Dofinansowanie szkoleń

1. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR); wcześniej nazywany Rejestrem Usług Rozwojowych

Czym jest BUR?
To bezpłatna baza ofert usług rozwojowych utworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  można znaleźć:

 • wykaz podmiotów świadczących usługi rozwojowe
 • ofertę usług komercyjnych jak i z dofinansowaniem EFS

Co to jest usługa rozwojowa?
Jest to wachlarz usług, jak: szkolenia, kursy, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching.

Dla kogo jest BUR?
Platforma jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich przedsiębiorców, natomiast usługi dofinansowane z EFS będą dostępne tylko dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Status firmy można sprawdzić za pomocą kwalifikatora dostępnego pod adresem kwalifikator.een.org.pl

Dofinansowanie przysługuje tylko samozatrudnionym lub pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

BUR w województwie dolnośląskim
Operatorem odpowiedzialnym za wdrożenie i obsługę Bazy Usług Rozwojowych w województwie dolnośląskim została firma ARR „ARLEG” S.A. z Legnicy wraz z Partnerami.

Założenia:

 • wartość projektu: 43 524 945,59 zł
 • okres realizacji projektu:  01.11.2016 – 31.07.2019
 • okres naboru: ciągły (do czasu osiągnięcia założonej liczby uczestników lub do czasu wyczerpania środków)
 • zasięg: województwo dolnośląskie
 • firmy tylko z sektora MMŚP mające swoja jednostkę organizacyjną na obszarze woj. dolnośląskiego (siedziba może być w innych województwach)
 • max 50.000 zł dla firmy i max 5.000 zł dla jednego pracownika
 • tylko jedna umowa z Operatorem w okresie dofinansowania (możliwość częściowego rozliczenia po każdej usłudze)

Wysokość dofinansowania:

 • 50% wartości usługi
 • lub 60% (sektor biały lub zielony)
 • lub 70% (prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji; jest mikro lub małą firmą)
 • lub 80% (uczestnicy to w min. 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach)

Dofinansowanie obejmuje tylko realizację usługi (bez noclegu, dojazdu itp.).

Proces uzyskania dofinansnowania:

 • Firma rejestruje się w BUR (uslugirozwojowe.parp.gov.pl)
 • Firma wybiera usługę z BUR (z listy ofert usług otwartych lub ofertę na zamówienie dodaną przez jej realizatora)
 • Firma składa u Operatora dokumenty zgłoszeniowe (dostępne na stronie) i po ich pozytywnej weryfikacji podpisuje umowę i otrzymuje promesę
 • Firma: wysyła pracowników / realizuje usługę / wpłaca organizatorowi usługi, na podstawie faktury, całą kwotę / dokonuje oceny
 • Po zakończeniu usługi i dokonaniu oceny usługi, firma składa u Operatora wymagane dokumenty rozliczające usługę i odzyskuje ustalony procent dofinansowania
   

Źródło dotacji: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO), Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP.
 

2. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Firmy, instytucje oraz urzędy mogą zyskać od 80 do 100% dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podniesienie kwalifikacji swoich i pracowników.

Centrum Szkoleń WSB we Wrocławiu proponuje wsparcie w zakresie:

 • Zbadania potrzeb szkoleniowych pracowników firmy.
 • Dobrania odpowiedniego szkolenia podnoszącego wskazane kompetencje.
 • Pomocy w wypełnieniu wniosku i złożenie jego we właściwym Urzędzie Pracy.
 • Pełnej organizacji szkolenia - po zaakceptowanym wniosku i uzyskaniu przez firmę dofinansowania.
 • Pomocy w rozliczeniu przyznanych środków - przygotujemy potrzebne kserokopie zaświadczeń o odbyciu szkolenia.

Nasza pomoc jest nieoceniona, stąd nie pobieramy żadnych środków za  pomoc w pozyskaniu dofinansowania!

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?
Wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS-u jest pomoc w podwyższeniu kompetencji, które wymagają weryfikacji w kontekście zmieniającej się gospodarki. Wsparcie KFS udzielane jest  na zasadach pomocy de minimis.
W Planie Funduszu Pracy na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego przeznaczono kwotę 12 082 100  zł na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy.

Dla kogo przeznaczony jest KFS?
Z pomocy takiej mogą skorzystać wszyscy pracodawcy (tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Co można rozliczyć w ramach KFS?

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych
 • kursy i szkolenia
 • studia podyplomowe
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne

Wsparcie możliwe jest na każde szkolenie zgodnie z ustalonymi priorytetami, o ile pracodawca uzna je za potrzebne. Nie muszą być one tematycznie związane z głównym obszarem jego działalności. Pracodawca sam wybiera do tego firmę szkoleniową, mając na uwadze, aby wydatki były celowe i oszczędne. Kwalifikowalny jest jedynie koszt samego szkolenia.

Poziom dofinansowania
Mikroprzedsiębiorstwo lub mikropracodawca może otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12,2 tys. zł). Pozostali przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80 %.

Uwaga:
Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie?
Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (art.69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).
Udostępnienie wzoru wniosku planowane jest w drugiej połowie stycznia br.

3. POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE

Ogólnopolski projekt „Pożyczki na kształcenie” to pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Fundacja Fundusz Współpracy, pełniących rolę Operatora systemu pożyczkowego.

Na co można przeznaczyć pożyczkę? 

W ramach projektu osoby dorosłe mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty.

Jaka jest wysokość pożyczki?

Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł, a kształcenie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Kwota przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia. Uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 20% umorzenia, a w szczególnych przypadkach nawet 25%.

Dla kogo?

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią. Pożyczki są nieoprocentowane i nie wiążą się z dodatkowymi prowizjami cy opłatami za przyznanie pożyczki.

Regulamin udzielania pożyczek oraz wzory umowy, a także wymagane dane i dokumenty do wniosku znajdują się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.