Certyfikat ISO

Czym jest CSQ i IQNet?

CSQ jest niezależnym schematem certyfikacji, wydawanym organizacjom zarówno prywatnym jak i publicznym działającym zgodnie z daną normą odniesienia sprawdzaną przez auditorów co 3 lata.

IQNet – Międzynarodowa Sieć Certyfikacji, skupiającą jednostki certyfikujące z większości uprzemysłowionych krajów świata. Jednostki certyfikujące wchodzące w skład IQNet wzajemnie uznają swoje certyfikaty.

Certyfikacja systemów jest zidentyfikowaniem biznesowych możliwości firmy. Gwarantuje skuteczne zarządzanie, odpowiednie narzędzia oraz kompetencje personelu, jest także potwierdzeniem kultury organizacji opartej na profesjonalizmie.

Partnerzy biznesowi, klienci, dostawcy oraz pracownicy mogą mieć pewność, że usługi oferowane przez certyfikowaną organizację, charakteryzują się niezmiennie wysoką jakością i mogą być dostarczane w sposób ciągły, a sama organizacja może zostać uznana za wiarygodną i solidną.

ISO 9001 w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Wdrożenie systemu jest gwarantem powtarzalności nadzorowanych procesów, a więc zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług edukacyjnych.

System Zarządzania Jakością w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu jest zgodny z wymaganiami normy EN-PN ISO 9001:2008  i obejmuje  działalność w następującym zakresie:

Realizacja usług edukacyjnych na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych, MBA oraz szkoleniach

Zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001 potwierdzona została certyfikatami  CSQ  oraz  IQNet  wydanymi  przez Jednostkę Certyfikującą IMQ.

Polityka jakości

Jesteśmy partnerami w rozwoju kariery zawodowej Studentów. Dążymy do realizacji zadań w atmosferze wzajemnej życzliwości  budowania partnerstwa pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi, a przede wszystkim spełniania aktualnych i przyszłych oczekiwań studentów w zakresie usług edukacyjnych jakie świadczymy Chcemy być regionalnym liderem w kształceniu Studentów  łączących naukę i pracę. Główne kierunki realizacji Polityki Jakości obejmują:

  • stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowane do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy
  • stałe doskonalenie wykorzystywanych metod dydaktycznych w celu poprawy efektów kształcenia
  • kształtowanie świadomości pracowników naukowo – dydaktycznych oraz administracyjnych, związane ze znaczeniem jakości ich pracy i jej wpływu na zadowolenie Studenta
  • rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów/przyjazdów pracowników i studentów do i z uczelni zagranicznych.

Zadowolenie Studentów, pracowników oraz interesariuszy jest miarą naszego sukcesu.  Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz wszystkich obszarów działalności mających wpływ na jakość świadczonych usług zgodnie z koncepcją Total Quality Management (TQM).

dr Marek Natalli     
Kanclerz  WSB we Wrocławiu