Gry biznesowe

Centrum Szkoleń WSB we Wrocławiu proponuje jako niestandardowe formy szkolenia:

 • grę kierowniczą "PROMAR" (więcej)
 • grę/symulację biznesową "MANUFAKTURA ZYSKÓW" Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennych warunkach. (więcej)

 

1. Gra kierownicza "PROMAR"

Celem gry jest dostarczenie kompleksowej wiedzy menedżerskiej oraz kształtowanie i weryfikacja umiejętności  potrzebnych w biznesie w formie aktywnych zajęć szkoleniowych. Na łamach Rzeczypospolitej grę kierowniczą „Promar” wymieniono jako jedną z najpopularniejszych gier kierowniczych rozgrywanych w Polsce.

Gra ma charakter kompleksowy i obejmuje najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa, a więc:

 • marketing i sprzedaż (analiza sytuacji rynkowej, analiza konkurencji, benchmarking, zarządzanie zapasami wyrobów gotowych, negocjacje i zawieranie kontraktów handlowych, wybór kanałów dystrybucji, kształtowanie polityki cenowej), 
 • finanse (analiza wyniku finansowego, kalkulacja i analiza kosztów, zarządzanie przepływami finansowymi,  opracowywanie biznes planu i kształtowanie polityki kredytowej),
 • produkcję (planowanie i organizacja produkcji, bilansowanie zdolności produkcyjnych, optymalizowanie procesów produkcyjnych),
 • organizację i zarządzanie (analiza zasad prowadzenia biznesu, zarządzanie strategiczne, analiza szans i zagrożeń, regulacja kompetencji, public relations, kształtowanie systemów informacji kierowniczych, wywiad gospodarczy),
 • kadry (rola kierownika w zespole, trafność doboru ludzi do specyficznych zadań)
 • zaopatrzenie (analiza rynku zaopatrzeniowego, polityka zakupów, formy i kanały zaopatrzenia, zarządzanie zapasami materiałowymi).

Gra „Promar” posiada wiele cech charakterystycznych dla uwarunkowań gospodarki rynkowej (ryzyko decyzyjne, względna niepewność działania, konkurencyjność otoczenia,  elastyczność zachowań).

W odróżnieniu od większości  gier kierowniczych występujących na rynku szkoleniowym, gdzie dominują komputerowe symulacje decyzyjne,  gra „Promar”  jest grą „żywą” i zawiera wiele elementów socjo-psychologicznych warunkujących efektywne prowadzenie biznesu (np. funkcjonowanie intelektualne - kreatywność, myślenie analityczne i całościowe, wrażliwość ekonomiczna, funkcjonowanie interpersonalne - praca zespołowa, kontaktowość społeczna, dominacja w zespole, funkcjonowanie emocjonalne - w tym odporność na stres, temperament działania i inne. Dzięki wskazanym elementom gra „Promar” umożliwia połączenie aspektów dydaktycznych z jednoczesnym rozpoznaniem potencjału menedżerskiego uczestników.

Trenerzy:

 • dr  Włodzimierz Wudarzewski
  Wieloletni Kierownik merytoryczny "Menedżerskich Studiów Podyplomowych" WSB we Wrocławiu. Wspólnik i właściciel firm konsultingowo-szkoleniowych w latach 90. , a od roku 2012 - Współwłaściciel i Członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na Newconnect.
  Umiejętnie łączy zainteresowania naukowo-dydaktyczne z praktyką biznesu.
  Szeroko współpracował i współpracuje z wieloma uczelniami, prowadząc od wielu lat wykłady i zajęcia na  studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Jednocześnie posiada bogate doświadczenia, jako trener i doradca wielu firm szkoleniowo-konsultingowych.
  Nadzorował metodycznie opracowanie i wdrożenie strategii oraz systemu celów, a także nowych rozwiązań strukturalnych i systemów regulacji kompetencji w wielu organizacjach.
   
 • dr Jerzy Jagoda
  Absolwent AE Wrocław, tam również się doktoryzował z zakresu organizacji i zarządzania. Aktualnie jest adiunktem w WSB Wrocław w Instytucie Zarządzania i Marketingu. W latach 1987-1991 stypendysta, a następnie visiting professor w Norwegian Business School w Bergen Norwegia.
  W latach 1992-2005 prezes oraz doradca firm z kapitałem zagranicznym (Omnicenter East, Gullfiber, Kaabs, Lindap). Od  roku 1992 prowadzi swój biznes (handel międzynarodowy, nieruchomości, recykling).
  Jest specjalistą w obszarze funkcjonowania małych firm. Prowadzi popularne i otwarte konsultacje w zakresie biznesu w WSB Wrocław. Ceniony wykładowca i trener na studiach podyplomowych i MBA w wielu polskich uczelniach. Autor publikacji z zakresu small biznesu oraz znany trener gier biznesowych.

   

2. Symulacja biznesowa "MANUFAKTURA ZYSKÓW"

Cel  
Symulacja zakłada cztery główne cele:

 • rozwój praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • stworzenie warunków odzwierciedlających rzeczywistość gospodarczą, w ramach których uczestnicy mają możliwość podejmowania szeregu strategicznych i operacyjnych decyzji
 • kształtowanie umiejętności analizy i oceny skutków podejmowanych decyzji finansowych z punktu widzenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • przedstawienie zależności między poszczególnymi pozycjami bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
   

Dla kogo?
Do udziału w symulacji zapraszamy kadrę menedżerską i zarządzającą, głównie w zakresie: finansów, controllingu, HR, sprzedaży oraz produkcji.

Założenia:

 • potrzeba kształtowania i rozwoju zaawansowanych umiejętności zawodowych przydatnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
 • symulacja może znajdować szerokie zastosowanie jako element wspomagający realizację efektów kształcenia w obszarach finansów oraz zarządzania produkcją i polityką cenową
 • symulacja pozwala przyjrzeć się przedsiębiorstwu ze wszystkich stron oraz zrozumieć całość i kompleksowość funkcjonowania firmy. Jednocześnie pozwala ona na odkrycie, jak ważne jest wykorzystanie danych z analizy rynku i konkurencji do budowania strategii przedsiębiorstwa.

Przebieg symulacji:
W ramach symulacji biznesowej uczestnicy są podzieleni na zespoły stanowiące odrębne firmy w grze (5-6 osób na zespół). Przygotowują decyzje mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Zbiór decyzji podzielony jest na trzy grupy:

 • decyzje dotyczące planowania produkcji i możliwości sprzedażowych (obejmujące plan produkcji, wybór dostawców, warunki transportu, sposób magazynowania, opracowanie strategii cenowej)
 • decyzje dotyczące planowania finansowego (decyzje inwestycyjne, analiza sytuacji finansowej, negocjacje z instytucją finansową, kontrola płynności)
 • decyzje dotyczące sprzedaży w warunkach konkurencyjnych w ramach sesji sprzedażowej

Gra „Manufaktura zysków” dzięki swojej aktywnej i otwartej formule pozwala graczom na wybór ścieżki postępowania bez niemal żadnych ograniczeń, co decyduje o unikalności każdej rozgrywki. Buduje to również w uczestnikach wiarę w swoje możliwości i umiejętności, gdyż umożliwia sprawdzenie ich w warunkach praktycznych warsztatów.

Czas trwania: 16 godzin pracy warsztatowej
Specyfika symulacji biznesowej zakładająca ciągłość podejmowanych decyzji i stałej interakcji między uczestnikami a prowadzącymi wymaga, aby zajęcia odbywały się w formie kontaktowej w dwóch następujących po sobie blokach ośmiogodzinnych (w ciągu dwóch kolejnych dni zajęć).

Trenerzy:

 • dr Tomasz Kopyściański
  Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, pracownik Kancelarii Prawnej BSKK Radcowie Prawni i Adwokaci, Członek Rady Nadzorczej Logintrade SA, spółki notowanej w segmencie Newconnect.
  Prowadzi szkolenia komercyjne na rzecz wielu instytucji m. in. Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa, BZWBK, BOŚ, Izby Celnej we Wrocławiu, Regionalnego Ośrodka Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu.
  Realizował szereg projektów doradczych i ekspertyz podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego. Przedmiotem realizowanych działań były m. in. ekspertyzy prawno finansowe poświecone ocenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa, opracowanie biznesplanów, formułowanie długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwanie funduszy unijnych.
 • dr Krzysztof Natalli
  Od 2004 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się głównie prowadzeniem ćwiczeń oraz wykładów z ekonomii (mikroekonomia oraz makroekonomia), rynku pracy, ekonomii międzynarodowej oraz polityki pieniężnej. Oprócz tego specjalizuje się w projektowaniu oraz przeprowadzaniu aktywnych warsztatów związanych z powyższą tematyką.
  Jest autorem gier i symulacji biznesowych tworzonych na zamówienie przedsiębiorstw (m.in. Telekomunikacji Polskiej S.A.) oraz uczelni wyższych z Polski i zagranicy (współpraca z uniwersytetami z Dniepropietrowska (Ukraina), Stambułu (Turcja), Madrytu (Hiszpania), Lizbony (Portugalia) oraz Paryża (Francja).
  Dodatkowo zajmuje się świadczeniem usług konsultingowych z zakresu analizy rynku oraz wdrażania i zarządzania projektami. W pracy naukowej zajmuje się problematyką rynku pracy oraz kapitału ludzkiego, w szczególności badaniem rentowności indywidualnych inwestycji edukacyjnych oraz wpływu migracji na sytuację gospodarczą państwa. Jest autorem 10 publikacji naukowych oraz uczestnikiem 6 konferencji naukowych.
 • dr Maciej Szczepanik
  Od 2004 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się głównie prowadzeniem ćwiczeń oraz wykładów z ekonomii, mikroekonomii, ekonomii matematycznej. Oprócz tego specjalizuje się w projektowaniu oraz przeprowadzaniu aktywnych warsztatów związanych z powyższą tematyką. Jest autorem gier i symulacji biznesowych.
  Współpracuje z przedsiębiorstwami oraz uczelniami wyższymi z Polski i zagranicy (prowadzenie gier strategiczno-biznesowych na uniwersytetach polskich i zagranicznych: w Dniepropietrowsku (Ukraina), Stambule (Turcja), Madrycie (Hiszpania), Lizbonie (Portugalia).
  W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką rynku pracy i wysokości wynagrodzeń, w szczególności badaniem wpływu makroekonomicznych czynników na ogólny poziom płac w sektorze przedsiębiorstw.
   

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Szkoleń
ul. Fabryczna 29-31, budynek A pokój 217
tel. 71 376 23 80
e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl