Zobacz inny kierunek

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie WSB Wrocław - Studia podyplomowe

3 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie– studia w WSB we Wrocławiu

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych – skierowane są one do osób z przygotowaniem pedagogicznym, pragnącym zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych. Studia są odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w reformowanej szkole a także tych, którzy pragną rozwijać się zawodowo i pogłębiać swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.

foto233x134_72_0.jpgTen interdyscyplinarny kierunek nadaje nauczycielom kwalifikacje do dwóch nowych przedmiotów, a tym samym powoduje zwiększenie ich atrakcyjności zawodowej na rynku pracy. Studia są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i potrzeby edukacyjne. Łączą w sobie wiedzę z obszaru szeroko pojętej politologii, socjologii oraz wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z obszaru rozwoju psychoseksualnego jednostki. 

 

Cel
Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych – skierowane są one do osób z przygotowaniem pedagogicznym, pragnącym zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych. Studia są odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w reformowanej szkole a także tych, którzy pragną rozwijać się zawodowo i pogłębiać swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Korzyści
Studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość oraz potrzeby edukacyjne nauczycieli. Studia te stanowią konieczny warunek do wykonywania zawodu nauczyciela WOS lub WDŻ w reformowanej szkole. Atutem studiów jest doświadczona kadra wykładowców z dorobkiem naukowym, którzy wykonują swoją pracę z zaangażowaniem i pasją, a także ich praktyczny charakter - większość zajęć prowadzona jest warsztatowo. Studenci otrzymują wiele materiałów, narzędzi i programów edukacyjnych. Studenci w ramach studiów mogą dodatkowo i bezpłatnie otrzymać poniższe certyfikaty potwierdzające podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowe:

Bezpłatne certyfikaty

 •  Edukatora seksualnego – nauczyciela edukacji seksualnej 
 • Nowoczesne nauczanie WOSu i elementów prawa w szkole
 • Nauczanie on-line – media społecznościowe i narzędzia internetowe w pracy współczesnego nauczyciela WOS i WDŻ

Uczestnicy

 • Studenci studiów pedagogicznych – absolwenci z tytułem licencjata lub magistra
 • Nauczyciele wszystkich szczebli edukacyjnych.
 • Psycholodzy, pedagodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Warunki przyjęcia na studia
W procesie rekrutacji kandydaci powinni złożyć oświadczenie potwierdzające posiadane przygotowanie pedagogiczne.

Praktyki
Praktyki pod kątem organizacyjnym i formalnym koordynuje Biuro Karier, a pod kątem merytorycznym Kierownik Studiów. Natomiast Słuchacz zobowiązany jest zorganizować praktykę we własnym zakresie. 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 13
Liczba godzin: 470 ( w tym 120 godzin praktyki)
Liczba zjazdów: 15
Liczba semestrów: 3   

Blok psychologiczno-pedagogiczny (58 godz.)

 • Warsztat komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą (8 godz.)
 • Diagnostyka edukacyjna z pomiarem dydaktycznym (6 godz.)
 • Elementy prawa oświatowego (8 godz.)
 • Technologia informatyczna i nowoczesne media w edukacji – nauczyciel trener on-line – warsztat pracy (16 godz.)
 • Współczesne problemy pedagogiki i psychologii w procesie edukacyjnym – metody, techniki i narzędzia pracy współczesnego nauczyciela (12 godz.)
 • Podstawy psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości (8 godz.)

Słuchacz podczas tego modułu doskonalić będzie swoje umiejętności miękkie przez uczestnictwo w treningu interpersonalnym, poznawać będzie nowe metody, techniki i narzędzia pracy z uczniem/grupą zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Słuchacz zostanie zapoznany również ze współczesnymi problemami z obszaru pedagogiki i psychologii a także pozna skuteczne metody i formy pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdolnych. Zostanie również wyposażony w podstawową, aktualną wiedzę z obszaru prawa oświatowego i diagnostyki edukacyjnej. 

Blok specjalizacyjny wiedza o społeczeństwie (144 godz.)

 • Dydaktyka i metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie (28 godz.)
 • Wprowadzenie do prawa dla nauczycieli WOSu z edukacją prawniczą (elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego, pracy, karnego) (20 godz.)
 • Systemy polityczno-administracyjne współczesnego świata (8 godz.)
 • Samorząd i wspólnoty lokalne w Polsce i UE (8 godz.)
 • Wybrane problemy współczesnego świata (8 godz.)
 • Doktryny i ruchy polityczne (8 godz.)
 • Historia integracji europejskiej i problemy globalizacji (8 godz.)
 • Wybrane zagadnienia mikro i makroekonomii (8 godz.)
 • Polityka gospodarcza - gospodarka w Polsce i na Świecie (8 godz.)
 • Rynek pracy w Polsce i UE (8 godz.)
 • Europejski system praw człowieka (8 godz.)
 • Społeczeństwo obywatelskie (8 godz.)
 • Stosunki międzynarodowe (8 godz.)
 • Socjologia mediów i media w społeczeństwie (8 godz.)

Przygotowanie w zakresie wiedzy o państwie i jego funkcjonowaniu oraz szeroko pojętej myśli polityczno-prawnej obejmować będzie przede wszystkim wiedzę teoretyczną i praktyczne jej wykorzystanie podczas nauczania i planowania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. W module tym studenci zostaną również zapoznani ze współczesnymi zmianami funkcjonowania społeczeństw w Polsce i na świecie oraz dynamicznymi przemianami rynku pracy / gospodarczego a także ze zmieniającymi się mediami i możliwościami ich wykorzystania podczas nauczania WOSu. 

Blok specjalizacyjny wychowanie do życia w rodzinie – edukacja seksualna  (148 godz.)

 • Metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i edukacji seksualnej – edukator seksualny (28 godz.)
 •  Psychologia małżeństwa i rodziny z elementami terapii i poradnictwa rodzinnego i młodzieżowego (24 godz.)
 • Pomoc psychologiczna i interwencje w systemie rodzinnym (16 godz.)
 • Socjologia i pedagogika małżeństwa i rodziny (8 godz.)
 • Komunikacja w rodzinie z elementami treningu mediacji – 12 godzin
 • Wybrane problemy patologii życia małżeńskiego i rodzinnego,  profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży  (16 godz.)
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka (8 godz.)
 • Seksuologia  (16 godz.)
 • Wybrane zagadnienia etyki i bioetyki rodziny (8 godz.)
 • Polityka rodzinna w Polsce i UE (8 godz.)
 • Rodzina w świetle prawa (prawo rodzinne) (8 godz.)

Przygotowanie w zakresie wiedzy o rodzinie oraz sferze seksualnej człowieka obejmować będzie przede wszystkim wiedzę teoretyczną i praktyczne jej wykorzystanie podczas nauczania i planowania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie oraz szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji seksualnej na wszystkich etapach edukacyjnych. W module tym słuchacze zostaną również zapoznani ze współczesnymi zmianami funkcjonowania rodziny, systemami pomocowymi i terapeutycznymi oraz zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności pracy z rodziną trudną. Dodatkowo słuchacz otrzyma zaktualizowaną wiedzę z obszaru prawa rodzinnego, programów i procedur interwencyjnych w systemie rodzinnym. 

Praktyka zawodowa (120 godz.)
Obejmuje działania praktyczne, w tym:

 • zapoznanie się ze specyfiką  placówki, w której praktyka jest odbywana,
 • obserwowanie czynności podejmowanych przez nauczyciela-pedagoga w toku  prowadzonych przez niego zajęć oraz aktywności uczniów, interakcji, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego uczniów, zachowania i postaw;
 • współdziałanie z opiekunem praktyk w  planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć), organizowaniu pracy w grupach,  wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej;
 • pełnienie roli nauczyciela, w szczególności: planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych;
 • prowadzenie dokumentacji praktyki.

Absolwent nabywa umiejętności współpracy ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym oraz samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów działań w obszarze edukacji z obszaru wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.

FORMA ZALICZENIA
Warunkiem zaliczenia jest pozytywnie zdanie egzaminu końcowego obejmującego zagadnienia realizowane w trakcie studiów.

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie w WSB we Wrocławiu

Marcin Kuc 
Pedagog terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy, absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika spec. profilaktyka i terapia niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią. Absolwent wielu kierunków studiów podyplomowych m.in. Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Doradztwo zawodowe, czy Terapia pedagogiczna i Resocjalizacja. Absolwent wielu specjalistycznych certyfikowanych szkoleń i kursów dla terapeutów, doradców zawodowych i coachów. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Sekcja Terapeutów Pedagogicznych we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy w wielu placówkach edukacyjnych w Świdnicy i okolicy, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Opolu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze interwencji kryzysowej, pracy z długotrwale bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie oraz uzależnionymi. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi oraz w zakresie pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. Obecnie asystent przy standaryzacji narzędzi diagnostycznych w projekcie „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym”.

Daniel Sienkowiec
Absolwent Uniwersytety Wrocławskiego (2003r.), ukończył Instytut Politologii, spec.: międzynarodowe stosunki polityczne. Wieloletni wykładowca akademicki. Uczestnik krajowych konferencji naukowych, autor artykułów publikowanych na łamach „Dziejów Najnowszych”, „Sobótki. Śląski Kwartalnik Historyczny”, „Nowej Kroniki Wałbrzyskiej”, współautor publikacji „Czas przełomu. Solidarność 1980-1981”, „Kościół w obliczu totalitaryzmów”, „Okrągły Stół z perspektywy dwudziestolecia”. Nauczyciel historii w wałbrzyskim Gimnazjum Specjalnym Nr 15, pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu. W 2016 r. uzyskał tytuł Tutora w ogólnopolskim programie profilaktyki rówieśniczej i liderskiej „Motivation Punch”. Uczestnik programu edukacyjnego Polski wiek XX –  losy państwa i narodu. Między dwoma totalitaryzmami organizowanego w roku szkolnym 2016/2017 przez IPN (potwierdzony certyfikatem MEN). Hobby: historia najnowsza, Europa i Unia Europejska; zagadnienia związane ze współczesną resocjalizacją i profilaktyką uzależnień w kontekście pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, tematyka doradztwa zawodowego; zagadnienia dotyczące współczesnego świata i zmian w nim zachodzących, dobre książki, aktywny wypoczynek – piesza turystyka górska.

Krystyna Dworecka 
Nauczyciel, pedagog, specjalista w dziedzinie oligofrenopedagogiki, nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej.  Wieloletni dyrektor szkoły z oddziałami integracyjnymi. Pracowała w edukacji ogólnodostępnej i integracyjnej na różnych poziomach edukacyjnych. Jest autorką publikacji w zakresie wielopoziomowości oddziaływań na uczniów, organizacji i realizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, a także nowatorstwa pedagogicznego. Uczestnik wielu konferencji problemowych i naukowych oraz debat w MENiS. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Wieloletni członek Rady Programowej MODN w Opolu oraz kierownik Kursów Kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki.

Dr Krzysztof Dziedzic
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał stopień magistra politologii w 1990 r, w tym kurs pedagogiczny dla nauczycieli. Następnie po ukończeniu studiów doktoranckich uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w tej że uczelni w 2002 r. Tematem pracy doktorskiej była polityka penitencjarna w Polsce po 1989 roku. Krzysztof Dziedzic ukończył również studia podyplomowe w Uniwersytecie Poznańskim im. A. Mickiewicza o kierunku penitencjarystyka, specjalizacja penitencjarna oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w zakresie Edukacji Obronnej i Zarządzania Kryzysowego w 2004 r. Ponadto ukończył kurs języka migowego dla nauczycieli w Polskim Związku Głuchoniemych we Wrocławiu /2007/ , kurs mediatorów pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstw  w Centrum Negocjacji w Warszawie /1998/ , szkolenie trenerskie organizowane i prowadzone przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania  Matrik /2009/ , szkolenia specjalistyczne podnoszące kompetencje Kadry Akademickiej DSW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / 2009-2010 / , ukończył także warsztaty metodyczne dla nauczycieli , pedagogów i psychologów pt. Nowe narkotyki i substancje zastępcze / 2012 / oraz warsztaty pt. Dziecko w cyberprzestrzeni / 2013 /. Ukończył  również szkolenie nt. Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych / w tym UE/ w ramach projektu B plus w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach pracy zawodowej pracował po studiach jako nauczyciel w szkole średniej a od 1992 do 2006 roku był zatrudniony jako funkcjonariusz w Służbie Więziennej. W ramach służby był starszym wychowawcą w zakładach karnych pracując z młodocianymi, dorosłymi pierwszy raz karanymi oraz recydywistami a także skazanymi kobietami. Po ukończeniu studiów doktoranckich pełnił służbę jako starszy wykładowca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Ze służby odszedł w stopniu majora SW i podjął pracę dydaktyczną na uczelniach cywilnych. Wielokrotnie nagradzany w tym brązową odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej nadaną przez Ministra Sprawiedliwości /2004 / Od roku 2006 do 2015 zatrudniony jako adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu a od 2015 do nadal w Wyższej Szkole Zarządzania ,,Edukacja,, we Wrocławiu. Promotor licznych prac dyplomowych studentów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Autor ponad 40-tu publikacji w zakresie kryminologii, resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego. Uczestnik konferencji, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Swoje bogate doświadczenie teoretyczne i praktyczne przekazuje studentom nie tylko w formie zajęć teoretycznych ale również w postaci wycieczek, warsztatów i praktyk na terenie placówek resocjalizacyjnych.

Wioletta Klimczak
Pedagog, mediator, terapeuta rodzinny, doradca zawodowy, Certyfikowany Specjalista Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (Niebieska Linia; Instytut Psychologii Zdrowia PTP), Certyfikowany Trener Zastępowania Agresji PEACE-ART z międzynarodowymi uprawnieniami trenerskimi, coach. Pracuje w Instytucie Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłada na takich uczelniach jak DSW, SWPS, WSB, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, czy Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie. Wiceprezes Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”. Prowadzi konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, mediacje rodzinne, treningi asertywności i kompetencji wychowawczych oraz warsztaty rozwoju osobistego i terapię  osób współuzależnionych, doświadczających przemocy, DDA oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przez okres kilku lat pełniła funkcję społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rodzinnym Wrocław – Śródmieście, pracowała także jako doradca zawodowy oraz pedagog szkolny. Ukończyła z wyróżnieniem liczne szkoły, kursy i szkolenia specjalistyczne w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, doradztwa zawodowego, mediacji, coachingu i pracy z rodziną. Obecnie uczestniczy w Podstawowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej w Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej oraz Studium Terapii Rodzin w DCP. Współpracuje z licznymi firmami, organizacjami i instytucjami w kraju, realizując m.in. treningi, warsztaty, doradztwo zawodowe, szkolenia biznesowe, szkolenia w ramach EFS, POKL, szkolenia dla kadry kierowniczej i specjalistów sektorów: edukacyjnego, społecznego, zdrowotnego i finansowego. Współautorka Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławiu oraz autorka wielu publikacji naukowych, licznych programów studiów, programów profilaktycznych, terapeutycznych, edukacyjnych i szkoleniowych. Organizuje i uczestniczy w konferencjach, debatach i seminariach naukowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Druczak
Pedagog, trener, od 18 lat doradca zawodowy. Absolwentka poradnictwa na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zakresu całożyciowego poradnictwa zawodowego oraz filozofii i etyki. Jest szkolnym doradcą zawodowym w Zespole Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu. Na co dzień pomaga uczniom w projektowaniu kariery i radzeniu sobie na rynku pracy. Zajmuje się szkoleniami nauczycieli z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pedagogiki szkolnej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji oraz warsztatów doskonalących umiejętności doradcy. Współautorka książki „Rozwijam skrzydła” - poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego” oraz „Poradnictwo zawodowe w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli przedmiotu”. Od 2002 r. współpracuje z dolnośląskimi uczelniami przygotowując do pracy przyszłych pedagogów i doradców zawodowych. Jest członkiem SDSiZ RP oraz wiceprezesem Fundacji ALAE - Skrzydła Rozwoju.

Karolina Głuszek
Pedagog, arteterapeuta, coach. Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski kierunek Pedagogika spec. resocjalizacja i profilaktyka niedostosowania społecznego, studia podyplomowe w zakresie arteterapii i coachingu. Pracuje w szkole jako pedagog i nauczyciel, prowadzi liczne szkolenia z zakresu umiejętności miękkich i coaching indywidualny z różnymi grupami odbiorców. Wykładowca akademicki – praktyk. Kocham pracę z ludźmi, poznawać, obserwować, a może nawet podglądać procesy, które towarzyszom nam każdego dnia, przy każdym działaniu, przy każdych decyzjach, przy zmianach, jakie w nas zachodzą. Jestem z zamiłowania, trochę z racji wykształcenia i ku mej radości, z doświadczenia „eksperymentatorem świata i ludzi”. Moim największym szczęściem jest fakt, że zainteresowanie przemianami, rozwojem jakie towarzyszą ludzkiej naturze, stało się moją pracą.

Magdalena Okniańska
Magister Prawa i Administracji. Ukończyła również liczne studia podyplomowe m.in. Menadżer Zarządzania Publicznego oraz Menadżer Projektu. Absolwentka Polsko Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych. Na co dzień kierownik Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, prawnik i pasjonat tego co wydaje się trudne. Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych projektach UE, gdzie pilotażowała pozyskiwanie funduszy i nadzorowała realizację zadań.

dr Katarzyna Trawińska
Pedagog, trener, tutor, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie z wieloletnim doświadczeniem w pracy z różnymi grupami wiekowymi, autorka i realizatorka szkoleń dla nauczycieli pt. Zasady pierwszego kontaktu z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie, Trudny rodzic/trudny klient?, m.in. certyfikowana realizatorka programu Spójrz inaczej na agresję, ukończyła specjalistyczny kurs Praktyk Treningu Zastępowania agresji Amity Art, kurs Mediacje rówieśnicze realizowany przez Polskie Centrum Mediacji, nauczyciel dyplomowany.

Izabela Mazgajczyk
Pedagog, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, magister resocjalizacji z profilaktyką społeczną oraz studiów podyplomowych socjoterapia z elementami psychoterapii i psychoedukacji rodzin-trener terapeuta. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze. Prowadząca program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie modelem Duluth. Od 5 lat także wychowawca świetlicy środowiskowej dla dzieci z obszarów wiejskich.

Dariusz Kawecki
Nauczyciel, wykładowca, pedagog, konsultant DODN. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia podyplomowe: informatyka, edukacja biblioteczna, etyka i filozofia, tyflopedagogika. Do 08’2017 dyrektor Gimnazjum Gminnego w Sosnówce. Aktywnie zajmuje się onoterapią, członek PSHO. Współautor projektu podręcznika do nauczania pisma Brajla i pisma tradycyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

Ceny studiów na kierunku Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodziniew WSB we Wrocławiu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 900 zł mniej:

 • dzięki 500 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT1 RATA
420 zł390 zł4200 zł3900 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

bud. A, p.101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923