Władze WSB we Wrocławiu

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Senat

W skład senatu wchodzą: Rektor (przewodniczący), Rektor Senior, Kanclerz, Dziekani, pracownik Biblioteki, przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentant pozostałych pracowników uczelni oraz przedstawiciele studentów. 

 

Senat decyduje o przyszłości uczelni oraz:

 • przyjmuje plan działalności naukowo-badawczej
 • zatwierdza zgodność regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą i statutem uczelni
 • tworzy nowe kierunki studiów oraz wydaje opinie, gdy jakiś kierunek ma zostać zlikwidowany
 • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent
 • uchwala regulaminy studiów
 • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji
   

Zarząd uczelni

W zarządzie zasiada Kanclerz oraz osoby powołane przez Założyciela na wniosek Kanclerza. Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie uczelni w zakresie jej działań operacyjnych, finansowych i marketingowych.

 

Oznacza to, że Zarząd:

 • określa i uchwala strategię uczelni
 • wskazuje dokładne wytyczne do planów studiów, programów kształcenia oraz systemu zapewnienia wysokiej jakości studiów 
 • tworzy lub likwiduje kierunki i specjalności studiów
 • ustala wzory umów zawieranych ze studentami i słuchaczami
 • uchwala regulaminy pobierania opłat za naukę
   

Rada Wydziału

W składzie Rady Wydziały znajdują się: Dziekan (przewodniczący), Prodziekani, Wicekanclerz, osoby powołane przez Senat spośród menedżerów kierunków, przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentant pozostałych pracowników uczelni oraz przedstawiciele studentów. 

 

Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie tworzenia nowych specjalności w ramach kierunku studiów
 • uchwalanie programów studiów oraz planów studiów wszystkich stopni po konsultacjach z Samorządem Studenckim
 • opiniowanie zasad rekrutacji na studia
   

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne. 

Rektor

prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz


ul. Fabryczna 29-31 (bud. A, p. 103)
tel. 71 356 16 10 lub -18, 376 23 90

rektorat@wsb.wroclaw.pl

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Jacek Mercik

Kanclerz

Dziekani

dr Radosław Kamiński
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania

dr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu

Wicekanclerze

Barbara Szczepanik
Wicekanclerz ds. Organizacji i  Rozwoju

 

ul. Fabryczna 29-31 (bud. A, p. 130)

tel. 71 376 23 90
kancelaria2@wsb.wroclaw.pl

Piotr Spychała
Wicekanclerz ds. Wydziału Finansów i Zarządzania

 

ul. Fabryczna 29-31 (bud. A, p. 130)

tel. 71 376 23 90
kancelaria2@wsb.wroclaw.pl

Małgorzata Jagusch
Wicekanclerz Wydziału Ekonomicznego w Opolu

Prodziekani

dr Dariusz Wójcik
Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania

dr Robert Majkut
Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania

dr Jan Świderski
Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania

dr Anna Wawrzczak-Gazda
Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Ekonomicznego w Opolu