Prawo

Prawo WSB Wrocław - Studia jednolite magisterskie

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

Prawo to jedna z najstarszych dyscyplin naukowych i praktycznych, niezbędna w każdym sektorze i obszarze gospodarki. Sprawdź, dlaczego wybrać kierunek Prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Dlaczego warto studiować Prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu?

 • praktyczność nauczania, liczne zajęcia warsztatowe m.in. symulacje przesłuchania podejrzanego, sporządzanie pism procesowych czy rozwiązywanie kazusów
 • kompleksowy program studiów, gwarantujący nabycie maksymalnych umiejętności związanych ze stosowaniem prawa
 • przygotowanie do egzaminu na wybraną aplikację prawniczą
 • interaktywne metody nauczania
 • kadra tworzona przez praktyków m.in. sędziów wydziałów cywilnego i karnego, radców prawnych, rzeczników patentowych czy notariuszy
 • warsztaty sądowe, w tym możliwość uczestniczenia w rzeczywistych rozpraw sądowych
 • praktyki zawodowe, ralizowane m.in. w oparciu o porozumienia zawarte przez WSB z sądami, prokuraturą, policją i prawniczymi korporacjami zawodowymi
 • od IV roku - Studencka Poradnia Prawna, gdzie będziesz mógł nabyć umiejętności prawnicze, np. pisząc opinie prawnicze w indywidualnych sprawach
 • przyjazna atmosfera, oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą
 • zapewniamy studentowi dostęp do potrzebnych i niezbędnych baz danych aktów prawnych (LEX, Legalis)
   
 • olszewski.jpg„Od zawsze pragnąłem udzielać się społecznie, chociażby działając aktywnie w moim stowarzyszeniu oraz wolontariatach. Obawiałem się, że jako student nie będę miał czasu na tego typu zajęcia. Całe szczęście moje obawy były bezpodstawne. Na mojej uczelni plan zajęć układany jest z myślą o studentach, aby również osoby studiujące dziennie mogły podjąć pracę bądź tak jak ja realizować się społecznie. Dużą zaletą jest brak «okienek» między zajęciami oraz bliska odległość między budynkami. Poziom merytoryczny wykładów jest wysoki, a zajęcia praktyczne prowadzone są pod okiem kompetentnej kadry. To już moje drugie studia, pierwsza była politologia, obecnie studiuję prawo. Przez tych kilka lat dobrze poznałem uczelnię i mogę ją śmiało polecić”.
Damian Olszewski
Student WSB we Wrocławiu
 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku będziesz:

 • posiadał umiejętność logicznego rozumowania, interpretowania tekstów prawnych oraz praktyczną umiejętność posługiwania się nimi
 • mógł pracować w działach prawnych małych i dużych przedsiębiorstw, firmach finansowych i ubezpieczeniowych, w kancelarii prawniczej
 • mógł prowadzić z sukcesami własną, wyspecjalizowaną działalność gospodarczą
 • mógł podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których wymagane jest ukończenie studiów prawniczych
 • potrafił wspierać przedsiębiorstwo lub innych podmiot w prowadzeniu skutecznych negocjacji
 • posiadał wiedzę i warsztat prawniczy koncentrujący się na znajomości regulacji prawnych ze sfery prawa publicznego i prywatnego
 • posiadał umiejętność prowadzenia analizy aktów prawnych z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę, przedsiębiorczość oraz wymianę handlową.

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

 • zajęcia prowadzą praktycy - prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, właściciele kancelarii
 • zajęcia mają charakter praktyczny - praca w grupach, case studies, symulacje

Absolwent prawa może zasadniczo wybrać dwie ścieżki kariery. Pierwsza z nich powiązana jest z dalszym specjalistycznym kształceniem w ramach wybranej aplikacji prawniczej i w przyszłości pracować jako:

 • adwokat,
 • radca prawny,
 • sędzia,
 • prokurator,
 • notariusz
 • komornik.

Druga ścieżka prowadzi bezpośrednio m.in. do zatrudnienia:

 • w organach administracji publicznej (urzędy miast, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, starostwa powiatowe)
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych firmach
 • w wymiarze sprawiedliwości
 • jako menadżera zarządzający w przedsiębiorstwie

Absolwent może również:

 • pełnić funkcje w zarządach spółek samorządowych i prawa handlowego
 • kierować własną firmą

Wprowadzamy innowacje

Kierunek Prawo to nowość w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Kierunek uzupełnia biznesowy profil kształcenia uczelni. 

Program studiów: 

Program studiów na kierunku Prawo w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Język polski branżowy
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Logika
 • Proseminarium
 • Przygotowanie do rynku pracy

Przedmioty kierunkowe:

 • Doktryny polityczno-prawne
 • Pisma procesowe
 • Prawoznawstwo
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne, część ogólna
 • Prawo cywilne, zobowiązania
 • Prawo cywilne, prawo rzeczowe
 • Ustrojowe prawo administracyjne
 • Materialne prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo karne gospodarcze
 • Postępowanie karne
 • Prawo pracy I ubezpieczeń społecznych
 • Prawo handlowe
 • Prawo publiczne gospodarcze
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo finansowe
 • Prawo spadkowe
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Prawo ochrony środowiska
 • prawo instytucjonalne unii europejskiej
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Postępowanie podatkowe
 • Ochrona własności intelektualnej, danych osobowych i informacji niejawnych
 • Ochrona praw człowieka
 • Teoria i filozofia prawa
 • Tradycje prawa
 • Etyka prawnicza i biznesowa
 • Przygotowanie do aplikacji
 • Praktyczne stosowanie prawa
 • Prawo zamóowień publicznych
 • Programy prawnicze

Przedmioty wybieralne:

 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa
 • Wykład do wyboru

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Warsztaty specjalizacyjne
 • Przedmiot do wyboru (prawne aspekty handlu elektronicznego/prawo zamówień publicznych/zawody prawnicze i samorząd zawodowy)
 • Przedmiot do wyboru  (informacja publiczna/prawo nowych technologii/organizacja wymiaru sprawiedliwości)
 • Przedmiot do wyboru  (finanse międzynarodowe/prowadzenie inwestycji publicznych/erystyka i wystąpienia publiczne)
 • Przedmiot do wyboru (finanse przedsiębiorstwa/prawo wyznaniowe/prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym)
 • Przedmiot do wyboru (prawo czekowe i wekslowe/negocjacje i mediacje w biznesie/organy ścigania)
 • Przedmiot do wyboru (negocjacje i mediacje w biznesie/postępowanie cywilne w zakresie dochodzenia roszczeń/dowody)
 • Przedmiot do wyboru (prawne instrumenty prowadzenia działalności gospodarczej/prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych/alternatywne rozwiązywanie sporów)

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

Wykładowcy: 

prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło
prawnik, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, teorii kultury politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Granty: DAAD, Tempus Individual Mobiliy Grant, Jean Monnet Project for Poland, Ministerstwa Edukacji Narodowej - na staże w: RFN, Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii. Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej: projekt dla wsparciu COR/CEEC-Cyprus Liaison Group: "The Europe of the Regions: Strategies and Perspectives in the view of the forthcoming Enlargement of the European Union". Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie społeczeństwa obywatelskiego przy projektowaniu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska; współautor Report of the International Research Project: The Family as a Resource for Society, Pontifical Council for the Family, Vatican City 2012, Członek Kolegiów Redakcyjnych: Wrocławskich Studiów Politologicznych", „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, “Racji Stanu”, Członek Rady Naukowej „Acta Politica” Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek – korespondent Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft w Tybindze, Vice-Prezes Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Odznaczony Brązowym i Złotym Zasługi oraz Kawalerskiego Orderu Polonia Restituta.

prof.dr hab. Andrzej Śmieja
Jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa cywilnego. Ma w swoim dorobku ponad 70 publikacji, w tym dwie monografie oraz obszerne (ok. 400 stron) opracowanie  w tomie 6 prestiżowego Systemu prawa prywatnego. Przez ponad czterdzieści lat  pracował również w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie  pełnił min. funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego. Uważany za dobrego dydaktyka, lubianego przez studentów nie tylko ze względu na umięjętność  przekazywania wiedzy, lecz również za serdeczny stosunek do słuchaczy.

prof. zw. dr hab. Marian Noga
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu i wykładowca uczelni, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia
Profesor prawa. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim międzynarodową i krajową ochronę praw człowieka oraz prawo konstytucyjne. Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny. W przeszłości pracownik Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu AM, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, ekspert Komisji Konstytucyjnej Sejmu I kadencji, ekspert Okrągłego Stołu w zakresie reform prawnych, członek Komisji Weneckiej, Dyrektor Departamentu Operacyjnego oraz Departamentu Badań i Prawa do Rozwoju w Urzędzie Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ w Genewie. Aktualnie m.in. Członek Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, Dyrektor Krajowy Europejskiego Programu „Masters in Human Rights”, Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników, Członek Rady International Centre for Minorities „Convivenza”.

dr hab. Prof. WSB Izabela Wróbel 
Wykładowca WSB we Wrocławiu, radca prawny wykonujący zawód we własnej kancelarii. Specjalizuje się w prawie UE i prawie o cudzoziemcach. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała stopnie doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce oraz doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Autorka blisko stu publikacji naukowych. Pracowała m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zielonogórskim. Była m.in. członkiem zespołu ekspertów ds. praw jednostki w UE w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

dr Radosław Kamiński
Specjalista do spraw administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Stopień uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy: Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Historyczne tło, polityczne przetargi, efekty. Swoje główne zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentruje wokół problematyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz zachodzących w nim procesów. Dotychczasowe liczne publikacje (w tym monografie) w szczególności związane są z decentralizacją systemu administracyjnego państwa oraz ustrojem i funkcjonowaniem stopni samorządu terytorialnego. Inicjuje nowe obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz różnych aspektów polityki, w tym polityki społecznej. Rozwój naukowy i pracę wykładowcy łączy z innymi funkcjami społecznymi i działalnością zawodową. Jest członkiem Karpackiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem redakcji czasopisma Homo Politicus. Zawodowo związany ze środowiskiem biznesowym (świadczył i świadczy usługi dla korporacji).

mec. dr Tomasz Gaweł
Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB, wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierownik studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami", "Zarządzanie Nieruchomościami” i "Prawo Gospodarcze", radca prawny prowadzący prywatną praktykę (Kancelaria GLG).

mec.  dr Jakub Szynkarek
Adwokat, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył kierunki Prawo oraz Administracja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii. Prawo ukończył z wyróżnieniem zajmując III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Tematy prac magisterskich: „Tymczasowa ochrona praw autorskich w postępowaniu cywilnym" (Prawo), „Ochrona autorskich praw majątkowych w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2007 r." (Administracja).Aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu pracując w tym czasie w dwóch wrocławskich spółkach prawniczych. Jest również doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego (Zakład Postępowania Cywilnego) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje do obrony rozprawę doktorską z zakresu procesowych aspektów ochrony praw autorskich. Doświadczenie zawodowe rozwijał w polskich, jak i międzynarodowych kancelariach prowadząc w szczególności sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej.

dr Dagmara Milewicz-Bednarska
Adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i nieuczciwej konkurencji. Prowadzi Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu.

dr Dariusz Wasiak
Doktor nauk prawnych, stopień  doktora uzyskał na podstawie dysertacji pt. „Argument z porządku publicznego jako uzasadnienie technik panoptycznych w dyskursie prawnym”, obronionej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent takich kierunków studiów jak: prawo, zarządzanie bezpieczeństwem, ekonomia menadżerska, zarządzanie kadrami oraz ochrona danych osobowych. Od 1989 r. do 2017 r. ściśle związany z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego.Obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Społeczno-Humanistycznych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz doradca z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w spółkach kapitałowych, a także mediator sądowy w postępowaniach karnych, cywilnych i rodzinnych. Zainteresowania naukowe splatają się z zainteresowaniami zawodowymi, do których zaliczyć należy niewątpliwie (nie)sprawność administracji publicznej, użyteczność klauzul generalnych, zastosowanie technik operacyjnych, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, metody inwigilacji, socjotechnika, panoptyzm, filozofia krytyczna, instrumentalność prawa, teorie bezpieczeństwa. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych, m.in. monografii.: „Panoptyzm. Między filozofią, prawem a praktyką. Eseje”. (współautor) oraz „Klauzula porządku publicznego w polskim systemie prawnym. O instrumentalnym wykorzystaniu pewnego argumentu

 

Opis cen studiów: 

Ceny studiów na kierunku Prawo w WSB we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

​Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Sprawdź 9 sposobów na obniżenie czesnego.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
445 zł500 zł2500 zł5000 złII rok
480 zł545 zł2725 zł5450 złIII rok
510 zł590 zł2950 zł5900 złIV rok
615 zł3075 zł6150 złV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złIII rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złIV rok
510 zł2550 zł5100 złV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
445 zł500 zł2500 zł5000 złII rok
480 zł545 zł2725 zł5450 złIII rok
510 zł590 zł2950 zł5900 złIV rok
615 zł3017 zł6150 złV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złIII rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złIV rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923