowadzone w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 21 dni od ostatnich przewidzianych planem zajęć i ten termin staje się terminem podstawowym.
 5. W przypadku, gdy przewidziane w Karcie Przedmiotu (KP) warunki zaliczenia i egzaminu nie mogą być zastosowane w formie zdalnej, wykładowca może określić inne warunki zaliczenia i/lub egzaminu z tego przedmiotu. Nowe warunki zaliczenia muszą zapewniać weryfikację założonych efektów uczenia się.
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, prowadzący zajęcia – po powiadomieniu Kierownika Zespołu Dydaktycznego – przekazuje informację o sposobie przeprowadzeniu zaliczenia i/lub egzaminu studentom, wyznaczając jednocześnie termin. Termin ten nie może być określony wcześniej, niż na 7 dni po przekazaniu informacji o zmienionych warunkach zaliczenia i/lub egzaminu i nie później niż 21 dni od ostatnich przewidzianych planem zajęć. Termin ten staje się terminem podstawowym.
 7. O zasadach zaliczenia – w przypadkach określonych w pkt. 4-5 – prowadzący zajęcia zobowiązany jest powiadomić studentów za pośrednictwem wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych. W przypadku, gdy nie jest to plaftorma Moodle, informacja ta musi zostać przekazana właściwemu Kierownikowi Zespołu Dydaktycznego.

§4

Zaliczenie i/lub egzamin w trybie poprawkowym odbywa się w terminie do 4 tygodni po pierwszym terminie. Termin poprawkowy wyznacza prowadzący zajęcia, powiadamiając studentów w sposób określony w §3 pkt. 7.

 

§5

Pełną dokumentację potwierdzającą weryfikację efektów uczenia się, prowadzący zajęcia zobowiązany jest zarchiwizować:
a) na platformie Moodle;
b) ub w innej formie, pozwalającej dokonać weryfikacji (dysk OneDrive, nośniki elektroniczne itp.). W takim przypadku zobowiązany jest udostępnić (przekazać) materiały właściwemu Kierownikowi Zespołu Dydaktycznego.


§6

Nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu sprawują: Kierownicy Zespołów Dydaktycznych i Menedżerowie Kierunków. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Prodziekan lub Dziekan.

 

§7

Zaliczenia i/lub egzaminy przeprowadzone do 25.03.2020 r., w przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w §3 pkt. 7, uznaje się za skuteczne. W tym przypadku zastosowanie ma również przepis §5.

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania, nie później jednak niż do 30.09.2020 r.

 


Oryginał dokumentu:

Zarządzenie nr 11/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020 w związku z koronawirusem COVID-19

Prosimy o zapoznanie się również:
Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie dalszego zawieszenia zajęć oraz zaliczeń i egzaminów z dnia 24.03.2020 r.
Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2019/2020 z dnia 20.03.2020 r.
 

Wsparcie finansowe

Każdy student, którego sytuacja ekonomiczna uległa istotnemu pogorszeniu w wyniku pandemii może otrzymać (jednorazową) zapomogę z funduszu stypendialnego. Wzór wniosku znajduje się w Extranecie w zakładce "Stypendia i zniżki".

 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Skan wniosku wraz z dokumentami należy przesyłać do 15.05.2020 r. na adres mailowy stypendia@wsb.wroclaw.pl.
Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do końca maja 2020 r., a przyznane zapomogi uruchomione na początku czerwca 2020 r.

 

Dodatkowe wyjaśnienia
 1. Za trudną sytuację życiową Wydziałowa Komisja Stypendialna przyjmuje obecnie także utratę lub istotne zmniejszenie przez studenta źródła dochodu spowodowane ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.
 2. Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację życiową w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia.
 3. Dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta mogą być przykładowo:  
  • Przedstawienie kopii umowy zlecenia z dołączonym zaświadczeniem od zleceniodawcy stwierdzającym jej rozwiązanie, zawieszenie lub brak możliwości realizacji z uwagi na ogólną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego;

  • Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o utracie pracy;

  • Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o istotnym zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia; 

  • Zaświadczenie z CEIDG o zawieszeniu prowadzonej działalności.

 4. Zapomoga, decyzją studenta, może być przekazana na poczet czesnego lub na wskazane przez studenta konto.
 5. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim (raz w semestrze), ale nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
 6. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii wnioski o zapomogi wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej. 

Kontakt w sprawie zapomogi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: stypendia@wsb.wroclaw.pl lub telefonicznie do Działu Obsługi Finansowej Studenta  nr tel. 71 376 23 38 (aktualne godziny pracy podane są w Extranecie).

 

Kształcenie w okresie zawieszenia zajęć - komunikaty

Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej na studiach wyższych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tj. na podstawie Dz.U. 2020 poz. 511, 528, 643) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741)


zarządzam co następuje: 


§ 1

 1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów na studiach wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 prowadzone jest w formie zdalnej.
 2. W odniesieniu do przedmiotów, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, realizacja tych przedmiotów zostaje odroczona. Decyzję o terminie i sposobie ich realizacji podejmuje Dziekan danego Wydziału.
 3. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego w formie zdalnej określa Dziekan danego Wydziału.
 4. Realizacja zajęć na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 do odwołania, nie później jednak niż do 30.09.2020 r.

 

Zarządzenie w PDF:
Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć w formie zdalnej na studiach wyższych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 


Komunikat Dziekana z dnia 24.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,


Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do dnia 24 maja 2020 r., zaznaczając jednocześnie, że zajęcia w tym czasie muszą odbywać się w formie zdalnej. 
 

Jednocześnie informuję, że na mocy Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11/2020 z dnia 10.03.2020 r., na Wydziale Finansów i Zarządzania kształcenie w formie zdalnej prowadzone jest do odwołania.
 

W przypadku podjęcia innych decyzji, w tym zmiany obowiązujących terminów, zostaniecie Państwo o tym bezzwłocznie poinformowani.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub zadać dodatkowe pytania, prosimy o korespondencję na adres e-mail: koronawirus@wsb.wroclaw.pl.


Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB

 

Prosimy o zapoznanie się: 

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie ograniczenia działalności uczelni - 24.04.2020 r.
Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie prowadzenia zajęć w formie zdalnej - 09.04.2020 r.
Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania o wznowieniu zajęć - 16.03.2020 r.

 


 

Komunikat Dziekana z dnia 09.04.2020 r.


Drodzy Studenci!

Od momentu wznowienia kształcenia w formie online Wasze zajęcia odbywały się w czasie rzeczywistym i bezpośrednim kontakcie z wykładowcą oraz czasie nierzeczywistym, który oznaczał, że pracowaliście samodzielnie na udostępnionych przez wykładowcę materiałach.

Zebraliśmy od Was wiele opinii, w których przekazywaliście nam informacje o tym, jakie rozwiązania w kształceniu zdalnym Wam się podobają, a które Waszym zdaniem się nie sprawdzają. Bardzo uważanie analizujemy wszystkie wiadomości od Was oraz od Waszych wykładowców i na tej podstawie nieustannie wdrażamy usprawnienia w organizacji kształcenia zdalnego. 

 

Zajęcia w czasie rzeczywistym - sprawdź plan w Extranecie

 

Mając na uwadze Wasze głosy wprowadzamy zmianę, o którą prosiliście – wszystkie zajęcia będą prowadzone w czasie rzeczywistym, zamiana wchodzi w życie 15 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że zajęcia będą prowadzone w formie „live” a jeśli będziecie pracować nad zadaniami powierzonymi przez wykładowcę samodzielnie, to wykładowca będzie dla Was dostępny i będziecie mogli się z nim konsultować na bieżąco.

W związku z powyższym od 15 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać nowe statusy dla form pracy zdalnej, które pojawią się w Waszym planie zajęć w Extranecie i zastąpią dotychczasowe oznaczenia. Będą dostępne tylko trzy formy zajęć:

 • MS Teams - zajęcia prowadzone w MS Teams z możliwością dodatkowego wykorzystywania w trakcie zajęć innych aplikacji z pakietu Microsoft Office 365. Kod dołączenia do zajęć będzie podany w Extranecie na planie zajęć w polu „uwagi” do danych zajęć.
 • Moodle - zajęcia na platformie Moodle. Link do kursu będzie podany w Extranecie na planie zajęć w polu „uwagi” do danych zajęć.
 • E-mail - zajęcia w bezpośrednim kontakcie mailowym. Ta forma przewidziana jest wyłącznie dla prowadzenia seminarium dyplomowego, technicznego projektu nowatorskiego oraz seminarium magisterskiego.

Zajęcia prowadzone w zdalnych laboratoriach VDI będą obywać się jak dotychczas – wykładowca najpierw udostępni zespół na MS Teams (kod btoędzie podany w Extranecie na planie zajęć w polu „uwagi” do danych zajęć) a następnie będzie informować o dostępnie do wirtualnych maszyn (VDI).


Dodatkowo, aby polepszyć organizację zajęć i usprawnić komunikację pomiędzy wykładowcami i studentami, dodaliśmy do planu zajęć w Extranecie nową funkcjonalność. Wykładowcy będą samodzielnie wprowadzać w polu „uwagi” wpisy dotyczące organizacji zajęć np. linki do kursów na Moodle czy kody do MS Teams. Dzięki temu kluczowe informacje o zajęciach dostępne będą na bieżąco w jednym miejscu i dla wszystkich ich uczestników. Ponadto wykładowca będzie mógł w porozumieniu z całą grupą studentów ustalić inne formy komunikacji wspierające przebieg zajęć.


Życzę dużo zdrowia i łączę wyrazy szacunku!

dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 

Ważne 

 1. Znajomość materiału przekazanego na zajęciach zdalnych obowiązuje studentów na zasadach identycznych jak materiału przekazanego na zajęciach realizowanych w formule tradycyjnej.
 2. Zajęcia zdalne z zasady będą odbywać się zgodnie z harmonogramem zajęć obowiązującym dla zajęć tradycyjnych (możliwe odstępstwa po informacji od prowadzącego zajęcia).
 3. Kontakt z administracją Uczelni odbywa się w formie telefonicznej lub mailowej - godziny pracy działów dostępne są w Extranecie.
   
Prosimy o zapoznanie się: 

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania w sprawie prowadzenia zajęć w formie zdalnej - 09.04.2020 r.
Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania o wznowieniu zajęć - 16.03.2020 r.


Komunikat 17.04.2020 r.

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z dniem 16 marca 2020 r. uruchomiła kształcenie w formie zdalnej.


W obecnej chwili zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym, w trzech formach:
a)    MS Teams - zajęcia prowadzone w MS Teams z możliwością dodatkowego wykorzystywania w trakcie zajęć innych aplikacji z pakietu Microsoft Office 365,
b)    Moodle - zajęcia na platformie Moodle,
c)    E-mail - zajęcia w bezpośrednim kontakcie mailowym. Ta forma przewidziana jest wyłącznie dla prowadzenia seminarium dyplomowego, technicznego projektu nowatorskiego oraz seminarium magisterskiego.

Kilku przedmiotom realizowanym na przypisany został status: „do odrobienia – zajęcia odwołane”. Wynika to wprost z faktu, że nie ma możliwości ich realizacji w formie zdalnej, a tym samym osiągnięcia przewidzianych programem studiów efektów uczenia się. Tym samym zajęcia z tych przedmiotów zostają przesunięte do czasu przywrócenia kształcenia w formie tradycyjnej.

Jednocześnie informuję, że kształcenie w formie zdalnej na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu prowadzone będzie do odwołania.

Aktualnie kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 643).

Głęboko wierzę, że wspólnymi siłami i przy dużym zaangażowaniu osiągniemy zakładane efekty.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub zadać dodatkowe pytania, prosimy o korespondencję na adres e-mail: koronawirus@wsb.wroclaw.pl.


Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania z 17.04.2020 r. o przedłużeniu zajęć do odwołania.
 


 

Komunikat z 12.03.2020 r.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuścił realizację procesu kształcenia i programu studiów w alternatywnych formach, w tym z

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi realizację procesu dydaktycznego przy założeniu, że zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych efektów uczenia się, określonych programem studiów.

Szczegółowe informacje o sposobie, formach i trybie prowadzenia zajęć oraz czasie ich realizacji zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich podjęciu. Będą one skierowane do każdego kierunku, specjalności i trybu, gdyż przyjęte rozwiązania będą wymagały takiego indywidualnego podejścia.

Co ważne, na chwilę obecną MNiSW nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego ani w rekrutacji na studia, podobnie w przypadku terminów egzaminów dyplomowych.
 

Mając na uwadze powyższe Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu:

 

 1. Przygotowuje szczegółowe wytyczne do kształcenia zdalnego oraz uaktualniony harmonogram zajęć kontaktowych. Uczelnia planuje w procesie kształcenia zdalnego wykorzystanie platformy Moodle, środowiska Microsoft Office 365 oraz innych technologii do kształcenia zdalnego.
 2. Ustaliła, że przedmioty: seminarium dyplomowe, techniczny projekt nowatorski oraz seminarium magisterskie realizowane są w sposób zdalny, wszyscy prowadzący te przedmioty zostali zobligowani do ich kontynuacji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi informatycznych służących do zdalnego kontaktu, aby określony harmonogramem termin złożenia pracy był niezagrożony.
 3. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych kontynuowane są na dotychczasowych zasadach. 
 4. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych zostaną uruchomione na platformie Moodle wraz z konsultacjami on-line.
 5. Informuje, że ważność legitymacji studenckich zostaje przedłużona do 31 maja 2020 r. (zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) bez konieczności ich indywidualnego przedłużania w dziekanacie uczelni. Przedłużanie legitymacji na kolejny okres zostanie wznowione od 4 maja 2020 r.
 6. Harmonogram pracy działów będzie na bieżąco aktualizowany i dostępny w Extranecie. Podstawową formą kontaktu z działami obsługowymi jest telefon oraz e-mail. Czynimy to w trosce o bezpieczeństwo studentów, dlatego też upraszczamy proces załatwiania spraw studenckich. W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej w dziale obsługowym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, aby upewnić się czy wizyta jest niezbędna. 
 7. PŁATNOŚĆ CZESNEGO – W związku z tym, że proces dydaktyczny realizowany w formie bezpośredniego kontaktu został zawieszony, a wytyczne MNiSW wskazują na stosowanie innych form kształcenia, zostaną zastosowane rozwiązania, które umożliwią zdobycie niezbędnych kwalifikacji przewidzianych programem całych studiów. Wysokość czesnego oraz terminy płatności nie ulegają zmianie.
 8.  Prosimy o sprawdzenie informacji o działaniu uczelnianych platform dydaktycznych i informacyjnych:

Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania z dnia 12.03.2020 r.
 

Praca działów WSB

Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Jeśli nie masz pewności, czy swoją sprawę możesz załatwić zdalnie - zapytaj! Nie przyjeżdżaj na uczelnię jeśli nie musisz, każdą osobistą wizytę umów wcześniej z obsługującym Cię działem.

 

W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni pracują. Dokładne godziny pracy działów są obsługujących studentów są podane w Extranecie oraz na stronie uczelni w zakładce Kontakt. Uwaga, godziny są na bieżąco aktualizowane. 


Jakie informacje podać w mailu?
 

W przypadku załatwiania spraw drogą mailową:
•    maila należy wysłać ze swojego adresu mailowego podanego w uczelni (widoczny w Extranecie w zakładce Mój profil/Moje dane), 
•    podać swój numer albumu oraz imię i nazwisko,
•    w przypadku Dziekanatów podanie/prośbę napisać w treści emaila, a nie jako załącznik.
 

Przedłużenie legitymacji

Komunikat Dziekana z 13.05.2020 r. o ważności i przedłużania legitymacji studenckich w roku akademickim 2019/2020

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci


Uprzejmie informuję, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), na podstawie art. 63 ust. 4, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.

Tym samym, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.  Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Aktualnie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 741) – przedłużenie ograniczenia działalności uczelni obowiązuje do dnia 24 maja 2020 r.

W przypadkach indywidualnych lub w celu zasięgnięcia informacji w tym zakresie, bardzo proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczny w wyznaczonych godzinach pracy dziekanatów.

Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB
 

Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana o ważności i przedłużania legitymacji studenckich w roku akademickim 2019/2020 z dnia 13.05.2020 r.
Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego - MNISW
Komunikat Dziekana w sprawie legitymacji studenckich z dnia 12.03.2020r.

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław
www.psse.wroc.pl

 

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

·         Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.

·         Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.

·         Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

 

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

 

Apel Prezydenta Wrocławia do studentów

Udostępniamy i przychylamy się do apelu Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka - prosimy Was o zachowanie rozsądku i unikanie spotkań towarzyskich, co jest kluczowe dla opanowania epidemii.
 

Szanowni Państwo,
Studentki i Studenci Wrocławia!

Bardzo Was proszę byście okres zawieszenia zajęć na uczelniach potraktowali z całą powagą sytuacji, jako czas naszej wspólnej mobilizacji w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia, w tym Was i Waszych rodzin.

Apeluję do Was: zostańcie w swoich domach, akademikach, na stancjach – w ten sposób pomożecie zmniejszyć ryzyko przenoszenia koronawirusa.

We Wrocławiu jest Was ponad 110 tysięcy! Jesteście ogromnie ważną i niezwykle liczną grupą wrocławian. Liczymy na Was! Zastosujmy się zatem wszyscy do apelu władz rządowych o ograniczenie do minimum naszej obecności w przestrzeni publicznej.

To nie jest czas zabawy.

Im mniej spotkań i zgromadzeń, tym mniejsze ryzyko roznoszenia choroby. Pomyślmy o tych najbardziej narażonych: osobach starszych i mniej odpornych od nas.

Wiedząc, że zawsze mogę na Was liczyć,


Jacek Sutryk,
Prezydent Wrocławia

 

Dodatkowe informacje dla uczniów i studentów - zapoznaj się.

Zawieszenie zajęć na uczelni - 11.03.2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej, mając na uwadze bezpośrednie zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, z dniem 11 marca 2020 r. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zawiesiła prowadzenie zajęć na studiach wyższych na czas nieokreślony. Podjęta w dniu 11 marca br. przez Radę Ministrów decyzja o wprowadzeniu radykalnych działań mających na celu spowolnienie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i zawieszenie na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzenia zajęć we wszystkich uczelniach w Polsce do dnia 25 marca br., potwierdza słuszność działań Władz WSB we Wrocławiu. W związku z tym zajęcia dydaktyczne na naszej uczelni w formie tradycyjnej są zawieszone do odwołania.

 

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonrane) oraz studiów podyplomowych, MBA, kursów i szkoleń a także wydarzeń, które były zaplanowane na terenie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

Przekazywanie informacji organizacyjnych

 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz sposobu realizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem Extranetu, niniejszej podstrony lub innymi kanałami informacyjnymi.


Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

 


Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania do studentów 

Zarządzenie Rektora nr_11_2020 ws zawieszenia zajęć

FAQ - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

 

 1. Czy uczelnia jest zamknięta?
  Nie, działy administracyjne pracują, ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo. Godziny pracy działów oraz dane kontaktowe podane są w Extranecie oraz zakładce Kontakt na stronie www.
 2. Mam pilną sprawę, czy mogę przyjechać na uczelnię?
  Najpierw skontaktuj się z działem obsługowym, w którym chcesz załatwić daną sprawę. Pracownik administracyjny pomoże ustalić, czy faktycznie Twoja osobista wizyta jest potrzebna, czy sprawa może być rozwiązana zdalnie. Dane kontaktowe i godziny pracy podane są w Extranecie oraz zakładce Kontakt na stronie www.
 3. Jak przedłużyć ważność legitymacji studenckiej?
  Nie musisz tego robić, legitymacja jest ważna. Szczegóły znajdziesz wyżej na tej stronie w sekcji "Przedłużenie legitymacji".
 4. Jak odebrać legitymację, którą miałem otrzymać na pierwszych zajęciach w marcu?
  W tej sprawie skontaktuj się z Dziekanatem telefonicznie lub napisz email. Godziny pracy i dane kontaktowe podane są w Extranecie.
 5. Co to jest Moodle i jak z niego korzystać?
  Moodle to platforma nauczania zdalnego. Informacje o niej znajdziesz po wcześniejszym zalogowaniu się do Extranetu pod linkiem: https://moodle2.e-wsb.pl/course/view.php?id=50275.
 6. Gdzie uzyskam dostęp do Microsoft Office 365?
  Informacje o pakiecie Microsoft Office 365 wraz z linkami do logowania dostępne są na stronie: https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/office-365-dla-studentow-wsb.
 7. Czy semestr będzie odrabiany w lipcu i sierpniu?
  Na chwilę obecną Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego.
 8. Czy jest możliwość organizacji praktyk za pośrednictwem Biura Karier?
  Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa wstrzymaliśmy organizację praktyk za pośrednictwem Biura Karier.
 9. Jak można przekazać dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk?
  Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2020 Dziekana Wydziału Finansów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 06.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 dokumentacja dotycząca praktyk może zostać przekazana w formie skanów drogą mailową na adres biuro.karier@wsb.wroclaw.pl.
 10. Gdzie mogę sprawdzić, czy praktyka została zaliczona?
  Informacja o zaliczeniu praktyki jest dostępna w Extranecie w zakładce Praktyki studenckie/Moje praktyki.
 11. Czy będę odbywać się konsultacje z doradcami zawodowymi Biura Karier?
  Tak, doradcy są dostępni on-line (mail, telefon) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura Karier. Kontakty do doradców są dostępne w Extranecie.